ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scan*, -scan-

scan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scan (vt.) ตรวจรายละเอียด See also: ตรวจตรา, ตรวจสอบ, ตรวจดูอย่างละเอียด Syn. examine, investigate
scan (vt.) อ่านผ่านๆ See also: อ่านลวกๆ, อ่านเร็วๆ, ดูอย่างผิวเผิน Syn. browse
scan (vt.) วิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี
scan (vt.) กวาดภาพ See also: ปรากฏภาพ
scan (n.) การกวาดภาพ (จอโทรทัศน์) See also: การกวาดสัญญาณ
scanable (adj.) ซึ่งตรวจรายละเอียด
scandal (n.) สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อื้อฉาว
scandal (n.) เหตุการณ์อื้อฉาว See also: เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอัปยศ, เรื่องน่าอาย Syn. disgrace, shame
scandalization (n.) การใส่ร้าย
scandalize (vt.) ทำให้ตกใจ See also: ทำให้อัปยศ Syn. culiminate, slander
scandalizer (n.) คนใส่ร้ายป้ายสี
scandalmonger (n.) ผู้กระจายเรื่องอื้อฉาว See also: ผู้นินทา, คนป้ายร้าย Syn. gossip, newsmonger
scandalmongering (n.) การกระจายเรื่องอื้อฉาว
scandalous (adj.) ซึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียง See also: อื้อฉาว, น่าอดสู, น่าขายหน้า
scandalously (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างน่าอดสู, อย่างอื้อฉาว Syn. indecently, shameful
scandalousness (n.) ความน่าอับอาย
Scandinavia (n.) ดินแดนในยุโรปเหนือ See also: กลุ่มประเทศแถบยุโรปเหนือ (ประกอบด้วยประเทศนอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์และหมู่เกาะ Faroe)
Scandinavian (adj.) เกี่ยวกับประเทศแถบยุโรปเหนือ See also: เกี่ยวกับประเทศแถบสแกนดิเนเวียน
Scandinavian (n.) ชาวสแกนดิเนเวียน See also: ภาษาสแกนดิเนเวียน Syn. Norse, Viking, Nordic
scandium (n.) ธาตุโลหะหายาก (สัญลักษณ์ทางเคมี Sc)
scanner (n.) เครื่องสแกนเนอร์
scanner (n.) เครื่องตรวจด้วยเสียงหรือรังสี See also: อุปกรณ์รับและส่งสัญญาณ, เครื่องแสกนเนอร์
scansion (n.) การวิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี
scant (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่พอเพียง, มีน้อย, เกือบไม่มี Syn. scarce, insufficient, limited
scant (vt.) ทำให้ขาดแคลน (คำโบราณ) See also: ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้ไม่เพียงพอ
scant (adv.) อย่างขาดแคลน See also: อย่างไม่เพียงพอ, อย่างขัดสน
scantily (adv.) อย่างขาดแคลน See also: อย่างไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ, บอบบาง, เกือบจะไม่, แทบจะไม่ Syn. barely
scantiness (n.) ความขัดสน See also: ความขาดแคลน Syn. derth, lack, smallness
scantly (adv.) อย่างขาดแคลน
scantness (n.) ความขัดสน
scanty (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ Syn. scant, scarce, sparse
English-Thai: HOPE Dictionary
scan(สแคน) vt.,vi. ตรวจอย่างละเอียด,มองกวาด,ดูผ่าน ๆ ตา,วิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี,อ่านบทกวีโดยพิจารณาเสียงสัมผัส, (โทรทัศน์,เรดาร์) กวาดภาพ ปรากฎภาพ., See also: scannable adj. scanner n., Syn. inspect,scrutinize,peruse,glan
scandal(สแคน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) เรื่องอื้อฉาว,เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอัปยศอดสู,เรื่องน่าอาย,การนินทาป้ายร้าย., Syn. disgrace,shame
scandalmonger(สแคน'เดิลมังเกอะ) n. ผู้แพร่กระจายเรื่องอื้อฉาว,ผู้นินทาป้ายร้าย
scandalous(สแคน'ดะเลิส) adj. น่าอาย,น่าอัปยศ,อดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,อื้อฉาว,ฉาวโฉ่., See also: scandalousness n., Syn. disgraceful,odious
scandinavian(สแคนดิเน'เวียน) adj.,n. เกี่ยวกับ (ประเทศแถบสแกนดิเนเวียน,ประชาชน หรือภาษาที่ใช้กัน) .
