ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*resist*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น resist, -resist-

*resist* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heat-resistant (adj.) ซึ่งทนความร้อน See also: ซึ่งหลอมยาก
heat-resistant (adj.) วัตถุทนความร้อนสูง See also: วัตถุที่ไม่หลอมละลายเมื่อถูกความร้อน
irresistible (adj.) ที่ต้านทานไม่ได้ Syn. overwhelming, compelling
nonresistance (n.) การไม่ใช้ความรุนแรง
resist (vi.) ต่อต้าน See also: ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง Syn. defy, oppose
resist (vt.) ต่อต้าน See also: ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง Syn. defy, oppose
resist (vt.) อดทน See also: อดกลั้น, ทนต่อ Syn. refrain, withstand
resistance (n.) การต่อต้าน See also: การขัดขืน Syn. opposition, struggle
resistance (n.) ความอดทน See also: ความอดกลั้น Syn. refrainment
resistance (n.) แรงต้านทาน See also: ความต้านทาน Syn. impediment, friction
resistance fighter (n.) กองโจร See also: การรบแบบกองโจร Syn. underground soldier
resistance fighter (n.) กองโจร See also: การรบแบบกองโจร Syn. underground soldier
resistant (adj.) ซึ่งต่อต้าน See also: ซึ่งขัดขวาง, ซึ่งคัดค้าน Syn. defiant, unyielding
resister (n.) ผู้ทนต่อบางสิ่ง See also: ผู้ต้านทาน
resistible (adj.) ซึ่งสามารถต้านทานได้
resisting (adj.) ต่อต้าน (คำโบราณ) See also: คัดค้าน Syn. protesting
resisting (adj.) ซึ่งไม่ยอมแพ้ See also: ซึ่งไม่ยอมก้มหัวให้ Syn. undefeated, stubborn
resistor (n.) ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า
unresisting (adj.) อ่อนน้อม See also: ว่าง่าย, ยอมทำตาม Syn. meek, obedient
English-Thai: HOPE Dictionary
passive resistancen. การต่อต้านรัฐบาลหรือกฎหมายโดยการไม่ยอมร่วมมือหรือวิธีรุนแรงอื่น ๆ, See also: passive resister n.
resist(ริซิสทฺ') vt.,vi. ต้าน,ต่อต้าน,ต้านทาน,สกัดกั้น,ทดต่อ,ขัดขืน,ขัดขวาง,อดทน, See also: resistingly adv., Syn. withstand,confront
resistable(รีซิส'ทะเบิล) adj. ต้านทานได้, See also: resistability n.
resistance(รีซิส'เทินซฺ) n. การต้าน,การต่อต้าน,การต้านทาน, ความทน,ความอดทน, See also: Resistance n. องค์การใต้ดินที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาล, Syn. fight,withstand
resistant(รซิส'เทินทฺ) adj. ต้าน,ต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,ผู้ขัดขืน,ผู้อดทน,สิ่งต่อต้าน,สิ่งสกัดกั้น S. resisting
English-Thai: Nontri Dictionary
irresistible(adj) ต้านทานไม่ได้,ต่อต้านไม่ได้
resist(vt) ขัดขวาง,ต่อต้าน,สกัดกั้น,ต้านทาน
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
resistant(adj) ต่อต้าน,ต้านทาน,ขัดขวาง,สกัดกั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irresistible impulseแรงกดดันที่ไม่อาจขัดขืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive resistanceการต่อต้านอย่างสงบ [ดู civil disobedience ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resistant-ต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistor spark plugหัวเทียนมีตัวต้านทาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
resistanceความต้านทาน, สมบัติของตัวนำในการต้านการไหลกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำนั้น  มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ที่ปลายทั้งสองของตัวนำกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน ใช้สัญลักษณ์ R แทนความต้านทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
resistorตัวต้านทาน, อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีสมบัติในการต้านการผ่านของกระแสไฟฟ้า ทำด้วยลวดต้านทานหรือถ่านคาร์บอน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Skid resistanceความต้านทานการลื่นไถล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาคเสธ (v.) half resist and half yield See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement
ย่อพล (v.) to congregate troops ready to resist the approaching enemy
แบ่งรับแบ่งสู้ (v.) half resist and half yield See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement Syn. ภาคเสธ
ความต้านทาน (n.) resistance See also: opposition
