ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*group*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น group, -group-

*group* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
a group of ten (n.) กลุ่มที่ประกอบด้วยสิบ Syn. 10
a large group of insects (n.) ฝูงแมลง See also: ฝูงผึ้ง
blood group (n.) หมู่เลือด
discussion group (n.) การสัมมนา See also: การประชุม, การประชุมสัมมนา, การปรึกษา Syn. conference, workshop
ethnic group (n.) กลุ่มชาติพันธุ์
ginger group (n.) กลุ่มคนในพรรคการเมืองหรือองค์กรที่ชักจูงคนอื่นให้คล้อยตาม
group (n.) กลุ่ม See also: คณะ, พวก, ฝ่าย, หมู่, เหล่า Syn. band, division, gang, party, type
group (vi.) รวมกลุ่ม See also: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม Syn. combine, unite Ops. divide, separate
group (vt.) รวมกลุ่ม See also: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม Syn. combine, unite Ops. divide, separate
group about (phrv.) รวมตัวรอบๆ Syn. group around, group round
group around (phrv.) รวมตัวรอบๆ Syn. group about, group round
group of stars (n.) กลุ่มดาว Syn. configuration of stars
group round (phrv.) รวมตัวรอบๆ Syn. group about, ground around
group spirit (n.) ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ Syn. camaraderie
group together (phrv.) ทำให้มารวมกลุ่มกัน
group together (phrv.) จัดอยู่ในกลุ่ม See also: อยู่ในกลุ่ม่เดียวกัน
group under (phrv.) รวมไว้ใต้ See also: รวมตัวกันอยู่ใต้ Syn. come under
group-grope (sl.) พวกร่วมเพศหมู่
grouped (adj.) ที่แบ่งเป็นประเภท Syn. classed, sorted
groupie (n.) ผู้คลั่งไคล้ดารา (คำสแลง) See also: แฟนเพลง, กลุ่มผู้สนับสนุน, ผู้ติดตาม Syn. fan, follower
grouping (n.) การจัดแบ่งประเภท Syn. sorting
ingroup (n.) กลุ่มที่มีแนวคิดหรืออื่นๆ เหมือนกันและคัดคนไม่เหมือนออก) Syn. coterie, clique, club
inter-group communication (n.) การติดต่อประสานงาน Syn. link, contact
intergroup (adj.) เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
large group (n.) จำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
pressure group (n.) กลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะ Syn. lobby, coalition, special interests
regroup (vi.) รวมกลุ่มใหม่
regroup (vt.) รวมกลุ่มใหม่
smaller group (n.) ส่วนย่อย See also: กลุ่มย่อย Syn. minor class
subgroup (n.) กลุ่มย่อย See also: กลุ่มรอง
English-Thai: HOPE Dictionary
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
antigroupelos(แอนทิกรอพ' พิลิส) n. สนับแข้งกันน้ำ
aryl group(radical) (แอร์'ริล) C6H5
azido group(radical) N3-
azo group(radical) -N = N-
blood groupn. กลุ่มเลือด
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
computer vendor groupกลุ่มผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัว กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู computer user group เปรียบเทียบ
ginger groupกลุ่มที่ กระฉับกระเ ฉงที่สุดขององค์การ
group(กรูพ) n.,v. (จัดเป็น) กลุ่ม,หมู่,พวก,เหล่า,ชุด,ฝูง
group captianนาวาอากาศเอก
group-up groupแบ่งเป็นพวก ๆ แบ่งเป็นรุ่น ๆ แบ่งเป็นกลุ่ม
grouper(กรูพ'เพอะ) n. ปลาทะเลตัวโต
groupie(กรูพ'พี) n. หญิงวัยรุ่นผู้หลงใหลดารา
ingroup(อิน'กรูพ) n. กลุ่มภายใน,กลุ่มที่มีผลประโยชน์,ความคิดเห็นหรืออื่น ๆ ที่เหมือนกัน
subgroup(ซับ'กลุพ) n. กลุ่มย่อย,กลุ่มรอง,จำพวกย่อย,จำพวกรอง
user groupกลุ่มผู้ใช้หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spread sheet) ดู vendor group เปรียบเทียบ
vendor groupกลุ่มผู้ขายหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู user group เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