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า
scant(สแคนทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่มี. vt. ทำให้ขาดแคลน,ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้ไม่เพียงพอ,กระทำอย่างไม่เพียงพอ, See also: scantly adv. scantness n., Syn. scanty,meager,sparse,restrict
scanties(สแคน'ทีซ) n.,pl. กางเกงในสั้นที่สุดของสตรี,กางเกงในขนาดจิ๋วของสตรี
scanty(สแคน'ที) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่พอ., See also: scantily adv. scantiness n., Syn. few,scarce
English-Thai: Nontri Dictionary
scan(vt) วิเคราะห์,พิจารณา,ดูผ่านตา
scandal(n) เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอื้อฉาว,การกล่าวร้าย,คำนินทาว่าร้าย
scandalize(vt) ทำให้อื้อฉาว,ทำให้อัปยศ,ทำให้เสื่อมเสีย,นินทา
scandalous(adj) อื้อฉาว,น่าอัปยศ,ฉาวโฉ่,น่าอาย
scant(adj) ไม่เพียงพอ,ขาดแคลน,มีน้อย
scantiness(n) ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน,ความจำกัด
scanty(adj) น้อยมาก,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,จำกัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scan๑. กราดตรวจ๒. กราดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scandalเรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าบัดสี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scandalous statementข้อความถากถาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scanner๑. เครื่องกราดตรวจ๒. เครื่องกราดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scansionฉันทลักษณ์พินิจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scandinaviaกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย [TU Subject Heading]
Scandinavian Airlines Systemสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ซิสเต็ม [TU Subject Heading]
Scannerเครื่องกราดตรวจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปรแกรมตรวจหาไวรัส (n.) virus scan program See also: virus checking program
ข้อครหา (n.) scandal See also: gossip, blame Syn. คำครหา, เสียงครหา, ข้อติเตียน
ข้อติเตียน (n.) scandal See also: gossip, blame Syn. คำครหา, เสียงครหา
เรื่องฉาวโฉ่ (n.) scandal
เรื่องอื้อฉาว (n.) scandal Syn. เรื่องฉาวโฉ่
เสียงครหา (n.) scandal See also: gossip, blame Syn. คำครหา, ข้อติเตียน
คาว (adj.) scandal (n) Syn. เสื่อมเสีย, มัวหมอง, มลทิน
มัวหมอง (adj.) scandal (n) Syn. เสื่อมเสีย, มลทิน
ฉ่าฉาว (adj.) scandalous See also: rumoured Syn. เกรียวกราว, เลื่องลือ, อื้ออึง, อื้อฉาว
ฉาว (adj.) scandalous See also: rumoured Syn. อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว
ฉาวโฉ่ (adj.) scandalous See also: notorious, rumoured Syn. อื้อฉาว, โฉ่, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว
อื้อฉาว (adj.) scandalous See also: notorious Syn. ฉาวโฉ่
เลื่องลือ (adj.) scandalous See also: rumoured Syn. เกรียวกราว, อื้ออึง, อื้อฉาว
โฉ่ (adj.) scandalous See also: notorious, rumoured Syn. อื้อฉาว, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว
ตะเข็บ (n.) Pothos scandens Linn. Syn. หวายตะมอย
หวายตะมอย (n.) Pothos scandens Linn.
