ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poll

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poll*, -poll-

poll ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poll (n.) การเลือกตั้ง
poll (n.) การสำรวจความคิดเห็นจากคนจำนวนมาก Syn. survey
poll (n.) ผลคะแนนการออกเสียงเลือกตั้ง See also: ผลการเลือกตั้ง, ผลการนับคะแนนเสียง
poll (n.) ส่วนปลายกว้างที่ใช้ตีของค้อน
poll (vt.) สุ่มตัวอย่างเพื่อสำรวจความคิดเห็น See also: สำรวจความคิดเห็น Syn. survey
poll (vt.) ได้รับคะแนนเสียง
poll (vt.) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง See also: ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน Syn. ballot
poll (vi.) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง See also: ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน Syn. ballot
poll tax (n.) ภาษีต่อหัว See also: ภาษีรายตัว
pollen (n.) ละอองเกสรดอกไม้ See also: เรณู
pollen count (n.) การตรวจนับจำนวนละอองเกสรในช่วง 24 ชั่วโมง
pollen grain (n.) ละอองเกสรดอกไม้ See also: เรณู
pollex (n.) นิ้วโป้ง See also: นิ้วหัวแม่มือ Syn. thumb
pollinate (vt.) นำละอองไปสู่เกสรตัวเมีย
polling (n.) การลงคะแนนเสียง See also: การออกเสียง Syn. referendum
polling booth (n.) หีบหรือกล่องใส่บัตรลงคะแนน Syn. polling place
polling place (n.) หีบหรือกล่องใส่บัตรลงคะแนน Syn. polling booth
polliwog (n.) ลูกกบ
polls (n.) สถานที่เลือกตั้ง
pollster (n.) ผู้สำรวจประชามติ Syn. canvasser
pollutant (n.) สารพิษ See also: ของเสีย Syn. impurity
pollutant (n.) สิ่งที่ทำให้สกปรก
pollute (vt.) ทำให้เป็นมลพิษ See also: ทำให้สกปรก, ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. contaminate, dirty Ops. clean, purify
pollute (vt.) ทำให้เสียหาย
pollute with (phrv.) ทำให้เสีย See also: ทำให้สกปรก
polluted (adj.) ซึ่งเป็นมลพิษ See also: ซึ่งเป็นพิษ Syn. contaminated, corrupted
polluted water (n.) น้ำเน่า See also: น้ำเสีย
polluting (adj.) ซึ่งเป็นมลพิษ See also: ซึ่งเป็นพิษ Syn. poisonous, toxic
pollution (n.) การทำให้เป็นมลพิษ See also: การทำให้สกปรก Syn. contamination, defilement
pollution (n.) ภาวะมลพิษ See also: สภาวะมลพิษ, มลภาวะเป็นพิษ, สภาพเป็นพิษ, ความสกปรก
Pollution Control Department (n.) กรมควบคุมมลพิษ
English-Thai: HOPE Dictionary
poll(โพล) n. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,บุคคลที่ปรากฎในรายชื่อ,การสำรวจความคิดเห็นของคนจำนวนมาก -vi.,vi. ได้รับคะแนนเลือกตั้ง,ออกเสียงลงคะแนน,สำรวจความคิดเห็น,
pollen(พอล'เลิน) n. ละอองเกสรดอกไม้,เรณู
pollenation(พอลละเน'เชิน) n. การผสมเกสรดอกไม้
pollster(โพล'สเทอะ) n. ผู้สำรวจประชามติ., Syn. polltaker
pollutant(พะลูท'เทินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สกปรก,ของเสีย
pollute(พะลูท') vt. ทำให้สกปรก, See also: polluter n. pollution (n.) มลภาวะ,การทำให้สกปรก, Syn. defile
English-Thai: Nontri Dictionary
poll(n) การสำรวจความคิดเห็น,การออกเสียงเลือกตั้ง,รายหัว,หัว
POLL poll tax(n) ภาษีรายหัว,ภาษีรัชชูปการ
pollen(n) ละอองเกสรดอกไม้
polls(n) คอกลงคะแนน
pollute(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสียหาย
pollution(n) การทำให้สกปรก,การทำให้เปื้อน,การทำให้เสียหาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
poll๑. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง๒. การหยั่งเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
poll tax๑. ภาษีรายหัว๒. เงินรัชชูปการ [ดู capitation tax] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pollenเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pollen grainละอองเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pollexนิ้วหัวแม่มือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pollsterนักหยั่งเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pollutantสารมลพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pollution๑. มลพิษ๒. ภาวะมลพิษ๓. การก่อมลพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pollการหยั่งเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pollenละอองเกสร [TU Subject Heading]
