ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-opinion-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น opinion, *opinion*,

-opinion- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสำรวจประชามติ (n.) public opinion survey
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't worry about my opinion of youอย่ากังวลกับความเห็นของฉันที่มีต่อคุณ
What's your opinion of the film? (What's it like?)คุณคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My opinion of Favell is no higher than yours, Crawley.ผมก็ไม่ไว้ใจฟาเวลมากไปกว่าคุณหรอก ครอว์ลี่ย์
I had reservations about your opinion of Deong's...{\cHFFFFFF}I had reservations about your opinion of Deong's...
Over the years, I came to know many grownups, and my opinion of them never improved.ผมได้รู้จักกับผู้ใหญ่หลายคน ความเห็นของผม คือพวกเขาไม่ปรับปรุงขึ้นเลย
However, I will yield to the opinion of the majorityอย่างไรก็ตาม, ฉันจะให้ผลถึงของ the opinion ส่วนใหญ่
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง
I am of the opinion that it is an important appendage...ผมมีความเห็นว่า มันเป็นสิ่งสำคัญเพิ่มเติม...
Well, expert opinion has it that this notebook was written very quickly, or very slowly, by a man or a woman, in anger or in jest.ดีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ว่าบันทึกนี้ถูกเขียนขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือช้ามากโดยชายหรือหญิงในความโกรธหรือในความตลกขบขัน
Maybe I can get your medical opinion on this though.เช่นกันกับงานส่วนใหญ่ของผม กฎเกณฑ์ทางฟิสิกซ์ ยากที่จะประยุกต์
Well, I'm of the opinion that if Marsellus lived his whole life, he doesn't need to know nothing about this incident.ดีฉันมีความเห็นว่าถ้า Marsellus อาศัยอยู่ทั้งชีวิตของเขา เขาไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
We are very grateful, sir, for your in which opinion I am joined by Lady Catherine de Bourgh and her daughter, to whom I have related the affair in full.พวกเรารู้สึกขอบคุณมากค่ะ สำหรับ... . ...ในความเห็นที่ผมและเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์กและลูกสาวของหล่อน
If he has withdrawn his high opinion of you, why should you care?ถ้าเขาจะถอนความคิดดีๆ เกี่ยวกับเธอไปแล้ว เธอจะไปสนใจอะไรเขาล่ะ
We're picking up something in Northern Cascades. I need your opinion on it.เรากำลังยกขึ้นบางสิ่งบางอย่างในภาคเหนือ พรู ฉันต้องการความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับมัน

-opinion- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民意测验[mín yì cè yàn, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ, 民意测验 / 民意測驗] opinion poll
民意调查[mín yì diào chá, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 民意调查 / 民意調查] opinion poll
民调[mín diào, ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧㄠˋ, 民调 / 民調] opinion poll
舆论调查[yú lùn diào chá, ㄩˊ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 舆论调查 / 輿論調查] opinion poll
悍然不顾[hàn rán bù gù, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, 悍然不顾 / 悍然不顧] outrageous and unconventional (成语 saw); flying in the face of (authority, convention, public opinion etc)

