ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*swell*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น swell, -swell-

*swell* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get a swelled head (idm.) กลายเป็นผู้หยิ่งทะนง See also: เป็นคนอวดดี, กลายเป็นคนหัวสูง
swell (vt.) ทำให้บวม See also: ทำให้พอง, ทำให้โป่ง Syn. bulge, curve out, bloat
swell (vi.) ป่อง See also: โป่ง, พอง Syn. bulge, distend
swell (vi.) เพิ่มขนาด See also: เพิ่มปริมาณ, เพิ่มจำนวน Syn. increase, expand, grow, rise
swell (vt.) เพิ่มขนาด See also: เพิ่มปริมาณ, เพิ่มจำนวน Syn. increase, expand, grow, rise
swell (vi.) กระเพื่อมขึ้นๆ ลงๆ See also: เป็นคลื่น Syn. undulate, swing
swell (n.) คลื่นขนาดใหญ่ See also: การกระเพื่อมเป็นคลื่น Syn. undulation, wave, billow
swell (n.) ลักษณะกลมๆ Syn. round shape
swell (n.) การบวม See also: การพอง, การโป่งนูน Syn. bulge, protuberance
swell (n.) การเพิ่มของขนาด See also: การเพิ่มของปริมาณ Syn. increase in size or amount
swell (n.) เสียงดนตรีที่ค่อยๆ ดังขึ้น See also: เสียงที่ดังขึ้น Syn. increase in loudness
swell (n.) คนชอบแต่งตัว (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนสำอาง, คนหรูหรา Syn. fashionable person
swell (adj.) ดีมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ดี, เนี้ยบ, ยอด Syn. excellent, first-rate
swell (adj.) ทันสมัย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ช่างแต่งตัว, โดดเด่น Syn. stylish, fashionable, grand
swell out (phrv.) ทำให้บวมขึ้น See also: ทำให้พองขึ้น Syn. swell up
swell up (phrv.) ทำให้บวมขึ้น See also: ทำให้พองขึ้น Syn. swell out
swell with (phrv.) บวมด้วย See also: ป่องด้วย, พองด้วย
swellfish (n.) ปลาปักเป้า Syn. puffer fish
swelling (n.) การพอง See also: การบวม, สิ่งที่พองหรือบวม Syn. welt, wale, wart
English-Thai: HOPE Dictionary
swell(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทำให้) บวม,ขยายตัว,พองตัว,โป่ง,ล้น,โตขึ้น,เพิ่มขึ้น,นูนขึ้น,ดังขึ้น,แรงขึ้น,คุยโว,โอ้อวด,วางมาดใหญ่โต n. การบวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ส่วนที่บวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ที่ดินที่ค่อย ๆ นูนขึ้น,เสียงที่ค่อย ๆ ดัง
swelling(สเวล'ลิง) n. การบวม,การพอง,การโป่ง,การขยายตัว,ส่วนที่บวม (พอง,โป่ง,ขยายตัว) ,โรคบวม, Syn. distention,dilation
English-Thai: Nontri Dictionary
swell(vi) โตขึ้น,บวม,ขยายตัว,โป่ง,พองตัว,คุยโว
swelling(n) การโป่ง,การบวม,การพอง,การขยายตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
swell๑. โป่ง, บวม๒. ก้อนบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swellingการโป่ง, การบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swellคลื่นหัวเรียบ คลื่นใต้น้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Swellingการบวมตัว หมายถึง ปริมาตรของชิ้นทดสอบที่เพิ่มขึ้นเมื่อจุ่มหรือแช่อยู่ในของเหลวหรือสัมผัส กับไอระเหย [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
