ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*standard*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น standard, -standard-

*standard* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring up to standard (idm.) ทำให้ได้มาตรฐาน See also: ทำให้ได้ดังใจต้องการ Syn. be up to, come up to, get up to
industrial standard (n.) มาตรฐานอุตสาหกรรม
nonstandard (adj.) ซึ่งไม่มาตรฐาน See also: ซึ่งไม่ปกติ Syn. unusual, uncommon, different Ops. ordinary
standard (adj.) ซึ่งเป็นมาตรฐาน Syn. regular, usual
standard (n.) มาตรฐาน See also: บรรทัดฐาน, ตัวชี้วัด Syn. norm, pattern, type
standard of living (n.) มาตรฐานการครองชีพ
standard time (n.) เวลามาตรฐาน
standard-bearer (n.) ผู้นำ See also: ผู้นำพรรค, ผู้นำการเคลื่อนไหว Syn. commander, demagogue
standardbred (n.) ม้าแข่งพันธุ์หนึ่ง
standardise (vt.) ทำให้เป็นมาตรฐาน
standardise (vt.) ทำให้เป็นมาตรฐาน
standardize (n.) ทำให้เป็นมาตรฐาน
standards (n.) หลักความประพฤติ See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม Syn. dogmas
substandard (adj.) ต่ำกว่ามาตรฐาน See also: ต่ำกว่าระดับปกติ Syn. inferior, second-rate
English-Thai: HOPE Dictionary
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
industry standard architeใช้ตัวย่อว่า ISA (อ่านว่า อิซ่า) ซึ่งก็คือบัส (bus) แบบหนึ่งที่สร้างขึ้นมาใช้กับเครื่องไอบีเอ็ม เอที (IBM AT) คอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบไอบีเอ็มมักใช้บัสนี้หรืออีซา (EISA) ดู EISA เปรียบเทียบ
living standardมาตรฐานการครองชีพ
standard(สแทน'เดิร์ด) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ,สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ,สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง,เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา,
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ
standard timen. เวลามาตรฐาน
standard-bearern. ผู้ถือธง,ผู้นำที่เด่นชัด,ผู้นำพรรคการเมือง,ผู้นำกิจการ, See also: standard-bearership n.
standardise(สแทน'เดิร์ดไดซ) vt.,vi. ทำให้ได้มาตรฐาน,ได้มาตรฐาน, See also: standardis (z) ation n., Syn. regulate,conform,adjust
standardize(สแทน'เดิร์ดไดซ) vt.,vi. ทำให้ได้มาตรฐาน,ได้มาตรฐาน, See also: standardis (z) ation n., Syn. regulate,conform,adjust
substandard(ซับสแทน'เดิร์ด) adj. ต่ำกว่ามาตรฐาน,ไม่ใช่ภาษามาตรฐาน,ไม่ถึงขนาด,ต่ำกว่าระดับปกติ, Syn. subnormal,inferior,poor
English-Thai: Nontri Dictionary
standard(adj) ตามกำหนด,ตามมาตรฐาน,ตามเกณฑ์,เป็นสากล
standardize(vt) เข้าเกณฑ์,จัดมาตรฐาน,ทำให้ได้มาตรฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ANSI (American National Standard Institute)แอนซี (สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ASA (American Standards Association)เอเอสเอ (สมาคมมาตรฐานอเมริกา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)แอสกี (รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data encryption standard (DES)มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล (ดีอีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DES (data encryption standard)ดีอีเอส (มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
standard fire policyกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indirectly standardized death rateอัตราตายปรับเข้ามาตรฐานโดยอ้อม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ISO (International Organization for Standardization)ไอโซ (องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
NTSC (National Television Standards Committee)เอ็นทีเอสซี (คณะกรรมการระบบโทรทัศน์แห่งชาติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standardมาตรฐาน, มาตรา, ขนาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standardise; standardize๑. ทำให้เป็นมาตรฐาน๒. สร้างมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
standardizeวางมาตรฐาน, ปรับเข้ามาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
substandard lifeชีวิตต่ำกว่ามาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
Camp Standardมาตรฐานของค่ายพักแรม [การแพทย์]
IEEE 802.16 (Standard)ไออีอีอี 802.16 (มาตรฐาน) [TU Subject Heading]
MIDI (Standard)มิดิ (มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล) [TU Subject Heading]
MP 3 (Audio coding standard)เอ็มพี 3 (มาตรฐานรหัสเสียง) [TU Subject Heading]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Six sigma (Quality control standard)ซิกซ์ ซิกม่า (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ) [TU Subject Heading]
Standardมาตรฐาน [การบัญชี]
Standard of Living มาตรฐานการครองชีพ ความพอเหมาะที่สุดทางเศรษฐกิจ การวัดจะใช้ค่าประมาณของรายได้ประชาชาติแท้จริงต่อคน (real national income per capita) คือผลรวมของสินค้า และบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรรวมในเวลาเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Standardized terms of contractข้อสัญญามาตรฐาน [TU Subject Heading]
The American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา, องค์กรที่กำหนดรายละเอียดของสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในผังงานอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถสื่อความหมายที่ตรงกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอก. (n.) Thai Industrial Standards Institute Syn. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สมอ. (n.) Thai Industrial Standards Institute See also: TISI Syn. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (n.) Thai Industrial Standards Institute Syn. มอก.
หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (n.) International Standard Serial Number See also: ISSN
หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (n.) International Standard Book Number See also: ISBN
ไอเอสบีเอ็น (n.) International Standard Book Number See also: ISBN Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
ไอเอสเอสเอ็น (n.) International Standard Serial Number See also: ISSN Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
ค่ามาตรฐาน (n.) standard score See also: default value
ฐาน (n.) standard See also: criterion Syn. มาตรฐาน, บรรทัดฐาน
ตั้งมาตรฐาน (v.) set a standard See also: establish a standard
ตามมาตรฐาน (v.) standardized See also: be up to standard Ops. ต่ำกว่ามาตรฐาน
บรรทัดฐาน (n.) standard See also: criterion Syn. มาตรฐาน
ภาษามาตรฐาน (n.) standard language
มาตรฐาน (n.) standard See also: criterion
มาตรฐานการครองชีพ (n.) standard of living
มาตรฐานการครองชีพ (n.) standard of living
มาตรฐานสากล (n.) universal standard See also: international standard
มาตรฐานอุตสาหกรรม (n.) industrial standard
มาตรฐานอุตสาหกรรม (n.) industrial standard
มาตรฐานแรงงาน (n.) labour standards
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is my standard procedure for doing it.ซึ่งคือกระบวนการมาตรฐานของฉัน สำหรับการทำมัน
Weak occipital development, and substandard lobe...เจ้าพัฒนาการไปมาก มีใบหูยาวเรียว
Ambiguously accepting social standards while transgressing themsocial standards ที่ยอมรับคลุมเครือ ขณะที่ที่ละเมิดที่มัน
This pursuit is designated a standard Code 44. Please respond only to that code. Code 44 indicates no requirement for a blockade.44 บ่งชี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับ การปิดล้อมไม่มี
Code 44, standard pursuit. Please respond.รหัส 44, การแสวงหามาตรฐาน
The president has scheduled a news conference this evening at nine o'cIock, Eastern Standard Time.ประธานที่ได้กำหนดไว้ แถลงข่าวเย็นนี้ เวลา 9:
This is your standard bog negotiation trial.นี่คือหลักสูตร การอำพรางตัวในยามคับขัน
We do have a minimum standard that the structure is intact and livable.เรามีมาตรฐานว่าโครงสร้าง ต้องคงสภาพเดิมและพักอาศัยได้
Is it standard for U.S. Personnel to have sex with prisoners and kill them?เป็นการปฏิบัติตาม ปกติของทหารหรือไง ที่จะต้องมีเซ็กช์กับเชลยก่อน
The standard SS rate for Jewish skilled labor is seven marks a day, five for unskilled and women.ค่าแรงขั้นสูงของยิววันละ 7 มาร์ค 5 สำหรับพวกไร้ฝีมือกับผู้หญิง
There is no standard. There are no naturals.มันไม่มีมาตรฐาน มันไม่ใช่ธรรมชาติ
Your standard issue big gun.ตามมาตรฐาน.. , ปืนใหญ่.