-opinion- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オピニオンリーダー[, opinionri-da-] (n) opinion leader; (P)
ご意見を伺う;御意見を伺う[ごいけんをうかがう, goikenwoukagau] (exp,v5u) to ask the opinion of (a superior)
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board
セカンドオピニオン[, sekandoopinion] (n) second opinion
パーソナルオピニオン[, pa-sonaruopinion] (n) personal opinion
パブリックオピニオン[, paburikkuopinion] (n) public opinion
ポジショントーク[, pojishonto-ku] (n) opinion expressed from someone's point of view (wasei
一隻眼[いっせきがん, issekigan] (n) sharp eye; critical eye; discerning eye; an opinion
不支持[ふしじ, fushiji] (n) non-support; disapproval (e.g. in an opinion poll)
世論調査[せろんちょうさ;よろんちょうさ, seronchousa ; yoronchousa] (n) public opinion poll
他の言に惑わされる[たのげんにまどわされる, tanogennimadowasareru] (exp,v1) to be led astray by others opinion
受け売り;受売り;請け売り;請売り[うけうり, ukeuri] (n,vs) (1) retailing; (2) second-hand opinion or knowledge; telling at second hand; second-hand telling
意見が一致[いけんがいっち, ikengaicchi] (exp,n,vs) seeing eye to eye; reaching an agreement; coinciding in opinion
意見を吐く[いけんをはく, ikenwohaku] (exp,v5k) to give one's opinion
意見書[いけんしょ, ikensho] (n) opinion in writing; written opinion; argument
意識調査[いしきちょうさ, ishikichousa] (n) opinion poll; attitude survey; (P)
持説[じせつ, jisetsu] (n) one's cherished opinion
献言;建言[けんげん, kengen] (n,vs) right to speak; offering one's opinion to one's superior; proposal
異義[いぎ, igi] (n) (1) different meaning; (2) (See 異議) different opinion
管見[かんけん, kanken] (n) (1) narrow insight; narrow view; (2) my humble opinion
結果論[けっかろん, kekkaron] (n) hindsight-based opinion
衆目一致[しゅうもくいっち, shuumokuicchi] (exp) The consensus of opinion is that ...; It is widely agreed (admitted) that ...
諸説紛々;諸説紛紛[しょせつふんぷん, shosetsufunpun] (adj-no,adj-t,adv-to) divergent opinions abound; opinion is divided; there are many rumors afloat
謬論[びゅうろん, byuuron] (n) fallacy; mistaken opinion
[ぎ, gi] (n) (1) discussion; deliberation; (2) thought; opinion
貴見[きけん, kiken] (n) your (esteemed) opinion
貶める[おとしめる, otoshimeru] (v1,vt) (1) to show contempt for; to look down upon; to have a low opinion of; (2) to cause to fall; to make decline
迷論[めいろん, meiron] (n) fallacious argument; fallacy; absurd opinion
通説[つうせつ, tsuusetsu] (n) (obs) prevailing view; common opinion
鑑定書[かんていしょ, kanteisho] (n) expert's written opinion or report
高評[こうひょう, kouhyou] (n) high reputation; your esteemed opinion
高論[こうろん, kouron] (n) intelligent opinion; your esteemed opinion
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of

