ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undulation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undulation*, -undulation-

undulation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undulation (n.) การเคลื่อนไหวเป็นลูกคลื่น
undulation (n.) การเป็นลูกคลื่น See also: การเป็นลอน, ลักษณะเป็นลูกคลื่น Syn. twist, wave
English-Thai: HOPE Dictionary
undulation(อันดิวเล'เชิน) n. การเป็นลูกคลื่น,การเป็นลอน,คลื่น,กระเพื่อม., Syn. billowing
English-Thai: Nontri Dictionary
undulation(n) ความเคลื่อนไหว,ลูกคลื่น,การกระเพื่อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
undulationการเคลื่อนไหวเป็นระลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลอน (n.) undulation See also: wave, curl, ridge Syn. ลูกคลื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"at any dip, swale, undulation or impediment"เมื่อถึงหลุม บ่อ หลังเต่า หรือสิ่งกีดขวางใดๆ ซึ่ง

undulation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
波状[はじょう, hajou] (n,adj-no) wavelike; in waves; undulation
畝ねり[うねり, uneri] (n) (uk) wave motion; undulation; winding; heaving sea; swell; roller; (P)
起伏[きふく, kifuku] (n,vs) (1) undulation; (2) ups and downs; highs and lows; (P)

undulation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความผันผวน[n.] (khwām phanp) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change ; variability ; volatility FR: fluctuation [f] ; variabilité [f] ; volatilité [f]
ลอน[n.] (løn) EN: wave ; curl ; undulation ; ridge FR: vague [f] ; ondulation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undulation
Back to top