*standard* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会计准则理事会[kuài jì zhǔn zé lǐ shì huì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ, 会计准则理事会 / 會計準則理事會] accounting standards council
美国资讯交换标准码[Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄇㄚˇ, 美国资讯交换标准码 / 美國資訊交換標準碼] ASCII, American Standard Code for Information Interchange
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, 宁缺毋滥 / 寧缺毋濫] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option
破读[pò dú, ㄆㄛˋ ㄉㄨˊ, 破读 / 破讀] pronunciation of a character other than the standard; lit. broken reading
坎德拉[kǎn dé lā, ㄎㄢˇ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, 坎德拉] candela (unit of luminosity); standard candle
渣打银行[Zhā dǎ Yín háng, ㄓㄚ ㄉㄚˇ ˊ ㄏㄤˊ, 渣打银行 / 渣打銀行] Standard Chartered Bank
小康[xiǎo kāng, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ, 小康] comparatively good living standard; a period of peace and prosperity
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, 眼高手低] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent
低劣[dī liè, ㄉㄧ ㄌㄧㄝˋ, 低劣] inferior quality; substandard; low-grade
次货[cì huò, ㄘˋ ㄏㄨㄛˋ, 次货 / 次貨] inferior goods; substandard products
国标舞[guó biāo wǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄅㄧㄠ ˇ, 国标舞 / 國標舞] international standard ballroom dancing
水平[shuǐ píng, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 水平] level (of achievement etc); standard; horizontal
非标准[fēi biāo zhǔn, ㄈㄟ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 非标准 / 非標準] nonstandard; unconventional
基准[jī zhǔn, ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, 基准 / 基準] norm; standard; standard of reference; base; base point; base line; benchmark; reference point; reference frame; criterion; data
[lǚ, ㄌㄩˇ, 吕 / 呂] pitchpipe, pitch standard, one of the twelve semitones in the traditional tone system
西格玛[Xī gé mǎ, ㄒㄧ ㄍㄜˊ ㄇㄚˇ, 西格玛 / 西格瑪] sigma (Greek letter Σσ); (symbol for standard deviation in statistics)
银本位[yín běn wèi, ˊ ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ, 银本位 / 銀本位] Silver Standard (monetary standard)
银本位制[yín běn wèi zhì, ˊ ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄓˋ, 银本位制 / 銀本位制] Silver Standard (monetary standard)
制式[zhì shì, ㄓˋ ㄕˋ, 制式] standard (format, e.g. PAL or SECAM for TV signal); system; service pattern; type of service
本位[běn wèi, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ, 本位] standard; one's own department or unit
标准时[biāo zhǔn shí, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ, 标准时 / 標準時] standard time
标准普尔[biāo zhǔn pǔ ěr, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄆㄨˇ ㄦˇ, 标准普尔 / 標準普尔] Standard and Poor's financial index (S&P)
标准状态[biāo zhǔn zhuàng tài, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, 标准状态 / 標準狀態] standard conditions for temperature and pressure
标准状况[biāo zhǔn zhuàng kuàng, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 标准状况 / 標準狀況] standard conditions for temperature and pressure
标准组织[biāo zhǔn zǔ zhī, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄗㄨˇ ㄓ, 标准组织 / 標準組織] standards organization; standards body
标准规格[biāo zhǔn guī gé, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄍㄨㄟ ㄍㄜˊ, 标准规格 / 標準規格] standard; norm
秤砣[chèng tuó, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ, 秤砣] steelyard weight; standard weight
次品[cì pǐn, ㄘˋ ㄆㄧㄣˇ, 次品] substandard products; defective; seconds
美东时间[Měi dōng shí jiān, ㄇㄟˇ ㄉㄨㄥ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 美东时间 / 美東時間] USA Eastern Standard Time
[zhǔn, ㄓㄨㄣˇ, 准 / 準] accurate; standard
[dù, ㄉㄨˋ, 度] capacity; degree; degrees (of temperature); standard
正经[zhèng jīng, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, 正经 / 正經] decent; honorable; proper; serious; according to standards
没水平[méi shuǐ píng, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 没水平 / 沒水平] disgraceful; poor quality; sub-standard
