ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voice*, -voice-

voice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voice (n.) เสียงพูด See also: เสียงที่เปล่งจากปาก, เสียงร้องเพลง Syn. speech
voice (n.) การพูด See also: การออกเสียง Syn. utterance
voice (vt.) ประกาศ See also: เปล่งเสียง, ทำให้มีเสียง
voice (n.) ความคิดเห็น See also: ความต้องการ, ความรู้สึก
voice (n.) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
voice (n.) เสียงใดใด เช่น เสียงของทะเล (the voice of the sea)
voice (n.) นักร้อง
voice (n.) วาจกในไวยากรณ์
voice box (n.) กล่องเสียง See also: อยู่บริเวณคอหอยของคน Syn. larynx
voiced (adj.) ซึ่งมีเสียงก้อง See also: ซึ่งออกเสียงโดยมีการสั่นของเส้นเสียง Syn. vocalized, articulated Ops. unvoiced, voiceless
voicedness (n.) การมีเสียงก้อง
voiceful (adj.) ซึ่งมีเสียงร้อง See also: มีเสียงพูด, เสียงก้อง
voiceful (adj.) ที่มีเสียงดัง See also: อึกทึก
voicefulness (n.) การมีเสียงดัง See also: การมีเสียงก้อง
voiceless (adj.) ไร้เสียง See also: ใบ้, ไม่พูด, ไม่ออกเสียง, ไม่มีถ้อยคำ, มีเสียงที่ไม่ใช่เสียงร้อง Syn. speechless, mute Ops. voiced
voiceless (adj.) อโฆษะ (ทางภาษาศาสตร์) See also: ลักษณะเสียงที่ไม่ก้อง Ops. voiced
voiceless sound (n.) พยัญชนะที่ไม่มีเสียงออกมา See also: พยัญชนะไร้เสียง Syn. unvoiced consonant
voicelessly (adv.) อย่างไม่มีเสียงก้อง
voicelessness (n.) การไม่มีเสียงก้อง
voiceprint (n.) กราฟแสดงลักษณะเสียงพูดของมนุษย์
English-Thai: HOPE Dictionary
voice(วอยซฺ) n. เสียงร้อง,เสียงร้องของคน,เสียงพูด,เสียงเปล่ง,ความสามารถในการพูดหรือร้อง,สิทธิในการแสดงความคิดเห็น,ความต้องการ,ความปรารถนา,ความคิดเห็น,สิทธิในการออกเสียง,ปากเสียง,โฆษก,วาจกในไวยากรณ์,นักร้อง,ส่วนที่ขับร้องของบทดนตรี,ความสามารถในการขับร้อง
voice boxn. กล่องเสียง (ที่ลำคอมนุษย์)
voiced(วอยซฺทฺ) adj. มีเสียงเฉพาะ,ออกเสียง,เปล่งเสียง,แสดงข้อคิดเห็น,เสียงก้อง
voiceful(วอยซฺ'ฟูล) adj. มีเสียงร้อง,มีเสียงพูด,เสียงก้อง
voiceless(วอยซฺ'ลิส) adj. ไร้เสียง,ใบ้,ไม่พูด,ไม่ออกเสียง,ไม่มีถ้อยคำ,มีเสียงที่ไม่ใช่เสียงร้อง, See also: voicelessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
voice(n) เสียง,วาจก,ความคิดเห็น
voiceless(adj) ไม่มีเสียง,ไม่ออกเสียง,เป็นใบ้,ไม่พูด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
voiceเสียง(พูด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voiced soundเสียงก้อง, เสียงโฆษะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
voiceless soundเสียงไม่ก้อง, เสียงอโฆษะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voice disordersความผิดปกติทางเสียง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
addict to (phrv.) ติด (ใช้รูป passive voice เสมอ) See also: ติดยา, ชอบมาก Syn. hook on
close with (phrv.) เข้าประชุมเป็นส่วนตัว (ใช้รูป passive voice เสมอ)
voice (n.) เสียงใดใด เช่น เสียงของทะเล (the voice of the sea)
ตีเสียง (v.) raise one´s voice to the superiors when angry Syn. ขึ้นเสียง
ทอดเสียง (v.) say with softened voice sounding sweet See also: prolong a note so that it merges with the next, drawl
ซุ่มเสียง (n.) voice Syn. สุ้มเสียง, กระแสเสียง
เสียง (n.) voice See also: opinion, view Syn. ความเห็น
เสียงพูด (n.) voice See also: speech, speaking voice
โฆษะ (n.) voice See also: vocalization, sound Syn. ก้อง Ops. ไม่ก้อง, อโฆษะ
สุรเสียง (n.) voice of authority Syn. เสียง
