ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soundless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soundless*, -soundless-

soundless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soundless (adj.) เงียบ See also: ซึ่งไม่มีเสียง, ไร้เสียง Syn. silent, inaudible
English-Thai: HOPE Dictionary
soundless(เซานดฺ'ลิส) adj. ไม่มีเสียง,ปลอดเสียง,เงียบ,สงบ,ลึกมาก,สุดที่จะหยั่งถึง,ล้ำลึก., See also: soundlessness n., Syn. silent
English-Thai: Nontri Dictionary
soundless(adj) ลึกจนหยั่งไม่ได้,เงียบ,สงบ,ไม่มีเสียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วังเวง (v.) be soundless See also: be noiseless, be silent, be quiet Syn. เงียบสนิท, เงียบสงัด, เงียบสงบ Ops. อื้ออึง, อึกทึก, เสียงดัง
เงียบสนิท (v.) be soundless See also: be noiseless, be silent, be quiet Syn. วังเวง, เงียบสงัด, เงียบสงบ Ops. อื้ออึง, อึกทึก, เสียงดัง
เงียบเชียบ (v.) be soundless See also: be noiseless, be silent, be quiet Syn. วังเวง, เงียบสนิท, เงียบสงัด, เงียบสงบ Ops. อื้ออึง, อึกทึก, เสียงดัง
เงียบเสียง (v.) be soundless See also: be quiet, be silent, be noiseless Syn. เงียบ, ไม่ส่งเสียง Ops. ส่งเสียงดัง
ไม่ส่งเสียง (v.) be soundless See also: be quiet, be silent, be noiseless Syn. เงียบ Ops. ส่งเสียงดัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like trash that soundlessly disappears.อยู่เงียบ ๆ อย่างขยะ แล้วก้อหายไป
That soundlessly and without a trace, disappearedแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอบ
Smile bursts, silently and soundlesslyรอยยิ้มบังเกิด ... เงียบงันและไร้ซึ่งสุ้มเสียง

soundless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無音[むおん, muon] (n) soundless
音もなく[おともなく, otomonaku] (exp,adv) quietly; soundlessly

soundless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงียบเชียบ[v.] (ngīepchīep) EN: be soundless ; be noiseless ; be silent ; be quiet FR:
เงียบเป็นเป่าสาก[xp] (ngīep pen p) EN: noiseless ; completely soundless ; very quiet ; quiet as a mouse FR:
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ng) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible FR:
เงียบสงัด[adj.] (ngīep sa-ng) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed FR: silencieux ; tranquille
เงียบเสียง[v. exp.] (ngīep sīeng) EN: be soundless ; be quiet ; be silent ; be noiseless FR:
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly FR:

soundless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tonlos {adj} | tonloser | am tonlosestensoundless | more soundless | most soundless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soundless
Back to top