ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-shrink-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shrink, *shrink*,

-shrink- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This will just make his finger shrink a little.อง เขาหดตัว เล็กน้อย มันคือความลับทาง การแพทย์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
I take the money that my father sends me, I pay for a shrink and buy groceries.เงินที่พ่อให้ ผมจ่ายจิตแพทย์ กับซื้อกับข้าวหมด
Now, I owe my shrink and I'm behind in my rent.ตอนนี้ผมเป็นหนี้ทั้ง จิตแพทย์และค่าเช่า
My shrink will say I'm not, and the judge will flip a coin.ฝ่ายของฉันจะพูดว่าฉันไม่ใช่ และคำตัดสินก็จะพลิก
As much as Kelly hated her shrink she also loved him.ความเกลียดมันพรั่งพรูเข้าสู่เธอ... ...เท่าๆกับความรักที่เธอมีให้เขา
Fuckin' talk more than any shrink I ever seen in my life.คุณพูดมากกว่าหมอคนอื่นที่ผมเคยเจอ
My doctor, a shrink I used to go to, says that in 50 or 60 percent of the cases a pill really helps.หมอผม จิตแพทย์ที่ผมเคยไปหา... ...บอกว่า 50-60 เปอร์เซนต์ ของผู้ป่วยโรคนี้ ยาช่วยได้
Scalp me, shrink my head, and roast it on the stake... if that ain't exactly what happened.ถลกหนังหัวฉัน แล้วเอาไปย่างเอ้า ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริง
What is that, some Berkeley shrink thing?อะไร? ทฤษฎีทางจิตที่เบิร์กเล่ย์งั้นเหรอ
It does seem to shrink a bit each year, however.แต่ดูเหมือนมันจะหดลงทุกปี
Severe stress makes women age prematurely because stress causes DNA in our cells to shrink until they can no longer replicate.ความเครียดทำให้ผู้หญิงแก่ก่อนวัย ทำให้ดีเอ็นเอฝ่อ จนเซลล์ไม่ฟื้นฟู
And it doesn't take a shrink to figure out why.และ มันไม่น่ากลัวที่จะหาเหตุผลว่าทำไม

-shrink- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 不避艰险 / 不避艱險] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers
[qūn, ㄑㄩㄣ, 逡] shrink from

-shrink- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
めげる[, megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from
危ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from
後ずさる;後退る;後じさる[あとずさる(後ずさる;後退る);あとじさる(後退る;後じさる), atozusaru ( nochi zusaru ; koutai ru ); atojisaru ( koutai ru ; nochi jisaru )] (v5r) to retreat; to back off; to draw back; to step back; to shrink away
辟易[へきえき, hekieki] (vs) (1) to wince; to shrink back; (2) to be stumped; to be disconcerted; (3) to be bored; (4) to be fed up

-shrink- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดหาย[v.] (hothāi) EN: shrink FR:
หดตัว[v.] (hot tūa) EN: shrink ; contract ; shorten ; reduce FR: se contracter
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink ; stiffen FR: contracter ; fléchir
ทรุด[v.] (sut) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in FR: s'affaiser ; s'enfoncer ; se tasser
ถด[v.] (thot) EN: move backwards ; budge ; stir; retreat ; withdraw ; shrink back FR: reculer
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid FR:
ยับ[v.] (yap) EN: be crumpled up ; shrink FR:
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease FR: abréger ; condenser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -shrink-
Back to top