ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incapability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incapability*, -incapability-

incapability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incapability (n.) การไร้ประสิทธิภาพ See also: ความไร้สมรรถภาพ, ความสูญเปล่า Syn. incompetence, wastefulness
incapability (n.) อัมพาต Syn. impotence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incapability
Back to top