ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-resolute-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น resolute, *resolute*,

-resolute- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She hasn't been that resolute since we got married!เธอไม่เคยเด็ดเดี่ยว แบบนี้ตั้งแต่เราแต่งงานกันมาเลย !
No, a resolute and unyielding need.ไม่หรอก .. ก็เอาแค่จำเป็น แบบตั้งใจ และไม่ต้องสงสัยก็พอ
Think there may be a clue on the Resolute desk in the queen's study.คิดว่าอาจจะมีเงื่อนงำ จากโต๊ะธัมรงค์ในห้องทรงพระอักษร.
We think the map's divided between the two Resolute desks.เราคิดว่าลายแทงถูกแยก ใส่ไว้ในโต๊ะธัมรงค์ทั้งสองตัว
The Resolute desk. The Resolute desk?โต๊ะธัมรงค์ หมายถึงโต๊ะธัมรงค์นี่นะ ?
The Resolute desk is near the south wall in the Oval Office.โต๊ะธัมรงค์อยู่แถวผนังทางใต้ในห้องรูปไข่
Mr. President, sometime between 1880, when the Resolute desk was placed in the Oval Office, and now, one of our presidents found a secret compartment in the desk.ท่านประธานาธิบดี.. ในช่วงปี 1880 ตอนที่โต๊ะธัมรงค์ ถูกนำมาที่ห้องทำงานรูปไข่
I know for a fact that the plank is no longer in the Resolute desk.ผมดูแล้ว แผ่นไม้นั่น ไม่ได้อยู่ในโต๊ะธัมรงค์
If we took the Resolute and angled her hull against the incoming frigates the bridge and hangar deck would be relatively safe from their attack.ถ้าเราทำมุมยานเรสโซลูต ให้หันลำตัวยานเข้าหากองยาน สะพานเดินเรือกับโรงเก็บยาน จะปลอดภัยจากการโจมตี
The Jedi, resolute in their effort to restore order to the Republic mount a massive invasion to retake Geonosis and shut down Poggle's factories of terror once and for all.เหล่าเจไดผู้ซึ่งพยายามอย่างแน่วแน่ ในการนำความสงบกลับคืนสู่สาธารณรัฐ จึงได้นำทัพขนาดมหึมาเพื่อบุกยึดจีโอโนซิสกลับคืน และปิดโรงงานมรณะของพอคเกิล
And for keeping me resolute when all around seemed lost.และเพื่อไม่ให้ฉันบาดเจ็บ ท่านต่อสู้คนเดียวตลอดเวลา สูญเสียชื่อเสียง
Your father's pain distills into one resolute desire...พ่อของลูกเจ็บปวดมาก ต่อจุดประสงค์ที่ตั้งเอาไว้อย่างแน่วแน่

-resolute- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果敢[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, 果敢] courageous; resolute and daring
有心人[yǒu xīn rén, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄖㄣˊ, 有心人] resolute person; person with aspirations; people who feel; people who use their heads

-resolute- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意志薄弱[いしはくじゃく, ishihakujaku] (adj-na,n,adj-no) weak-willed; lacking a purpose; lacking will power to be patient, purposeful, or resolute

-resolute- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บึกบึน[adj.] (beukbeun) EN: tough ; strong ; robust ; hefty ; doughty ; resolute FR: fort
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive FR: strict ; rigoureux
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded FR: décidé ; déterminé ; résolu
ใจเด็ด[adj.] (jaidet) EN: resolute ; determined ; steadfast ; undaunted FR: déterminé ; résolu
ใจเพชร[adj.] (jaiphet) EN: firm ; resolute ; strong-minded ; steadfast ; unyielding ; adamant ; determined FR: résolu ; déterminé
เข้มแข็ง[v.] (khemkhaeng) EN: be vigorous ; be energetic ; be resolute ; be tough FR: être fort ; être énergique ; être vigoureux
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten FR:
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent FR:
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering ; decisive FR: résolu
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding FR:
ทรหด[adj.] (thørahot) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé
ยืนกราน[adj.] (yeūnkrān) EN: resolute ; steadfast FR: résolu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -resolute-
Back to top