ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*proof*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น proof, -proof-

*proof* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bulletproof (adj.) ป้องกันกระสุน
childproof (adj.) ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
fireproof (adj.) ทนไฟ See also: ไม่ไหม้ไฟ
fireproof (vt.) ทำให้ทนไฟ
leakproof (adj.) ที่ไม่รั่ว
lightproof (adj.) ซึ่งไม่ให้แสงผ่านได้
mothproof (adj.) ซึ่งต่อต้านการทำลายด้วยแมลง
ovenproof (n.) เหมาะกับการใช้ในเตาอบขณะร้อน Syn. oven-safe
proof (n.) การพิสูจน์ Syn. test, assay, trial
proof (n.) หลักฐาน Syn. verification, evidence, testimony
proof (n.) คุณสมบัติที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
proof (adj.) ที่ผ่านการทดสอบ
proof (adj.) ซึ่งต้านทานได้ See also: ซึ่งป้องกันได้
proof (adj.) ที่ใช้ในการทดสอบ
proof (vt.) ทดสอบ
proof (vt.) ทำให้มีความต้านทาน
proof (vt.) พิสูจน์อักษร (คำย่อของคำว่า proofread) See also: ตรวจคำผิด
proof of absence (n.) คำกล่าวอ้างที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าได้อยู่ที่อื่นขณะเกิดเหตุ Syn. defense, defense of being elsewhere
proof of purchase (n.) ใบเสร็จรับเงิน See also: ใบรับ, ใบเสร็จ Syn. sales slip
proofread (vi.) พิสูจน์อักษร Syn. scan, improve, correct
proofread (vt.) พิสูจน์อักษร Syn. scan, improve, correct
proofreader (n.) ผู้พิสูจน์อักษร Syn. reader, editor
rainproof (adj.) ที่กันฝนได้ See also: กันฝน Syn. waterproof, watertight
rainproof (vt.) ทำให้กันฝนได้
reproof (n.) การตำหนิติเตียน Syn. censure, rebuke, reprimand
rustproof (adj.) ซึ่งกันสนิม
shellproof (n.) ก้นกระสุนปืนใหญ่
shockproof (adj.) ซึ่งป้องกันกระแทก
soundproof (vt.) ทำให้กันเสียง
soundproof (adj.) ที่ป้องกันเสียงได้ Syn. silent, soundless
sunproof (adj.) กันแดด
underproof (adj.) ประกอบด้วยจำนวนอัลกอฮอล์น้อยกว่ามาตรฐาน Syn. weak, understrength
underproof (adj.) ซึ่งมีจำนวนอัลกอฮอลน้อยกว่ามาตรฐาน
waterproof (adj.) ซึ่งกันน้ำได้ See also: ซึ่งน้ำไม่เข้า Syn. watertight
waterproof (n.) สิ่งทอที่กันน้ำได้
waterproof (vt.) ทำให้กันน้ำ See also: ทำให้น้ำไม่ซึมผ่าน
waterproof overshoe (n.) รองเท้าหุ้มกันน้ำ
weatherproof (vt.) ทำให้สามารถทนแดดทนฝนได้ See also: ทำให้ทนต่อสภาพอากาศทุกชนิด
weatherproof (adj.) ซึ่งสามารถทนแดดทนฝนได้ See also: ซึ่งทนต่อสภาพอากาศทุกชนิด
weatherproofness (n.) การทนต่อสภาพอากาศ
English-Thai: HOPE Dictionary
ballproofadj.,n.,vt. กันกระสุนปืน
bulletproofadj. กันกระสุน,ลูกกระสุนยิงไม่เข้า
cold-proofadj. ซึ่งกันหนาวได
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด,การพิสูจน์หักล้าง,การโต้กลับ,การโต้แย้ง
fireproofadj. ทนไฟ,ป้องกันไฟ,ไม่ไหม้ไฟ,ทำให้พ้นจากอัคคีภัย. vt. ทำให้ทนไฟ,ป้องกันไฟ,ทำให้พ้นจากอัคคีภัย
foolproof(ฟูล'พรูฟ) adj. ไม่มีภัย,ไม่มีอันตราย,ไม่มีการล้มเหลว, Syn. never-failing
high-proof(ไฮ'พรูฟ) adj. ซึ่งมีระดับแอลกอฮอล์สูง
noiseproof(นอยซ'พรูฟ) adj. เก็บเสียง
pressproof(เพรส'พรูฟ) adj. ตรวจทานก่อนตีพิมพ์,ปรู๊ฟหน้าแท่น
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์,การทดสอบ,กำลัง,ความเข้มข้นของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้,ต้านทาน,กันทะลุ,กันน้ำ,ไม่ซึม,ไม่หวั่นไหว,ป้องกันไฟได้,ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ต้านทาน
proof spiritn. เหล้าที่มีแอลกอฮอล์ครึ่งหนึ่งของปริมาตรทั้งหมดและมีความถ่วงจำเพาะ0.8949ที่60องศาF
prooflessadj. ไม่มีหลักฐาน
proofmarkn. ตราประทับว่าพิสูจน์หรือทดสอบแล้ว
proofread(พรูฟ'รีด) vt.,vt. อ่านตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ., See also: proffreader n.