审美观[shěn měi guān, ㄕㄣˇ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄢ, 审美观 / 審美觀] esthetic conception; esthetic point of view; standard
金本位[jīn běn wèi, ㄐㄧㄣ ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ, 金本位] gold standard
业界标准[yè jiè biāo zhǔn, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 业界标准 / 業界標準] industry standard
国际标准化组织[Guó jì Biāo zhǔn huà Zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际标准化组织 / 國際標準化組織] International Organization for Standardization
生活水平[shēng huó shuǐ píng, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 生活水平] living standards
本位制[běn wèi zhì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄓˋ, 本位制] monetary standard
制式化[zhì shì huà, ㄓˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, 制式化] standardization

*standard* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P)
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P)
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P)
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] (n) {comp} ANSI - American National Standards Institute
エスピー盤[エスピーばん, esupi-ban] (n) 78-rpm record; standard-play record
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old
カドミウム標準電池[カドミウムひょうじゅんでんち, kadomiumu hyoujundenchi] (n) cadmium standard cell
グローバルスタンダード[, guro-barusutanda-do] (n) global standards
スタンダードMIDIファイル[スタンダードミディファイル, sutanda-domideifairu] (n) {comp} Standard MIDI File; SMF
スタンダードナンバー[, sutanda-donanba-] (n) standard number
スタンダードライブラリー;スタンダードライブラリ[, sutanda-doraiburari-; sutanda-doraiburari] (n) standard library (programming)
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P)
データ暗号化規格[データあんごうかきかく, de-ta angoukakikaku] (n) {comp} Data Encryption Standard; DES
デファクトスタンダード[, defakutosutanda-do] (n) {comp} de facto standard
フィリピノ語[フィリピノご, firipino go] (n) Filipino (standardized Tagalog, the national language of the Philippines)
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably
リクルートスーツ[, rikuru-tosu-tsu] (n) type of standard formal wear worn by students, usu. when going to interviews (wasei
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P)
中央標準時[ちゅうおうひょうじゅんじ, chuuouhyoujunji] (n) Central Standard Time
事実上の標準[じじつじょうのひょうじゅん, jijitsujounohyoujun] (n,adj-no) {comp} de facto standard
人並み(P);人並[ひとなみ, hitonami] (adj-na,n,adj-no) being average (capacity, looks, standard of living); ordinary; (P)
人倫退廃;人倫頽廃[じんりんたいはい, jinrintaihai] (n) decline (decay, corruption) of ethical standards
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P)
偏差値[へんさち, hensachi] (n) deviation value (usu. scaled to mean of 50, standard deviation of 10, and often used for academic grades); deviation; T-score; standard score; (P)
共通語[きょうつうご, kyoutsuugo] (n) (1) (See 標準語) common term; (2) common language; lingua franca; standard language; (P)
労働三法[ろうどうさんぽう, roudousanpou] (n) the three labor laws (trade union law, labor standards law, labor relations adjustment law) (labour)
印刷標準字体[いんさつひょうじゅんじたい, insatsuhyoujunjitai] (n) (See 常用漢字) standard printed form (of kanji); any of 1,022 non-joyo kanji commonly used in print
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] (n) {comp} International Organization for Standardization; ISO
国際標準図書番号[こくさいひょうじゅんとしょばんごう, kokusaihyoujuntoshobangou] (n) International Standard Book Number; ISBN
国際標準逐次刊行物番号[こくさいひょうじゅんちくじかんこうぶつばんごう, kokusaihyoujunchikujikankoubutsubangou] (n) {comp} International Standard Serial Number; ISSN
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P)
型に嵌まる[かたにはまる, katanihamaru] (exp,v5r) (See 型に嵌める・かたにはめる) to fit the mold; to fit the mould; to be standard; to be customary; to be unoriginal; to be stale
基準(P);規準(P)[きじゅん, kijun] (n,adj-no) standard; basis; criterion; norm; reference; datum; (P)
基礎控除[きそこうじょ, kisokoujo] (n) basic or standard deduction
基軸[きじく, kijiku] (n) key; yardstick; criterion; standard; (P)
変体仮名[へんたいがな, hentaigana] (n) anomalous cursive syllabary; non-standard kana