frankincense (n.) ยางสนที่มีกลิ่นหอม (ชื่อในภาษาละตินคือ Boswellia sacra) Syn. olibanum
olibanum (n.) ยางสนที่มีกลิ่นหอม (ชื่อในภาษาละตินคือ Boswellia sacra)
ละเลิง (v.) have a swelled/swollen head See also: be conceited, turn one´s, head, be mad with pride, be uncontrollable, forget oneself Syn. เหลิง
swollen (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ swell
swollen (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ swell
ขยายตัว (v.) swell See also: expand
ฉึ่ง (v.) swell up See also: be bloated, be swollen
ดีแตก (v.) get swell-headed See also: lose one´s bearing in pride
น้ำนอนคลอง (n.) swelling canal water
นูน (v.) swell See also: curve out, bulge, protrude Syn. โป่ง, ปูด, พอง
บวม (v.) swell out See also: bulge, protrude Syn. ปูด, นูน
บวม (v.) swell See also: be inflated, be inflamed, blister, be swollen Syn. ฟู, โป่ง Ops. แฟบ, ยุบ
บวม (v.) swell See also: dilate, inflate, puff out Syn. ป่อง, พอง, โปง, ปูด, เป่ง, นูน Ops. แฟบ
บวม (v.) swell Syn. พอง
บวม (v.) swell up See also: bulge, be distended, be dilated, be swollen Syn. พอง, นูน Ops. แฟบ
พอง (v.) swell See also: be inflated, be inflamed, blister, be swollen Syn. บวม, ฟู, โป่ง Ops. แฟบ, ยุบ
พองตัว (v.) swell See also: expand Syn. ขยายตัว
ฟูด (v.) swell See also: rise, bulge, overflow Syn. อืด, ล้น
อลึ่งฉึ่ง (v.) swell up See also: be bloated
อลึ่งฉึ่ง (v.) swell up See also: be bloated, be swollen Syn. ฉึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Me neither, but they say it's a swell joint.ฉันไม่ แต่พวกเขาบอกว่ามัน เป็นร่วมบวม
This is not my idea of a swell time!นี่ไม่ใช่ความคิดของฉันเป็นเวลาบวม!
Yeah, right. Go on, Gordie. It's a swell story.ได้ ได้สิ ต่อเลย กอร์ดี้ มันเป็นเรื่องที่บวมๆว่ะ
That amount of brain swelling should have killed him.การกระเพื่อมของสมอง ที่เพิ่มระดับขนาดนั้นอาจฆ่าเขาได้
When I think of the swell time I could have without you, phew, I go nuts.ทุกครั้งที่ฉันคิดถึง เวลาที่ฉันควรจะได้มี ถ้าไม่มีนาย... ฉันจะบ้าไปเลย
Sure, I got a husband. Swell guy, ain't he?แน่นอน ฉันมีสามี ขึ้โอ่น่าดูเลยใช่มั้ย
And your tongue swelled up like a football.และลิ้นของคุณ พองตัวขึ้นเช่นฟุตบอล
This is a photo of a UFO that reportedly crashed in Roswell, New Mexico, in 1947.นี่เป็นภาพ UFO ที่ถูกรายงานว่า ตกที่ Roswell, New Mexico, ในปี 1947.
It's a lifetime of leaking and swelling... and spotting and smears.เราต้องทั้งเลอะทั้งป่อง ตลอดช่วงชีวิต เป็นสิว และเลอะเทอะ
We have gotten reports, sketchy at best... of people mutating, their bodies swelling and distorting... changing somehow.สิ่งที่เรารายงานอยู่เป็นการรายงานคร่าวๆ ของผู้คนที่เพี้ยนไปจากเดิม ซากศพเริ่มเน่าเฟะตามท้องถนน อาจทุกที่ในโลกก็ว่าได้
See, the swelling's already gone down. It's nothing.เห็นของอาการบวมลงไปแล้ว มันไม่มีอะไร
"will swell when again touched..."จะฟื้นขึ้นเมื่อถูกสัมผัส...

