ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*shrink*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shrink, -shrink-

*shrink* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shrink (vi.) หด See also: หดตัว, เล็กลง, เหี่ยว, ย่น Syn. contract, shorten Ops. expand, grow
shrink (vi.) กลัว See also: ตัวงอด้วยความกลัว
shrink (vt.) ทำให้เล็กลง See also: ทำให้หดตัว, ทำให้ย่น, ทำให้เหี่ยว Syn. contract, shorten Ops. expand, grow
shrink (n.) การหดตัว
shrink (n.) ความกลัว
shrink back (phrv.) หดกลับ See also: ถอยกลับ
shrink from (phrv.) หลีกเลี่ยงจาก (เพราะความกลัว) See also: หลบหลีกจาก
shrink up (phrv.) หลบหน้า (เพราะประหม่าหรือกลัว) Syn. shrivel up
shrinkage (n.) การหด See also: การย่น, การลดลง
English-Thai: HOPE Dictionary
head shrinkerจิตแพทย์., Syn. shrink
shrink(ชริงคฺ) vi.,vt.,n. (ทำให้,การ) หดตัว,หลบหน้า,ตัวหด,ย่น,เหี่ยว, (ขนาด) ลดลง,กลัว vt. ทำให้หดตัว,ทำให้ลดลง,ทำให้ย่น, See also: shrinkable adj. shrinker n. shrinkingly adv.
shrinkage(ชริง'คิจฺ) n. การหดตัว,การย่น,ปริมาณหรือขนาดที่หด
English-Thai: Nontri Dictionary
shrink(vi) หดตัว,สั้นลง,น้อยลง,หงอ,เหี่ยว,ย่น,กลัว
shrinkage(n) การหดตัว,การลดค่า,ความไม่กล้า,ความห่อเหี่ยว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shrinkage cavityโพรงหด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shrinkage Limitshrinkage Limit, ขีดจำกัดการหดตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shrank (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ shrink
shrank (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ shrink
shrunk (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
shrunk (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
shrunken (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
shrunken (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
ย่นเข้า (v.) shrink See also: contract, retract, draw back, withdraw, huddle, shorten, reduce Syn. สั้นเข้า, ลดลง Ops. ยืด
หด (v.) shrink See also: contract, retract, draw back, withdraw, huddle, shorten, reduce Syn. สั้นเข้า, ย่นเข้า, ลดลง Ops. ยืด
หดตัว (v.) shrink See also: contract, shorten, reduce Syn. เล็กลง, สั้นเข้า, หด Ops. ยืดตัว
หดหาย (v.) shrink See also: recoil, shrivel Syn. หด, หาย, ลด Ops. เพิ่ม
เล็กลง (v.) shrink See also: contract, shorten, reduce Syn. สั้นเข้า, หด Ops. ยืดตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This will just make his finger shrink a little.อง เขาหดตัว เล็กน้อย มันคือความลับทาง การแพทย์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
It's shrinking time in Pepperland.มันหดตัวในเวลา เปเปอแลนด
Then call one of those shrinks on the radio.งั้นก็โทรหานักจัดรายการวิทยุซักคน ให้ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อย
I take the money that my father sends me, I pay for a shrink and buy groceries.เงินที่พ่อให้ ผมจ่ายจิตแพทย์ กับซื้อกับข้าวหมด
Now, I owe my shrink and I'm behind in my rent.ตอนนี้ผมเป็นหนี้ทั้ง จิตแพทย์และค่าเช่า
You're the Crown's shrink, so you'll say I'm dangerous.คุณเป็นจิตแพทย์ฝ่ายฏีกา คุณก็ต้องบอกว่าฉันเป็นคนอันตราย
My shrink will say I'm not, and the judge will flip a coin.ฝ่ายของฉันจะพูดว่าฉันไม่ใช่ และคำตัดสินก็จะพลิก
That's got to be any shrink's worst nightmare.มันต้องเป็นเรื่อง ฝันร้ายแน่ๆ
You know, that's the nightmare of shrinkdom, doctor.คุณรู้ไหม นั่นมันเป็นฝันร้ายของวงการจิตแพทย์เชียวนะ คุณหมอ
As much as Kelly hated her shrink she also loved him.ความเกลียดมันพรั่งพรูเข้าสู่เธอ... ...เท่าๆกับความรักที่เธอมีให้เขา
But this is a job, that only Super-shrink can handle.แต่งานนี้ต้องคนเจ๋งจริงๆ ถึงทำได้
Fuckin' talk more than any shrink I ever seen in my life.คุณพูดมากกว่าหมอคนอื่นที่ผมเคยเจอ

