ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

demagogue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *demagogue*, -demagogue-

demagogue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demagogue (n.) นักการเมืองที่ใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลในการหาเสียง Syn. agitator, fanatic
demagogue (n.) ผู้ปลุกปั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
English-Thai: Nontri Dictionary
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
demagogueนักกวนเมือง, นักหลอกล่อทางการเมือง [ดู rabble-rouser ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This so-called V and his accomplice, Evey Hammond neo-demagogues, spouting their message of hate.ไอ้เจ้า "วี" และยายผู้หญิงที่สมคบกับมัน, อีวี่ แฮมมอนด์... ...ไอ้พวกปลุกปั่น,ที่คอยกระจาย ข้อความแห่งความเกลียดชังของมัน.

demagogue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デマゴーグ[, demago-gu] (n) demagogue (ger
デマゴギー[, demagogi-] (n) demagogue (ger
デム[, demu] (n) (abbr) demagogue
扇動家[せんどうか, sendouka] (n) demagogue; agitator
民衆扇動[みんしゅうせんどう, minshuusendou] (n) demagoguery; demagogy

demagogue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักปลุกระดม[n. exp.] (nak plukrad) EN: agitator ; rabble-rouser ; demagogue FR: agitateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า demagogue
Back to top