*swell* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 二氯苯胺苯乙酸钠 / 二氯苯胺苯乙酸鈉] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林
[zhàng, ㄓㄤˋ, 胀 / 脹] dropsical; swollen; to swell; to be bloated
消肿[xiāo zhǒng, ㄒㄧㄠ ㄓㄨㄥˇ, 消肿 / 消腫] rapid decrease of a swelling; detumescence
[lán, ㄌㄢˊ, 澜 / 瀾] swelling water
疙瘩[gē da, ㄍㄜ ㄉㄚ˙, 疙瘩] swelling or lump on skin; pimple; knot; preoccupation; problem
肿块[zhǒng kuài, ㄓㄨㄥˇ ㄎㄨㄞˋ, 肿块 / 腫塊] swelling; growth; tumor; lump
肿大[zhǒng dà, ㄓㄨㄥˇ ㄉㄚˋ, 肿大 / 腫大] swelling; enlargement; hypertrophy
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 膇] swelling of foot
扶他林[fú tā lín, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄣˊ, 扶他林] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer
服他灵[fú tā líng, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄥˊ, 服他灵 / 服他靈] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called 扶他林
肥大[féi dà, ㄈㄟˊ ㄉㄚˋ, 肥大] loose fitting clothes; fat; stout; swelling (of internal organ); hypertrophy
血肿[xuè zhǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˇ, 血肿 / 血腫] hematoma; swelling of soft tissue due to internal hemorrage
双氯芬酸钠[shuāng lǜ fēn suān nà, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄈㄣ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 双氯芬酸钠 / 雙氯芬酸鈉] diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, 尰] swell
涨满[zhàng mǎn, ㄓㄤˋ ㄇㄢˇ, 涨满 / 漲滿] swell

*swell* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific)
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[, indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean)
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia)
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[, kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific)
たんこぶ[, tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling
ナヌカザメ属[ナヌカザメぞく, nanukazame zoku] (n) Cephaloscyllium (genus of catshark known as swellsharks in the family Scyliorhinidae capable of inflating their body)
のたりのたり[, notarinotari] (exp) undulating; rolling slowly; gently swelling
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming
もりもり[, morimori] (adv,n) (on-mim) swelling; someone full of zest; gusto
レティキュレイティッドスウェルシャーク[, reteikyureiteiddosuuerusha-ku] (n) reticulated swellshark (Cephaloscyllium fasciatum, species of catshark from the Western Pacific)
一人天狗;独り天狗[ひとりてんぐ, hitoritengu] (n) self-conceited person; ego-tripper; swelled head
七日鮫[なぬかざめ;ナヌカザメ, nanukazame ; nanukazame] (n) (uk) blotchy swell shark (species of cat shark, Cephaloscyllium umbratile)
下脹れ[しもぶくれ, shimobukure] (n) abdominal swelling; fat face
余韻[よいん, yoin] (n) (1) reverberation; swelling (of a hymn); trailing note; (2) lingering memory; aftertaste; (3) suggestiveness (of a book, poem, etc.); (P)
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
地腫れ;地ばれ[じばれ, jibare] (n,vs) swelling (around a wound)
増水[ぞうすい, zousui] (n,vs) (See 減水) rising water (of river, lake, etc.); swelling water; increased water; high water; (P)
張る(P);貼る(P)[はる, haru] (v5r) (1) (esp. 貼る) to stick; to paste; to affix; to link (e.g. in WWW forums); (2) to stretch; to spread; to strain; to tighten; (3) to form (e.g. ice on a pond); (4) to fill; to swell; (5) to stick out; to put; to slap; (6) to be expensive; (P)
怒張[どちょう, dochou] (n,vs) overswelling (of a blood vessel); squaring one's shoulders
横根[よこね, yokone] (n) bubo (inflamed swelling in a gland)
河豚;鰒[ふぐ;ふく(河豚)(ok);ふくべ(河豚)(ok);かとん(河豚);フグ, fugu ; fuku ( fugu )(ok); fukube ( fugu )(ok); katon ( fugu ); fugu] (n) (uk) puffer fish; blow fish; fugu; globefish; swellfish
波立つ[なみだつ, namidatsu] (v5t,vi) to be choppy; to run high; to swell; to ripple; to billow; to be in discord
浮腫[むくみ;ふしゅ, mukumi ; fushu] (n) swelling; edema; oedema
漲る[みなぎる, minagiru] (v5r,vi) (uk) to swell up; to rise; to be (brim) full of; to pervade