อื้อฉาว (v.) be scandalous See also: be notorious Syn. ฉาวโฉ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The CAT scan showed a massive bleed.แมวสแกนพบว่ามีเลือดออก ขนาดใหญ่
If you lose it, scan the band!อย่าปล่อยให้มันได้รับออกไป!
Sir, the Pentagon has proposed we use our Al to scan the infrastructure.อืม ทางแพนตากอนสั่งให้เราใช้ A.I. แสกนโครงสร้างทั้งหมด
Letting us take weapons aboard, you want to scan our bags?พวกคุณมีใบผ่านสำหรับอาวุธ แต่ไม่มีสำหรับกระเป๋า
Do you have Peter's CT scan results?ได้ผลทีซีแสกนของปีเตอร์หรือยัง
A palm- it's not as easy as a fingerprint. Lot more surface to scan and compare.ฝ่ามือ มันไม่ง่ายอย่างลายมือ ต้องแสกนพื้นที่และเปรียบเทียบมากขึ้น
Can you scan this into Match. Com?สแกนนี่ลงเว็บหาคู่ ให้แม่หน่อยได้ไหม
Now get on in there and scan this thing.ทีนี้จัดการได้แล้ว สแกนเจ้านี่เลย
Well, it's bound to give off emf. So we'll just have to scan everything.อีเอมเอฟ น่าจะบอกได้นะ เราก็แค่สแกนมันทุกอย่างซะก็สิ้นเรื่อง
I was on my way to work and i stopped at a friend's house, and the next thing you know, I'm in a cat scan machine.ผมอยูระหว่างทางไปทำงานและผมแวะที่บ้านเพื่อน,และจากนั้น รู้ไหม๊,ผมอยู่ในเครื่องเอ็กซเรย์
They're on sale in home electronics which reminds me, I should scan that before you leave the store with it.กำลังลดราคาพอดีน่ะ... ทำให้นึกขึ้นได้ ต้องเอาไปสแกนราคาก่อน
How do you scan a liver without scanning a liver?คุณจะแสกนตับอย่างไร โดยไม่ต้องแสกนตับ

scan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欣弗[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, 欣弗] brand name of a glucose injection that caused medical scandal
[tǎn, ㄊㄢˇ, 菼] Miscanthus sacchariflorus (Amur silvergrass); Miscanthus sinensis (feather grass)
超声波检查[chāo shēng bō jiǎn chá, ㄔㄠ ㄕㄥ ㄅㄛ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, 超声波检查 / 超聲波檢查] echography; ultrasound scan
恶事传千里[è shì chuán qiān lǐ, ㄜˋ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 恶事传千里 / 惡事傳千里] evil deeds spread a thousand miles (成语 saw); scandal spreads like wildfire
托钵修会[tuō bō xiū huì, ㄊㄨㄛ ㄅㄛ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, 托钵修会 / 托鉢修會] mendicant religious order in catholicism; Franciscan order
隔行扫描[gé háng sǎo miáo, ㄍㄜˊ ㄏㄤˊ ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, 隔行扫描 / 隔行掃描] interlaced scanning
微薄[wēi bó, ㄨㄟ ㄅㄛˊ, 微薄] scanty; meager
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
细看[xì kàn, ㄒㄧˋ ㄎㄢˋ, 细看 / 細看] peer; scan
比萨[bǐ sà, ㄅㄧˇ ㄙㄚˋ, 比萨 / 比薩] pizza; Pisa, town in Toscana, Italy
[kè, ㄎㄜˋ, 榼] Pusaetha scandens
带丑闻[dài chǒu wén, ㄉㄞˋ ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, 带丑闻 / 帶醜聞] scandalous
扫描[sǎo miáo, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, 扫描 / 掃描] scan; raster
扫描仪[sǎo miáo yí, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ ㄧˊ, 扫描仪 / 掃描儀] scanner (device)
扫描器[sǎo miáo qì, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ ㄑㄧˋ, 扫描器 / 掃描器] scanner
斯堪的纳维亚[Sī kān de nà wéi yà, ㄙ ㄎㄢ ㄉㄜ˙ ㄋㄚˋ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ, 斯堪的纳维亚 / 斯堪的納維亞] Scandinavia
斯堪的纳维亚[Sī kān dì nà wéi yà, ㄙ ㄎㄢ ㄉㄧˋ ㄋㄚˋ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ, 斯堪的纳维亚 / 斯堪的納維亞] Scandinavia