BLOOD blood group(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
group(n) หมู่,พวก,กลุ่ม,ฝูง,เหล่า,ชุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abelian groupอาบีเลียนกรุป [มีความหมายเหมือนกับ commutative group] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
blood groupหมู่เลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breath groupช่วงลมหายใจ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
broad age groupกลุ่มอายุอย่างกว้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ethnic groupกลุ่มชาติพันธุ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
five-year age groupกลุ่มอายุห้าปี [ดู quinquennial age group] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
groupกลุ่ม, กลุ่มก้อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
group underwritingการรวมกลุ่มรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MPEG (Motion Picture Experts Group)เอ็มเพ็ก (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pressure groupกลุ่มกดดัน, กลุ่มอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quinquennial age groupกลุ่มอายุห้าปี [ดู five-year age group] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
socioeconomic groupกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
subgroupกลุ่มหินย่อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tribal groupกลุ่มเผ่าชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
user groupกลุ่มผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
vulnerable groupกลุ่มเสี่ยงสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
group, vulnerableกลุ่มเสี่ยงสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
abelian group [commutative group]กลุ่มอาบีเลียน, กลุ่มที่มีสมบัติการสลับที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ABO Blood Groupหมู่เลือดเอบีโอ [การแพทย์]
Anchoring Groupกรุ๊ปที่ไปทำให้เกิดเกลือ [การแพทย์]
Aryl Groupกลุ่มอรีล, หมู่แอริล [การแพทย์]
Blood Group Factorsปัจจัยเกี่ยวกับหมู่เลือด [การแพทย์]
Candidate Groupคนที่ยินดีตอบมาจำนวนหนึ่ง [การแพทย์]
commutative groupกลุ่มสลับที่, ดู  abelian group [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ethnic Group กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ประเพณีเหมือนกัน หรือหมายถึงกลุ่มเชื้อชาติก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
groupกลุ่ม, เซต G และ โอเปอเรชันอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งคุณสมบัติต่อไปนี้ ให้ * เป็นโอเปอเรชัน 1. คุณสมบัติปิด 2. คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้ 3. เอกลักษณ์มี ซึ่งทำให้ สำหรับ 4. อินเวอร์ส สำหรับสมาชิก แต่ละตัวจะมี ซึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intergroup relationsความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม [TU Subject Heading]
Minority Groupชนกลุ่มน้อย [การแพทย์]
Pressure groupsกลุ่มอิทธิพล [TU Subject Heading]
Self-help groupsกลุ่มช่วยเหลือตนเอง [TU Subject Heading]
user groupกลุ่มผู้ใช้การรวมกลุ่มของผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนช่วยกันและกันในการใช้ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์นั้น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปี่พาทย์ (n.) Thai orchestra consisting of five groups of wood and percussion instruments See also: gamelan Syn. พิณพาทย์
ก๊ก (n.) group See also: party, faction, gang, clique Syn. กลุ่ม, พวก, พรรค, เหล่า, หมู่
กรุ๊ปเลือด (n.) blood groups
กลุ่ม (clas.) group
กลุ่ม (n.) group See also: bloc, community, crowd, assemblage, covey, bevy Syn. พวก, เหล่า
กลุ่มก้อน (n.) group See also: amount, mass, cluster Syn. กลุ่ม, หมู่, หมวด