pollen grainละอองเรณู, เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอก อยู่ภายในอับละอองเรณูของเกสรตัวผู้   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pollutant ภาวะมลพิษ สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อน โดยมลพิษ ซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Polluted conditionภาวะมลพิษสภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Water น้ำเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น [สิ่งแวดล้อม]
pollutionมลพิษ, มลภาวะ, มลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โพล (n.) poll
ละอองเกสร (n.) pollen Syn. เรณู
เกสร (n.) pollen
เรณู (n.) pollen Syn. ละอองเกสร
หน่วยเลือกตั้ง (n.) polling station See also: polling place
มลสาร (n.) pollutant Syn. สารพิษ, สิ่งสกปรก
น้ำเน่า (n.) polluted water See also: foul water, refused water Syn. น้ำเสีย Ops. น้ำดี
น้ำเสีย (n.) polluted water See also: foul water, refused water Ops. น้ำดี
ภาวะมลพิษ (n.) pollution
มลพิษ (n.) pollution See also: contamination Syn. มลภาวะ
กรมควบคุมมลพิษ (n.) Pollution Control Department
ปัญหามลพิษ (n.) pollution problem
มลพิษทางน้ำ (n.) water pollution
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม (n.) environmental pollution See also: environmental impurity
มลพิษทางอากาศ (n.) air pollution Syn. อากาศเสีย, มลภาวะทางอากาศ
มลพิษทางเสียง (n.) noise pollution
มลพิษทางเสียง (n.) noise pollution
มลภาวะทางอากาศ (n.) air pollution Syn. อากาศเสีย
อากาศเสีย (n.) air pollution Syn. มลภาวะทางอากาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the result of a poll taken from 1000 people in Japan.นี่เป็นผลจากการสำรวจโดยคน1000คนในญี่ปุ่น
You know what they do to poll numbers.คุณรู้นี่ว่าเค้าจะมีการลงคะแนนเสียง
When victor heard I had an affair,he started crunching poll numbers.พอวิคเตอร์รู้เรื่องที่ชั้นเคยมีชู้ เค้าก็ห่วงแต่คะแนนเสียงเท่านั้น
A public opinion poll indicates a two-to-one disapproval of the pardoning of Richard Nixon.ผลการสำรวจโพลล์ระบุว่า สองต่อหนึ่งไม่พอใจ การกล่าวขอโทษของริชาร์ด นิกสัน
The poll found that 63% of Americans are happy with the president...โพลชี้ว่า 63% ของชาวอเมริกัน มีความพอใจ กับประธานาธิปดี
Despite the problems, the historic poll is expected to be declared free and fair.แม้ว่าจะมีปัญหา ผลการเลือกตั้งประวัติศาสตร์ จะถูกประกาศออกมาอย่างเป็นธรรม
This poll is now closed, and nobody won.โพลนี้จบแล้ว และไม่มีใครชนะ
Jacob Ben Israel's queen poll has you up by 40%.จากโพลล์ของจาค็อบ เบน อิสราเอล คะแนนเธอพุ่งขึ้นไป40%
So Noah can I get a comment on the recent poll number that put the Fabray/Hudson ticket ten points above you and Zizes...จากโพลล์ล่าสุด ฟารเบรย์และฮัดสันนำ นายกับไซซีสอยู่สิบคะแนน
I mean, I sold out the April Rhodes Auditorium for three shows, Jacob Ben Israel's poll have me in tied for first place in the presidential race, and I have the hottest guy in school.ตั๋วการแสดงของฉันที่ April Rhodes Auditorium ขายหมดสามรอบ และโพลของ เจคอบ เบน อิสเรลบอกว่า ฉันเป็นที่หนึ่ง ในการลงสมัครประธานนักเรียน
First of all, Mr. Hummel, congratulations on your early exit poll numbers.ก่อนที่เราจะคุยกันนะคุณฮัมเมล ขอแสดงความยินดีด้วย กับผลเอ็กซิทโพลล่าสุด
I'll poll security.ฉันจะตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย

poll ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人头税[rén tóu shuì, ㄖㄣˊ ㄊㄡˊ ㄕㄨㄟˋ, 人头税 / 人頭稅] poll tax
空气污染[kōng qì wū rǎn, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄖㄢˇ, 空气污染 / 空氣污染] air pollution
花药[huā yào, ㄏㄨㄚ ㄧㄠˋ, 花药 / 花葯] anther (pollen sack on stamen)
阿波罗[Ā bō luó, ㄚ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, 阿波罗 / 阿波羅] Apollo (loan)
环境污染[huán jìng wū rǎn, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˇ, 环境污染 / 環境污染] environmental pollution
塞尔南[Sài ěr nán, ㄙㄞˋ ㄦˇ ㄋㄢˊ, 塞尔南 / 塞爾南] Eugene Cernan (1934-), US astronaut in Apollo 10 and Apollo 17 missions, "Last man on the moon"
调查[diào chá, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 调查 / 調查] investigation; inquiry; to investigate; to survey; survey; (opinion) poll
攀枝花[Pān zhī huā, ㄆㄢ ㄓ ㄏㄨㄚ, 攀枝花] kapok (the flower of cotton tree); Panzhihua, new prefecture level city in southwest Sichuan, bordering Yunnan (number 1 in pollution league table)
噪声污染[zào shēng wū rǎn, ㄗㄠˋ ㄕㄥ ㄖㄢˇ, 噪声污染 / 噪聲污染] noise pollution
民意测验[mín yì cè yàn, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ, 民意测验 / 民意測驗] opinion poll
民意调查[mín yì diào chá, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 民意调查 / 民意調查] opinion poll
民调[mín diào, ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧㄠˋ, 民调 / 民調] opinion poll
舆论调查[yú lùn diào chá, ㄩˊ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 舆论调查 / 輿論調查] opinion poll
传粉[chuán fěn, ㄔㄨㄢˊ ㄈㄣˇ, 传粉 / 傳粉] pollination; to pollinate
投票站[tóu piào zhàn, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄓㄢˋ, 投票站] polling station (for a vote)
授粉[shòu fěn, ㄕㄡˋ ㄈㄣˇ, 授粉] pollination
污染[wū rǎn, ㄖㄢˇ, 污染] pollution; contamination
污染物[wū rǎn wù, ㄖㄢˇ ˋ, 污染物] pollutant
票站[piào zhàn, ㄆㄧㄠˋ ㄓㄢˋ, 票站] polling station
花粉[huā fěn, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ, 花粉] pollen
调查结果[diào chá jié guǒ, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, 调查结果 / 調查結果] results (of an investigation, poll)
烟尘[yān chén, ㄧㄢ ㄔㄣˊ, 烟尘 / 煙塵] smoke and dust; air pollution
悬浮物[xuán fú wù, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ ˋ, 悬浮物 / 懸浮物] suspended matter; suspension (of atmospheric pollution)
佐格比国际[zuǒ gé bì guó jì, ㄗㄨㄛˇ ㄍㄜˊ ㄅㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, 佐格比国际 / 佐格比國際] Zogby International (polling company)

poll ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャラップ調査[ギャラップちょうさ, gyarappu chousa] (n) Gallup poll
ネット調査[ネットちょうさ, netto chousa] (n) Internet poll
ポールタックス[, po-rutakkusu] (n) poll tax
世論調査[せろんちょうさ;よろんちょうさ, seronchousa ; yoronchousa] (n) public opinion poll
人頭税[じんとうぜい;にんとうぜい, jintouzei ; nintouzei] (n) poll tax
アポロ[, aporo] (n) (1) (abbr) (See アポロ計画) (Project) Apollo (lat
アポロ11号[アポロじゅういちごう, aporo juuichigou] (n) Apollo 11
アポロン[, aporon] (n) Apollo (gre
アポロ的;アポロン的[アポロてき(アポロ的);アポロンてき(アポロン的), aporo teki ( aporo teki ); aporon teki ( aporon teki )] (adj-na) (See ディオニュソス的) Apollonian
アポロ計画[アポロけいかく, aporo keikaku] (n) Apollo Project
ポーリング[, po-ringu] (n) polling
ポール[, po-ru] (n) (1) pole; (2) poll; (P)
ポリューション[, poryu-shon] (n) pollution
モラルポリューション[, moraruporyu-shon] (n) moral pollution
不支持[ふしじ, fushiji] (n) non-support; disapproval (e.g. in an opinion poll)
中道路線[ちゅうどうろせん, chuudourosen] (n) moderate line; middle-of-the-road pollicy line
介党鱈[すけとうだら;スケトウダラ, suketoudara ; suketoudara] (n) (uk) walleye pollack; Alaska pollack (Theragra chalcogramma)
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
公害対策[こうがいたいさく, kougaitaisaku] (n) anti-pollution measures