丑事[chǒu shì, ㄔㄡˇ ㄕˋ, 丑事 / 醜事] scandal
丑闻[chǒu wén, ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, 丑闻 / 醜聞] scandal
[kàng, ㄎㄤˋ, 钪 / 鈧] scandium Sc, transition metal, atomic number 21
浅学[qiǎn xué, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄩㄝˊ, 浅学 / 淺學] shallow study; superficial; scant knowledge
[máng, ㄇㄤˊ, 芒] Miscanthus sinensis (a type of grass); variant of 邙
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, 出丑 / 出醜] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face
过渡金属[guò dù jīn shǔ, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 过渡金属 / 過渡金屬] transition metal, usually includes: scandium Sc21 鈧|钪, titanium Ti22 鈦|钛, vanadium V23 釩 钒, chromium Cr24 鉻|铬, manganese Mn25 錳|锰, iron Fe26 鐵|铁, cobalt Co27 鈷|钴, nickel Ni28 鎳|镍, copper Cu29 銅|铜, zinc Zn30 鋅|锌, yttrium Y39 釔|钇, zirconium Zr40 鋯|锆, niobiu
超声扫描[chāo shēng sǎo miáo, ㄔㄠ ㄕㄥ ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, 超声扫描 / 超聲掃描] ultrasonic scan
超声波[chāo shēng bō, ㄔㄠ ㄕㄥ ㄅㄛ, 超声波 / 超聲波] ultrasound (scan)
超声诊断[chāo shēng zhěn duàn, ㄔㄠ ㄕㄥ ㄓㄣˇ ㄉㄨㄢˋ, 超声诊断 / 超聲診斷] ultrasonic diagnosis; diagnosis using ultrasonic scan

scan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイルススキャンをする[, uirususukyan wosuru] (exp,vs-i) {comp} to run a virus scan program
スキャンコンバータ[, sukyankonba-ta] (n) {comp} scan converter
スキャントーク[, sukyanto-ku] (n) Scan Talk (brand name for a barcode system for recording and playing back brief sequences of sound)
スキャンプロファイル[, sukyanpurofairu] (n) {comp} scan profile
ヘリカルスキャン[, herikarusukyan] (n) {comp} helical scan
CTスキャナー[シーティースキャナー, shi-tei-sukyana-] (n) CT scanner
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized
イメージスキャナー;イメージスキャナ[, ime-jisukyana-; ime-jisukyana] (n) {comp} image scanner
ウイルススキャンAPI[ウイルススキャンエーピーアイ, uirususukyan'e-pi-ai] (n) {comp} virus scanning API
ウォーターゲート事件[ウォーターゲートじけん, uo-ta-ge-to jiken] (n) Watergate scandal
エトルリア人[エトルリアじん, etoruria jin] (n) Etruscan (person)
エトルリア文字[エトルリアもじ, etoruria moji] (n) Etruscan character; Etruscan alphabet
エトルリア語[エトルリアご, etoruria go] (n) Etruscan (language)
オプティカルスキャナ[, oputeikarusukyana] (n) {comp} optical scanner
カラーイメージスキャナ[, kara-ime-jisukyana] (n) {comp} graphics scanner
カラースキャナー[, kara-sukyana-] (n) colour scanner (color)
シートフィードスキャナ[, shi-tofi-dosukyana] (n) {comp} sheet-fed scanner
シーメンス事件[シーメンスじけん, shi-mensu jiken] (n) Siemens scandal (1914)
スカンジウム[, sukanjiumu] (n) scandium (Sc)
スキャナー(P);スキャナ[, sukyana-(P); sukyana] (n) scanner; (P)
スキャニング[, sukyaningu] (n) scanning
スキャンダラス[, sukyandarasu] (adj-na) scandalous; (P)
スキャンダル[, sukyandaru] (n) scandal; (P)
スキャンティー[, sukyantei-] (n) scanties
スキャンライン法[スキャンラインほう, sukyanrain hou] (n) {comp} scanline algorithm
ツパイ[, tsupai] (n) (1) tree shrew (order Scandentia, esp. family Tupaiidae) (may
ドラムスキャナ[, doramusukyana] (n) {comp} drum scanner
バーコードスキャナー[, ba-ko-dosukyana-] (n) bar code scanner
ハンディスキャナ[, handeisukyana] (n) {comp} handy scanner
ハンドヘルドスキャナ;ハンドヘルドスキャナー[, handoherudosukyana ; handoherudosukyana-] (n) {comp} hand-held scanner; handheld scanner
フラットベッド[, furattobeddo] (adj-f) flatbed (plotter, scanner, truck, etc.)
