ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*opinion*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น opinion, -opinion-

*opinion* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expressed opinion (n.) สิทธิในการพูด See also: สิทธิในการแสดงความเห็น Syn. voice, vote
matter of opinion (idm.) เรื่องที่ถกเถียงกันได้ See also: สิ่งที่คิดต่างกันได้
opinion (n.) ความเห็น See also: ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ Syn. view, idea, notion
opinion (n.) ข้อวินิจฉัย See also: คำวินิจฉัย
opinion poll (n.) การสำรวจความคิดเห็น Syn. poll
opinionated (adj.) ดื้อดึง Syn. prejudiced, stubborn, biased
public opinion (n.) ความเห็นส่วนใหญ่ของประชาชน
waver between opinions (vi.) ลังเลใจ See also: ตัดสินใจไม่ได้, สองจิตสองใจ Syn. oscillate
English-Thai: HOPE Dictionary
opinion(โอพิน'เยิน) n. ข้อคิดเห็น,ความคิดเห็น,ทัศนะ, Syn. notion
public-opinion polln. การสำรวจมติมหาชน
opinionated(อะพิน'เยินเนทิด) adj. ดื้อดึง,มีความเห็นที่ยึดแน่น, See also: opinionatedness n.
public opinionn. มติมหาชน,ความเห็นโดยทั่วไปของสาธารณชน
English-Thai: Nontri Dictionary
opinion(n) ความคิดเห็น,ทัศนะ,ข้อเสนอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crowd opinionมติฝูงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dissenting opinionความเห็นแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, dissentingความเห็นแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion๑. ความคิดเห็น, ความเห็น๒. มติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion pollsการหยั่งเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public opinionมติมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Public opinionมติมหาชน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสำรวจประชามติ (n.) public opinion survey
การเสนอความคิดเห็น (n.) opinion See also: voice, view, idea, point of view Syn. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (n.) opinion See also: voice, view, idea, point of view Syn. การเสนอความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น (n.) opinion See also: voice, view, idea, point of view Syn. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การเสนอความคิดเห็น
ข้อคิดเห็น (n.) opinion See also: view, idea, suggestion Syn. ความเห็น, ทรรศนะ
ความคิดเห็น (n.) opinion See also: view, sentiment Syn. ความเห็น
ความเห็น (n.) opinion See also: view, viewpoint, idea, suggestion, assumption, belief, thought Syn. ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ข้อคิด, ทัศนคติ, ความคิด, ความนึกคิด
ความเห็นส่วนตัว (n.) personal opinion See also: personal idea, personal concept, personal thought
มติมหาชน (n.) public opinion Syn. มติสาธารณชน
มติสาธารณชน (n.) public opinion
ออกความคิดเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. แสดงความเห็น, เสนอความเห็น
ออกความคิดเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. แสดงความเห็น, เสนอความเห็น
ออกความเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. แสดงความเห็น, เสนอความเห็น, ออกความคิดเห็น
ออกความเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. แสดงความเห็น, เสนอความเห็น, ออกความคิดเห็น
เสนอความเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. แสดงความเห็น, ออกความคิดเห็น
เสนอความเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. แสดงความเห็น, ออกความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น (v.) voice/give one´s opinion See also: show/express one´s opinion Syn. ให้ความคิดเห็น
แสดงความเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. เสนอความเห็น, ออกความคิดเห็น
แสดงความเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. เสนอความเห็น, ออกความคิดเห็น
ให้ความคิดเห็น (v.) voice/give one´s opinion See also: show/express one´s opinion
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't worry about my opinion of youอย่ากังวลกับความเห็นของฉันที่มีต่อคุณ
What's your opinion of the film? (What's it like?)คุณคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
I want to hear everyone's opinions, so just tell us your idea!ฉันอยากฟังความเห็นของทุกคน ดังนั้นจงบอกความคิดของพวกนายออกมา
I agree with your opinionฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ
I want to hear your opinionฉันอยากได้ยินความเห็นของคุณ
I might have a different opinionฉันอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
You are entitled to your own opinionคุณมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของคุณ
I'm asking for your opinionฉันกำลังถามความเห็นของคุณ
I am not afraid of your opinionฉันไม่กลัวความเห็นของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know it's a terrible thing to say, sir, but in my opinion, she was scuttled.ผมรู้ว่าฟังดูเเย่ แต่ในความเห็นผม เรือถูกทําให้จมลง
My opinion of Favell is no higher than yours, Crawley.ผมก็ไม่ไว้ใจฟาเวลมากไปกว่าคุณหรอก ครอว์ลี่ย์
I had reservations about your opinion of Deong's...{\cHFFFFFF}I had reservations about your opinion of Deong's...