rain-proof(เรน'พรูฟ) adj. กันฝน,ป้องกันฝน
reproof(รีพรูฟ') n. การตำหนิ,การติเตียน,การกล่าวหา,การดุ,การประณาม, See also: reproofless adj., Syn. censure,rebuke
rustproof(รัสทฺ'พรูฟ) adj. กันสนิม
shellproof(เชล'พรูฟ) adj. ก้นกระสุนปืนใหญ่
shockproofadj. กันกระแทก,กันไม่ให้เสียหายจากการถูกกระ ทบกระแทก. vt. ป้องกันความเสียหายจากการถูกกระทบกระแทก
soundproofadj. เสียงไม่สามารถผ่านได้,กันเสียง.vt. ทำให้กันเสียง,ไม่ให้เสียงผ่าน, See also: soundproofing n.
sun-proofadj. ทนแดด,แสงแดดไม่ส่องทะลุ
underproof(อัน'เดอะพรูฟ) adj. ประกอบด้วยปริมาณแอลกอฮอล์น้อยกว่ามาตรฐาน
water proof(วอ'เทอะพรูฟ) adj. vt. กันน้ำ,น้ำไม่เข้า,n. เสื้อฝนกันน้ำ,สิ่งทอกันน้ำผ่าน, See also: waterproofer n. waterproofness n.
waterproofingn. สารกันน้ำ,การกันน้ำ,การทำให้น้ำไม่ซึมผ่าน
wearproof(แวร์'พรูฟ) adj. ทนต่อการสึกหรอ,ทนต่อการใช้สอยตามปกต'
weatherproof(เวธ'เธอะพรูฟ) adj. vt. (ทำให้) ทนต่อสภาพลมฟ้า อากาศทุกชนิด, See also: weatherproofness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fireproof(adj) ที่กันไฟได้,ทนไฟ,ไม่ไหม้ไฟ,ที่ป้องกันไฟได้
proof(n) ข้อพิสูจน์,การพิสูจน์,ตัวอย่าง,หลักฐาน,พยาน,การตรวจปรู๊ฟ
waterproof(adj) กันน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
childproof lockล็อกกันเด็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
correctness proof๑. การพิสูจน์ความถูกต้อง๒. ข้อพิสูจน์ความถูกต้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
proofข้อพิสูจน์, การพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rigorous proofการพิสูจน์อย่างเคร่งครัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burden of proofการพิสูจน์หลักฐาน [TU Subject Heading]
Proof and certificationการพิสูจน์และการออกใบรับรอง [TU Subject Heading]
Soundproofingการกันเสียง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
proof (vt.) พิสูจน์อักษร (คำย่อของคำว่า proofread) See also: ตรวจคำผิด
กันกระเทือน (adj.) shockproof Syn. กันกระแทก
กันกระแทก (adj.) shockproof
กันน้ำ (v.) be waterproof
กันฝน (adj.) rainproof
กันสนิม (adj.) rust-proof
กันแดด (adj.) sunproof See also: sunblock
การพิสูจน์ (n.) proof See also: confirmation, accreditation, certification Syn. การยืนยัน, การรับรอง
การยืนยัน (n.) proof See also: confirmation, accreditation, certification Syn. การรับรอง
การรับรอง (n.) proof See also: confirmation, accreditation, certification Syn. การยืนยัน
ข้อพิสูจน์ (n.) proof See also: evidence, substantiation, testimony Syn. หลักฐาน, ข้อยืนยัน, ข้อรับรอง
ข้อยืนยัน (n.) proof See also: evidence, testimony, verification, confirmation, substantiation Syn. หลักฐาน, ข้อพิสูจน์
ข้อรับรอง (n.) proof See also: evidence, substantiation, testimony Syn. หลักฐาน, ข้อยืนยัน
ดอกดั้ว (n.) fireproof horn Syn. เขาดอกดั้ว
ทนความร้อน (adj.) fire-proof
ทนไฟ (v.) fireproof
ทนไฟ (adj.) fire-proof Syn. ทนความร้อน
นาฬิกากันน้ำ (n.) waterproof watch
ปรู๊ฟ (v.) proofread Syn. พิสูจน์
พิสูจน์อักษร (v.) proofread See also: proof
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Here's the proofนี่คือข้อพิสูจน์
Nobody is going to believe me if I don't get proofจะไม่มีใครเชื่อถ้าผมไม่มีข้อพิสูจน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A bulletproof uniform. The material is as light as silk.ชุดกันกระสุน ทำจากผ้าไหมครับ
