ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assay*, -assay-

assay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assay (n.) การทดสอบ Syn. testing, examination
assay (n.) การวิเคราะห์ทางเคมี
assay (vt.) วิเคราะห์ See also: ตรวจสอบ Syn. test, analyze
assay (n.) สารที่ใช้วิเคราะห์
assayable (adj.) ซึ่งสามารถวัดได้ Syn. measurable, estimable
English-Thai: HOPE Dictionary
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
English-Thai: Nontri Dictionary
assay(n) การพยายาม,การทดสอบ,การทดลอง,การวิเคราะห์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assayการสอบปริมาณ, การสอบศักยภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assay Batchเอสเสย์ชุดนั้นๆ [การแพทย์]
Assay, Quantalแบบตรวจว่ามีหรือไม่มี [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The headspace assay came back and showed levels of carbon monoxide in all the vics, as well as the dead lice on the businessman's headผลจากการวิเคราะห์ไอระเหยของสารตัวอย่าง\ แสดงให้เห็นระดับของคาร์บอนมอน็อกไซด์ในเหยื่อทั้งสาม เช่นเดียวกับเหาที่ตาย บนหัวของนักธุรกิจ
I'll have Hodges do a blood gas assayผมจะให้ฮอดจ์ทำการตรวจสอบแก๊สในเลือด
You doing a headspace assay?กำลังวิเคราะห์ไอระเหยของสารตัวอย่างอยู่เหรอ?
It's probably better to redo the whole assayบางทีจะดีกว่านะ ถ้ากลับมาวิเคราะห์ใหม่ทั้งหมด
Walter,ere are the tox assays?วอลเทอร์ สารที่ใช้ทดสอบอยู่ไหน
Potentiometer assay, gamma count,การวิเคราะห์ตัวต้านทานปรับค่า การนับค่าแกมม่า

assay ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
试金[shì jīn, ㄕˋ ㄐㄧㄣ, 试金 / 試金] assay

assay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA
診断検査[しんだんけんさ, shindankensa] (n) diagnostic examination; diagnostic assay
試金[しきん, shikin] (n,vs) assay (of metal, ore, etc.); assaying
試験法[しけんほう, shikenhou] (n) assay
バイオアッセイ;バイオアッセー[, baioassei ; baioasse-] (n) (See 生物検定) bioassay
ラジオイムノアッセイ[, rajioimunoassei] (n) radioimmunoassay
分析試験[ぶんせきしけん, bunsekishiken] (n) assaying
生物検定[せいぶつけんてい, seibutsukentei] (n) bioassay

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assay
Back to top