ดื้อยา (v.) resist drug action Syn. ต้านยา, ต้านทานฤทธิ์ยา Ops. แพ้ยา
ต่อต้าน (v.) resist See also: counter, withstand, oppose, stop, against Syn. ต้าน, ไม่เห็นด้วย
ต่อสู้ (v.) resist See also: oppose, fight Syn. ต่อต้าน
ต้าน (v.) resist See also: oppose, withstand, stop, hinder, thwart, impede, block Syn. ต่อต้าน, โต้, ขัดขวาง
ต้านทาน (v.) resist See also: withstand, impede, counter, oppose, check, stop Syn. ต้าน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ยัน, ทัดทาน
ต้านทานฤทธิ์ยา (v.) resist drug action Syn. ต้านยา Ops. แพ้ยา
ต้านยา (v.) resist drug action Syn. ต้านทานฤทธิ์ยา Ops. แพ้ยา
ทรหด (adv.) resistingly See also: resolutely, unyieldingly, dauntingly, tough Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด Ops. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ
ทระหด (adv.) resistingly See also: resolutely, unyieldingly, dauntingly, tough Syn. อดทน, บึกบึน Ops. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ
ทาน (v.) resist See also: oppose Syn. ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง, ห้าม, ทานไว้, ต่อต้าน, คัดค้าน, ทัดทาน, ขัดขวาง
ทานไว้ (v.) resist See also: oppose Syn. ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง, ห้าม, ต่อต้าน, คัดค้าน, ทัดทาน, ขัดขวาง
ผ่าเหล่า (v.) resist the tradition See also: behave unconventionally, be a black sheep, become unorthodox Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่าผ่ากอ
ผ่าเหล่าผ่ากอ (v.) resist the tradition See also: behave unconventionally, be a black sheep, become unorthodox Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่า
แข็งขืน (v.) resist See also: oppose, defy, be obstinate, rebel Syn. ขัดขืน, แข็งข้อ Ops. ยอม, ตามใจ, อ่อนข้อ
แหกคอก (v.) resist the tradition See also: behave unconventionally, be a black sheep, become unorthodox Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่า, ผ่าเหล่าผ่ากอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He resisted my men painting his windows.เขาทำร้ายคนของผม ที่กำลังปฏิบัตหน้าที่ครับ
Members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน
They would call on their friends, swap news and gossip, organise resistance groups.มีการรวมกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวลือ รวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้าน
"to resist the imperialist tide to the end... and beyond the end. "{\cHFFFFFF}"เพื่อต่อต้านจักรวรรดินิยม น้ำขึ้นน้ำลงไปที่สิ้นสุด ... {\cHFFFFFF}และเกินกว่าที่สิ้นสุด "
I resisted you about Deong, but you were right.{\cHFFFFFF}I resisted you about Deong, but you were right.
I resisted changing the course of the road, but you were right.{\cHFFFFFF}I resisted changing the course of the road, but you were right.
She resisted, she kept her honor.เธอต่อต้านเธอก็ยังคงเป็นเกียรติแก่เธอ
I couldn't resist the temptation, so I killed herฉันไม่ต้านการล่อ,\ Nso ที่ฉันฆ่าของเธอ .
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม"
We're not resisting anything but the idea that people can't live together.เราไม่ต่อต้านเรื่องใด นอกจากเรื่องที่คนเราอยู่ร่วมกันไม่ได้
And I think our resistance must be active and provocative.และการต่อต้านของเรา ต้องแข็งขันและยั่วยุ

*resist* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐寒[nài hán, ㄋㄞˋ ㄏㄢˊ, 耐寒] cold-proof; resistant to cold
抗旱[kàng hàn, ㄎㄤˋ ㄏㄢˋ, 抗旱] drought-resistant; to weather a drought
抗药[kàng yào, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ, 抗药 / 抗藥] drug-resistance (of a pathogen)
抗药能力[kàng yào néng lì, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 抗药能力 / 抗藥能力] drug-resistance (of a pathogen)
抗震结构[kàng zhèn jié gòu, ㄎㄤˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 抗震结构] earthquake resistant construction
光刻胶[guāng kè jiāo, ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄠ, 光刻胶 / 光刻膠] photoresist (laser etching used in microelectonics)
耐劳[nài láo, ㄋㄞˋ ㄌㄠˊ, 耐劳 / 耐勞] hardy; able to resist hardship
