ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indecisively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indecisively*, -indecisively-

indecisively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indecisively (adv.) อย่างลังเล See also: อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน Syn. irresolutely, reluctantly
indecisively (adv.) อย่างลังเล See also: โดยยังไม่ตัดสินใจ Syn. doubtfully Ops. decidedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indecisively
Back to top