Actions speak louder than words. A bulletproof uniform.ทำดีกว่าพูด ชุดกันกระสุน
He says I've forgotten the proof that we're married.- เขาบอกว่าผมลืมทะเบียนสมรส
Nobody has to prove otherwise. The burden of proof's on the prosecution.ไม่มีใครมีที่จะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ภาระการพิสูจน์อยู่ในการดำเนินคดี
We have here proof... that hostile elements of a foreign power... have invaded this country.{\cHFFFFFF}We have here proof... {\cHFFFFFF}that hostile elements of a foreign power... {\cHFFFFFF}have invaded this country.
No! There is no proof whatsoever that God was in that courtroom today.ไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ได้ว่า พระเจ้าอยู่ในห้องศาลวันนี้
That sounds like a confession to me. In fact, the double negative has led to proof positive.ฟังเหมือนเป็นการสารภาพ ในความเป็นจริงการปฏิเสธซ้อนกัน
It's proof. "O, Z." Oz.มันเป็นข้อพิสูจน์ไงคะ "ออ-ซ" ออซ
There's still no proof that the last World War was caused by Akira!นั่นจะยังคงไม่ได้กันให้เกิดสงครามโลก ครั้งล่าสุดสาเหตุจากอากิระ!
The greater the risk, the greater the proof of her omnipotence.ยิ่งเสี่ยงภัยมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งเป็นข้อพิสูจน์ในการใช้อำนาจของเธอ
T o him, the fact that I wasn't upset about Kevin Franks was proof that I must've killed him.สำหรับเขา ความจริงที่ฉันไม่รู้สึกสลด เกี่ยวกับเควิน แฟร๊งค์... ...พิสูจน์ได้ว่าฉันฆ่าเขา
The proof of our innocence must be there in the evidence.หลักฐานของความไร้เดียงสาของเรา จะต้องมีหลักฐานใน

*proof* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实证[shí zhèng, ㄕˊ ㄓㄥˋ, 实证 / 實證] actual proof; concrete evidence; empirical
大样[dà yàng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˋ, 大样 / 大樣] arrogant; full-page proofs (of newspaper); detailed drawing
[zhèng, ㄓㄥˋ, 证 / 證] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof
耐寒[nài hán, ㄋㄞˋ ㄏㄢˊ, 耐寒] cold-proof; resistant to cold
反证[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反证 / 反證] disproof; rebuttal; reductio ad absurdum
耐穿[nài chuān, ㄋㄞˋ ㄔㄨㄢ, 耐穿] durable; proof against wear and tear
土坝[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, 土坝 / 土壩] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete)
佐证[zuǒ zhèng, ㄗㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, 佐证 / 佐證] evidence; proof; to confirm; corroboration
证据[zhèng jù, ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ, 证据 / 證據] evidence; proof; testimony
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 凭 / 憑] lean against; proof; to rely on; to depend on; to be based on
证明力[zhèng míng lì, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 证明力 / 證明力] probative value; strength of evidence in legal proof; relevance
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 校] proofread; to check; to compare
耐腐蚀[nài fǔ shí, ㄋㄞˋ ㄈㄨˇ ㄕˊ, 耐腐蚀 / 耐腐蝕] proof against corrosion
证明[zhèng míng, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 证明 / 證明] proof; testimony; to prove; to confirm the truth of
真凭实据[zhēn píng shí jù, ㄓㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄕˊ ㄐㄩˋ, 真凭实据 / 真憑實據] reliable evidence (成语 saw); conclusive proof; definitive evidence
