ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inflexibility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inflexibility*, -inflexibility-

inflexibility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inflexibility (n.) ความเข้มงวด See also: ความตายตัว, ความไม่ยืดหยุ่น Syn. firmness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inflexibility
Back to top