ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*resolute*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น resolute, -resolute-

*resolute* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be irresolute (vi.) เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา (การตัดสินใจ, ความคิดเห็น, ทัศนคติ) See also: เปลี่ยนแปลง, กลับไปกลับมา, ผันแปร, ลังเล Syn. alternate, hesitate, fluctuate
irresolute (adj.) ลังเล See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ Syn. indecisive, uncertain Ops. resolute, firm
irresolutely (adv.) อย่างลังเล See also: อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน Syn. indecisively, reluctantly
resolute (adj.) แน่วแน่ See also: เด็ดเดี่ยว Syn. determinded, unwavering
resolutely (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: อย่างเด็ดเดี่ยว Syn. bravely
resoluteness (n.) ความกล้าหาญ See also: ความเด็ดเดี่ยว Syn. confidence, courage
English-Thai: HOPE Dictionary
irresolute(อิเรซ'ซะลูท) adj. ไม่ตกลงใจ,ไม่แน่ใจ,ลังเลใจ., See also: irresoluteness n., Syn. doubting
resolute(เรซ'ซะลิวทฺ) adj. แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด,ตัดสินใจแล้ว, See also: resoluteness n., Syn. determined,firm
English-Thai: Nontri Dictionary
irresolute(adj) ไม่แน่ใจ,ลังเล
resolute(adj) แน่วแน่,มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จดจ้อง (v.) be irresolute See also: be uncertain, be unsure, hesitate Syn. จดๆ จ้องๆ, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ Ops. แน่ใจ, มั่นใจ
เฉียบขาด (v.) be resolute See also: be determined, be absolute, be decisive Syn. เด็ดขาด
เด็ดเดี่ยว (adv.) resolutely See also: firmly, determinedly Syn. มั่นคง, แน่วแน่, ยืนหยัด, หนักแน่น, มุ่งมั่น
เด็ดเดี่ยว (v.) be resolute See also: be firm, be determined, be resolved Syn. มั่นคง, แน่วแน่, ยืนหยัด, หนักแน่น, มุ่งมั่น Ops. โลเล
ใจเด็ด (v.) be resolute See also: be undaunted, be firm Syn. เด็ดเดี่ยว
ใจเด็ด (adj.) resolute See also: steadfast, undaunted, unwavering, stouthearted Syn. เด็ดเดี่ยว
ใจเด็ดเดี่ยว (adj.) resolute See also: determined, steadfast, firm, unyielding, strong-minded, adamant Syn. ใจแข็ง Ops. ใจอ่อน
ใจเพชร (adj.) resolute See also: determined, steadfast, firm, unyielding, strong-minded, adamant Syn. ใจแข็ง, ใจเด็ดเดี่ยว Ops. ใจอ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She hasn't been that resolute since we got married!เธอไม่เคยเด็ดเดี่ยว แบบนี้ตั้งแต่เราแต่งงานกันมาเลย !
No, a resolute and unyielding need.ไม่หรอก .. ก็เอาแค่จำเป็น แบบตั้งใจ และไม่ต้องสงสัยก็พอ
Think there may be a clue on the Resolute desk in the queen's study.คิดว่าอาจจะมีเงื่อนงำ จากโต๊ะธัมรงค์ในห้องทรงพระอักษร.
We think the map's divided between the two Resolute desks.เราคิดว่าลายแทงถูกแยก ใส่ไว้ในโต๊ะธัมรงค์ทั้งสองตัว
The Resolute desk. The Resolute desk?โต๊ะธัมรงค์ หมายถึงโต๊ะธัมรงค์นี่นะ ?
The Resolute desk is near the south wall in the Oval Office.โต๊ะธัมรงค์อยู่แถวผนังทางใต้ในห้องรูปไข่
Mr. President, sometime between 1880, when the Resolute desk was placed in the Oval Office, and now, one of our presidents found a secret compartment in the desk.ท่านประธานาธิบดี.. ในช่วงปี 1880 ตอนที่โต๊ะธัมรงค์ ถูกนำมาที่ห้องทำงานรูปไข่
I know for a fact that the plank is no longer in the Resolute desk.ผมดูแล้ว แผ่นไม้นั่น ไม่ได้อยู่ในโต๊ะธัมรงค์
If we took the Resolute and angled her hull against the incoming frigates the bridge and hangar deck would be relatively safe from their attack.ถ้าเราทำมุมยานเรสโซลูต ให้หันลำตัวยานเข้าหากองยาน สะพานเดินเรือกับโรงเก็บยาน จะปลอดภัยจากการโจมตี
The Jedi, resolute in their effort to restore order to the Republic mount a massive invasion to retake Geonosis and shut down Poggle's factories of terror once and for all.เหล่าเจไดผู้ซึ่งพยายามอย่างแน่วแน่ ในการนำความสงบกลับคืนสู่สาธารณรัฐ จึงได้นำทัพขนาดมหึมาเพื่อบุกยึดจีโอโนซิสกลับคืน และปิดโรงงานมรณะของพอคเกิล
And for keeping me resolute when all around seemed lost.และเพื่อไม่ให้ฉันบาดเจ็บ ท่านต่อสู้คนเดียวตลอดเวลา สูญเสียชื่อเสียง
If one and all we keep resolutely faithful to it, then, with God's help, we shall... prevail.If one and all we keep resolutely faithful to it, then, with God's help,