In my humble opinion, we've become involved in Einstein's time-space continuum theory.ที่เราได้มีส่วนร่วมในของ ไอน์สไต ทฤษฎีเวลาพื้นที่ต่อเนื่อง นักพูดที่คือ
Well, in my opinion, skipper, we've passed through a Hasslein Curve, a bend in time.ตามความเห้นผมนะ เราคงผ่านความเบี่ยงเบนของอวกาศ ลัดกาลเวลามา
Over the years, I came to know many grownups, and my opinion of them never improved.ผมได้รู้จักกับผู้ใหญ่หลายคน ความเห็นของผม คือพวกเขาไม่ปรับปรุงขึ้นเลย
However, I will yield to the opinion of the majorityอย่างไรก็ตาม, ฉันจะให้ผลถึงของ the opinion ส่วนใหญ่
But if you want my personal opinion, I wouldn't look forward to it.แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของผม ผมคงไม่รอวันนั้นหรอก
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง
I am of the opinion that it is an important appendage...ผมมีความเห็นว่า มันเป็นสิ่งสำคัญเพิ่มเติม...
They're debutantes! They have opinions on world hunger. Who cares?มีความเห็นเรื่องโลกหิวโหย ใครสนล่ะ
The author was inspired by certain opinions of a British publisher concerning world peace.ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดเห็นบางอย่างของสำนักพิมพ์อังกฤษ เกี่ยวกับสันติภาพของโลก

*opinion* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迂见[yū jiàn, ㄩ ㄐㄧㄢˋ, 迂见 / 迂見] absurd opinion; pedantic and unrealistic view
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
不置可否[bù zhì kě fǒu, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡˇ, 不置可否] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge
分歧[fēn qí, ㄈㄣ ㄑㄧˊ, 分歧] difference (of opinion, position); bifurcation
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
意思[yì si, ㄧˋ ㄙ˙, 意思] idea; opinion; meaning; wish; desire
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 意见 / 意見] idea; opinion; suggestion; objection; complaint
调查[diào chá, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 调查 / 調查] investigation; inquiry; to investigate; to survey; survey; (opinion) poll
集思广益[jí sī guǎng yì, ㄐㄧˊ ㄙ ㄍㄨㄤˇ ㄧˋ, 集思广益 / 集思廣益] collecting opinions is of wide benefit (成语 saw); to pool wisdom for mutual benefit; to profit from widespread suggestions
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,无甚高论 / 卑之,無甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
民意测验[mín yì cè yàn, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ, 民意测验 / 民意測驗] opinion poll
民意调查[mín yì diào chá, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 民意调查 / 民意調查] opinion poll
民调[mín diào, ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧㄠˋ, 民调 / 民調] opinion poll
见解[jiàn jiě, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, 见解 / 見解] opinion; view; understanding
舆论调查[yú lùn diào chá, ㄩˊ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 舆论调查 / 輿論調查] opinion poll
悍然不顾[hàn rán bù gù, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, 悍然不顾 / 悍然不顧] outrageous and unconventional (成语 saw); flying in the face of (authority, convention, public opinion etc)
公判[gōng pàn, ㄍㄨㄥ ㄆㄢˋ, 公判] public opinion; public announcement of verdict at a trial
民意[mín yì, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ, 民意] public opinion; popular will; public will
硬化[yìng huà, ˋ ㄏㄨㄚˋ, 硬化] to harden; hardening; sclerosis; fig. to become rigid or inflexible in opinions; to ossify
杂说[zá shuō, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄛ, 杂说 / 雜說] scattered essays; various opinions; different manners of speaking
浅见[qiǎn jiàn, ㄑㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 浅见 / 淺見] shallow opinion; humble opinion
谬见[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, 谬见 / 謬見] erroneous views; false idea; false opinion
出点子[chū diǎn zi, ㄔㄨ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 出点子 / 出點子] express an opinion
言论[yán lùn, ㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 言论 / 言論] expression of (political) opinion
吐诉[tǔ sù, ㄊㄨˇ ㄙㄨˋ, 吐诉 / 吐訴] to pour forth (one's opinions)
公众意见[gōng zhòng yì jiàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 公众意见 / 公眾意見] public opinion
舆论[yú lùn, ㄩˊ ㄌㄨㄣˋ, 舆论 / 輿論] public opinion
一致[yī zhì, ㄧ ㄓˋ, 一致] unanimous; identical (views or opinions)