สิงหนาท (n.) voice of the king Syn. สีหนาท
สีหนาท (n.) voice of the king
แสดงความคิดเห็น (v.) voice/give one´s opinion See also: show/express one´s opinion Syn. ให้ความคิดเห็น
ให้ความคิดเห็น (v.) voice/give one´s opinion See also: show/express one´s opinion
อโฆษะ (adj.) voiceless Syn. ไม่ก้อง Ops. โฆษะ
ไม่ก้อง (adj.) voiceless Ops. โฆษะ
rescue (vt.) กอบกู้ (มักใช้ในรูปของ passive voice) See also: กู้เรือ, กู้ Syn. save, recover
adapt from (phrv.) ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice) See also: ปรับจาก, ปรับเปลี่ยนจาก
affiliate to (phrv.) เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice) See also: เข้าเป็นสมาชิก Syn. affiliate with
affiliate with (phrv.) เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice) See also: เข้าเป็นสมาชิก Syn. affiliate to
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your voice seems so familiarเสียงของคุณคุ้นมากเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only the voice of Hynkel was heard.อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่เขาเพียงผู้เดียว
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง
I wonder how clearly he heard the boy's voice through the ceiling.ฉันสงสัยว่าอย่างชัดเจนว่าเขาได้ยินเสียงของเด็กผ่านฝ้าเพดาน
He couldn't have identified the voice with the el roaring by.เขาไม่ได้ระบุเสียงกับเอคำรามโดย
I held his voice for him while he lost his meetings.ในขณะที่เขาสูญเสียการประชุม ของเขา
He's not an officer, for all his voice and his linear belt.สำหรับเสียงของเขาและเข็มขัด เชิงเส้นของเขา ดังนั้นเขาไม่อาจทำให้การกล่าว สุนทรพจน์
There is neither speech nor language, yet His voice is heard among them.จักไม่มีคําพูด หรือภาษาใด ๆ เเต่สุรเสียงพระองค์จะดังก้อง
I don't know what to do. My voice is weak. It's weak.ผมไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร เสียงของเราจะอ่อนแอ มันอ่อนแอ
Then Johnny Fontane comes along with his olive oil voice and Guinea charm.จากนั้นจอห์นนี่ฟอนมาพร้อมกับเสียงของเขาน้ำมันมะกอกและเสน่ห์นิวกินี
Then one day I was just walking down the street and I heard a voice behind me say "Reach for it, mister!" I spun around.วันนึง... ...ฉันเดินเล่นไปตามถนน ได้ยินเสียงจากข้างหลังว่า ..."ยกมือขึ้น!" ฉันหันไป
He went on, his voice broken, sobbingเขาไปบน, เสียงของเขา .ที่ชำรุด , sobbing

voice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
哭腔[kū qiāng, ㄎㄨ ㄑㄧㄤ, 哭腔] dirge; opera tune portraying mourning; voice hear between sobs
吊嗓子[diào sǎng zi, ㄉㄧㄠˋ ㄙㄤˇ ㄗ˙, 吊嗓子] voice training (for Chinese opera)
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 呺] voice of anger; vast; spacious
美国之音[Měi guó zhī yīn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓ , 美国之音 / 美國之音] Voice of America radio
语音信号[yǔ yīn xìn hào, ㄩˇ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 语音信号 / 語音信號] voice signal
怨声[yuàn shēng, ㄩㄢˋ ㄕㄥ, 怨声 / 怨聲] wail; lament; voice of complaint
呢喃细语[ní nán xì yǔ, ㄋㄧˊ ㄋㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩˇ, 呢喃细语 / 呢喃細語] whispering in a low voice (成语 saw); murmuring
粗厉[cū lì, ㄘㄨ ㄌㄧˋ, 粗厉 / 粗厲] abrasive; husky (voice)
男低音[nán dī yīn, ㄋㄢˊ ㄉㄧ , 男低音] bass (music); lower register male voice
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 脆] brittle; fragile; crisp; crunchy; clear and loud voice; neat