公害対策基本法[こうがいたいさくきほんほう, kougaitaisakukihonhou] (n) (Japanese) Environmental Pollution Prevention Act
公害物質[こうがいぶっしつ, kougaibusshitsu] (n) pollutant
助宗鱈;助惣鱈[すけそうだら;スケソウダラ, sukesoudara ; sukesoudara] (n) (uk) (See 介党鱈) walleye pollack; Alaska pollack (Theragra chalcogramma)
化学汚染[かがくおせん, kagakuosen] (n) chemical pollution
受粉[じゅふん, jufun] (n,vs) pollinization; pollinisation; fertilization; fertilisation
受精(P);授精[じゅせい, jusei] (n,vs) fertilization; fertilisation; impregnation; pollination; (P)
四大公害病[よんだいこうがいびょう, yondaikougaibyou] (n) (See 水俣病,第二水俣病,四日市ぜんそく,イタイイタイ病) the four major pollution-caused illnesses (Minamata disease, Niigata Minamata disease, Yokkaichi asthma, Itai-itai disease); four big pollution diseases of Japan
[く, ku] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
大気汚染[たいきおせん, taikiosen] (n) air pollution
大気汚染防止法[たいきおせんぼうしほう, taikiosenboushihou] (n) Air Pollution Control Law
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things)
宇宙公害[うちゅうこうがい, uchuukougai] (n) space environmental pollution
巡回ポーリング[じゅんかいポーリング, junkai po-ringu] (n) {comp} wraparound polling
意識調査[いしきちょうさ, ishikichousa] (n) opinion poll; attitude survey; (P)
投票率[とうひょうりつ, touhyouritsu] (n) voter turnout; (polling) turnout
明太[めんたい, mentai] (n) (See 介党鱈) walleye pollack (Theragra chalcogramma) (kor
明太子[めんたいこ, mentaiko] (n) (See 明太) walleye pollack roe (generally served salted and spiced with red pepper)
有機汚染物質[ゆうきおせんぶっしつ, yuukiosenbusshitsu] (n) organic pollutant
杉花粉症[すぎかふんしょう, sugikafunshou] (n) cedar pollen allergy
枯草熱[こそうねつ, kosounetsu] (n) (obs) (See 花粉症) hay fever; pollinosis (allergy to pollen)
残留性有機汚染物質[ざんりゅうせいゆうきおせんぶっしつ, zanryuuseiyuukiosenbusshitsu] (n) persistent organic pollutant; POP
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ポーリング[ぽーりんぐ, po-ringu] polling
巡回ポーリング[じゅんかいポーリング, junkai po-ringu] wraparound polling

poll ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำเนินการสำรวจ[v. exp.] (damnoēn kān) EN: conduct a poll FR:
ดุสิตโพล[n. prop.] (Dusit Phōl) EN: Dusit Poll FR:
การเลือกตั้ง[n.] (kān leūakta) EN: election ; general election ; poll FR: élection [f] ; élections [fpl] ; élections législatives [fpl] ; votation (Sui.) [f]
การสำรวจ[n.] (kān samrūat) EN: survey ; poll ; exploration ; exploring FR: étude [f] ; enquête [f] ; observation [f] ; exploration [f] ; expertise [f]
การสำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (kān samrūat) EN: poll FR: sondage d'opinion [m] ; sondage [m] ; enquête d'opinion publique [f] ; enquête [f]
การสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ[xp] (kān samrūat) EN: exit poll FR: sondage effectué à la sortie des bureaux de vote [m]
เงินรัชชูปการ[n. exp.] (ngoen ratch) EN: capitation tax ; head tax ; poll tax FR:
ภาษีรายหัว[n. exp.] (phāsī rāi h) EN: capitation tax ; head tax ; poll tax FR:
โพลล์[n.] (phōl) EN: poll FR: sondage [m]
โพล[n.] (phōn) EN: poll FR:
ซาวเสียง[v.] (sāosīeng ) EN: sound out ; poll FR:
ส่วย[n.] (sūay = suay) EN: tax ; poll tax ; tribute ; bribe ; periodic bribe FR: tribut [m] ; impôt [m]
หยั่งเสียง[v.] (yangsīeng) EN: sound out ; poll ; explore FR: sonder
อพอลโล = อะพอลโล[n. prop.] (Aphønlō) EN: Apollo FR: Apollon
บัญชีการปล่อยสารมลพิษ[n. exp.] (banchī kān ) EN: emission inventory FR: répertoire des émissions polluantes [m]
ชาเกสรบัว[n. exp.] (chā kēsøn b) EN: lotus pollen tea FR:
ด้วงหนวดยาวกำมะถัน[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Celosterna pollinosa FR:
การควบคุมการปล่อยสารมลพิษ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: emission control FR: contrôle des émissions polluantes [m]