กลุ่มชาติพันธุ์ (n.) ethnic group See also: ethnography
กลุ่มทำงาน (n.) working group
กลุ่มทุติยภูมิ (n.) secondary group
กลุ่มผลประโยชน์ (n.) benefit group See also: advantage group
กลุ่มผู้ใช้ (n.) group of users
กลุ่มย่อย (n.) groupwork
กลุ่มวัย (n.) age group
กลุ่มอายุ (n.) age group Syn. กลุ่มวัย
กลุ่มเป้าหมาย (n.) target group
กลุ่มเรียกร้อง (n.) demanding group
กลุ่มเลือด (n.) blood groups Syn. กรุ๊ปเลือด
กลุ่มแนวนอน (n.) horizontal group
กอง (n.) group See also: troop Syn. หมู่, พวก, เหล่า
ขันธ์ (n.) group Syn. หมู่, หมวด, กอง, พวก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not in one man nor a group of men, but in all men. In you!ไม่ได้อยู่ที่คนหรือกลุ่มใดกลุ่มนึง แต่อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน รวมทั้งคุณ
My blood group is very unusual.กรุ๊ปเลือดของฉันคือเรื่องผิดปกติ มาก ดู
Mr. Landers, it is the consensus of this group that you are a person of little or no theological knowledge.คุณแลนเดอร์ส เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า คุณเป็นคนที่มีความรู้ ด้านศาสนศาสตร์น้อย ไม่ก็ไม่มีเลย
You're the last of an elite group... don't end it like this.คุณสุดท้ายของกลุ่มชนชั้น ไม่ทำสิ้นสุดเช่นนี้
We've bred an army of anarchists but not one group that can fight the British anywhere.เรามีกองทัพอนาธิปไตย แต่ไม่มีกลุ่มไหนเลย ที่จะต่อสู้พวกอังกฤษได้จริงๆ
And It's always difficult when a group of new friends meet together for the first time to get acquainted.และมันก็ยากเสมอ เวลามีกลุ่มเพื่อนใหม่ ที่จะได้ทำความรู้จักกันตอนได้พบกันครั้งแรก
The funny thing is, there's a whole group of people here having some sort of party,ที่น่าตลกก็คือ มีกลุ่มคนรวมตัวกันที่นี่ เหมือนมีงานปาร์ตี้
There must be other groups like us.ต้องมีใครพยายามส่งวิทยุอย่างเราบ้างแหละ
They were only using a simple polyphonetically grouped 20-digit key transposed in boustrophendonic form with multiple nulls.พวกเขาใช้แค่การเข้ารหัส ด้วยคีย์ PolyPhonetically แบบง่ายๆ 20 หลัก ส่งในรูปแบบ BoustroPhendonic
I've been specializing in groups, battling gangs for local charities, that kind of thing.ข้าเป็นคนแข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้ การประลองในการแข่งขันเพื่อการกุศลของเมือง ประมาณนั้น
So you and your friends went out at night on your bikes to visit your dying mother, and a group of hooligans called the Clowns picked a fight with you.นายกับพวกขี่รถออกไปตอนกลางคืน เพื่อไปเยี่ยมแม่ที่กำลังจะตายงั้นเหรอ และแก๊งที่เรียกตัวเองว่า คลาวน์มาหาเรื่องก่อน
So the army's working with the police to hunt down anti-government groups now, huh?กองทัพได้ทำงาน ร่วมกับตำรวจ... ...เพื่อที่จะจัดการกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลตอนนี้,หืม?

*group* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友邦保险公司[Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄅㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 友邦保险公司 / 友邦保險公司] American International Group (AIG), insurance company
[kǎ, ㄎㄚˇ, 佧] ancient name for a minority group in China
灵猫[líng māo, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ, 灵猫 / 靈貓] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
灵猫类[líng māo lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ ㄌㄟˋ, 灵猫类 / 靈貓類] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
丁基[dīng jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, 丁基] butyl group C4H9- (chem.)
丐帮[gài bāng, ㄍㄞˋ ㄅㄤ, 丐帮 / 丐幫] beggars' union; a group of beggars
丙基[bǐng jī, ㄅㄧㄥˇ ㄐㄧ, 丙基] propyl group C3H7- (chem.)