非难[fēi nàn, ㄈㄟ ㄋㄢˋ, 非难 / 非難] reproof; blame
求证[qiú zhèng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, 求证 / 求證] seek proof; seek confirmation
不碎玻璃[bù suì bō li, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄌㄧ˙, 不碎玻璃] shatterproof or safety glass
防震[fáng zhèn, ㄈㄤˊ ㄓㄣˋ, 防震] shockproof; to guard against earthquakes
涉水靴[shè shuǐ xuē, ㄕㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄩㄝ, 涉水靴] wading boots; high-topped waterproof boots
不透水[bù tòu shuǐ, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, 不透水] waterproof; watertight; impermeable
抗水[kàng shuǐ, ㄎㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, 抗水] waterproof; water resistant
油鞋[yóu xié, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ, 油鞋] waterproof shoes; oiled shoes (for wet weather)
防弹[fáng dàn, ㄈㄤˊ ㄉㄢˋ, 防弹 / 防彈] bullet-proof
[zhèng, ㄓㄥˋ, 証] prove, confirm, verify; proof
耐水[nài shuǐ, ㄋㄞˋ ㄕㄨㄟˇ, 耐水] waterproof
耐水性[nài shuǐ xìng, ㄋㄞˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˋ, 耐水性] waterproof
防水[fáng shuǐ, ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 防水] waterproof

*proof* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダープルーフ[, anda-puru-fu] (n) underproof
ウォータープルーフ[, uo-ta-puru-fu] (n) waterproof
ウオータープルーフ[, uo-ta-puru-fu] (n) waterproof
オーバーシューツ;オーバーシューズ[, o-ba-shu-tsu ; o-ba-shu-zu] (n) overshoes (waterproof covers for shoes); galoshes
オーバープルーフ[, o-ba-puru-fu] (n) overproof
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof
ゲラ[, gera] (n) (1) (abbr) galley (tray used for printing); (2) (See ゲラ刷り) galley proof
ゲラ刷り[ゲラずり, gera zuri] (n) galley proof
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P)
フールプルーフ[, fu-rupuru-fu] (n) fool proof
ファイアプルーフ[, faiapuru-fu] (n) fireproof
プルーフコイン[, puru-fukoin] (n) proof coin
ポカヨケ;ぽかよけ[, pokayoke ; pokayoke] (n) fool-proofing; mistake-proofing; error-proofing; fail-safe
一校[いっこう, ikkou] (n) whole school; the first proof; one proofreading; (P)
下駄[げた, geta] (n) (1) geta; Japanese wooden clogs; (2) (later printed as 〓, resembling the teeth of a geta) (See 伏せ字・ふせじ・2) turn (in set-type proofing); upside-down character; (P)
伏せ字;伏字(io)[ふせじ, fuseji] (n) (1) symbol used in place of a censored word (e.g. blank, circle, X, asterisk); (2) (later printed as 〓) turn (in set-type proofing); upside-down character
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P)
反証[はんしょう, hanshou] (n,vs) proof to the contrary; disproof; counter-evidence; rebuttal; refutation; (P)
弁駁;辯駁(oK)[べんばく;べんぱく, benbaku ; benpaku] (n,vs) refutation; contradiction; rebuttal; disproof; disputation
弾除け;弾よけ[たまよけ, tamayoke] (n) bulletproof; protection (or charm) against bullets
抹消登録証明書[まっしょうとうろくしょうめいしょ, masshoutourokushoumeisho] (n) proof of vehicle having been registered as disposed of
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P)
捕まる(P);掴まる(P);捉まる;摑まる(oK)[つかまる, tsukamaru] (v5r,vi) (1) (usu. 捕まる) to be caught; to be arrested; (2) (uk) (usu. 掴まる) to hold on to; to grasp; (3) (uk) to find (e.g. proof); to get (e.g. a taxi); (4) (uk) to be detained by; (P)