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, 迂论 / 迂論] unrealistic argument; high flown and impractical opinion
视角[shì jiǎo, ㄕˋ ㄐㄧㄠˇ, 视角 / 視角] viewpoint; angle on sth; opinion
看法[kàn fǎ, ㄎㄢˋ ㄈㄚˇ, 看法] way of looking at a thing; view; opinion

*opinion* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンテナ[, antena] (n) (1) antenna; (2) person who collects information or opinions; (P)
オピニオン[, opinion] (n) opinion; (P)
オピニオンリーダー[, opinionri-da-] (n) opinion leader; (P)
ご意見を伺う;御意見を伺う[ごいけんをうかがう, goikenwoukagau] (exp,v5u) to ask the opinion of (a superior)
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole
セカンドオピニオン[, sekandoopinion] (n) second opinion
パーソナルオピニオン[, pa-sonaruopinion] (n) personal opinion
パブリックオピニオン[, paburikkuopinion] (n) public opinion
ポジショントーク[, pojishonto-ku] (n) opinion expressed from someone's point of view (wasei
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
一般論[いっぱんろん, ippanron] (n) prevailing view; common opinion; general consideration
一隻眼[いっせきがん, issekigan] (n) sharp eye; critical eye; discerning eye; an opinion
下意上達[かいじょうたつ, kaijoutatsu] (n) conveyance of the opinions of the lower classes to the powers that be
不支持[ふしじ, fushiji] (n) non-support; disapproval (e.g. in an opinion poll)
世論調査[せろんちょうさ;よろんちょうさ, seronchousa ; yoronchousa] (n) public opinion poll
主張[しゅちょう, shuchou] (n,vs) claim; request; insistence; assertion; advocacy; emphasis; contention; opinion; tenet; (P)
他の言に惑わされる[たのげんにまどわされる, tanogennimadowasareru] (exp,v1) to be led astray by others opinion
伺いを立てる[うかがいをたてる, ukagaiwotateru] (exp,v1) to ask for someone's opinion; to inquire of; to invoke an oracle
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P)
公論[こうろん, kouron] (n) public opinion; unbiased criticism; unbiassed criticism; (P)
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] (n,adj-no) dissenting opinion; opposition viewpoint; contra (view)
受け売り;受売り;請け売り;請売り[うけうり, ukeuri] (n,vs) (1) retailing; (2) second-hand opinion or knowledge; telling at second hand; second-hand telling
同感[どうかん, doukan] (n,vs) agreement; same opinion; same feeling; sympathy; concurrence; (P)
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to vomit; to throw up; to spit up; (2) to emit; to send forth; to breathe out; (3) to give (an opinion); to make (a comment); to express; to tell; (4) to confess; (P)
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc.
喧々諤々;喧喧諤諤[けんけんがくがく, kenkengakugaku] (adj-t,adv-to) (See 侃々諤々,喧々囂々) tumultuous (with everyone voicing their opinions simultaneously); uproarious
囚われた考え;捕らわれた考え[とらわれたかんがえ, torawaretakangae] (n) prejudiced opinion; conventional ideas
契合[けいごう, keigou] (n,vs) coincidence of opinions, etc.; agreement
定評[ていひょう, teihyou] (n) established opinion; established reputation; acknowledged authority; recognized scholar; (P)
宿意[しゅくい, shukui] (n) longstanding opinion; old grudge
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view
屈折[くっせつ, kussetsu] (n,vs) (1) bending; indentation; (2) refraction; (3) inflection; (4) warping (e.g. of opinion, reasoning, etc.); distortion; (P)
思うに;惟うに[おもうに, omouni] (adv) presumably; conceivably; in my opinion; in my view; I think (that); upon thought; upon reflection
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking
意見が一致[いけんがいっち, ikengaicchi] (exp,n,vs) seeing eye to eye; reaching an agreement; coinciding in opinion
意見を吐く[いけんをはく, ikenwohaku] (exp,v5k) to give one's opinion
意見書[いけんしょ, ikensho] (n) opinion in writing; written opinion; argument
意識調査[いしきちょうさ, ishikichousa] (n) opinion poll; attitude survey; (P)
所信[しょしん, shoshin] (n) belief; conviction; opinion; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of

*opinion* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
อัตโนมัติ[n.] (attanōmat) EN: personal opinion FR: opinion personnelle [f]
เอกจิต[n.] (ēkajit) EN: identical views ; identical opinions FR:
ฝังหัว[adj.] (fanghūa) EN: dogmatic ; opinionated FR:
เห็น[n. exp.] (hen) EN: think ; be of the opinion ; deem ; judge ; have an opinion FR: avoir une opinion ; penser
เห็นว่า[n. exp.] (hen wā) EN: consider ; have an opinion ; regard ; view ; see FR: considérer que ; avoir une opinion ; poser un regard
