ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

huddle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *huddle*, -huddle-

huddle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
huddle (vt.) กองรวมกันไว้ See also: สุม, กองสุมไว้
huddle (vt.) เกาะกลุ่มกัน See also: เบียดกัน
huddle together (phrv.) เบียดกันแนบแน่น See also: กอดกันกลม Syn. huddle up
huddle up (phrv.) เบียดกันแนบแน่น See also: กอดกันกลม Syn. huddle together
English-Thai: HOPE Dictionary
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
English-Thai: Nontri Dictionary
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Defense! Huddle up over there!ทีมรับ ไปประชุมแผนทางโน้น
Just there the barbarians huddle sheer terror gripping tight their hearts with icy fingers knowing full well what merciless horrors they suffered at the swords and spears of 300.รับรู้ว่าความโหดร้ายไร้เมตตา จากคมหอกคมดาบของ สปาร์เทินสามร้อยนาย น่าสะพรึงกลัวเช่นใด บัดนี้พวกมันตะลึงลานแล้ว เมื่อทุ่งแห่งนี้
Let's huddle up over here. Come on, fellas.นี่ละที่ฉีนพูดถึง ใหม่ๆละ
The automobile shapes new suburbs, where every home is a castle, a safe distance from the asphyxiated city centers, and where neat rows of houses huddle around dead-end streets.รถยนต์ทำให้บ้านในแถบชานเมือง, กลายเป็นปราสาทได้, เพราะการย่นระยะทางให้ใกล้แค่เอื้อม, ที่ซึ่งบ้านเรียงเป็นแถว รายล้อมไปด้วยถนนสู่ทางตัน
Let's huddle up.ต้องสามัคคีกันเอาไว้
All right, let's huddle up.เอาล่ะ มาเบียดกันให้แน่น
All right. Now let's huddle up. Come on.ตามสบาย,หนุ่มน้อย.รหัสของเขาคือสี่.
It's okay. I can huddle next to Lynch.ไม่เป็นไร ฉันนั่งเบียดๆ กะลินช์เอา
Okay, Team Worthless, huddle up.โอเค พวกไร้ค่า รวมตัวหน่อย
Let's go. Huddle up!เร็วเข้าพวก รวมกลุ่มกัน
All right, everybody, let's huddle up. Come on, let's go.เอาหล่ะทุกคน, มารวมกลุ่มกัน, มาเร็ว, ไปเลย
Guys, huddle in. Huddle in. Huddle in.เด็กๆ เกาะกลุ่มกันไว้นะ เกาะกลุ่มไว้

huddle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった[, gotta] (adj-na) confusion; mess; mix; huddle
固まる[かたまる, katamaru] (v5r,vi) (1) to harden; to solidify; (2) to become firm; to become certain; (3) to gather (together); to assemble; to huddle together; (P)
寄せ合う[よせあう, yoseau] (v5u) to press against each other; to huddle together
身を寄せ合う[みをよせあう, miwoyoseau] (exp,v5u) to go into a huddle
鳩首凝議[きゅうしゅぎょうぎ, kyuushugyougi] (n,vs) put heads together and confer; convene and discuss; go into a huddle (over)
鳩首協議[きゅうしゅきょうぎ, kyuushukyougi] (n,vs) put heads together and confer; convene and discuss; go into a huddle (over)
鳩首謀議[きゅうしゅぼうぎ, kyuushubougi] (n,vs) go into a huddle (over); hold a secret conference (about); put heads together and conspire

huddle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
ขดตัว[v. exp.] (khot tūa) EN: curl oneself up ; snuggle up to someone ; huddle up FR: se blottir ; se pelotonner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า huddle
Back to top