明証[めいしょう, meishou] (n,vs) proof; evidence; corroboration
校を重ねる[こうをかさねる, kouwokasaneru] (exp,v1) to proofread again and again
校了[こうりょう, kouryou] (n,vs) proofreading completed
校正(P);較正[こうせい, kousei] (n,vs) (1) (校正 only) proofreading; correction of press; (2) calibration; (P)
校正係[こうせいがかり, kouseigakari] (n) proofreader
校正刷;校正刷り[こうせいずり, kouseizuri] (n) galley proofs; proof sheet; printer's proof
校注;校註[こうちゅう, kouchuu] (n) collation editing; proofreading and annotation
校閲[こうえつ, kouetsu] (n,vs) revision; proofreading; (P)
校閲係[こうえつがかり, kouetsugakari] (n) proofreader
目隠し葺き[めかくしぶき, mekakushibuki] (n) tiles used to cover nail holes in cypress bark roofing for the purpose of waterproofing
確認証[かくにんしょう, kakuninshou] (n) (proof of) confirmation
素読[そどく, sodoku] (n,vs) (See 素読み) reading something (usu. aloud) without trying to understand it; reading something only for the purposes of proofreading
耐水[たいすい, taisui] (n,adj-no) water-resistant; waterproof
耐火[たいか, taika] (n,adj-no) fireproof; (P)
耐火建築[たいかけんちく, taikakenchiku] (n) fireproof building
耐火被覆[たいかひふく, taikahifuku] (n) fire resistive covering; fireproof coating; fireproof covering
胴付長靴[どうつきながくつ, doutsukinagakutsu] (n) waders (waterproof pants often fitted with boots, used mostly by fishermen)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
発信証明[はっしんしょうめい, hasshinshoumei] proof of submission
証明[しょうめい, shoumei] proof (vs)
配信証明[はいしんしょうめい, haishinshoumei] proof of delivery
防爆形[ぼうばくがた, boubakugata] explosion proof
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] Thai: สิ่งที่ใช้พิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริง English: proof

*proof* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทพิสูจน์[n. exp.] (bot phisūt) EN: geometrical theorem ; theorem ; proof FR: théorème de géométrie [m]
ชุดกันน้ำ[n. exp.] (chut kannām) EN: waterproof FR: waterproof [m] (anglic. - vx)
หัวเหล้า[n.] (hūalao) EN: proof spirit FR:
เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร[n. exp.] (jaonāthī ph) EN: proofreader FR:
โจทนา[n.] (jōthanā) EN: reproof ; charge ; accusation ; plaint FR:
แก้ปรู๊ฟ[v. exp.] (kaē prūp) EN: correct the proofs FR: corriger les épreuves
กันแดด[adj.] (kandaēt) EN: sunproof ; sunblock FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
กันไฟ[adj.] (kan fai) EN: fireproof FR:
กันฝน [adj.] (kan fon) EN: rainproof FR: imperméable
กันกระสุน[adj.] (kan krasun) EN: bulletproof FR: pare-balles ; à l'épreuve des balles ; anti-balles
กันกระเทือน[adj.] (kan kratheū) EN: shockproof FR:
การไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน[n. exp.] (kān mai sām) EN: inability to produce proof FR:
กันน้ำ[adj.] (kan nām) EN: waterproof ; water resistant FR: étanche ; résistant à l'eau
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certification [f] ; démonstration [f]
การพิสูจน์โดยแจงกรณี[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof by exhaustion ; proof by cases FR:
การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof by contradiction FR:
การพิสูจน์โดยอุปนัย[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof by induction FR:
การพิสูจน์ความบริสุทธิ์[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof of innocence FR: preuve d'innocence [f]
การพิสูจน์อ้อม[n. exp.] (kān phisūt ) EN: indirect proof FR:
การพิสูจน์ตรง[n. exp.] (kān phisūt ) EN: direct proof FR:
การพิสูจน์อย่างเคร่งครัด[n. exp.] (kān phisūt ) EN: rigorous proof FR:
กันสนิม[adj.] (kan sanim) EN: rustproof ; stainless FR: antirouille ; anticorrosion
กันสะเทือน[adj.] (kan satheūo) EN: shock absorbing ; shockproof ; antishock FR: antichoc
ข้อพิสูจน์[n. exp.] (khø phisūt) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]
เครื่องพิสูจน์[n. exp.] (khreūang ph) EN: evidence ; proof ; clear indication FR:
กระดาษบรู๊ฟ[n. exp.] (kradāt prūf) EN: newsprint ; proof paper FR:
หลักพยาน[n. exp.] (lakphayān) EN: judicial evidence ; evidence ; proof FR:
หลักฐาน[n.] (lakthān) EN: proof ; evidence ; testimony FR: preuve [f] ; témoignage [m] ; évidence [f]
หลักฐานไม่พอ[X] (lakthān mai) EN: lack of evidence ; want proof FR:
ไม่หด[v.] (mai hot) EN: be shrink-proof FR:
นาฬิกากันน้ำ[n. exp.] (nālikā kann) EN: waterproof watch FR: montre étanche [f]
นำสืบ[v.] (namseūp) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of FR: amener des témoins à la barre
หน้าที่นำสืบ[n.] (nāthīnamseū) EN: burden of proof FR:
ภาระการพิสูจน์[n. exp.] (phāra kān p) EN: burden of proof FR:
พยาน[n.] (phayān) EN: testmony ; evidence ; proof FR: témoignage [m]
พยานหลักฐาน[n.] (phayānlakth) EN: evidence ; testimony ; proof FR: témoignage [m] ; preuve [f]
พิสูจน์อักษร[v. exp.] (phisūt aksø) EN: proofread FR:
เพราะหลักฐานไม่พอ[xp] (phrǿ lakthā) EN: due to lack of evidence ; for want of proof FR:
ปิดมิด[adj.] (pit mit) EN: sealed ; airtight ; airproof FR:
ปรู๊ฟ[n.] (prūp) EN: proof paper FR:

*proof* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmeprüfung {f}approval test; proof test
Beweislast {f}burden of proof
Butterbrotpapier {n}sandwich paper; grease-proof paper
tadelnswert {adj}deserving of reproof
desinfektionsmittelbeständig {adj}disinfectant proof
staubexplosionsgeschützt {adj}dust ignition proof
radierfest {adj}erase proof
Druckfahne {f}galley proof
Feuchtraumleuchte {f}damp-proof luminaire; moisture-proof lamp
feuchtigkeitsgeschützt {adj}moisture-proof; damp-proof
Spannungsfestigkeit {f} [electr.]proof voltage
regendicht; wasserdicht {adj}rainproof; rain-proof
jahrtausendtauglich; jahrtausendsicher; jahrtausendfähig {adj}millennium-compliant; millennium-proof
Wasserstiefel {pl}water proof boots
wetterfest; wetterdicht {adj} | wetterfester | am wetterfestestenweatherproof | more weatherproof | most weatherproof
aromadicht {adj}aroma-proof
Dachdichtungsbahn {f}moisture-proof roof sheet
explosionsgeschützt {adj}explosion-proof
lichtbeständig {adj}lightproof
lichtundurchlässig {adj}lightproof
feuchtigkeitsfest {adj}moisture-proof
Probeabzug {m}proof
Probebelastung {f}proof load
Probedruck {m}proof copy
Altersnachweis {m}proof of age
Prüfsumme {f}proof total
Vaterschaftsnachweis {m}proof of paternity
Wahrheitsbeweis {m}proof of the truth
Tadel {m}reproof; reprehension
splitterfrei {adj}shatter-proof
Umbruchkorrektur {f}page-proof

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *proof*
Back to top