ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undaunted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undaunted*, -undaunted-

undaunted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undaunted (adj.) ซึ่งไม่สะทกสะท้าน See also: ซึ่งไม่ท้อถอย, ซึ่งไม่หวั่นกลัว Syn. brave, resolute Ops. irresolute, cowardly, daunted
English-Thai: HOPE Dictionary
undaunted(อันดอน'ทิด) adj. ไม่สะทกสะท้าน,ไม่กลัว,ใจกล้า,ไม่ท้อใจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
undaunted(adj) ไม่พรั่นพรึง,ไม่ท้อถอย,ไม่สะทกสะท้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The citizens of Glipforg are undaunted by alien invaders.The citizens of Glipforg are undaunted by alien invaders.
Zeus pins Atom's left arm, but Kenton is undaunted!ซุส จับแขนซ้ายของ อะตอม ไว้ \ แต่ก็หยุด เคนตั้น ไม่ได้!
But we also come together today to reaffirm that the spirit of this city is undaunted.แต่ขณะเดียวกัน เรามารวมตัวกันวันนี้ เพื่อย้ำเตือนว่า จิตวิญญาณของเมืองนี้มิได้ครั่นคร้าม

undaunted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百折不挠[bǎi zhé bù náo, ㄅㄞˇ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, 百折不挠 / 百折不撓] keep on fighting in spite of all setbacks; be undaunted by repeated setbacks; be indomitable
坦然无惧[tǎn rán wú jù, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄐㄩˋ, 坦然无惧 / 坦然無懼] remain calm and undaunted

undaunted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch

undaunted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจเด็ด[adj.] (jaidet) EN: resolute ; determined ; steadfast ; undaunted FR: déterminé ; résolu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undaunted
Back to top