*shrink* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 不避艰险 / 不避艱險] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers
收缩[shōu suō, ㄕㄡ ㄙㄨㄛ, 收缩 / 收縮] pull back; shrink; contract
[qūn, ㄑㄩㄣ, 逡] shrink from
折耗[shé hào, ㄕㄜˊ ㄏㄠˋ, 折耗] loss of goods; damage to goods; shrinkage
缩水[suō shuǐ, ㄙㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ, 缩水 / 縮水] shrink

*shrink* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
めげる[, megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from
危ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from
収縮[しゅうしゅく, shuushuku] (n,vs) deflation; contraction; shrinking; constriction; (P)
右肩下がり[みぎかたさがり, migikatasagari] (exp) decreasing (graph falling to the right); shrinking; declining
尻込み;後込み;尻ごみ[しりごみ, shirigomi] (n,vs) recoil; hesitation; flinching; shrinking back
屈す[くっす, kussu] (v5s) (1) (arch) (See 屈する) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) to feel down
屈する[くっする, kussuru] (vs-s) (1) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) (arch) to feel down
後ずさる;後退る;後じさる[あとずさる(後ずさる;後退る);あとじさる(後退る;後じさる), atozusaru ( nochi zusaru ; koutai ru ); atojisaru ( koutai ru ; nochi jisaru )] (v5r) to retreat; to back off; to draw back; to step back; to shrink away
緊縮[きんしゅく, kinshuku] (n,vs,adj-no) shrinkage; contraction; economy; retrenchment; (P)
縮かむ[ちぢかむ, chidikamu] (v5m,vi) (1) to be benumbed (e.g. with cold); (2) to shrink; to contract; to diminish (in size)
縮み[ちぢみ, chidimi] (n) (1) shrinkage; (n,adj-no) (2) cotton crepe; (P)
縮める[ちぢめる, chidimeru] (v1,vt) to shorten; to reduce; to boil down; to shrink; (P)
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P)
辟易[へきえき, hekieki] (vs) (1) to wince; to shrink back; (2) to be stumped; to be disconcerted; (3) to be bored; (4) to be fed up

*shrink* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดหาย[v.] (hothāi) EN: shrink FR:
หดตัว[v.] (hot tūa) EN: shrink ; contract ; shorten ; reduce FR: se contracter
การหดตัว[n. exp.] (kān hot tūa) EN: contraction ; shrinkage FR: contraction [f]
การหดตัวเชิงปริมาตร[n. exp.] (kān hot tūa) EN: volume shrinkage FR:
การหดตัวเชิงเส้น[n. exp.] (kān hot tūa) EN: linear shrinkage FR:
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink ; stiffen FR: contracter ; fléchir
ไม่หด[v.] (mai hot) EN: be shrink-proof FR:
ทรุด[v.] (sut) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in FR: s'affaiser ; s'enfoncer ; se tasser
ตลาดถดถอย[n. exp.] (talāt thott) EN: shrinking market FR:
ถด[v.] (thot) EN: move backwards ; budge ; stir; retreat ; withdraw ; shrink back FR: reculer
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid FR:
ยับ[v.] (yap) EN: be crumpled up ; shrink FR:
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease FR: abréger ; condenser

*shrink* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Psychiater {m}; Klapsdoktor (scherzhaft)shrink (short for headshrinker); couch doctor
Schwundmaß {n} | lineares Schwundmaßshrinkage | linear shrinkage
Formteil {n}shrink boot
Formteiladapter {m}shrink boot adapter
Schrumpf-Presssitz {m}shrink fit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *shrink*
Back to top