ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bond*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bond, -bond-

*bond* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bearer bond (n.) พันธบัตรที่จ่ายให้ผู้ถือมาเท่านั้น
bond (vt.) ผูกมัด
bond (n.) ข้อผูกมัด See also: พันธนาการ Syn. obligation
bondage (n.) ความเป็นทาส Syn. enslavement
bonded (adj.) ประกันไว้ See also: ประกัน
bondholder (n.) ผู้ถือหุ้น Syn. sharer, stockholder
bonding (n.) การเชื่อม
bondman (n.) ทาส See also: ข้าทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, ขี้ข้า, คนรับใช้ Syn. slave Ops. bondwoman
bonds (n.) ตั๋วเงินคลัง See also: พันธบัตร, ใบหุ้นกู้
bondsman (n.) ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว
bondwoman (n.) ทาส See also: ทาสี, ทาสผู้หญิง Syn. slave Ops. bondman
Eurobond (n.) พันธบัตรในสกุลเงินต่างๆ ที่นำออกขายให้กับนักลงทุนในประเทศอื่นที่ไม่ได้ใช้สกุลเงินที่ระบุไว้ในพันธบัตร
government bond (n.) พันธบัตรรัฐบาล Syn. bond
savings bond (n.) พันธบัตรรัฐบาลมีค่า 50-10,000 ดอลล่าร์
vagabond (n.) คนร่อนเร่ See also: คนจรจัด, คนพเนจร Syn. vagrant, tramp Ops. gentleman, workman
vagabond (adj.) พเนจร See also: ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด Syn. homeless, vagabond
vagabond (vi.) พเนจร See also: ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด
vagabondage (n.) การร่อนเร่ Syn. vagrancy
vagabondism (n.) การร่อนเร่ Syn. vagrancy
English-Thai: HOPE Dictionary
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bond servantn. ทาส,คนรับใช้ที่เป็นทาส, Syn. slave
bond serviceการเป็นทาส
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส,ภาวะที่เป็นทาส,การผูกมัด, Syn. servitude ###A. freedom
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย
bondholdern. ผู้มีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้, See also: bondholding n. การมีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้
bondingn. การผนึก,การเชื่อม,การบัดกรี,การเชื่อมกำบัง
bondmaid(บอนดฺ'เมด) n. ทาสหญิง
bondman(บอนดฺ'เมิน) n. ทาสชาย
bondpapern. กระดาษทนอย่างดี
bondsman(บอนซ' เมิน) n. ทาส,ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง -pl. -bondsmen
debenture bondn. ใบหุ้นกู้ของบริษัท
public bondn. พันธบัตร
savings bondn. พันธบัตรรัฐบาลที่มีเงินค่าสูงถึง $10,000
vagabond(แวก'กะบอนดฺ) adj. พเนจร,ร่อนเร่,จรจัด,ไร้ค่า,ขี้เกียจ. n. คนพเนจร,คนร่อนเร่,คนจรจัด,คนที่ไม่มีความรับผิดชอบ., See also: vagabondish adj., Syn. tramp,vagrant
English-Thai: Nontri Dictionary
bond(n) เครื่องผูกมัด,ข้อผูกมัด,ข้อตกลง,พันธะ,พันธนาการ,พันธบัตร
bondage(n) ความเป็นทาส,การผูกมัด
bonded(adj) ถูกผูกมัด
bonding(n) การเชื่อม,การบัดกรี,การผนึก
bondmaid(n) ทาสหญิง,ทาสี
bondman(n) ทาสชาย,ทาสา
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง,ทาส
vagabond(adj) ซน,ขี้ขโมย,พเนจร,ร่อนเร่,จรจัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
baby bondพันธบัตรที่กำหนดมูลค่าต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bond๑. พันธบัตร, หุ้นกู้ (ก. การเงิน)๒. ทัณฑ์บน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bondage๑. พันธะ (ทางการเมือง)๒. ความเป็นทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonded goodsสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bondingการประกันภัยค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Customs and Excise bondsกรมธรรม์ค้ำประกันศุลกากรและอากรสรรพสามิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeemable bondพันธบัตรที่ไถ่ถอนคืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registered bondพันธบัตรจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sufferance bondใบค้ำประกันอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vagabondคนสัญจรร่อนเร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amide Bondบอนด์แบบอะมีด, พันธะเอไมด์ [การแพทย์]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Bondingการยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Bondsพันธบัตร [TU Subject Heading]