-opinion- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อัตโนมัติ[n.] (attanōmat) EN: personal opinion FR: opinion personnelle [f]
เห็น[n. exp.] (hen) EN: think ; be of the opinion ; deem ; judge ; have an opinion FR: avoir une opinion ; penser
เห็นว่า[n. exp.] (hen wā) EN: consider ; have an opinion ; regard ; view ; see FR: considérer que ; avoir une opinion ; poser un regard
จุด[n.] (jut) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect FR: aspect [m]
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น[n. exp.] (kān laēkplī) EN: opinion FR:
การแสดงความคิดเห็น[n. exp.] (kān sadaēng) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view FR: opinion [f] ; point de vue [m]
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน[n. exp.] (kān samrūat) EN: public opinion survey FR: opinion publique [f]
การสำรวจประชามติ[n. exp.] (kān samrūat) EN: public opinion survey FR: sondage d'opinion [m] ; enquête publique [f]
คำนิยม[n. exp.] (kham niyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium ; foreword FR: appréciation [f]
คำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khamwinitch) EN: expert's report ; expert opinion ; professional opinion FR: rapport d'expert [m]
คิดเป็นอื่น[v. exp.] (khit pen eū) EN: think otherwise ; have one's own opinion FR: avoir sa propre opinion
ข้อคิด[n.] (khøkhit) EN: idea ; consideration point ; thought FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f] ; pensée [f]
ข้อคิดเห็น[n.] (khøkhithen) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f] ; point de vue [m]
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khwāmhen kh) EN: expert opinion FR: avis de l'expert [m]
ความเห็นของประชาคมโลก[n. exp.] (khwāmhen kh) EN: global opinion FR:
ความเห็นไม่ตรงกัน[n. exp.] (khwāmhen ma) EN: FR: points de vue divergents [mpl] ; vues divergentes [fpl] ; avis divergents [mpl] ; opinion différente [f]
ความเห็นตรงกัน[n. exp.] (khwāmhen tr) EN: FR: même opinion [f]
ความเห็นแย้ง[n. exp.] (khwāmhen ya) EN: dissenting opinion FR: opinion divergente [f]
ความคิดเห็น[n.] (khwām khith) EN: opinion ; view ; sentiment FR: opinion [f] ; point de vue [m] ; avis [m] ; sentiment [m] ; critique [f] ; commentaire [m] ; jugement [m]
ความคิดเห็นของประชาชน[n. exp.] (khwām khith) EN: public opinion FR: opinion publique [f]
กระแสความคิด[n. exp.] (krasaē khwā) EN: train of thought ; general opinion FR: courant de pensée [m]
เหลิง[v. exp.] (loēng) EN: forget oneself ; be overconfident ; be too sure of oneself ; think too much of oneself FR: avoir la grosse tête (fam.) ; avoir une très haute opinion de soi
หลงตัวเอง[v. exp.] (long tūa-ēn) EN: be proud of oneself ; be conceited ; have a superiority complex ; be narcissistic FR: avoir une haute opinion de soi-même
มติ[n.] (mati) EN: opinion ; view ; sense FR: opinion [f] ; conviction [f] ; point de vue [m]
มติมหาชน[n. exp.] (mati mahāch) EN: public opinion FR: opinion publique [f]
มติสาธารณชน[n. exp.] (mati sāthār) EN: public opinion FR:
มีความเห็น[v. exp.] (mī khwām he) EN: have an opinion ; reckon FR: avoir une opinion
มองว่า[v. exp.] (møng wā) EN: think ; have the opinion of FR: penser
นี่เป็นตามทรรศนะของผม[xp] (nī pen that) EN: that's my opinion ; that's my view FR: c'est mon point de vue
ออกความเห็น[v. exp.] (øk khwām he) EN: give one's opinion ; express one's opinion ; express one's thoughts FR: donner son opinion
ออกความเห็นแย้ง[v. exp.] (øk khwām he) EN: differ ; contradict ; offer a contrary opinion FR:
ออกความคิด[v. exp.] (øk khwāmkhi) EN: give an opinion ; voice ; give one's thoughts on/about FR: exprimer son opinion ; donner son opinion
ออกเสียง[v.] (øksīeng) EN: vote ; vote by voice; cast a ballot ; voice one's opinion FR: voter ; voter à voix haute
ปากหนัก[v.] (pāknak) EN: be reticent ; refrain from voicing one's opinion and feeling FR:
ผิดพ้องหมองใจ[v.] (phitphøng-m) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy FR:
เปลี่ยนความคิดเห็น[v. exp.] (plīen khwām) EN: change opinion FR: changer d'avis
ประชามติ[n.] (prachāmati) EN: referendum ; public opinion ; plebiscite FR: référendum [m] ; opinion publique [f]
แสดงความคิดเห็น[v. exp.] (sadaēng khw) EN: voice one's opinion ; give one's opinion ; show one's opinion ; express one's opinion ; comment FR: exprimer son opinion ; faire entendre sa voix ; exprimer son point de vue ; donner son avis ; s'exprimer ; commenter

-opinion- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gutachten {n}advisory opinion
Ansichtssache {f}matter of opinion
Meinungsverschiedenheit {f}difference of opinion
Sachvertändigengutachten {n}expert opinion
Meinungsfreiheit {f}freedom of opinion
Volksbefragung {f}public opinion poll

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -opinion-
Back to top