[dǐ, ㄉㄧˇ, 抵] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage
势不可当[shì bù kě dāng, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄤ, 势不可当 / 勢不可當] impossible to resist (成语 saw); an irresistible force
阻力[zǔ lì, ㄗㄨˇ ㄌㄧˋ, 阻力] obstacle; hindrance; resistance; obstruction
相对[xiāng duì, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ, 相对 / 相對] relatively; opposite; to resist; to oppose; relative; vis-a-vis
抗性[kàng xìng, ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 抗性] resistance; capability of resisting
抗击[kàng jī, ㄎㄤˋ ㄐㄧ, 抗击 / 抗擊] resist (a military attack)
抗美援朝[kàng Měi yuán Cháo, ㄎㄤˋ ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ ㄔㄠˊ, 抗美援朝] Resist US, help North Korea (1950s slogan)
抗药性[kàng yào xìng, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 抗药性 / 抗藥性] resistance to action of a drug
抵制[dǐ zhì, ㄉㄧˇ ㄓˋ, 抵制] resistance; refusal (to cooperate); boycott
抵抗力[dǐ kàng lì, ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ ㄌㄧˋ, 抵抗力] resistance; immunity
遏止[è zhǐ, ㄜˋ ㄓˇ, 遏止] to hold back; to check (i.e. to stop sb's advance); to resist; esp. with negative, irresistible, unstoppable etc
抗日[kàng Rì, ㄎㄤˋ ㄖˋ, 抗日] to resist Japan (esp. during WW2); anti-Japanese (esp. wartime activities)
耐酸[nài suān, ㄋㄞˋ ㄙㄨㄢ, 耐酸] acid-resistant
耐碱[nài jiǎn, ㄋㄞˋ ㄐㄧㄢˇ, 耐碱 / 耐鹼] alkali-resistant
抗抗生素[kàng kàng shēng sù, ㄎㄤˋ ㄎㄤˋ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, 抗抗生素] antibiotic resistance
[nài, ㄋㄞˋ, 耐] capable of enduring; able to tolerate; patient; durable; hardy; resistant
[yù, ㄩˋ, 御 / 禦] defend; resist
[dǎng, ㄉㄤˇ, 攩] hinder; resist
阻抗[zǔ kàng, ㄗㄨˇ ㄎㄤˋ, 阻抗] impedance; electrical impedance (formerly resistance)
不能抵抗[bù néng dǐ kàng, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ, 不能抵抗] irresistible
不抵抗主义[bù dǐ kàng zhǔ yì, ㄅㄨˋ ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 不抵抗主义 / 不抵抗主義] policy of nonresistance
耐火[nài huǒ, ㄋㄞˋ ㄏㄨㄛˇ, 耐火] refractory (material); fire-resistant
电阻器[diàn zǔ qì, ㄉㄧㄢˋ ㄗㄨˇ ㄑㄧˋ, 电阻器 / 電阻器] resistor
反抗[fǎn kàng, ㄈㄢˇ ㄎㄤˋ, 反抗] revolt; resist
变阻器[biàn zǔ qì, ㄅㄧㄢˋ ㄗㄨˇ ㄑㄧˋ, 变阻器 / 變阻器] rheostat (variable resistor)
耐受性[nài shòu xìng, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 耐受性] tolerance (to heat, acid etc); resistance
半推半就[bàn tuī bàn jiù, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄟ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, 半推半就] half willing and half unwilling (成语 saw); to yield after making a show of resistance
[hàn, ㄏㄢˋ, 扞] ward off, withstand, resist
抗水[kàng shuǐ, ㄎㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, 抗水] waterproof; water resistant

*resist* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE
インスリン抵抗性症候群[インスリンていこうせいしょうこうぐん, insurin teikouseishoukougun] (n) insulin-resistance syndrome
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] (n) {comp} surge resistance
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily
せん断抵抗角;剪断抵抗角[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance
ダンピング抵抗[ダンピングていこう, danpingu teikou] (n) {comp} damping resistor
ならない(P);ならぬ;ならん;なりません[, naranai (P); naranu ; naran ; narimasen] (exp) (1) (usu. ...てならない or ...でならない) cannot help (doing, etc.); cannot resist; cannot bear not to; (2) (usu. ...てはならない or ...ではならない) must not ...; should not ...; (3) (usu. ...なくてはならない, ...なければならない, or ...ねばならない) must ...; have to ...; ought to ....; (P)
バンコマイシン耐性腸球菌[バンコマイシンたいせいちょうきゅうきん, bankomaishin taiseichoukyuukin] (n) vancomycin resistant enterococci; VRE
むざむざ[, muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌;メチシリン耐性黄色葡萄球菌[メチシリンたいせいおうしょくブドウきゅうきん(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌);メチシリンたいせいおうしょくぶどうきゅうきん(メチシリン耐性黄色葡萄球菌), mechishirin taiseioushoku budou kyuukin ( mechishirin taisei kiiro budou kyuukin );] (n) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA
レジスター(P);レジスタ[, rejisuta-(P); rejisuta] (n) (1) register; (2) resistor; (P)