御都合主義;ご都合主義[ごつごうしゅぎ, gotsugoushugi] (n) opportunism; double standards; timeserving; expediency
情報交換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] (n) {comp} American Standard Code for Information Exchange; ASCII
手筋[てすじ, tesuji] (n) lines of the palm; aptitude; handwriting; apt move (in a go or shogi game); standard method
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version
スタンダード版[スタンダードはん, sutanda-do han] standard version
データ暗号化規格[でえたあんごうかきく, deetaangoukakiku] data encryption standard (DES)
デファクトスタンダード[でふぁくとすたんだーど, defakutosutanda-do] de facto standard
事実上の標準[じじつじょうのひょうじゅん, jijitsujounohyoujun] de facto standard (a-no)
仕様作成[しようさくせい, shiyousakusei] standards author, writer of standards
国際標準化[こくさいひょうじゅんか, kokusaihyoujunka] international standardization
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS
情報交換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] American Standard Code for Information Exchange, ASCII
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA)
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS
業界標準[ぎょうかいひょうじゅん, gyoukaihyoujun] industry standard
業界標準アーキテクチャ[ぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, gyoukaihyoujun a-kitekucha] Industry Standard Architecture (ISA)
業界標準化[ぎょうかいひょうじゅんか, gyoukaihyoujunka] industry standardization
業界規範[ぎょうかいきはん, gyoukaikihan] industry standard, industry norm
標準[ひょうじゅん, hyoujun] standard (a-no), average, level, norm
標準偏差[ひょうじゅんへんさ, hyoujunhensa] standard deviation
標準入力[ひょうじゅんにゅうりょく, hyoujunnyuuryoku] stdin, standard input device
標準出力[ひょうじゅんしゅつりょく, hyoujunshutsuryoku] stdout, standard output device
標準化団体[ひょうじゅんかだんたい, hyoujunkadantai] standards organization, standards body
標準的[ひょうじゅんてき, hyoujunteki] standard, standardized
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI
正規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization
正規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form
統一スタンダード[とういつスタンダード, touitsu sutanda-do] unified standard
規格[きかく, kikaku] standard
規格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] standards creation
通信規格[つうしんきかく, tsuushinkikaku] telecommunications standard
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] Thai: มาตรฐาน English: standard
基準[きじゅん, kijun] Thai: มาตรฐาน English: standard
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: มาตรฐาน English: standard

*standard* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai-ēs-bī-en) EN: ISBN (International Standard Book Number) FR: ISBN [m]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบจำลองมาตรฐาน[n. exp.] (baēp jamløn) EN: standard model FR: modèle standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: exemple [m] ; modèle [m]
แบตเตอรี่มาตรฐาน[n. exp.] (baettoērī m) EN: standard battery FR:
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard ; norm ; criterion ; criteria ; yardstick FR: norme [f] ; standard [m]
บรรยากาศมาตรฐาน[n. exp.] (banyākāt mā) EN: standard atmosphere FR:
เชิง[n.] (choēng) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard FR: base [f] ; support [m]
ได้มาตรฐาน[v. exp.] (dāi māttrat) EN: be standardized ; be up to standard FR:
เอนโทรปีมาตรฐาน[n. exp.] (ēnthrōpī mā) EN: standard entropy FR:
เอนโทรปีมาตรฐานของการเกิด[n. exp.] (ēnthrōpī mā) EN: standard entropy of formation FR:
กบี่ธุช[n.] (kabīthut) EN: standard with a picture of Hanuman (which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman) FR:
การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน[n. exp.] (kān banchī ) EN: standard costing FR:
การแจกแจงปรกติมาตรฐาน[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: standard normal distribution FR:
การกำหนดมาตรฐาน[n. exp.] (kān kamnot ) EN: standardization FR:
การปรับเข้ามาตรฐาน[n. exp.] (kān prap kh) EN: standardization FR:
การรับรองระบบมาตรฐาน[n. exp.] (kān raprøng) EN: FR: certification standard [f]
การทำให้เป็นมาตรฐาน[n. exp.] (kān thamhai) EN: standardization FR:
