ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lair*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lair, -lair-

*lair* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clairvoyance (n.) การมองเห็นอนาคต
clairvoyance (n.) ตาทิพย์ See also: ความสามารถในการมองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าได้ Syn. foresight
flair (n.) เก๋ See also: เหมาะสมัย, มีรสนิยม Syn. style, panache, chic
flair (n.) พรสวรรค์ Syn. talent, gift Ops. inability, incapability
have a flair for (idm.) มีพรสวรรค์ See also: มีความสามารถที่ให้โดยธรรมชาติหรือตั้งแต่เกิด
lair (n.) ถ้ำของสัตว์ See also: ที่ซ่อนของสัตว์ Syn. den, hole, covert
lair (n.) ที่หลบซ่อน See also: ที่ซ่อน Syn. retreat, hideaway
laird (n.) เจ้าของที่ดิน
English-Thai: HOPE Dictionary
clairaudiencen. การมีหูทิพย์., See also: clairaudient adj. ดูclairaudience
clairvoyance(แคลวอย'เอินซฺ) n. การมีตาทิพย์,การรู้ที่เหนือมนุษย์,ไหวพริบ (intuition)
clairvoyant(แคลวอย'เอินทฺ) adj. มีตาทิพย์,ผู้วิเศษ,หมอดู,มีญาณทิพย์
eclair(เอแคล') n. ขนมหวานรูปไข่มีครีมอยู่ข้างใน -pl. eclairs
flair(แฟลร์) n. สติปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์,ความฉลาด,ความหลักแหลม, Syn. talent
glair(แกลร์) n.,v. (ทาด้วย) ไข่ขาว, See also: glairy adj.
glaire(แกลร์) n.,v. (ทาด้วย) ไข่ขาว, See also: glairy adj.
lair(แลร์) n. ถ้ำสัตว์,ที่หลบซ่อนของสัตว์ป่า,ที่หลบซ่อน,ที่นอน,เตียง vi. จมอยู่ในเลน,ปลักเลน,ติดอยู่
laird(แลร์ด) n. เจ้าของที่ดิน., See also: lairdly adj. ดูlaird lairdship n. ดูlaird, Syn. lord
English-Thai: Nontri Dictionary
clairvoyant(n) หมอดู,ผู้วิเศษ,ผู้มีตาทิพย์,ผู้มีญาณทิพย์
lair(n) รังสัตว์,ถ้ำสัตว์,ที่ซ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม
It is neither from Baudelaire nor Nietzsche nor in Saint Paul's Epistle to the Romansมันคือจาก Baudelaire nor Nietzsche ... ...ในชื่อคนผู้ชายนักบุญ' s Epistle ถึงโรมันก็ไม่เหมือนกัน
Hey, Blair ! You down there ? We got something for ya !The smart S.O.B. Put it together piece by piece.
House of Abercrombie and Blair, publishers, drunk or sober.บ้านของ Abercrombie และแบลร์สำนักพิมพ์เมาหรือสติ
I must speak to Mr Scott Blair. It is very urgent.ผมต้องพูดคุยกับนายสก็อตแบลร์ มันเป็นเรื่องเร่งด่วนมาก
Mr Scott Blair never came. He's absent. AWOL.นายแบลร์ก็อตต์ไม่เคยมา เขาขาด แหกคุก ไม่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ปัจจุบัน ขออภัย
I have an important manuscript for him. It is for Mr Blair. Only for Mr Blair.ผมมีต้นฉบับที่สำคัญสำหรับเขา มันเป็นเพราะนายแบลร์ เพียง แต่นายแบลร์
Listen, I'm trying to make a living here. And not for Mr Blair, love him as I may.ฟังฉันพยายามที่จะทำมาหากินที่นี่ และไม่ให้นายแบลร์รักเขาเท่าที่ฉันอาจจะ
Mr Scott Blair has undertaken to publish it... with discretion.นายสก็อตแบลร์ได้ดำเนินการที่จะเผยแพร่มัน ... กับดุลยพินิจ
With Abercrombie and Blair, your friend's book is virtually guaranteed to appear in total secrecy.หนังสือของเพื่อนของคุณมีการรับประกันจริงที่จะปรากฏในความลับทั้งหมด
I say, Blair, the man's the Queen's emissary, for Christ's sake.ฉันพูดว่าแบลร์เป็นคนที่สมเด็จพระราชินีฯ ทูตเพื่อประโยชน์ของพระคริสต์
Scott Blair is their problem.ก็อตต์แบลร์เป็นปัญหาของพวกเขา

*lair* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不入虎穴焉得虎子[bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄏㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄨˇ ㄗˇ, 不入虎穴焉得虎子] how can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair; nothing venture; nothing to gain or have
天资[tiān zī, ㄊㄧㄢ ㄗ, 天资 / 天資] innate talent; gift; flair; native resource; dowry
巢穴[cháo xué, ㄔㄠˊ ㄒㄩㄝˊ, 巢穴] lair; nest; den; hideout
千里眼[qiān lǐ yǎn, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄧㄢˇ, 千里眼 / 千裡眼] clairvoyance
[shāo, ㄕㄠ, 莦] jungle grass; lair
未卜先知[wèi bǔ xiān zhī, ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ ㄒㄧㄢ ㄓ, 未卜先知] predictable; sth one can predict without being a clairvoyant

