ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shrivel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shrivel*, -shrivel-

shrivel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shrivel (vi.) ย่น See also: เหี่ยว Syn. parch, shrink, wrinkle
shrivel (vt.) ทำให้ย่น See also: ทำให้เหี่ยว Syn. parch, shrink, wrinkle
shrivel (vi.) หมดประโยชน์
shrivel (vt.) ทำให้หมดประโยชน์
shrivel up (phrv.) (ใบไม้, ผิว) ม้วนและแห้งตาย Syn. curl up
shriveled (adj.) ซึ่งเหี่ยวแห้ง See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งเหี่ยวเฉา Syn. dried up, wizened
shriveled (adj.) เหี่ยวและมีรอยย่น See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งอับเฉา Syn. dried up, withered
English-Thai: HOPE Dictionary
shrivel(ชรีฟ 'เวิล) vt.,vi. หดตัว,หด,ย่น,เหี่ยว,ทำให้หด,ทำให้ขนาดลดลง,ทำให้ไร้ ประโยชน์,กลายเป็นไร้ประโยชน์, Syn. wihter
English-Thai: Nontri Dictionary
shrivel(vt) ทำให้หด,ทำให้เหี่ยว,ทำให้ย่น,ทำให้ไร้ประโยชน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take my medicine every day and shrivel up like those kids?ให้ยาฉันทุกวัน และหน้าเหี่ยวเหมือนไอ้เด็กพวกนั้นน่ะหรอ?
We're stuck here until we shrivel up and die.เยี่ยม! เราติดอยู่ทีนี่จนกว่า เราจะแห้งเหี่ยวและตาย
You see they say that people shrivel up because they have an imaginationเห็นมั้ย ว่ากันว่าคน กลัวจนหัวหดเพราะว่า เขาคิดไปเอง
Still, I'm going to look. I don't want to shrivel up and die at home like this.ยังไง ชั้นก็จะลองหาดู ชั้นไม่อยากอยู่แบบไร้ประโยชน์ แล้วก็ตายที่บ้านอย่างนี้
May the gods shrivel your cock.บางทีพระเจ้าอาจจะทำให้เจี๊ยวเอ็งหด
You must put those birthing hips to good use at once... lest your womb shrivel up and die.ไม่งั้นมดลูกเจ้ามันจะแห้งเหี่ยวเฉาตายกันพอดี หลงยุคมาจากไหนเนี่ย?
One full week without your letters... and I am shriveling here like a flower in the desert.ทำให้ฉันเหี่ยวเฉา เหมือนดอกไม้กลางทะเลทราย
You may be young in years, but your heart is as shriveled...During all my years I do not remember to have had such an insufficient pupil
I'm sure Howl won't eat the heart of a shrivelled, old lady, like me.ฉันแน่ใจว่าฮาวล์ไม่กินยายแก่หนังเหี่ยวอย่างฉันหรอก
He'll be the small shriveled green one, with the light saber.ตัวเล็ก ๆ สีเขียว ๆ แล้วก็มีาดาบเลเซอร์นี่ไง
He said one of his balls was shriveled up...เขาเคยบอกว่า ลูกอัณฑะลูกหนึ่งของเขาฝ่อ
I wasn't born of this desert like you Persians, all shriveled and angry.ข้าไม่ได้เกิดในทะเลทรายเหมือนพวกเจ้า ชาวเปอร์เซีย ตรากตรำและแร้นแค้น... .

shrivel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biě, ㄅㄧㄝˇ, 瘪 / 癟] deflated; shriveled; sunken; empty
起皱纹[qǐ zhòu wén, ㄑㄧˇ ㄓㄡˋ ㄨㄣˊ, 起皱纹 / 起皺紋] shrivel

shrivel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾びる;涸びる;嗄びる;枯らびる[からびる, karabiru] (v1,vi) to dry up; to shrivel
凋む(P);萎む(P)[しぼむ, shibomu] (v5m,vi) to wither; to fade (away); to shrivel; to wilt; (P)

shrivel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate FR: se faner ; se dessécher ; se flétrir
โรย[v.] (rōi) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane FR:
เหี่ยว[adj.] (hīo) EN: wilted ; withered ; wrinkled ; faded ; drooped ; shrivelled ; shriveled (Am.) ; dried out ; languished ; deteriorated FR: fané ; desséché ; flétri ; ratatiné ; affaibli
ไหม้[adj.] (mai) EN: charred ; parched ; sun-burnt ; shrivelled ; burnt ; scorched FR: brûlé ; carbonisé ; cramé (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shrivel
Back to top