ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

likeness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *likeness*, -likeness-

likeness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
likeness (n.) ความเหมือนกัน See also: ความคล้ายคลึงกัน Syn. similarity, resemblance, similitude, alikeness Ops. unlikeness, dissimilitude
likeness (n.) ภาพเหมือน See also: ภาพ Syn. image, portrait
English-Thai: HOPE Dictionary
likeness(ไลคฺ'นิส) n. ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity
English-Thai: Nontri Dictionary
likeness(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The perfect likeness of a Wellesley graduate.ภาพนี้เหมือนลูกศิษย์เวลส์ลี่ย์ไม่มีผิด
Her child's the likeness of Alessa.ลูกสาวเธอ เธอเหมือนกับ Alessa
I suspected that a likeness of a nitrogen molecule would attract your attention.ฉันสงสัยว่านั่นเป็นความชอบ โมเลกุลไนโตรเจน จะดึงดูดความสนใจของคุณ
And, the issue of having your likeness used is a civil matter, not a police one.แล้วปัญหานี้ก็เป็นปัญหาของเราเองตำรวจไม่น่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ
When the time is right, you must make a likeness of the Prince and bind it to the gift using the skills that I taught you.เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เจ้าต้อง ให้มันกับเจ้าชาย ให้เป็นของขวัญ ข้าเชื่อว่าเจ้าทำได้
One day they're gonna put a cartoon likeness of me on these walls.สักวันหนึ่งพวกเขา จะวาดการ์ตูนที่เหมือน ฉันไว้บนผนังพวกนี้
Make one in her likeness that won't.ลูกจะรังเกียจข้า... วันที่นางรู้ความจริง
You need to come work with our sketch artist, see if we can get a likeness of this man.คุณต้องไปให้ปากคำ กับนักเสก็ตภาพของเรา ดูว่าเราจะได้ภาพเหมือนของชายคนนั้นไหม
Isaacs used the likeness of Alicia Marcus for the computer's interface.ใช้ภาพของอลิเซีย เป็นอินเตอร์เฟซคอมพิวเตอร์
My likeness and voice were based on childhood recordings of Alicia Marcus, made by her father.รูปลักษณ์และเสียงฉัน สร้างจากเทปวัยเด็กของอลิเซีย มาร์คัส ซึ่งพ่อเธอเป็นคนบันทึก
Sorry... it's not a very good likeness...ขอโทษค่ะ... คือรูปมันไม่ได้อย่างที่ฉันต้องการ
Lizzie, is it a true likeness?ลิซซี่ นี่เหมือนตัวจริงมั้ย

likeness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity
肖像権[しょうぞうけん, shouzouken] (n) rights to usage of one's likeness
似顔[にがお, nigao] (n) portrait; likeness; (P)
似顔絵(P);似顔画(iK)[にがおえ, nigaoe] (n) portrait; likeness; (P)
版権物[はんけんもの, hankenmono] (n) likeness; (amateur) picture of a copyrighted character
相似[そうじ, souji] (n,adj-na,vs,adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P)

likeness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Familienähnlichkeit {f}family likeness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า likeness
Back to top