เกณฑ์[n.] (kēn) EN: standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; requirement ; evaluation principle ; measure ; unit FR: standard [m] ; critère [m]
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน[n. exp.] (khā bīengbē) EN: standard deviation FR: déviation standard [f]
ค่ามาตรฐาน[n. exp.] (khā māttrat) EN: standard score FR:
คะแนนมาตรฐาน[n. exp.] (khanaēn māt) EN: standard score FR:
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
ขนาดมาตรฐาน[n. exp.] (khanāt mātt) EN: FR: dimension standard [f]
เข้าเกณฑ์[v.] (khaokēn) EN: be up to standard ; conform ; fit FR:
เข้ามาตรฐาน[v.] (khao māttra) EN: conform to the standard ; appropriate FR:
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน[n. exp.] (khā suan bī) EN: standard deviation FR:
คุณภาพเสียง[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: noise standard FR: qualité sonore [m]
ความดันบรรยากาศมาตรฐาน[n. exp.] (khwām dan b) EN: standard atmospheric pressure FR: pression atmosphérique standard [f]
ความดันมาตรฐาน[n. exp.] (khwām dan m) EN: standard pressure FR:
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน[n. exp.] (khwām khlāt) EN: standard error FR:
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด = ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด[n. exp.] (khwām khlāt) EN: standard error of measurement (SEM) FR:
กฎเกณฑ์[n.] (kotkēn) EN: regulation ; set of regulations ; edict ; guideline ; code of conduct ; principle ; order ; rule ; measure ; standard ; criterion ; method ; system FR: décret [m] ; arrêté [m]
กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน[n. exp.] (krabūankān ) EN: standard operating procedure (SOP) FR:
เกรด[n.] (krēt) EN: grade ; level ; standard ; rank FR: grade [m]
หลักการทางศีลธรรม[n. exp.] (lakkān thān) EN: moral standards FR: principe moral [m]
หลักเกณฑ์[n.] (lakkēn) EN: principles ; rules ; basics ; standard ; criterion FR: principes [mpl] ; règles [fpl]
มาตรา[n.] (mattrā) EN: system ; table ; unit ; standard ; scale FR: système (d'unités) [m]
มาตราเงิน[n. exp.] (māttrā ngoe) EN: silver standard FR:
มาตรฐาน[n.] (māttrathān) EN: standard ; measure of quality ; criterion ; reference ; basis ; specification FR: standard [m]

*standard* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reinraumgerecht {adj}according to cleanroom standards
Standardabweichung {f} [math.]standard deviation; standard degression
Gute Herstellungspraxis {f} (Qualitätssicherungsstandard) | GMP-Ausführung
Vereinheitlichung {f} | Vereinheitlichung von Normenharmonization | harmonization of standards
Bauhöhe {f} | normale Bauhöhe | verkürzte Bauhöheheadroom | standard headroom | standard standard
Arbeitsschutz {m}maintenance of industrial health and safety standards
Hochschulreife {f}matriculation standard
Moral {f}moral standards
Normalien {pl}standard components; standard elements
Normanschluss {m}; Standardschnittstelle
Standardabweichungskarte {f}sample standard deviation chart
Silberwährung {f}silver standard
Sittenverfall {m}moral decline; decline in moral standards
Standardbasis {f} [math.]standard basis
Hochdeutsch {n} (Sprache)standard German; High German
Kammerton {m} [mus.]standard pitch
Lebensstandard {m} | Lebensstandards
Vertragsbedingungen {pl} | Vertragsbedingungen aushandeln | Allgemeine Vertragsbedingungen | allgemeine technische Vertragsbedingungenterms of contract; conditions of a contract | to negotiate the conditions of a contract | contractual general conditions | standard terms and conditions
Ausschussware {f}substandard goods
Norm...; normal {adj}standard
Normaldrahtlehre {f}standard wire gauge (SWG)
Plankostenrechnung {f}standard costing
Normalspur {f}standard gauge
Normdruck {m}standard pressure
Normklima {n}standard atmosphere
Normteil {n}standard part
Normwand {f}standard wall
Tariflohn {m}standard wages

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *standard*
Back to top