ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suggestion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suggestion*, -suggestion-

suggestion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suggestion (n.) ข้อเสนอ See also: ข้อเสนอแนะ Syn. idea, proposal
suggestion (n.) ร่องรอย See also: สิ่งที่บอกเป็นนัย Syn. hint, indication, trace
suggestion (n.) การเสนอแนะ See also: การแนะนำ Syn. advice, recommendation
suggestion (n.) ข้อชวนคิด See also: นัย Syn. glimmer, suspicion
English-Thai: HOPE Dictionary
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead
English-Thai: Nontri Dictionary
suggestion(n) ข้อเสนอ,การแนะ,ร่องรอย,ข้อชวนคิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suggestionการแนะนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชี้แนะ (n.) suggestion See also: advice, recommendation Syn. การแนะ, การแนะนำ
การเสนอแนะ (n.) suggestion See also: advice, recommendation Syn. การแนะ, การแนะนำ, การชี้แนะ
การแนะ (n.) suggestion See also: advice, recommendation Syn. การแนะนำ, การชี้แนะ
การแนะนำ (n.) suggestion See also: advice, recommendation Syn. การแนะ, การชี้แนะ
ข้อเสนอแนะ (n.) suggestion See also: counsel Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอ
ข้อแนะ (n.) suggestion See also: advice, recommendation, counsel, instruction, direction Syn. คำแนะนำ
ข้อแนะนำ (n.) suggestion See also: advice, recommendation, counsel, instruction, direction Syn. คำแนะนำ, ข้อแนะ
คำปรึกษา (n.) suggestion See also: advice, direction, guidance, counsel Syn. ข้อคิดเห็น, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ
คำเสนอแนะ (n.) suggestion See also: advice, direction, guidance, counsel Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ
คำแนะนำ (n.) suggestion See also: advice, direction, guidance, counsel Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ, คำเสนอแนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's not a suggestion, it's an orderนี่ไม่ใช่คำแนะนำ แต่เป็นคำสั่ง
I told you, you should have listened to other people's suggestionsฉันบอกแล้วไง เธอควรฟังข้อเสนอแนะของคนอื่นบ้าง
I'm not going to listen to your suggestionฉันจะไม่ฟังข้อเสนอแนะของนายหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My suggestion didn't seem to go at all well. Sorry.ดูเหมือนข้อเสนอของผมจะเป็นหมัน ผมขอโทษด้วย
And then we all followed Colonel Mustard's suggestion that we split up and search the house.แล้วเราทั้งหมดก็แยกย้ายกัน ตามข้อเสนอแนะของผู้พันมัสตาร์ด ที่ให้เราแยกออกมาและค้นบ้านดู
May I make a suggestion to you ?ขอเสนอแนะหน่อยได้มั้ยครับ อะไรอีกล่ะ
I'll speak to Fisher about your suggestion and we'll see you later, OK?ฉันจะไปบอกฟิชเชอร์เรื่องที่คุณอยากวาดภาพเขา เดี๋ยวเจอกันนะคะ
They said the ratings are low Your first suggestion was to go to that restaurant after your releaseเขาว่ากันว่าเรตติ้งตก สิ่งแรกที่นายทำคือ ไปร้านอาหาร หลังจากถูกปล่อย
"Please give me suggestion on restaurants.""ขอคําแนะนําเรื่องร้านอาหารหน่อยครับ"
'Cause if you do, please, feel free to drop it in my suggestion box here.ถ้ามีปัญหาอะไร ช่วยส่งข้อเสนอแนะในกล่องนี้ด้วย
A subtle suggestion that cigarettes are indeed your royal and loyal friends.และบอกเป็นนัยๆ ว่าบุหรี่คือเพื่อนที่สูงส่งและภักดีของนาย
Thanks for the suggestion but General Skywalker thinks they're fine where they are.ขอบคุณ สำหรับคำแนะนำ แต่นายพลสกายวอล์คเกอร์ คิดว่าตรงนั้นดีอยู่แล้ว
Well,then you're aware of suggestion issues.งั้นคุณก็คงรู้เรื่องผลจากการสะกดจิตด้วนใช่ไหม
I believe it was my suggestion to change the plan.ข้าว่าข้าเป็นคนแนะนำนะ ว่าให้เปลี่ยนแผนน่ะ
Okay, Henry, very glad you finally learned how to use the suggestion box.โอเค เฮนรี่ ในที่สุดคุณก็เรียน วิธีใช้กล่องใส่ข้อเสนอแนะ

suggestion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗示[àn shì, ㄢˋ ㄕˋ, 暗示] drop a hint; hint; suggest; suggestion
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 意见 / 意見] idea; opinion; suggestion; objection; complaint
集思广益[jí sī guǎng yì, ㄐㄧˊ ㄙ ㄍㄨㄤˇ ㄧˋ, 集思广益 / 集思廣益] collecting opinions is of wide benefit (成语 saw); to pool wisdom for mutual benefit; to profit from widespread suggestions
提议[tí yì, ㄊㄧˊ ㄧˋ, 提议 / 提議] proposal; suggestion; to propose; to suggest

suggestion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board
差し金;差金;指矩;指金[さしがね, sashigane] (n) (1) carpenter's square; (2) (差し金, 差金, 指金 only) instigation; suggestion
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement
仄めかし[ほのめかし, honomekashi] (n) (uk) hint; intimation; suggestion; inkling
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P)
建議[けんぎ, kengi] (n,vs) proposition; motion; proposal; suggestion; (P)
慫慂[しょうよう, shouyou] (n,vs) (uk) advice; recommendation; suggestion; inducement; persuasion
持ち掛ける;持ちかける;持掛ける[もちかける, mochikakeru] (v1,vt) to offer a suggestion; to propose an idea
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P)
自己暗示[じこあんじ, jikoanji] (n) self suggestion; autosuggestion

suggestion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเสนอแนะ[n. exp.] (kān sanōena) EN: suggestion FR: recommandation [f]
คำแนะนำ[n. exp.] (kham naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip ; recommendation ; idea FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; idée [f] ; truc [m] (fam.)
คำปรึกษา[n.] (khampreuksā) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel FR: conseil [m] ; suggestion [f]
คำติชม[n.] (khamtichom) EN: suggestion ; criticism FR:
ข้อคิดเห็น[n.] (khøkhithen) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f] ; point de vue [m]
ข้อแนะนำ[n. exp.] (khø naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
ข้อเสนอ[n.] (khøsanōe) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion FR: proposition [f] ; suggestion [f]
ข้อเสนอแนะ[n.] (khøsanōenae) EN: suggestion ; counsel ; recommandation FR: suggestion [f] ; conseil [m] ; recommandation [f]
ข้อติชม[n. exp.] (khø ti chom) EN: comments ; commentary ; criticism ; suggestion FR: commentaire [m]
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
การใช้คำพูดด้านบวกกับตัวเอง [n. exp.] (kān chai kh) EN: auto-suggestion FR:

suggestion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alternativvorschlag {m}alternative suggestion
Autosuggestion {f}autosuggestion
Anschaffungsvorschlag {m} (Bibliothek)book suggestion; recommendation
Suggestion {f}suggestion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suggestion
Back to top