การเกิดมลพิษ[n. exp.] (kān koēt mo) EN: pollution FR: pollution [f]
การเลือกตั้งท้องถิ่น[n. exp.] (kān leūakta) EN: local polls FR: élections locales [fpl]
การปล่อยสารมลพิษ[n. exp.] (kān plǿi sā) EN: FR: émissions polluantes [fpl] ; rejets polluants [mpl]
การปลดปล่อยมลพิษ[n. exp.] (kān plotplǿ) EN: pollution emission ; pollutant release FR:
การถ่ายเรณู[n. exp.] (kān thāi rē) EN: pollination FR: pollinisation [f]
เกสร[n.] (kēsøn) EN: pollen FR: pollen [m]
เกสรบัว[n. exp.] (kēsøn būa) EN: lotus pollen FR: pollen de lotus [m]
เกสรดอกไม้[n. exp.] (kēsøn døkmā) EN: pollen FR: pollen de fleurs [m] ; pollen [m]
โครงการอะพอลโล[n. prop.] (Khrōngkān A) EN: Apollo Program FR: programme Apollo [m]
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room FR: cabine [f] ; isoloir [m]
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)[org.] (Krom Khūapk) EN: Pollution Control Department (PCD) FR:
แหล่งที่มาของมลพิษ[n. exp.] (laeng thīmā) EN: source of pollution FR: source de pollution [f]
ละอองเกสร[n. exp.] (la-øng kēsø) EN: pollen FR: pollen [m]
ละอองเรณู[n. exp.] (la-øng rēnū) EN: pollen FR:
มลภาวะ[n.] (monlaphāwa) EN: contamination ; pollution FR: contamination [f] ; pollution [f]
มลภาวะ[n.] (monlaphāwa) EN: pollution ; contamination FR: pollution [f]
มลพิษ[n.] (monlaphit) EN: pollution ; contamination FR: pollution [f] ; contamination [f]
มลพิษทางอากาศ[n. exp.] (monlaphit t) EN: air pollution FR: pollution de l'air [f] ; pollution atmosphérique [f]
มลพิษทางดิน[n. exp.] (monlaphit t) EN: soil pollution FR: pollution du sol [f]
มลพิษทางน้ำ[n. exp.] (monlaphit t) EN: water pollution FR: pollution de l'eau [f]
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม[n. exp.] (monlaphit t) EN: environmental pollution ; environmental impurity FR: pollution de l'environnement [f]
มลพิษทางเสียง[n. exp.] (monlaphit t) EN: noise pollution FR: pollution sonore [f] ; pollution par le bruit [f]

poll ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meinungsbefragung {f}opinion poll
Volksbefragung {f}public opinion poll
Meinungsumfrage {f}public-opinion poll
Polarbirkenzeisig {m} [ornith.]Arctic Redpoll (Carduelis hornemanni)
Luftbelastung {f}atmospheric pollution; air pollution
Chloridbelastung {f}chloride pollution
Schadstoffausbreitung {f}dispersal of pollutants
Abrufbetrieb {m} | automatischer Abrufbetriebpolling | automatic polling
Nahrungskettenschadstoff {m}food chain pollutant
Altlasten {pl}inherited waste; polluted areas
Alpenbirkenzeisig {m} [ornith.]Lesser Redpoll (Carduelis cabaret)
Meeresverschmutzung {f}marine pollution
Taigabirkenzeisig {m} [ornith.]Mealy Redpoll
Lärmbelästigung {f}noise pollution
Meinungsforschung {f}opinion polling; canvassing
Pollenflug {m}pollination
Kaulquappe {f}polliwog; pollywog
belastet; verschmutzt (mit) {adj}polluted (by)
Fremdschicht {f} (Halbleiter) [electr.]pollution layer
Umweltschutz {m}pollution control
Umweltverschmutzung {f}pollution of the environment
Restverschmutzung {f}residual pollution
Seiwal {m}; Sei [zool.]sei whale; sei; Rudolphi's whale; Rudolphi's rorqual; Japan finner; pollack whale; coalfish whale; sardine whale (Balaenoptera borealis)
Saprobienindex {m}saprobity index; saprobial pollution index
Sendeaufruf {m}polling
Stationsumfrage {f}station cycle polling
Gewässerschutz {m}water pollution control; prevention of water pollution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poll
Back to top