潤ける[ふやける, fuyakeru] (v1,vi) (uk) to become sodden; to swell up
潤びる[ほとびる, hotobiru] (v1,vi) (See 潤ける) to be rehydrated; to be reconstituted; to swell from absorbed moisture
畝ねり[うねり, uneri] (n) (uk) wave motion; undulation; winding; heaving sea; swell; roller; (P)
[こぶ, kobu] (n) (uk) bump; lump; protuberance; swelling; (P)
盛り上がる(P);盛りあがる;盛り上る;盛上がる;盛上る[もりあがる, moriagaru] (v5r,vi) (1) to swell; to rise; to bulge; to be piled up; (2) to rouse; to get excited; (P)
肥大[ひだい, hidai] (n,vs,adj-no) swell; enlarge; corpulence; fatness; obesity; (P)
脹れ[はれ, hare] (n) boil; swelling
腫れ[はれ, hare] (n) swelling
腫れ上がる;腫上がる[はれあがる, hareagaru] (v5r,vi) to swell up
腫れ物[はれもの, haremono] (n) tumor; tumour; swelling
腫大[しゅだい, shudai] (adj-na,n) swelling
腫物[しゅもつ, shumotsu] (n) tumor; tumour; swelling
腫脹[しゅちょう, shuchou] (n,vs,adj-no) swelling
膨らます[ふくらます, fukuramasu] (v5s,vt) to swell; to expand; to inflate; to bulge; (P)
膨らみ;脹らみ[ふくらみ, fukurami] (n) swelling; bulge; puff
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1,vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P)

*swell* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell FR: infecter ; envenimer
บวม[n.] (būam) EN: swelling FR: enflement [m] ; gonflement [m] enflure [f]
บวม[v.] (būam) EN: swell ; be swollen ; be inflamed FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
ดีแตก[adj.] (dī taēk) EN: no longer as good as before ; turning out to be not so good ; swell-headed FR:
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy FR: monter
ฟูด[v.] (fūt) EN: swell FR:
เจ๋ง[adj.] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic ; Swell! ; Kick ass! (vulg.) FR: fantastique ; remarquable ; exceptionnel ; excellent
เจ่อ[v.] (joē) EN: swell FR:
คางคกขึ้นวอ[n.] (khāngkhokkh) EN: poor person whom makes good and forgets his roots ; too big for one's britches ; swellheaded FR:
คลื่นหัวเดิ่ง[n. exp.] (khleūn hūa ) EN: swell FR: houle [f]
คลื่นใต้น้ำ[n.] (khleūntāinā) EN: undertow ; undercurrent ; ground swells FR: courant sous-marin [m]
ความบวม[n.] (khwām būam) EN: swelling FR:
ละเลิง[v.] (laloēng) EN: have a swelled head ; have a swollen head FR:
หลาม[v.] (lām) EN: overflow ; swell FR: déborder
ลูกคลื่น[n.] (lūkkhleūn) EN: wave ; billow ; swell FR: onde [f] ; rond [m] ; volute [f]
โน[v.] (nō) EN: swell out ; bulge ; protrude FR: enfler ; gonfler
นอ[v.] (nø) EN: swell out FR: enfler
พอง[v.] (phøng) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up FR: enfler ; gonfler ; se dilater
พองตัว[v. exp.] (phøng tūa) EN: swell FR:
ปลาปักเป้า[n. exp.] (plā pakkapa) EN: globefish ; puffer fish ; swellfish FR: tétrodon [m] ; hérisson de mer [m]
โป่ง[v.] (pōng) EN: swell ; dilate ; inflate ; puff out ; be distended FR: gonfler ; enfler ; se dilater ; saillir
ปุ่ม[n.] (pum) EN: protuberance ; swelling ; lump ; wart ; button FR: protubérance [f] ; grosseur [f] ; bosse [f] ; excroissance [f] ; bouton [f]
โรคกลัวคลื่น[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: kymophobia ; fear of sea swells, waves or wave like motions FR:
โศผะ[n.] (sōpha) EN: swelling FR:
โศถะ[n.] (sōtha) EN: swelling FR:
เต่ง[v.] (teng) EN: swell ; bulge FR:
ทะนง[adj.] (thanong) EN: proud ; self-confident ; swell with pride ; conceited FR: fier ; dédaigneux
ทูม[v.] (thūm) EN: swell FR:
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: make inflated ; become inflated ; swell ; distend FR:
ยกตัว[v. exp.] (yok tūa) EN: praise oneself ; swell with pride ; exalt oneself and scorn others FR: se glorifier

*swell* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Crescendo {n} [mus.]swell
Durchtrieb {m}; Durchtriebswelle
Schickeria {f}smart set; te swells
Seegang {m} | hoher Seegang; rauer Seegang | schwerer Seegang; schwere Seeswell | rough seas; rough swell | heavy sea; heavy swell

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *swell*
Back to top