连声[lián shēng, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄥ, 连声 / 連聲] coherent; successive voices agree with one another; to echo
商业发票[shāng yè fā piào, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, 商业发票 / 商業發票] commercial invoice
四面楚歌[sì miàn chǔ gē, ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨˇ ㄍㄜ, 四面楚歌] lit. on all sides the songs of Chu (成语 saw); fig. surrounded by enemies, isolated and without help (refers to the desperate final hours of Xiangyu 項羽|项羽); lone dissenting voice
语态[yǔ tài, ㄩˇ ㄊㄞˋ, 语态 / 語態] grammatical voice
出厂价[chū chǎng jià, ㄔㄨ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, 出厂价 / 出廠價] invoice; factory price
发票[fā piào, ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, 发票 / 發票] invoice; receipt or bill for purchase
统一发票[tǒng yī fā piào, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, 统一发票 / 統一發票] invoice
大嗓[dà sǎng, ㄉㄚˋ ㄙㄤˇ, 大嗓] loud voice
纵声[zòng shēng, ㄗㄨㄥˋ ㄕㄥ, 纵声 / 縱聲] loudly; in a loud voice
宽弘[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, 宽弘 / 寬弘] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice)
宽洪[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, 宽洪 / 寬洪] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice)
口锋[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口锋 / 口鋒] manner of speech; tone of voice
圆润[yuán rùn, ㄩㄢˊ ㄖㄨㄣˋ, 圆润 / 圓潤] mellow and full; suave; smooth and round; rich (in voice)
单据[dān jù, ㄉㄢ ㄐㄩˋ, 单据 / 單據] receipts; invoices; transaction records
厉声[lì shēng, ㄌㄧˋ ㄕㄥ, 厉声 / 厲聲] stern voice
[sǎng, ㄙㄤˇ, 嗓] throat; voice
嗓子[sǎng zi, ㄙㄤˇ ㄗ˙, 嗓子] throat; voice
宽厚[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, 宽厚 / 寬厚] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice)
清音[qīng yīn, ㄑㄧㄥ , 清音] unvoiced consonant (p or t, as opposed to English voiced b or d)
嗓门[sǎng mén, ㄙㄤˇ ㄇㄣˊ, 嗓门 / 嗓門] voice; windpipe
嗓音[sǎng yīn, ㄙㄤˇ , 嗓音] voice
浊音[zhuó yīn, ㄓㄨㄛˊ , 浊音 / 濁音] voiced consonant (English b or d, as opposed to unvoiced p or t)
声气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 声气 / 聲氣] voice; tone
声音[shēng yīn, ㄕㄥ , 声音 / 聲音] voice; sound
语音[yǔ yīn, ㄩˇ , 语音 / 語音] voice
宽亮[kuān liàng, ㄎㄨㄢ ㄌㄧㄤˋ, 宽亮 / 寬亮] wide and bright; without worries; deep and sonorous (voice)

voice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony
アテレコ[, atereko] (n) (abbr) (from 当て + recording) dubbing; voice over
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat)
くぐもった声[くぐもったこえ, kugumottakoe] (n) muffled voice
だみ声;濁声;訛み声;訛声[だみごえ;だくせい(濁声), damigoe ; dakusei ( daku koe )] (n) (1) thick voice; hoarse voice; (2) voice with a thick accent
ドラマCD[ドラマシーディー, doramashi-dei-] (n) voice dramatization on CD (usu. based on manga, anime, etc.) (wasei
どら声[どらごえ, doragoe] (n) gruff voice
ボイスコーデック[, boisuko-dekku] (n) {comp} voice codec
ボイスメールボックス[, boisume-rubokkusu] (n) voice mail box
リート[, ri-to] (n) lied (German song, usu. for solo voice & piano) (ger
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions
わっと[, watto] (adv) (on-mim) suddenly and in a loud voice (e.g. sobbing)
作り声[つくりごえ, tsukurigoe] (n) feigned voice; unnatural voice
割れ鐘のような声;破れ鐘のような声;われ鐘のような声[われがねのようなこえ, wareganenoyounakoe] (n) resounding voice; thunderous voice
