ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dissimilarity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dissimilarity*, -dissimilarity-

dissimilarity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissimilarity (n.) ความแตกต่าง See also: ข้อแตกต่าง, ความต่าง Syn. adaptability, deviation Ops. resemblance, similarity, likeness

dissimilarity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēkt) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation ; distinction FR: différence [f] ; nuance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dissimilarity
Back to top