*resolute* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果敢[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, 果敢] courageous; resolute and daring
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 决心 / 決心] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind
毅然[yì rán, ㄧˋ ㄖㄢˊ, 毅然] firmly; resolutely; without hesitation
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 佪] irresolute; move back and forth
[pái, ㄆㄞˊ, 俳] irresolute; not serious; variety show
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 徊] irresolute; move back and forth
[chōng, ㄔㄨㄥ, 憧] irresolute; unsettled
[chú, ㄔㄨˊ, 蹰 / 躕] irresolute; undecided
刚毅[gāng yì, ㄍㄤ ㄧˋ, 刚毅 / 剛毅] resolute; steadfast; stalwart
有心人[yǒu xīn rén, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄖㄣˊ, 有心人] resolute person; person with aspirations; people who feel; people who use their heads
坚决[jiān jué, ㄐㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ, 坚决 / 堅決] firm; resolute; determined
斩钉截铁[zhǎn dīng jié tiě, ㄓㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄧㄝˇ, 斩钉截铁 / 斬釘截鐵] to chop the nail and slice iron(成语 saw);resolute and decisive; unhesitating; definitely; without any doubt
正色[zhèng sè, ㄓㄥˋ ㄙㄜˋ, 正色] stern; grim; resolute; firm; unflinching; fundamental colors
坚定[jiān dìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ, 坚定 / 堅定] firm; steady; staunch; resolute
[chán, ㄔㄢˊ, 儃] indecisive; irresolute
[páng, ㄆㄤˊ, 彷] irresolute
[pái, ㄆㄞˊ, 徘] irresolute
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 徨] irresolute
[páng, ㄆㄤˊ, 徬] irresolute
[wěi, ㄨㄟˇ, 亹] resolute
[jiān, ㄐㄧㄢ, 坚 / 堅] strong; solid; firm; unyielding; resolute

*resolute* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うじうじ[, ujiuji] (adv,n,vs) (on-mim) irresolute; hesitant
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P)
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely
ばっさり[, bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely
ひと思いに;一思いに[ひとおもいに, hitoomoini] (adv) instantly; resolutely
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P)
勇猛果敢[ゆうもうかかん, yuumoukakan] (n,adj-na) daring and resolute; having dauntless courage
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
思い切って(P);思いきって[おもいきって, omoikitte] (adv) resolutely; boldly; daringly; (P)
意志薄弱[いしはくじゃく, ishihakujaku] (adj-na,n,adj-no) weak-willed; lacking a purpose; lacking will power to be patient, purposeful, or resolute
揺蕩う(ateji);猶予う(ateji)[たゆたう;たゆとう, tayutau ; tayutou] (v5u,vi) (1) (uk) to sway to and fro; to drift about; to flutter; to flicker; (2) to be fickle; to be irresolute; to vacillate; to waver
断固(P);断乎[だんこ, danko] (adj-t,adv-to) firm; determined; resolute; conclusive; (P)
未練がましい[みれんがましい, mirengamashii] (adj-i) (1) regretful; irresolute; (2) stubborn (not knowing when to give up)
果敢[かかん, kakan] (adj-na,n) resolute; determined; bold; (P)
果断[かだん, kadan] (adj-na,n) decisive; resolute; drastic
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P)
逞しい[たくましい, takumashii] (adj-i) (1) (uk) burly; strong; sturdy; (2) (uk) indomitable; indefatigable; strong-willed; resolute; bold; (3) (uk) robust (vitality, appetite, economic growth, etc.); strong; (P)

*resolute* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บึกบึน[adj.] (beukbeun) EN: tough ; strong ; robust ; hefty ; doughty ; resolute FR: fort
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive FR: strict ; rigoureux
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply FR: résolument ; rigoureusement
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded FR: décidé ; déterminé ; résolu
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
ใจเด็ด[adj.] (jaidet) EN: resolute ; determined ; steadfast ; undaunted FR: déterminé ; résolu
ใจเพชร[adj.] (jaiphet) EN: firm ; resolute ; strong-minded ; steadfast ; unyielding ; adamant ; determined FR: résolu ; déterminé
จดจ้อง[v.] (jotjøng) EN: hesitate ; be irresolute FR:
จด ๆ จ้อง ๆ = จดๆ จ้องๆ[v.] (jot-jot-jøn) EN: hesitate ; be irresolute FR:
เข้มแข็ง[v.] (khemkhaeng) EN: be vigorous ; be energetic ; be resolute ; be tough FR: être fort ; être énergique ; être vigoureux
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten FR:
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent FR:
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering ; decisive FR: résolu
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding FR:
ทรหด[adj.] (thørahot) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé
อย่างเด็ดเดี่ยว[adv.] (yāng detdīo) EN: resolutely FR: résolument
อย่างแน่วแน่[adv.] (yāng naēona) EN: doggedly ; resolutely FR: résolument
ยืนกราน[adj.] (yeūnkrān) EN: resolute ; steadfast FR: résolu

*resolute* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unentschlossen {adj} | unentschlossener | am unentschlossenstenirresolute | more irresolute | most irresolute
Entschlossenheit {f}resoluteness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *resolute*
Back to top