口寄せ;口寄(io)[くちよせ, kuchiyose] (n,vs) (1) spiritualism; spiritism; channeling; summoning a spirit and giving him voice (esp. when done by a female shaman); (n) (2) (See 巫女・みこ・2) medium; channeler
叱咤激励[しったげきれい, shittagekirei] (n,vs) giving a loud pep talk; encouraging (somebody) strongly in a loud voice
含み声[ふくみごえ, fukumigoe] (n) muffled voice
塩辛声[しおからごえ, shiokaragoe] (n) hoarse voice
声を大にする[こえをだいにする, koewodainisuru] (exp,vs-i) to emphasize; to state emphatically; to speak loudly about; to raise one's voice; to lift one's voice
声を限りに[こえをかぎりに, koewokagirini] (exp,adv) at the top of one's voice
声涙[せいるい, seirui] (n) tearful voice
天声人語[てんせいじんご, tenseijingo] (exp) vox populi, vox dei (the people's voice is the voice of God)
弁明口調[べんめいくちょう, benmeikuchou] (n) apologetic (defensive) tone of voice
振り立てる[ふりたてる, furitateru] (v1,vt) to toss (i.e. one's head); to wave (i.e. a flag); to stand up energetically; to raise one's voice
掛け声倒れ[かけごえだおれ, kakegoedaore] (n) starting with vigor but ending with no action; raising one's voice (in a call to action) and then failing to take action
操縦席音声記録装置[そうじゅうせきおんせいきろくそうち, soujuusekionseikirokusouchi] (n) (cockpit) voice recorder
猫撫で声;猫なで声[ねこなでごえ, nekonadegoe] (n) soft, coaxing voice; wheedling voice; ingratiating voice
発言力[はつげんりょく, hatsugenryoku] (n) forcefulness of speech; influential voice
胴間声[どうまごえ, doumagoe] (n) (vulgar) thick voice
艶の有る声;艶のある声[つやのあるこえ, tsuyanoarukoe] (n) charming voice
蚊の囁くような声;蚊のささやくような声[かのささやくようなこえ, kanosasayakuyounakoe] (exp) faint voice
語気を弱める[ごきをよわめる, gokiwoyowameru] (exp,v1) to soften one's voice
酒焼け;酒やけ[さけやけ, sakeyake] (n) feeling of a throat burned by alcohol; effect of alcohol on the voice
音声メイルボックス[おんせいメイルボックス, onsei meirubokkusu] (n) {comp} voice mailbox
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] (n,adj-no) (See 音認) voice recognition; speech recognition
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] (n) {comp} voice recognition technology
音容[おんよう, onyou] (n) visage; voice and countenance
風邪声[かざごえ;かぜごえ, kazagoe ; kazegoe] (n) hoarse voice
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ボイスコーデック[ぼいすこーでっく, boisuko-dekku] voice codec
ボイスメイル[ぼいすめいる, boisumeiru] voice mail
ボイスメッセージ[ぼいすめっせーじ, boisumesse-ji] voice message
ボイスメッセージング[ぼいすめっせーじんぐ, boisumesse-jingu] voice messaging
音声チャネル[おんせいチャネル, onsei chaneru] voice channel
音声ネットワーク[おんせいネットワーク, onsei nettowa-ku] voice network
音声メイルボックス[おんせいメイルボックス, onsei meirubokkusu] voice mailbox
音声処理技術[おんせいしょりぎじゅつ, onseishorigijutsu] voice processing technology
音声合成[おんせいごうせい, onseigousei] voice synthesis
音声圧縮[おんせいあっしゅつ, onseiasshutsu] voice compression
音声符号化[おんせいふごうか, onseifugouka] voice encoding
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] voice recognition, speech recognition
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] voice recognition technology

voice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิรุต[n.] (aphirut) EN: voice ; cry FR:
บริการโทรศัพท์[n. exp.] (børikān thō) EN: voice telephone services FR: services téléphoniques [mpl]
โดน[X] (dōn) EN: be … ; get ...[used to form the passive voice = to be + p.p.] FR: être … ; [indique la forme passive = être + p.p.]