一堪りも無く;一堪りもなく[ひとたまりもなく, hitotamarimonaku] (adv) easily; irresistibly; helplessly
一溜まりも無い;一溜まりもない[ひとたまりもない, hitotamarimonai] (exp,adj-i) without difficulty; without the least resistance; helplessly
不可抗力[ふかこうりょく, fukakouryoku] (n,adj-no) act of God; irresistible force; inevitability; force majeure (in contracts)
免震[めんしん, menshin] (n,vs) base isolation (in buildings to result in damping vibrations for earthquake-resistance); base-isolating
制震[せいしん, seishin] (n,vs) vibration control (in earthquake-resistant construction)
勁草[けいそう, keisou] (n) wind-resistant blade of grass; resistant idea (metaphorically)
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P)
反抗[はんこう, hankou] (n,vs) opposition; resistance; insubordination; defiance; hostility; rebellion; (P)
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P)
基底レジスタ[きていレジスタ, kitei rejisuta] (n) {comp} base resister
堪えられない[こたえられない, kotaerarenai] (exp) really good; irresistible
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P)
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) strong; powerful; mighty; potent; (2) (... に強い) resistant; resilient; durable; (P)
徹底抗戦[てっていこうせん, tetteikousen] (n) do-or-die resistance; resistance to the bitter end
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle
手応え(P);手答え;手ごたえ[てごたえ, tegotae] (n,vs) response; resistance; reaction; feedback; (P)
抗う;争う;諍う[あらがう, aragau] (v5u,vi) to go against; to fight against; to oppose; to resist; to deny
抗する[こうする, kousuru] (vs-s,vi) to resist; to defy
抗抵[こうてい, koutei] (n,vs) (arch) (See 抵抗・1) resistance; opposition
抗拒[こうきょ, koukyo] (n,vs) resistance; opposition
抵抗感[ていこうかん, teikoukan] (n) antipathy; reluctance; resistance
押し切る(P);押切る;押しきる[おしきる, oshikiru] (v5r,vt) (1) to face down the opposition; to overcome resistance; to have one's own way; (2) to press and cut; (P)
梱包材;こん包材[こんぽうざい, konpouzai] (n) (See 梱包) packing material (boxes, insulation, shock resistance, etc.)
楯突く(P);盾突く;楯つく[たてつく, tatetsuku] (v5k,vi) to oppose; to resist; to defy; (P)
止み難い[やみがたい, yamigatai] (adj-i) irresistible
止むに止まれず;已むに已まれず[やむにやまれず, yamuniyamarezu] (exp) (See 止むに止まれない,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
止むに止まれない;已むに已まれない[やむにやまれない, yamuniyamarenai] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance
プルアップ抵抗[プルアップていこう, puruappu teikou] pull-up resistor
ループ抵抗[ループていこう, ru-pu teikou] loop resistance
レジスタ[れじすた, rejisuta] register, resistor
抵抗[ていこう, teikou] (electrical) resistance

*resist* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān la) EN: main course FR: plat principal [m] ; plat de résistance [m]
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-ba) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement ; give a partial confession ; admit in part and deny in part FR:
ดื้อยา[adj.] (deūyā) EN: drug resistant FR:
โดยละม่อม[adv.] (dōi lamǿm) EN: without resistance ; without a fight ; easily ; smoothly FR:
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox FR:
กำลังทางวัตถุ[n. exp.] (kamlang thā) EN: material strength FR: résistance des matériaux [f]
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กันแดด[adj.] (kandaēt) EN: sunproof ; sunblock FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
การขัดขืน[n. exp.] (kān khatkhe) EN: disobedience ; resistance FR:
กันความร้อน[adj.] (kan khwām r) EN: heat-resistant FR: résistant à la chaleur
การลุกขึ้นต่อต้าน[n. exp.] (kān luk khe) EN: revolt FR: résistance [f]
กันน้ำ[adj.] (kan nām) EN: waterproof ; water resistant FR: étanche ; résistant à l'eau
การเผชิญความเครียด[n. exp.] (kān phachoē) EN: stress resistance ; stress coping FR:
การทนทาน[n.] (kān thonthā) EN: resistance FR: résistance [f]
การทนทานต่อ...[n. exp.] (kān thonthā) EN: resistance to … FR: résistance à … [f]
การทนทานต่อการชำรุด[n. exp.] (kān thonthā) EN: resistance to wear and tear FR:
การต่อต้าน[n.] (kān tøtān) EN: resistance ; antagonism ; opposition ; ban FR: résistance [f] ; opposition [f]
แข็งขืน[v. exp.] (khaeng kheū) EN: resist FR:
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; resist ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder FR: contrevenir ; désobéir
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict FR: contredire ; contester ; s'opposer
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter FR: s'opposer
เครื่องขัดขวาง[n. exp.] (khreūang kh) EN: obstacle ; resistance ; disconnector FR:
ความต้านทาน[n.] (khwām tānth) EN: resistance FR: résistance [f]
ความต้านทานไฟฟ้า [n. exp.] (khwām tānth) EN: resistance FR: résistance électrique [f]
ความต้านทานความร้อน[n. exp.] (khwām tānth) EN: thermal resistance FR:
ความต้านทานลม[n. exp.] (khwām tānth) EN: air resistance FR:
ความต้านทานเสมือน[n. exp.] (khwām tānth) EN: virtual resistance FR:
ความต้านทาน[n.] (khwām tānth) EN: resistance FR:
ความทน[n.] (khwām thon) EN: resistance ; durability FR: résistance [f] ; tolérance [f]
ความทนไฟ[n. exp.] (khwām thon ) EN: fire resistance FR:
ความทนทาน[n.] (khwām thont) EN: durability ; stability ; endurance FR: durabilité [f] ; résistance [f]
ความทนทานต่อ...[n. exp.] (khwām thont) EN: FR: résistance à … [f]
ความทนทานต่อความร้อน[n. exp.] (khwām thont) EN: FR: résistance à la chaleur ]f]
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude ; not soft FR: résistant ; coriace
ลุกขึ้นต่อต้าน[v. exp.] (luk kheun t) EN: FR: résister ; se révolter
มั่นคง[adj.] (mankhong) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable ; garanti
แน่นหนา[adj.] (naennā) EN: secure FR: résistant ; robuste ; ferme

*resist* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance
Scheuerfestigkeit {f}abrasion resistance
Wirkwiderstand {m} [electr.]active resitance; actual resistance
rutschfest; rutschsicher {adj}antiskid; nonskid; anti-skidding; skid-resistant; nonslip; slip-resistant
Ankerwiderstand {m} [electr.]armature resistance
Ballastwiderstand {m}fix resistance
Belastungswiderstand {m}ballast resistance
Basiswiderstand {m}base resistance
Beständigkeit {f} | Beständigkeit gegen Salznebelresistance | resistance to salt spray
Berstfestigkeit {f} [techn.]bursting strength; resistance to bursting
Chip-Widerstand {m} [electr.]chip resistor
Leiterwiderstand {m} [electr.]conductor resistance
Korrosionsbeständigkeit {f}corrosion resistance
Risswiderstand {m}cracking resistance
Dauerstandfestigkeit {f}creep resistance
Schnittfestigkeit {f}cut resistance
Anti-Drogen-Aktion {f}drug abuse resistance education (DARE)
Ermüdungswiderstand {m}fatigue resistance
Anschlusswiderstand {m} [electr.]ferrule resistor
Reibungswiderstand {m}frictional resistance
Abgleichwiderstand {m} [electr.]balancing resistor; adjustable resistor; trimming resistor
Stoßfestigkeit {f}impact resistance
Anfangsdurchgangswiderstand {m} [electr.]initial contact resistance
Anfangswiderstand {m}initial resistance
Isolationswiderstand {m}insulation resistance
Störsicherheit {f}interference resistance
Lateralwiderstand {m}lateral resistance
Widerstandskämpfer {m}member of the resistance
Ozonbeständigkeit {f}ozone resistance
Pillingfestigkeit {f} [textil.]pilling resistance
Resistance {f}; Résistance
Widerstand {m} (gegen)resistance (to)
Widerstandspunktschweißen {n} [techn.]resistance spot welding
beständig {adj} | beständig gegen Säuren und Lösungsmittelresistant | resistant against acids and solvents
widerstandsfähig; resistent {adj} | widerstandsfähiger | am widerstandsfähigsten | nicht widerstandsfähigresistant | more resistant | most resistant | nonresistant
Rollwiderstand {m}rolling resistance
Rollwiderstandsbeiwert {m}rolling resistance coefficient
Vorwiderstand {m}series resistance
Rutschfestigkeit {f}skid resistance
Wischfestigkeit {f}smear resistance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *resist*
Back to top