ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viewpoint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viewpoint*, -viewpoint-

viewpoint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viewpoint (n.) ทัศนคติ See also: ความคิดเห็น, มุมมอง Syn. point of view, perspective, attitude
viewpoint (n.) สถานที่ที่ใช้ดู See also: ตำแหน่งที่มองดู
English-Thai: HOPE Dictionary
viewpoint(วิว'พอยทฺ) n. ทัศนคติ,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น,แง่คิด,ความคิดเห็น
English-Thai: Nontri Dictionary
viewpoint(n) สถานที่มองดู,ทัศนคติ,ทัศนะ,ความคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
viewpointมุมมอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเห็น (n.) viewpoint See also: point of view, opinion, view, attitude Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ทัศน์, ความเห็น, ทรรศนะ
ทรรศนะ (n.) viewpoint See also: point of view, vision, standpoint, opinion, perspective Syn. ความเห็น, ทัศนะ
ทัศนะ (n.) viewpoint See also: point of view, opinion, view, attitude Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ทัศน์, ความเห็น, การเห็น, ทรรศนะ
ทัศน์ (n.) viewpoint See also: point of view, opinion, view, attitude Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ความเห็น, การเห็น, ทรรศนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the president's viewpoint of where Lee Jin Soo stands.และในฐานะผู้ตีพิมพ์ของนักเขียนลี นั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ฉันทำได้
Why did you incorporate both viewpoints into one picture?ทำไมท่านถึงนำภาพทั้ง 2 มิติ มารวมอยู่ในภาพเดียวกัน
From another viewpoint, then?งั้นสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งที่คุณมีต่อผมล่ะ?
From our viewpoint, we think of it as a holiday.จากมุมมองของเรา เราคิดว่ามันเป็นวันหยุด
We might do some interviews with airline stewardesses, in bikinis, to get their viewpoint.เราอาจจะทำบทสัมภาษณ์บางส่วน ด้วย Stewardesses ของสายการบิน ในชุดบิกินี่ที่จะได้รับมุมมองของพวกเขา

viewpoint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主流[zhǔ liú, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄡˊ, 主流] main stream (of a river); fig. the essential point; main viewpoint of a matter
心目[xīn mù, ㄒㄧㄣ ㄇㄨˋ, 心目] mentality; mental attitude; viewpoint
面面[miàn miàn, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, 面面] multiple viewpoints
观点[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ, 观点 / 觀點] point of view; viewpoint; standpoint
视角[shì jiǎo, ㄕˋ ㄐㄧㄠˇ, 视角 / 視角] viewpoint; angle on sth; opinion

viewpoint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P)
ビューポイント;ブューポイント[, byu-pointo ; buyu-pointo] (n) viewpoint
上では[うえでは, uedeha] (exp) from the viewpoint of; according to
吉野時代[よしのじだい, yoshinojidai] (n) (obsc) (See 南北朝時代) Yoshino period (Japan's Northern and Southern Courts period, esp. from the viewpoint of the legitimacy of the Southern Court, 1336-1392 CE)
吉野朝時代[よしのちょうじだい, yoshinochoujidai] (n) (obsc) (See 南北朝時代) Yoshino period (Japan's Northern and Southern Courts period, esp. from the viewpoint of the legitimacy of the Southern Court, 1336-1392 CE)
看点[かんてん, kanten] (n) viewpoint
色眼鏡で見る[いろめがねでみる, iromeganedemiru] (v1) to look at things from a biased viewpoint (biassed)
見渡し[みわたし, miwatashi] (n) (See 見渡す) viewing; view; viewpoint
倫理観[りんりかん, rinrikan] (n) ethics; ethical viewpoint; moral value; sense of duty; sense of ethics
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] (n,adj-no) dissenting opinion; opposition viewpoint; contra (view)
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P)
見方[みかた, mikata] (n) (1) viewpoint; point of view; (2) (esp. 〜の見方) way of understanding; way of appreciating; how to look at something (e.g. noh, train schedule); (P)
視座[しざ, shiza] (n) vantage point; viewpoint; standpoint; outlook

viewpoint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
แง่[n.] (ngaē) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint FR: point de vue [m] ; angle [m] ; aspect [m] ; côté [m]
แง่มุม[n. exp.] (ngaē mum) EN: part ; aspect ; angle ; viewpoint ; point of view ; slant FR: aspect [m]
ทรรศนะ[n.] (thatsana) EN: point of view ; viewpoint ; standpoint ; opinion FR: point de vue [m] ; opinion [f] ; vue [f]
ทัศนะ[n.] (thatsana) EN: point of view ; viewpoint ; standpoint ; opinion ; view ; seeing FR: point de vue [m] ; opinion [f] ; vision [f]
ทัศนคติ[n.] (thatsanakha) EN: attitude ; opinion ; view ; viewpoint FR: attitude [f]
ทิฐิ ; ทิฏฐ[n.] (thitthi) EN: sight ; opinion ; view ; viewpoint ; visual acuity FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viewpoint
Back to top