*lair* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクレーア;エクレア[, ekure-a ; ekurea] (n) eclair (fre
千里眼[せんりがん, senrigan] (n) clairvoyance
国際照明委員会[こくさいしょうめいいいんかい, kokusaishoumeiiinkai] (n) {comp} Commission Internationale de I'Eclairage; CIE
天眼通[てんがんつう, tengantsuu] (n) clairvoyance
無趣味[むしゅみ, mushumi] (adj-na,n) lacking of flair or refinement; lacking interests or hobbies; vulgarity; dull; prosaic
自治体国際化協会[じちたいこくさいかきょうかい, jichitaikokusaikakyoukai] (n) Council of Local Authorities for International Relations; CLAIR
透視[とうし, toushi] (n,vs) (1) seeing through; (2) X-ray (examination); (3) clairvoyance; (P)
透視力[とうしりょく, toushiryoku] (n) clairvoyant powers
閃き[ひらめき, hirameki] (n) (1) flair; flash; (2) insight; (3) waving (e.g. of a flag in the wind)

*lair* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศร้อนจัด[n. exp.] (ākāt røn ja) EN: very hot FR: chaleur torride [f] ; chaleur caniculaire [f]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building FR: bâtiment scolaire [m]
อณูชีววิทยา[n. exp.] (anūchīwawit) EN: molecular biology FR: biologie moléculaire [f]
อนุนัย[n.] (anunai) EN: corollary FR: corollaire [m]
อัตราค่าจ้าง[n. exp.] (attrā khājā) EN: wage rate ; wage FR: niveau des salaires [m] ; niveau de rémunération [m]
อัตราเงินเดือน[n. exp.] (attrā ngoen) EN: rate of salary FR: niveau des salaires [m]
แบบใบสมัคร[n. exp.] (baēp bai sa) EN: application form FR: formulaire d'inscription [m]
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill FR: exercice scolaire [m] ; exercice [m]
แบบฟอร์ม[n.] (baēp føm) EN: form ; printed form FR: formulaire [m]
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[n. exp.] (baēp føm kā) EN: FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
แบบพิมพ์[n.] (baēpphim) EN: form ; printed form FR: formulaire [m]
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
แบดเจอร์[n.] (baētjoē) EN: badger FR: blaireau [m]
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngo) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip FR: formulaire de dépôt [m]
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoe) EN: salary statement ; pay slip FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครเข้าเป็นนักเรียน[n. exp.] (bai samak k) EN: FR: formulaire d'inscription scolaire [m]
ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา[n. exp.] (bai samak k) EN: FR: formulaire d'inscription scolaire [m]
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak s) EN: member application FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m] ; formulaire d'abonnement [m]
ใบถอนเงิน[n. exp.] (bai thønngo) EN: withdrawal slip FR: formulaire de retrait [m]
บันไดเวียน[n. exp.] (bandai wīen) EN: spiral staircase ; winding staircase FR: escalier tournant [m] ; escalier circulaire [m] ; escalier en spirale [m] ; escalier en colimaçon [m]
บรรโลม[v.] (banlōm) EN: FR: contenter ; plaire à
บทฝึกหัด[n.] (bot feukhat) EN: exercice (in school) FR: exercice scolaire [m] ; exercice [m]
บทแทรก[n. exp.] (bot saēk) EN: corollary FR: corollaire [m]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up FR: éclairer ; rayonner
ชั้นปี[n.] (chanpī) EN: FR: année scolaire [f] ; année d'études [f]
เชาวน์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind FR:
เช้าสดใส[n. exp.] (chāo sotsai) EN: FR: matin clair [m]
ชัด[adj.] (chat) EN: clear ; distinct FR: clair ; net ; précis ; distinct ; facile
ชัด[adv.] (chat) EN: clearly ; distincly FR: clairement ; distinctement ; avec facilité
ชัดแจ้ง[adv.] (chat jaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly FR: clairement ; distinctement ; nettement ; lisiblement 
เช่นเดียวกับ[conj.] (chen dīokap) EN: like ; as FR: semblable à ; similaire à ; tout comme
ชื่อท้องถิ่น[n. exp.] (cheū thøngt) EN: vernacular name FR: nom vernaculaire [m]
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel FR: guider ; éclairer ; conseiller
ชีววิทยาของเซลล์[n. exp.] (chīwawittha) EN: cell biology FR: biologie cellulaire [f]
ชีววิทยาโมเลกุล[n. exp.] (chīwawittha) EN: molecular biology FR: biologie moléculaire [f]

*lair* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eclair {n} [cook.]cream bun; eclair
Flair {n}flair
Gutsherr {m}laird
Hellseher {m}clairvoyant
Hellseher {m}clairvoyante
Hellseherei {f}clairvoyance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *lair*
Back to top