เอกฉันท์[X] (ēkkachan) EN: unanimously ; one voice FR:
หางเสียง[n.] (hāngsīeng ) EN: intonation ; tone of voice FR: intonation [f]
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; in rough voice ; loud-spoken FR:
จู๋จี๋[v.] (jūjī) EN: coo and woo ; talk in a low voice FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
กรรมวาจก[n.] (kammawājok) EN: passive voice FR: voix passive [f]
การรู้จำเสียงพูด[n. exp.] (kān rū jam ) EN: speech recognition ; voice recognition FR: reconnaissance de la parole [f]
การแสดงความคิดเห็น[n. exp.] (kān sadaēng) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view FR: opinion [f] ; point de vue [m]
กรรตุวาจก[n.] (kantuwājok) EN: active voice FR: voix active [f]
การิตวาจก[n.] (kārittawājo) EN: passive voice ; causative verb FR:
กรรตุวาจก[n.] (kattuwājok ) EN: active voice FR: voix active [f]
ขึ้นเสียง[v.] (kheunsīeng) EN: raise one's voice ; be in a stern voice FR: élever la voix
โฆสัปปมาณิกา[n.] (khōsappamān) EN: those who measure or judge by voice ; those whose faith depends on sweet voice or good repute ; those attached to voice FR:
คอสอง[n.] (khøsøng) EN: second singer ; second voice FR:
เครื่องอัดเสียง[n. exp.] (khreūang at) EN: voice recorder FR:
เครื่องวิเคราะห์เสียง[n. exp.] (khreūang wi) EN: sound analyser ; voice spectrograph FR:
กระโชก[adv.] (krachōk) EN: harshly ; fiercely ; in a stern voice FR:
กระโชกกระชาก[v.] (krachøkkrac) EN: utter in a loud voice ; speak crudely FR:
กระแสง[n.] (krasaēng) EN: sound ; noise ; voice ; tone FR:
กระแสเสียง[n.] (krasaēsīeng) EN: sound ; noise ; voice ; intonation ; tone FR:
ลั่น[adv.] (lan) EN: loudly ; in a high voice ; noisily FR: d'une voix forte ; bruyamment
ไม่มีหางเสียง[xp] (mai mī hāng) EN: without tone of voice ; abruptly FR:
น้ำเสียง[n.] (nāmsīeng) EN: tone ; tone of voice FR: accent [m] ; prononciation [f] ; ton [m]
เงียบฉี่[adv.] (ngīepchī) EN: absolutely silent ; very quiet ; no voice FR:
ออกความคิด[v. exp.] (øk khwāmkhi) EN: give an opinion ; voice ; give one's thoughts on/about FR: exprimer son opinion ; donner son opinion
ออกเสียง[v.] (øksīeng) EN: pronounce ; be pronounced ; voice ; sound FR: prononcer ; se prononcer ; articuler
ออกเสียง[v.] (øksīeng) EN: vote ; vote by voice; cast a ballot ; voice one's opinion FR: voter ; voter à voix haute
ปากเสียง[n.] (pāksīeng) EN: spokesman (for) ; voice (of) FR:
พูดเสียงเบา[v. exp.] (phūt sīeng ) EN: speak in a soft voice FR: parler à voix basse
พูดเสียงดัง[v. exp.] (phūt sīeng ) EN: speak in a loud voice FR: parler bruyamment ; gueuler (fam.) ; vociférer (vx)
พูดอย่างแผ่วเบา[v. exp.] (phūt yāng p) EN: speak in a soft voice FR: parler doucement ; parler à voix basse
เปล่งเสียง[v. exp.] (pleng sīeng) EN: utter ; sound ; pronounce ; speak ; say ; voice FR: émettre un son ; brailler
เปล่งวาจา[v. exp.] (pleng wājā) EN: open one's mouth ; say ; remark ; voice FR:
โรคกลัวเสียงดัง[n. exp.] (rōk klūa sī) EN: acousticophobia ; fear of sounds including your own voice FR:
แสดงความคิดเห็น[v. exp.] (sadaēng khw) EN: voice one's opinion ; give one's opinion ; show one's opinion ; express one's opinion ; comment FR: exprimer son opinion ; faire entendre sa voix ; exprimer son point de vue ; donner son avis ; s'exprimer ; commenter
สำนาน[n.] (samnān) EN: voice FR:
เสียง[n.] (sīeng = sie) EN: voice FR: voix [f]
เสียงแข็ง[adv.] (sīengkhaeng) EN: with disrespectful voice FR:

voice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fistelstimme {f}falsetto; squeaky voice
rau; rauchig; heiser {adj} | eine raue Stimme; eine rauchige Stimmehusky | a husky voice
Singstimme {f} [mus.]singing voice
Tonfall {m}intonation; tone of voice
Anzahlungsrechnung {f} [econ.]advance invoice
Altstimme {f} [mus.]alto (voice)
Sammelrechnung {f}collective invoice
Stimmengewirr {n}hubbub (of conversation; of voices)
Fakturiermaschine {f}invoice machine
Rechnungseingang {m}invoice receipt
Wertstellung {f} der Rechnungvalue date of invoice
Sprachanalyse {f}voice analysis
Sprachausgabe {f}voice output
Sprachausgabe {f}voice response
Spracheingabe {f}voice entry
Spracherkennung {f}voice recognition
Sprachgenerator {m}voice synthesizer
Sprachmodulation {f}voice modulation
Sprechverarbeitung {f}voice processing
Sprechfunk {m}voice radio
Sprechfunker {m}voice radio operator
Stimmbildung {f}voice formation
Volksstimme {f}voice of the people
Sprachlosigkeit {f}voicelessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voice
Back to top