大佬[dà lǎo, ㄉㄚˋ ㄌㄠˇ, 大佬] big shot (leading some field or group); godfather
龙头老大[lóng tóu lǎo dà, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, 龙头老大 / 龍頭老大] big boss; leader of a group; dominant (position)
血型[xuè xíng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˊ, 血型] blood group; blood type
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 界] boundary; scope; extent; circles; group; kingdom (taxonomy)
航空母舰战斗群[háng kōng mǔ jiàn zhàn dòu qún, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 航空母舰战斗群 / 航空母艦戰鬥群] carrier-based vanguard group (CBVG); naval battle group led by an aircraft carrier
[pài, ㄆㄞˋ, 派] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926
俱乐部[jù lè bù, ㄐㄩˋ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ, 俱乐部 / 俱樂部] club (i.e. a group or organization)
皇冠出版集团[Huáng guān chū bǎn jí tuán, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 皇冠出版集团 / 皇冠出版集團] Crown publishing group, Hong Kong
汇业财经集团[huì yè cái jīng jí tuán, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄝˋ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 汇业财经集团 / 匯業財經集團] Delta Asia financial group (Macau)
派别[pài bié, ㄆㄞˋ ㄅㄧㄝˊ, 派别 / 派別] denomination; group; school; faction; school of thought
句群[jù qún, ㄐㄩˋ ㄑㄩㄣˊ, 句群] discourse; group of sentences with clear meaning; narrative
族群[zú qún, ㄗㄨˊ ㄑㄩㄣˊ, 族群] ethnic group; community
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, 分子 / 份子] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part
[qí, ㄑㄧˊ, 鮨] sushi; grouper (Portuguese: garoupa); Epinephelus septemfasciatus
战团[zhàn tuán, ㄓㄢˋ ㄊㄨㄢˊ, 战团 / 戰團] fighting group; by extension, a fight; a fray
有限群[yǒu xiàn qún, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄣˊ, 有限群] finite group (math.)
一拨儿[yī bō r, ㄧ ㄅㄛ ㄖ˙, 一拨儿 / 一撥兒] group of people
七十七国集团[qī shí qī guó jí tuán, ㄑㄧ ㄕˊ ㄑㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 七十七国集团 / 七十七國集團] Group of 77
合家欢[hé jiā huān, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢ, 合家欢 / 合家歡] group photo of whole family
团队精神[tuán duì jīng shén, ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ, 团队精神 / 團隊精神] group mentality; collectivism; solidarity; team spirit
团体[tuán tǐ, ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ, 团体 / 團體] group; organization; team
团体行[tuán tǐ xíng, ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ ㄒㄧㄥˊ, 团体行 / 團體行] group travel
大队[dà duì, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄟˋ, 大队 / 大隊] group; a large body of; production brigade
班组[bān zǔ, ㄅㄢ ㄗㄨˇ, 班组 / 班組] group or team (in factories etc)
石斑鱼[shí bān yú, ㄕˊ ㄅㄢ ㄩˊ, 石斑鱼 / 石斑魚] grouper (Portuguese: garoupa); also called 鮨|鮨; Epinephelinae (subfamily of Serranidae, fish family including grouper)
组长[zǔ zhǎng, ㄗㄨˇ ㄓㄤˇ, 组长 / 組長] group leader
苗族[Miáo zú, ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ, 苗族] Hmong or Miao ethnic group of southwest China
乙基[yǐ jī, ㄧˇ ㄐㄧ, 乙基] methyl group C2H5- (chem.)
