ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contact*, -contact-

contact ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contact (n.) การติดต่อสื่อสาร Syn. link, liaison
contact (n.) การสัมผัส Syn. touch, touching
contact (n.) ช่องทางการติดต่อ
contact (adj.) ซึ่งเกิดโดยการสัมผัส
contact (vt.) ติดต่อ See also: ติดต่อสื่อสาร Syn. communicate, reach
contact (adj.) ที่ใช้ในการติดต่อ
contact (n.) ผู้ที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือได้ See also: คนกลางที่สามารถช่วยเหลือได้ Syn. middleman
contact (vt.) สัมผัส
contact (vi.) สัมผัส Syn. touch
contact lens (n.) เลนส์สัมผัส See also: คอนแทคเลนส์
English-Thai: HOPE Dictionary
contact(คอน'แทคทฺ) {contacted,contacting,contacts} n. การสัมผัส,การพบปะ,การติดต่อ,จุดเชื่อม,คนรู้จักหรือคุ้นเคย,ผู้ใกล้ชิดกับคนเป็นโรคติดต่อ. vt.,vi. ติดต่อกับ., See also: contactual adj.
contact lensn. เลนส์สายตาที่เป็นพลาสติก ใช้วางติดบนกระจกตาแทนแว่นตาได้
English-Thai: Nontri Dictionary
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contact๑. สัมผัส๒. สบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
contact lensเลนส์สัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contactการติดโรค,ศึกษาและติดตาม,สัมผัส [การแพทย์]
Contact lensesเลนส์สัมผัส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดการติดต่อ (v.) lose contact with See also: fall out of contact with Syn. ไม่ติดต่อ Ops. มีการติดต่อ, ติดต่อ
ไม่ติดต่อ (v.) lose contact with See also: fall out of contact with Ops. มีการติดต่อ, ติดต่อ
ติดโรค (v.) contact a disease See also: contact a contagious disease, infect with a disease, communicate illness Syn. ติดเชื้อ
คอนแทคเลนส์ (n.) contact lens Syn. เลนส์สัมผัส
เลนส์สัมผัส (n.) contact lens
งานสังคม (n.) social contact See also: social intercourse
จ้องตา (v.) make eye contact See also: meet someone´s eyes, look someone in the eyes Syn. มองตา
จักขุสัมผัส (n.) optical contact See also: consciousness of light through retinal contact
จุดสัมผัส (n.) point of contact
มองตา (v.) make eye contact See also: meet someone´s eyes, look someone in the eyes Syn. จ้องตา
สบตา (v.) make eye contact See also: meet someone´s eyes, look someone in the eyes Syn. มองตา, จ้องตา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No, I have no contact with herไม่ ฉันไม่ได้ติดต่อกับเธอเลย
We should try to contact moreพวกเราควรพยายามติดต่อกันมากขึ้น
I will contact you in Bangkok when you get backฉันจะติดต่อคุณที่กรุงเทพฯเมื่อคุณกลับมา
You two don't have much contactคุณทั้งสองไม่ได้ติดต่อกันมากนัก
I already made contactฉันติดต่อไว้เรียบร้อยแล้ว
He contacted me a few weeks ago via e-mailเขาติดต่อกับผมทางอีเมลเมื่อสองสามสัปดาห์มาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been trying to contact all the members of Third Troop for years.ฉันได้พยายามที่จะติดต่อ สมาชิกทั้งหมดของสาม กองร้อยมานานหลายปี
You'll have to contact the Shark Research Panel.เราต้องติดต่อกลุ่มผู้ศึกษาฉลาม
Commander advises will contact Chicago precincts... for a local intercept.นาวิกโยธินแนะนำการติดต่อสื่อสารเขต ชิคาโก สำหรับท้องถิ่น
Dave, that will mean breaking contact with the Leonov.เดฟที่จะหมายถึงจะหมด ติดต่อกับ ลีอนอฟ
Wait for your next contact on the road to Dushanbe.รอการติดต่อครั้งต่อไป ที่ถนน Dushanbe
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ...
It may have begun with the shock of contact with Number 26, or possibly...มันกำลังจะเกิดการติดต่อขึ้นอย่างรุนแรง ระหว่างหมายเลข 26 หรือ บางที...