จุด[n.] (jut) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect FR: aspect [m]
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น[n. exp.] (kān laēkplī) EN: opinion FR:
การแสดงความคิดเห็น[n. exp.] (kān sadaēng) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view FR: opinion [f] ; point de vue [m]
การสำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (kān samrūat) EN: poll FR: sondage d'opinion [m] ; sondage [m] ; enquête d'opinion publique [f] ; enquête [f]
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน[n. exp.] (kān samrūat) EN: public opinion survey FR: opinion publique [f]
การสำรวจประชามติ[n. exp.] (kān samrūat) EN: public opinion survey FR: sondage d'opinion [m] ; enquête publique [f]
คำนิยม[n. exp.] (kham niyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium ; foreword FR: appréciation [f]
คำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khamwinitch) EN: expert's report ; expert opinion ; professional opinion FR: rapport d'expert [m]
คิดเป็นอื่น[v. exp.] (khit pen eū) EN: think otherwise ; have one's own opinion FR: avoir sa propre opinion
ข้อคิด[n.] (khøkhit) EN: idea ; consideration point ; thought FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f] ; pensée [f]
ข้อคิดเห็น[n.] (khøkhithen) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f] ; point de vue [m]
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khwāmhen kh) EN: expert opinion FR: avis de l'expert [m]
ความเห็นของประชาคมโลก[n. exp.] (khwāmhen kh) EN: global opinion FR:
ความเห็นไม่ตรงกัน[n. exp.] (khwāmhen ma) EN: FR: points de vue divergents [mpl] ; vues divergentes [fpl] ; avis divergents [mpl] ; opinion différente [f]
ความเห็นตรงกัน[n. exp.] (khwāmhen tr) EN: FR: même opinion [f]
ความเห็นแย้ง[n. exp.] (khwāmhen ya) EN: dissenting opinion FR: opinion divergente [f]
ความคิดเห็น[n.] (khwām khith) EN: opinion ; view ; sentiment FR: opinion [f] ; point de vue [m] ; avis [m] ; sentiment [m] ; critique [f] ; commentaire [m] ; jugement [m]
ความคิดเห็นของประชาชน[n. exp.] (khwām khith) EN: public opinion FR: opinion publique [f]
กระแสความคิด[n. exp.] (krasaē khwā) EN: train of thought ; general opinion FR: courant de pensée [m]
เหลิง[v. exp.] (loēng) EN: forget oneself ; be overconfident ; be too sure of oneself ; think too much of oneself FR: avoir la grosse tête (fam.) ; avoir une très haute opinion de soi
หลงตัวเอง[v. exp.] (long tūa-ēn) EN: be proud of oneself ; be conceited ; have a superiority complex ; be narcissistic FR: avoir une haute opinion de soi-même
มติ[n.] (mati) EN: opinion ; view ; sense FR: opinion [f] ; conviction [f] ; point de vue [m]
มติมหาชน[n. exp.] (mati mahāch) EN: public opinion FR: opinion publique [f]
มติสาธารณชน[n. exp.] (mati sāthār) EN: public opinion FR:
มีความเห็น[v. exp.] (mī khwām he) EN: have an opinion ; reckon FR: avoir une opinion
มองว่า[v. exp.] (møng wā) EN: think ; have the opinion of FR: penser
นี่เป็นตามทรรศนะของผม[xp] (nī pen that) EN: that's my opinion ; that's my view FR: c'est mon point de vue
เนอะ[X] (noe) EN: [affirmative ending particle] ; [opinion or confirmation ending particle] FR: [particule finale affirmative]
ออกความเห็น[v. exp.] (øk khwām he) EN: give one's opinion ; express one's opinion ; express one's thoughts FR: donner son opinion
ออกความเห็นแย้ง[v. exp.] (øk khwām he) EN: differ ; contradict ; offer a contrary opinion FR:
ออกความคิด[v. exp.] (øk khwāmkhi) EN: give an opinion ; voice ; give one's thoughts on/about FR: exprimer son opinion ; donner son opinion
ออกเสียง[v.] (øksīeng) EN: vote ; vote by voice; cast a ballot ; voice one's opinion FR: voter ; voter à voix haute

*opinion* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gutachten {n}advisory opinion
Ansichtssache {f}matter of opinion
Meinungsverschiedenheit {f}difference of opinion
Sachvertändigengutachten {n}expert opinion
Meinungsfreiheit {f}freedom of opinion
Volksbefragung {f}public opinion poll
Stimmungsumschwung {m} [pol.]swing (in public opinion)
Meinungsbefragung {f}opinion poll
Meinungsforschung {f}opinion polling; canvassing
Meinungsumfrage {f}public-opinion poll

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *opinion*
Back to top