フラットベットスキャナ[, furattobettosukyana] (n) {comp} flatbed scanner
フラットベッドスキャナ[, furattobeddosukyana] (n) {comp} flatbed scanner
フランシスコ修道会[フランシスコしゅうどうかい, furanshisuko shuudoukai] (n) Order of Friars Minor; Fransiscans
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] (n) {comp} mark scanning; optical mark reading
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous
不祥事[ふしょうじ, fushouji] (n) scandal; deplorable event; (P)
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スキャン[すきゃん, sukyan] scan (vs)
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display
ラスタスキャン[らすたすきゃん, rasutasukyan] raster scan
ランダムスキャンディスプレイ[らんだむすきゃんでいすぷれい, randamusukyandeisupurei] random scan display
走査線[そうさせん, sousasen] scan line (e.g. TV)
スキャナ[すきゃな, sukyana] scanner
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
光学式スキャナ[こうがくしきすきゃな, kougakushikisukyana] optical scanner
光学式走査器[こうがくしきそうさき, kougakushikisousaki] optical scanner
走査[そうさ, sousa] scanning (vs), traversal
走査器[そうさき, sousaki] scanner

scan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลือบมอง[v. exp.] (leūap møng) EN: glance ; look ; glimpse ; peek ; peep ; scan FR:
สแกน[v.] (sakaēn) EN: scan FR: scanner ; numériser
ตรวจอย่างละเอียด[v. exp.] (trūat yāng ) EN: scan FR: examiner sous toutes les coutures
บ่างช่างยุ[n. (loc.)] (bāngchangyu) EN: busybody ; scandalmonger FR:
บางตา[adj.] (bāngtā) EN: thin ; sparse ; scant ; rare ; dwindled FR:
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
ฉาว[adj.] (chāo) EN: widely known ; widespread ; scandalous FR:
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous ; being talking about FR: scandaleux ; tapageur
หัวใจม่วง[n. exp.] (hūajai muan) EN: Purple heart ; Purple tradescantia  FR:
ก้ามปูหลุด[n. exp.] (kāmpūlut) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew ; Tradescantia zebrinahort FR: Tradescantia zebrinahort
กาบหอยแครงแคระ [n. exp.] (kāphøikhraē) EN: boat-lily ; oyster lily ; candle lily ; white-flowered tradescantia ; oyster plant FR:
กรณีอื้อฉาว[n. exp.] (karanī eūch) EN: scandal FR: scandale [m]
กรณีอื้อฉาวรับสินบน[n. exp.] (karanī eūch) EN: corruption scandal FR:
กะหร็อมกะแหร็ม[adj.] (karǿmkaraem) EN: sparse ; scanty FR:
คดีอื้อฉาว[n. exp.] (khadī eūchā) EN: scandal FR:
คดีรับสินบน[n. exp.] (khadī rap s) EN: corruption scandal FR:
ข่าวอื้อฉาว[n. exp.] (khāo eūchāo) EN: scandal story FR:
คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย [n. prop.] (Khāpsamut S) EN: Scandinavian Peninsula FR: péninsule Scandinave [f]
ขัดสน[v.] (khatson) EN: be in need ; lack ; be short ; be scanty FR: manquer de ; être à court de ; être dans le besoin
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame FR:
เครื่องอ่านบาร์โค้ด[n. exp.] (khreūang ān) EN: barcode reader ; barcode scanner FR: lecteur de code-barres [m]
เครื่องสแกน...[n. exp.] (khreūang sa) EN: … scanner FR: scanner de … [m]
เครื่องสแกนเนอร์[n. exp.] (khreūang sa) EN: scanner FR: scanner [m]
ความละอาย[n.] (khwām la-āi) EN: shame ; embarrassment FR: scandale [m] ; honte [f]
กระไดลิง[n.] (kradailing) EN: Bauhinia scandens FR:
ไม้รอเลื้อย[n. exp.] (māi rō leūa) EN: scandent plant ; climbing plant FR: plante grimpante [f]
น่าละอาย[X] (nā la-āi) EN: shameful FR: scandaleux ; honteux
น้ำใจใคร่[n.] (nāmjaikhrai) EN: Olax scandens FR: Olax scandens
นางชม[n.] (nāngchom) EN: Olax psittacorum ; Olax scandens FR: Olax psittacorum ; Olax scandens
นางจุม[n.] (nāngjum) EN: Olax psittacorum ; Olax scandens FR: Olax psittacorum ; Olax scandens
น้อย[adj.] (nøi) EN: little ; small ; slight ; tiny; sparse ; scant ; scanty FR: petit ; faible ; bas
นุ่งน้อยห่มน้อย[v. exp.] (nung nøi ho) EN: be scantily dressed FR:
นุ่งน้อยห่มน้อย[adv.] (nung nøi ho) EN: scantily clad FR:
โป๊[adj.] (pō) EN: pornographic ; indecent ; sexy ; scantily dressed FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.)
ประปราย[adj.] (praprāi) EN: scant ; occasional FR:
เรื่องฉาวโฉ่[n. exp.] (reūang chāo) EN: scandal FR:
เรื่องอื้อฉาว[n. exp.] (reūang eūch) EN: scandal FR: scandale [m]
เรื่องโจษจัน[n. exp.] (reūang jōtj) EN: scandal ; talk of the town FR:
หร็อมแหร็ม[adj.] (rǿmraem) EN: sparse ; scanty ; thin FR:
สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin S) EN: SAS ; Scandinavian Airlines FR: SAS ; Scandinavian Airlines

scan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtastzeit {f}sampling time; scan time
Streifenkodeabtaster {m}bar code scanner
Lesestift {m}code pen; hand-held scanner
Knappheit {f}scantness
Laserscanner {m}laser scanner
Lesefenster {n}reading window; scanning window
Rasterelektronenmikroskop {n}scanning electron microscope
Rasterelektronenmikroskopie {f}scanning electron microscopy
Rasterpunktabfühlung {f}raster scanning
Rasterpunktlesen {n}dot-scanning
Scandium (Skandium) {n} [chem.]scandium
ungeheuerlich {adj} | ungeheuerlicher | am ungeheuerlichstenscandalous | more scandalous | most scandalous
dürftig; knapp; spärlich; karg {adj} | dürftiger; knapper; spärlicher; karger | am dürftigsten; am knappsten; am spärlichsten; am kargstenscanty | more scanty; scantier | most scanty; scantiest
knapp {adv}scantily; scantly
naszierend {adj} [chem.]nascant
notdürftig {adj} | notdürftiger | am notdürftigstenscanty | scantier | scantiest
schütter {adj}scanty
Schnee-Eule {f} [ornith.]Snowy Owl (Nyctea scandiaca)
Spendenaffäre {f}donations scandal
Bildabtastgerät {n}video scanner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scan
Back to top