Don't I have some kind of contact with them?ไม่มีช่องทางติดต่อพวกเขาเลยใช่ไหม
You'll want to contact Agent Mulder. We look forward to your reports.พวกเรา เชื่อมั่นในตัวคุณ ว่ามี การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสม
We lost contact with Los Angeles... and the West Coast last night... so it's impossible at this time to know... how many unaffected people are left.เราขาดการติดต่อกับทาง ลอสแองเจลิส และแถบชายฝั่งด้านตะวันตกเมื่อคืนนี้ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ว่า
Batou and Ishikawa are tracking the signal source from their car. Contact them.ตอนนี้ บาโต้ กับ อิชิกาว่า ตามแกะรอยสัญญาณนี่อยู่ ติดต่อพวกเขาสิ
It's possible they've come into contact with someone.เป็นไปได้ที่เขาอาจติดต่อใครซักคนที่นั่น

contact ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中间人[zhōng jiān rén, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄖㄣˊ, 中间人 / 中間人] contact man; go-between; intermediary; at second hand
打交道[dǎ jiāo dào, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄉㄠˋ, 打交道] come into contact with; have dealing with
切点[qiē diǎn, ㄑㄧㄝ ㄉㄧㄢˇ, 切点 / 切點] contact (math.)
联络簿[lián luò bù, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, 联络簿 / 聯絡簿] contact book
联系方式[lián xì fāng shì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 联系方式 / 聯繫方式] contact details; methods of contacting (used on letterhead or website)
隐形眼镜[yǐn xíng yǎn jìng, ˇ ㄒㄧㄥˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, 隐形眼镜 / 隱形眼鏡] contact lens
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
联络[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, 联络 / 聯絡] communication; get in touch with; contact; connection (math.)
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯係] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯繫] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
往还[wǎng huán, ㄨㄤˇ ㄏㄨㄢˊ, 往还 / 往還] contacts; dealings
接触[jiē chù, ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, 接触 / 接觸] contact; access; in touch with
接触器[jiē chù qì, ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ ㄑㄧˋ, 接触器 / 接觸器] contactor
往来[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, 往来 / 往來] dealings; contacts; to go back and forth
走内线[zǒu nèi xiàn, ㄗㄡˇ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 走内线 / 走內線] insider contacts; via private channels; to seek influence with sb via family members (possibly dishonest or underhand)
社交[shè jiāo, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ, 社交] interaction; social contact
[jí, ㄐㄧˊ, 即] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near

contact ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイコンタクト[, aikontakuto] (n) eye contact
コンタクト[, kontakuto] (n,vs) (1) contact; (2) (abbr) (See コンタクトレンズ) contact lens; (P)
コンタクトレンズ[, kontakutorenzu] (n) contact lens; (P)
コンタック[, kontakku] (n) contact
スキンシップ[, sukinshippu] (n) (1) child-rearing with frequent physical contact (wasei
ソフトコンタクトレンズ[, sofutokontakutorenzu] (n) soft contact lens
ハードコンタクトレンズ[, ha-dokontakutorenzu] (n) hard contact lens
ビューゲル[, byu-geru] (n) type of power contact on the top of electric trains (ger
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing
ぺたん[, petan] (adv) (on-mim) (See ぺたぺた・1) sound of something making firm contact with a flat surface
べた焼き[べたやき, betayaki] (n) contact print
人擦れ;人摺れ[ひとずれ, hitozure] (n,adj-no) (1) sophistication; wordly wisdom; (vs) (2) to lose one's innocence; to get sophisticated; to get to know the world by being in contact with people; to lose one's naivete
便りをする[たよりをする, tayoriwosuru] (exp,vs-i) to write (to someone); to drop someone a line; to contact someone
出し投げ[だしなげ, dashinage] (n) sumo winning techniques where the opponent is thrown without close bodily contact
接点状態表示信号[せってんじょうたいひょうじしんごう, settenjoutaihyoujishingou] (n) {comp} contact interrogation signal
接点跳動[せってんちょうどう, settenchoudou] (n) {comp} contact bounce
接触変成帯[せっしょくへんせいたい, sesshokuhenseitai] (n) contact metamorphic aureole; contact aureole; aureole; contact metamorphic zone
摺動[しゅうどう, shuudou] (n) sliding or moving along a smooth surface with continuous contact on that surface
肌掛け布団;肌掛布団[はだがけぶとん;はだかけぶとん, hadagakebuton ; hadakakebuton] (n) thinner futon (in contact with the skin)
触れ[ふれ, fure] (n) (1) proclamation; official notice; (2) touch; contact
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P)
遣り逃げ;やり逃げ[やりにげ, yarinige] (n) (sl) (vulg) having sex with a woman and then breaking off contact with her (esp. after telling her that you love her); wham-bam-thank-you-ma'am; hit it and quit it; fuck and chuck
避ける(P);除ける[さける(避ける)(P);よける(P), sakeru ( sake ru )(P); yokeru (P)] (v1,vt) (1) (よける only) to avoid (physical contact with); (2) (さける only) to avoid (situation); (v1) (3) to ward off; to avert; (P)
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P)
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ...
圧着端子[あっちゃくたんし;あつぎたんし, acchakutanshi ; atsugitanshi] (n) crimp contact; crimped terminal
手掛かり(P);手がかり;手掛り;手懸かり;手懸り[てがかり, tegakari] (n) (1) clue; key; trail; scent; track; contact; (2) handhold; on hand; (P)
無沙汰;不沙汰[ぶさた, busata] (n) not writing or contacting for a while; neglecting to write (call, visit, etc.); failing to write (call, visit, etc.); long silence
異文化交流[いぶんかこうりゅう, ibunkakouryuu] (n) cultural exchange; cross-cultural communication; contacts between different cultures
肌(P);膚[はだ(P);はだえ, hada (P); hadae] (n,n-suf) (1) skin; (2) (See 肌を許す) body (in the context of intimate bodily contact); (3) surface; grain (e.g. of wood); texture; (4) (See 肌が合う) disposition; temperament; character; type; (P)
音信不通[おんしんふつう;いんしんふつう, onshinfutsuu ; inshinfutsuu] (n) break in contact; not hearing from; having no communication with
顔繋ぎ;顔つなぎ[かおつなぎ, kaotsunagi] (n,vs) getting or keeping acquainted with; keeping or establishing useful contacts
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンタクト[こんたくと, kontakuto] contact
接する[せっする, sessuru] to contact
接点[せってん, setten] contact
接点保護[せってんほご, settenhogo] contact protection
接点入力[せってんにゅうりょく, settennyuuryoku] contact input
接点状態表示信号[せってんじょうたいひょうじしんごう, settenjoutaihyoujishingou] contact interrogation signal
接点跳動[せってんちょうどう, settenchoudou] contact bounce
接触[せっしょく, sesshoku] contact (vs)
接触面積[せっしょくめんせき, sesshokumenseki] contact area (of an electrical connection)

contact ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จักขุสัมผัส[n.] (jakkhusamph) EN: vision ; seeing ; eye contact FR:
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with FR: être limitrophe ; border ; se toucher
จุดสัมผัส[n.] (jutsamphat) EN: point of contact ; point of tangency FR: point de contact [m]
จุดต่อ[n. exp.] (jut tø) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link ; node FR: point de contact [m]
แก้วตา[n.] (kaēotā) EN: lens FR: lentille cornéenne [f] ; verre de contact [m]
กายสัมผัส [n.] (kāiyasampha) EN: bodily contact ; bodily touch FR:
การสัมผัส[n.] (kān samphat) EN: contact ; touch ; exposure FR: contact [m] ; toucher [m] ; exposition [f]
การติดต่อ[n.] (kān tittø) EN: communication ; contact ; intercourse ; connection ; dealing with FR: connexion [f] ; contact [m]
การติดต่อโดยตรง[n. exp.] (kān tittø d) EN: direct contact FR:
การติดต่อทางโทรศัพท์[n. exp.] (kān tittø t) EN: telephone contact FR: contact téléphonique [m]
ขาดการติดต่อ[v. exp.] (khāt kān ti) EN: lose contact with FR:
คอนแทคเลนส์[n. exp.] (khønthaek-l) EN: contact lens FR: verre de contact [m]
คบ[v.] (khop) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
คบหา[v.] (khophā) EN: associate with ; make friends with ; contact with FR: faire équipe ; se serrer les coudes
คบหาสมาคม[v. exp.] (khophā samā) EN: associate with ; make friends with ; contact with FR:
คบค้า[v.] (khopkhā) EN: associate with ; make friend with ; contact with FR:
คบค้าสมาคม[v. exp.] (khopkhā sam) EN: associate with ; make friend with ; contact with FR:
คอร์ดเชื่อมจุดสัมผัส[n. exp.] (khøt cheūam) EN: chord of contact FR:
เลนส์สัมผัส[n. exp.] (len samphat) EN: contact lens FR: verre de contact [m] ; lentille de contact [f]
น้ำยาล้างเลนส์สัมผัส[n. exp.] (nāmyā lāng ) EN: contact lens solution FR:
หน้าสัมผัส[n. exp.] (nā samphat) EN: contact surface FR:
งานสังคม[n. exp.] (ngān sangkh) EN: social contact ; event FR:
ไป ๆ มา ๆ[v. exp.] (pai-pai mā-) EN: go from time to time ; keep in contact FR:
พลัดตก[v. exp.] (phlattok) EN: tumble ; slip ; fall ; fall down FR: tomber ; perdre le contact ; choir (litt. - vx)
สัมผัส[v.] (samphat) EN: touch ; feel ; contact ; perceive ; experience FR: toucher ; palper ; sentir ; entrer en contact
สัมผัส[v.] (samphat) EN: get to know ; hobnob with ; come into contact FR: entrer en contact
สถานที่ติดต่อ[n. exp.] (sathānthī t) EN: address FR: adresse de contact [f]
ถึงกัน[v. exp.] (theungkan) EN: be in close contact ; get in touch with FR:
ทอดสะพาน[v.] (thøtsaphān) EN: encourage ; initiate contact ; offer an olive branch ; extend a hand of friendship ; make things easy ; show willingness FR: jeter les ponts
ถูก[v.] (thūk) EN: touch ; come into contact with FR: toucher
ถูกเนื้อต้องตัว[v. exp.] (thūk neūa t) EN: have physical contact with ; touch FR:
ติดต่อ[v.] (tittø) EN: contact ; associate (with) ; communicate (with) ; get in touch (with) ; keep in touch with ; connect ; reach ; deal with ; make a deal FR: contacter ; entrer en contact (avec) ; prendre contact (avec) ; être en contact (avec) ; être en rapport (avec) ; se mettre en rapport (avec) ; atteindre ; relier ; connecter ; adjoindre
ติดต่อกับ[v. exp.] (tittø kap) EN: get in touch with ; stay in touch with ; stay in contact with FR:
ติดต่อกลับไป[v. exp.] (tittø klap ) EN: contact FR: recontacter ; reprendre contact
ปลั๊ก[n.] (plak) EN: plug ; socket FR: prise [f] ; contacteur [m]
รื้อฟื้นความสัมพันธ์ ; รื้อฟื้นสัมพันธ์[v. exp.] (reūfeūn khw) EN: restore contacts FR: restaurer les relations
ติดต่อกลับมา[v. exp.] (tittø klap ) EN: FR: recontacter
ติดต่อธุรกิจ[v. exp.] (tittø thura) EN: establish business contacts FR:

contact ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schräglager {n} [techn.]angular contact bearing
Wälzlager {n} [techn.]antifriction bearing; rolling contact bearing
Messerkontakt {m}blade contact
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement
Crimpkontakt {m} [techn.] | metrischer Crimpkontaktcrimp contact | metric size crimp contact
Lichtlot {n}electric contact gauge
Ausziehkraft {f} | Ausziehkraft eines Kontaktes [electr.]extraction force | contact extraction force
Filterkontakt {m}filter contact
Blitzlichtkontakt {m}flash contact
Gabelkontakt {m}; geschlitzter Kontaktbifurcated contact
Anfangsdurchgangswiderstand {m} [electr.]initial contact resistance
Wackelkontakt {m}loose contact
Abbrand {m} [electr.]loss of contact material
Mischkontakt {m}hermaphroditic contact
Gleitlager {n} [techn.]plain bearing; slide bearing; sliding contact bearing
Sprungkontakt {m} [electr.]quick action contact
Schulterkontakt {f} (Reifen)shoulder contact (tyre)
Schleifkontakt {m}sliding contact
Nietkontakt {m}stake contact
Bandkontakt {m}strip contact
Breite {f} der Reifenaufstandsflächetread contact width
Länge der Reifenaufstandsfläche {f}tread contact length
Hochstromkontakt {m} [electr.] | zweiteiliger Hochstromkontakthigh-power contact | two-pieces high-power contact
Kontaktaufnahme {f} | sich um Kontaktaufnahme bemühenapproach | to try to establish contacts
Hilfskontakt {m}auxiliary contactor
Hilfsschütz {n} [electr.]auxiliary contactor
Bump {m}; erhöhter Kontaktierungsflecken [electr.]bump; raised contact-pad
Umschaltschütz {n} [electr.]changeover contactor
Anpressvorrichtung {f}contact device
Anschlussart {f} [electr.]contact termination
Berührungsfläche {f}contact surface
Federschenkel {m} [techn.]contact tongue
Kontaktverstärker {m}contact stiffener
Kontaktweg {m}contact wipe
Kontaktabzug {n}contact print
Kontaktadresse {f}contact address
Kontaktaufnahme {f} [electr.]contact support
Dreieckschütz {m}delta contactor
Kontaktarmut {f}lack of human contact; social withdrawal
Polzahl {f} [electr.]number of contacts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contact
Back to top