聚居[jù jū, ㄐㄩˋ ㄐㄩ, 聚居] inhabit a region (esp. an ethnic group); congregate
合影[hé yǐng, ㄏㄜˊ ˇ, 合影] joint photo; group photo
力宝[lì bǎo, ㄌㄧˋ ㄅㄠˇ, 力宝 / 力寶] Lippo (Group) (Indonesian business concern)
团员[tuán yuán, ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, 团员 / 團員] member; group member
阿布沙耶夫[Ā bù Shā yē fū, ㄚ ㄅㄨˋ ㄕㄚ ㄧㄝ ㄈㄨ, 阿布沙耶夫] Abu Sayyaf, militant Islamist separatist group also known as al-Harakat al-Islamiyya

*group* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
G10[ジーテン, ji-ten] (n) Group of Ten; G-10
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924)
アービトレーショングループ[, a-bitore-shonguru-pu] (n) {comp} arbitration group
アーレフ[, a-refu] (n) Aleph (new name of religious group Aum Shinrikyo)
アオノメハタ[, aonomehata] (n) peacock grouper (Cephalopholis argus)
アシル基[アシルき, ashiru ki] (n) acyl group
アセチル基[アセチルき, asechiru ki] (n) acetyl group
アゾ基[アゾき, azo ki] (n) azo group
アリール基[アリールき, ari-ru ki] (n) aryl group
アルデヒド基[アルデヒドき, arudehido ki] (n) aldehyde group
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG
インターネット研究推進グループ[インターネットけんきゅうすいしんグループ, inta-netto kenkyuusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Research Steering Group; IRSG
インタレストグループ[, intaresutoguru-pu] (n) {comp} interest group
エージグループ[, e-jiguru-pu] (n) age-group
エスニックグループ[, esunikkuguru-pu] (n) ethnic group
エンカウンターグループ[, enkaunta-guru-pu] (n) encounter group
オウム真理教;アウム真理教[オウムしんりきょう(オウム真理教);アウムしんりきょう(アウム真理教)(ik), oumu shinrikyou ( oumu shinrikyou ); aumu shinrikyou ( aumu shinrikyou )(ik)] (n) Aum Shinrikyou religious group
カミセン[, kamisen] (n) (abbr) younger members of the group (wasei
カルボニル基[カルボニルき, karuboniru ki] (n) carbonyl group
カンパニー(P);コンパニー[, kanpani-(P); konpani-] (n) (1) company (i.e. business); (2) company (i.e. group of friends); (P)
キャラバン[, kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P)
クリエーティブグループ[, kurie-teibuguru-pu] (n) creative group
グルーピー[, guru-pi-] (n) groupie
グループID[グループアイディー, guru-puaidei-] (n) {comp} group identifier; GID
グループインタビュー[, guru-puintabyu-] (n) group interview
グループケア[, guru-pukea] (n) group care
グループコミット[, guru-pukomitto] (n) {comp} group commit
グループダイナミックス[, guru-pudainamikkusu] (n) group dynamics
グループディスカッション[, guru-pudeisukasshon] (n) group discussion
グループ作業[グループさぎょう, guru-pu sagyou] (n) group interaction
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] (n) {comp} group separator; GS
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] (n) {comp} group broadcast
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] (n) {comp} grouping isolation
グループ見出し[グループみだし, guru-pu midashi] (n) group heading
グルイン[, guruin] (n) (abbr) group interview
グローバルグループ[, guro-baruguru-pu] (n) {comp} global group
ケトン基[ケトンき, keton ki] (n) ketone group
コーラルリーディング[, ko-raruri-deingu] (n) choral reading (reading aloud in a group)
コケ植物;苔植物[コケしょくぶつ(コケ植物);こけしょくぶつ(苔植物), koke shokubutsu ( koke shokubutsu ); kokeshokubutsu ( koke shokubutsu )] (n) bryophyte (any of three groups of non-vascular land plants, inc. mosses, hornworts and liverworts)
サンユーザグループ[, sanyu-zaguru-pu] (n) {comp} Sun User Group; SUG
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] group
グループID[ぐるーぷ ID, guru-pu ID] group ID
グループアドレス[ぐるーぷあどれす, guru-puadoresu] group address
グループウィンドウ[ぐるーぷういんどう, guru-puuindou] group box, group window
グループウェア[ぐるーぷうえあ, guru-puuea] groupware
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] group separator (GS)
グループ化[グループか, guru-pu ka] grouping
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast
グループ料金制[グループりょうきんせい, guru-pu ryoukinsei] group rate system
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] grouping isolation
コードグループ[こーどぐるーぷ, ko-doguru-pu] code-group
サポートグループ[さぽーとぐるーぷ, sapo-toguru-pu] support group
サンプル集団[サンプルしゅうだん, sanpuru shuudan] sample group, sample set
サンユーザグループ[さにゅーざぐるーぷ, sanyu-zaguru-pu] Sun User Group, SUG
ニュースグループ[にゅーすぐるーぷ, nyu-suguru-pu] NG, news group
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI)
ピアグループ[ぴあぐるーぷ, piaguru-pu] peer group
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader
ファイルグループクラス[ふぁいるぐるーぷくらす, fairuguru-pukurasu] file group class
フィーチャーグループ[ふぃーちゃーぐるーぷ, fi-cha-guru-pu] feature group
プロジェクトグループ[ぷろじえくとぐるーぷ, purojiekutoguru-pu] project group
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime
プロセスグループリーダ[ぷろせすぐるーぷりーだ, purosesuguru-puri-da] process group leader
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs)
ワークグループ[わーくぐるーぷ, wa-kuguru-pu] workgroup
付番群[ふばんぐん, fubangun] ranked group
再投稿[さいとうこう, saitoukou] repost (to a newsgroup) (vs)
分科会[ぶんかかい, bunkakai] subworking group, SWG
印字集団[いんじしゅうだん, injishuudan] printable group
回線群[かいせんぐん, kaisengun] trunk group
報告集団記述項[ほうこくしゅうだんきじゅつこう, houkokushuudankijutsukou] report group description entry
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access
実グループID[じつグループID, jitsu guru-pu ID] real group ID
実効グループID[じっこうグループID, jikkou guru-pu ID] effective group ID
投稿[とうこう, toukou] to post (to a newsgroup) (vs)
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting
排他ディスパッチ機構[ひたディスパッチきこう, hita deisupacchi kikou] EDG, Exclusive Dispatching Group Facility
特権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] privileged groups
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] Thai: กลุ่ม English: group

*group* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบีเลียนกรูป ; อาบีเลียนกรุป[n. exp.] (ābīlīen krū) EN: abelian group ; commutative group FR: groupe abélien [m]
อากร[n.] (ākøn) EN: group FR:
แบ่งกลุ่ม[v. exp.] (baeng klum) EN: divide ; divide into groups ; bisect FR: grouper
แบ่งประเภท[v. exp.] (baeng praph) EN: classify ; form into groups FR: classifier
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี่ จำกัด ; บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Hān) EN: Hana Microelectronics Group ; Hana Group FR:
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Pūn) EN: Siam Cement Group Public Company Limited (SCG FR:
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Tha) EN: Thai Union Frozen Products PCL. (TUF) ; Thai Union Frozen Products Public Company Limited ; Thai Union Group FR:
บูรณาการรวมหน่วย[n. exp.] (būranākān r) EN: grouping separated units together ; integration FR:
ชฎิล[n.] (chadin) EN: [one of a group of ascetics characterized by long hair bound in a high bun] ; [a class of ascetics with matted hair] ; Isi ; matted-hair ascetic FR:
ชมรม[n.] (chomrom) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
โชมโรม[n.] (chōmrōm) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
ชมรมชาวพุทธ[n. exp.] (chomrom chā) EN: Buddhist group FR:
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: group ; collection ; anthology FR: collection [f]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector ; wing FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
ฝักฝ่าย[n.] (fakfāi) EN: group FR:
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
หะ[X] (ha) EN: [vocal sound used to coordinate physical exertion in a group] FR:
ไฮเดรนเยีย [n.] (haidrēnyīa) EN: Hortensia group, Hydrangea FR:
ห้อมล้อม[v.] (hømløm) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround ; mob FR: entourer ; se grouper autour
หัวหน้ากลุ่มงาน[n. exp.] (hūanā klum ) EN: FR: chef de groupe [m]
จำแนกประเภท[v. exp.] (jamnaēk pra) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize ; compartmentalize FR: divisier ; classifier ; séparer
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
จับกลุ่ม[v.] (japklum) EN: assemble ; gather ; form a group FR: se rassembler
จับระบำ[v.] (japrabam) EN: perform a group dance FR:
จัดกลุ่ม[v. exp.] (jat klum) EN: form into groups ; organize into groups FR: grouper ; disposer en groupe
จัดหมู่[v. exp.] (jat mū) EN: form into groups ; combine FR:
จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม[n. exp.] (jittawittha) EN: group counseling FR:
จิตวิทยากลุ่มชน[n. exp.] (jittawittha) EN: group psychology FR:
แก๊ง = แก๊งค์[n.] (kaeng) EN: gang ; group FR: gang [m] ; bande [f]
กำนัน[n.] (kamnan) EN: kamnan ; headman of a tambon ; head of a group of villages ; subdistrict chief ; subdistrict headman FR: kamnan [m] ; chef de commune [m] ; chef de sous-district [m]
การอภิปรายกลุ่ม[n. exp.] (kān aphiprā) EN: group discussion FR:
การอภิปรายกลุ่มย่อย[n. exp.] (kān aphiprā) EN: focus group discussion (FGD) FR:
การดำเนินการในกรุป[n. exp.] (kān damnoēn) EN: group operation FR:
การเคลื่อนไหวของกลุ่ม[n. exp.] (kān khleūoe) EN: group dynamics FR:
การคูณในกรุป[n. exp.] (kān khūn na) EN: group multiplication FR:
กึ่งกรุป[n.] (keung krup) EN: semigroup FR:
ค่ายอาสาพัฒนา[X] (khāi-āsāpha) EN: volunteer for rural development camp ; volunteer development group FR:
ขาโจ๋[n.] (khājō) EN: leader of the teenage group FR:

*group* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abelsche Gruppe {f} [math.]Abelian group
Luft- und Raumfahrtgruppe {f}aerospace group
Altersgruppe {f}age group; age bracket
Altersklasse {f}age group
Gruppenstörungsmelder {m} [techn.]aggregate failure indicator; group fault indicator
Artikelgruppe {f}article group
Berechtigungsgruppe {f}authorization group
autonom; selbstständig; selbständig [alt] {adj} | autonome Arbeitsgruppeautonomous | autonomous work group
Beanspruchungsgruppe {f}stress group
Königsbarsch {m}; Roter Zackenbarsch [zool.]comb grouper
Tanzgruppe {f}dancing group
Emittentengruppe {f}issuing group
Trainingsgruppe {f}encounter group
Volksgruppe {f}ethnic group
Randgruppe {f}fringe group
Funktionsgruppe {f}functional group
Gattung {f}generic group
Gruppe {f} [math.] | auflösbare Gruppegroup | solvable group
Gruppencode {m} (zum Fehlerprüfen) [comp.]group code
Gruppenleiter {m}group manager; group leader
Zündgruppe {f}ignition group
Einkommensstufe {f}income group
Triebwerksgruppe {f}mechanism group
Popgruppe {f}pop group
Gebetskreis {m}prayer circle; prayer group
Produktgruppe {f}product group; product line
Selbsthilfegruppe {f}self-help group
Größenklasse {f}size group
Sachgebiet {n} | ein Sachgebiet durchnehmensubject area; subject group | to cover a subject
Zielgruppe {f}target group
Schaltgruppe {f}vector group
Gruppenarbeit {f}group work
Gruppenbild {n}group picture
Gruppendiskussion {f}group discussion
Gruppenfrequenz {f}group frequency
Gruppenmitglied {n}group member; team member
Gruppenorganisationsstruktur {f}group organisation structure
Gruppensex {m}group sex
Gruppensteuerung {f}group control
Gruppensteuerungsebene {f}group control level

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *group*
Back to top