Convertible bondพันธบัตรแปลงสภาพ [การบัญชี]
Dative Bondพันธะเดตีฟ [การแพทย์]
Gilt-edged bondพันธบัตรรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
Rogues and vagabondsคนจรจัด [TU Subject Heading]
Savings bondsพันธบัตรออมทรัพย์ [TU Subject Heading]
single bondพันธะเดี่ยว, พันธะระหว่างอะตอมคู่หนึ่ง ซึ่งคู่อะตอมนี้ใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ 1 คู่ เช่น พันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนในสารประกอบมีเทน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Treasury bondพันธบัตรรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
triple bondพันธะสาม, พันธะระหว่างอะตอม คู่หนึ่งซึ่งคู่อะตอมนี้ใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะสามคู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดาษซับ (n.) bond See also: blotting paper, bond paper
การจองจำ (n.) bondage See also: confinement, imprisonment Syn. การผูกมัด
การผูกมัด (n.) bondage See also: confinement, imprisonment Syn. การจองจำ
พันธนาการ (n.) bondage See also: confinement, imprisonment Syn. การจองจำ, การผูกมัด
พันธบัตร (n.) bond
พันธบัตรรัฐบาล (n.) government bond
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, stocks and bonds! I've lost me place!โธ่ หุ้นกับพันธบัตร ฉันเสียที่ของฉันไปแล้ว
Municipal bonds, Ted. I'm talking double "A" rating.พันธบัตรเทศบาล เท็ด ผมกำลังพูดถึงเรทติ้ง เอเอ
Westley and I are joined by the bonds of love.เวสต์ลีย์และข้าผูกพันกันด้วยพันธะแห่งรัก
Maybe he buys his bonds back from us... for 60% of their value.เขาชอบพนัน อาจซื้อพันธบัตรคืนจากเรา
My way, you get 100% from the insurance company... take the bonds back from us... at 60 cents on the dollar and make yourself another 40%.วิธีผม คุณเคลมประกันได้ 100% ซื้อพันธบัตรคืนจากเรา 60 เซนต์ต่อเหรียญ
You got T-bonds, real estate.มีบ้านมีที่อยู่ ถ้าฉันเป็นแก
I want you to get that to bail bondsmen, bookies... assignment officers and snitches in County.จากพวกเจ้าหน้าที่หรือพวกทรยศหักหลัง
The time has come to cast aside these bonds and to elevate our consciousness to a higher plane.เวลาที่จะปลดเปลื้องเพื่อยกระดับ ความรู้สึกนึกคิดของเรา.
"we must not break our bonds of affection."เราจะต้องไม่เลิกล้ม/ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกัน
I'll bet she's going to resent it, and I'm missing the James Bond marathon on T.N.T.ลูกไม่ชอบแน่ ผมอดดูเจมส์ บอนด์ มาราธอนเลย
On you who travel with him, no oath nor bond is laid to go further than you will.การเดินทางนี้ ไม่มีการบังคับ ไม่มีพันธะ แต่เป็นความต้องการของพวกเจ้า
Because I promised her I'd keep it a secret... and I can't break the bonds of sisterhood.เพราะฉันสัญญาว่าจะรักษาความลับ และฉันก็ทำลายสายสัมพันธ์พี่น้องไม่ได้ด้วย

*bond* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邦德[Bāng dé, ㄅㄤ ㄉㄜˊ, 邦德] Bond (name)
邦迪[bāng dí, ㄅㄤ ㄉㄧˊ, 邦迪] Bondi (name); band-aid (loan)
钮带[niǔ dài, ㄋㄧㄡˇ ㄉㄞˋ, 钮带 / 鈕帶] bond; ties (of friendship etc)
证卷[zhèng juàn, ㄓㄥˋ ㄐㄩㄢˋ, 证卷 / 證卷] a bond (banking); a share certificate; a unit trust
公司债[gōng sī zhài, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓㄞˋ, 公司债 / 公司債] corporate bonds (investments)
[quàn, ㄑㄩㄢˋ, 券] deed; bond; contract; ticket
政府债券[zhèng fǔ zhài quàn, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, 政府债券 / 政府債券] government bonds (investments)
离子键[lí zǐ jiàn, ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ, 离子键 / 離子鍵] ionic bond (chem.)
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 结 / 結] knot; sturdy; bond; to tie; to bind; to check out (of a hotel)
肽键[tài jiàn, ