ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

certification

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *certification*, -certification-

certification ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
certification (n.) การรับรอง
certification (n.) เอกสารรับรอง Syn. certificate
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
certificationการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร, การให้คำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Certificationประกาศนียบัตร [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I compiled all the death certification for the burn victims, like you asked.ฉันรวบรวมใบมรณะบัตรของเหยื่อ ที่ถูกเผาอย่างที่คุณขอแล้ว
Wouldn't she need some kind of certification for the jobs you're talking about?เธอไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาติ ในการทำงานที่คุณกำลังพูดถึงเหรอ
Finn Hudson barely graduated high school less than six months ago, he has no bachelor's degree, nor the certification to teach in the state of Ohio.ฉันสัญญา นี่แหละ สิ่งที่ถูกต้อง ฉันสามารถคุมกลีคลับไประดับเขต และฉันรู้เราสามารถชนะได้ ฉันจะฝึกเพิ่ม
Or so you might think, if you didn't know that the office was rented on a short-term lease, and that his certification doesn't come from any association I can find.หรือถ้าไม่รู้คุณก็ลองคิด ว่าออฟฟิศนั่นเช่าแค่ระยะสั้น และวุฒิบัตรของเขา
We have employment certification.พวกเรา.. มีใบอนุญาตทำงาน
But they all require hours for certification.เเต่มันต้องเรียนเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ใบอนุญาติ
So you're gonna report this to U.N.O.S.And cost this hospital its transplant certification, cost our patients organs,cost people their jobs,cost izzie stevens her career?คนไข้ฉันคงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่ใช่เพราะเธอ ตกลงคุณจะรายงาน U.N.O.S. และทำให้โรงพยาบาลสุญเสียการอนุญาติปลูกถ่ายอวัยวะ ทำให้คนไข้เราเสียอวัยวะบริจาค ทำให้คนที่นี่ตกงาน ทำให้อิซซี่ สตีเว่นส์ถูกถอนใบอนุญาตงั้นเหรอ
Since it's toxic waste, certification, storage and transportation.- มีสัญญาให้ดูไหม? - ครับ กรณีของคุณน่าแปลกมาก
We lose certification, we'll be down to low priority transport. You know what that means.เราไม่มีใบรับรอง เราจะต้องลงไปอยู่ หน่วยขนส่ง นายก็รู้มันหมายถึงอะไร
So, about my marksmanship certification... any advice?เกี่ยวกับการเป็นนักแม่นปืนของผมล่ะ มีคำแนะนำอะไรบ้างมั๊ย
I just wanted to confirm your interview for tomorrow, and please, don't forget to bring your New York certification.ฉันอยากนัดสัมภาษณ์คุณ พรุ่งนี้ อย่าลืมเอาใบรับรองมานะคะ
You're lucky I need my scuba certification. Okay, okay. I'm the one living in your vents.คุณโชคดีที่ผมต้องการ ประกาศนียบัตรประดาน้ำ ผมคือคนที่อาศัยอยู่ในช่องระบายอากาศ

certification ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证照[zhèng zhào, ㄓㄥˋ ㄓㄠˋ, 证照 / 證照] professional certification; certificate

certification ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーホームズ[, i-ho-muzu] (n) eHomes (Japanese construction certification company)
印鑑証明[いんかんしょうめい, inkanshoumei] (n) certification of official registration of a seal
型式証明[かたしきしょうめい, katashikishoumei] (n) (vehicle's) type certification
外国人登録原票記載事項証明書[がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ, gaikokujintourokugenpyoukisaijikoushoumeisho] (n) certification of information recorded on foreign resident registration file
婚姻要件具備証明書[こんいんようけんぐびしょうめいしょ, kon'inyoukengubishoumeisho] (n) certificate of legal capacity to contract marriage; certification of one's legal capacity to be married
検定試験[けんていしけん, kenteishiken] (n) certification examination; licensing examination; licensure examination
建築確認[けんちくかくにん, kenchikukakunin] (n) building certification; building confirmation
検定[けんてい, kentei] (n,vs) official certification; approval; inspection; (P)
検認[けんにん, kennin] (n,vs) (1) probate; (2) validation; certification; accreditation
確かめ[たしかめ, tashikame] (n) confirmation; certification; ascertainment
認定[にんてい, nintei] (n,vs) authorization; authorisation; acknowledgment; acknowledgement; certification; recognition; (P)
認証[にんしょう, ninshou] (n,vs) (1) certification; attestation; authentication; confirmation; (2) Imperial attestation; (P)
警察証明書[けいさつしょうめいしょ, keisatsushoumeisho] (n) police certification; police clearance
Japanese-English: COMDICT Dictionary
証明機関[しょうめいきかん, shoumeikikan] certification authority
証明証経路[しょうめいしょうけいろ, shoumeishoukeiro] certification path
認定[にんてい, nintei] certification (from an audit)

certification ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certification [f] ; démonstration [f]
การรับรอง[n.] (kān raprøng) EN: acceptance ; certification ; recognition ; contract FR: certification [f] ; reconnaissance [f]
การรับรองระบบ ISO[n. exp.] (kān raprøng) EN: ISO certification FR: certification ISO [f]
การรับรองระบบมาตรฐาน[n. exp.] (kān raprøng) EN: FR: certification standard [f]
การรับรองทางป่าไม้ [n. exp.] (kān raprøng) EN: forest certification FR:
การตรวจรับรอง[n. exp.] (kān trūat r) EN: certification ; validation FR: certification [f] ; validation [f]
คำรับรอง[n. exp.] (kham raprøn) EN: confirmation ; warranty ; certification ; recommendation ; guarantee FR: assurance [f] ; garantie [f]
เครื่องหมายรับรอง[n. exp.] (khreūangmāi) EN: hallmark ; certification mark FR: label [m]
หนังสือรับรองสุขภาพ[n. exp.] (nangseū rap) EN: health certification FR:
นิติกรณ์[n.] (nitikøn) EN: legalization ; certification ; authentification ; attestation FR: légalisation [f]
เซอร์ติฟิเคชั่น[n.] (soētifikhēc) EN: certification FR: certification [f]

certification ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahme {f}certification; inspection
Krankmeldung {f} (ohne ärztliches Attest)self-certification [Br.]
Prüfbescheinigung {f}review certification; test certificate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า certification
Back to top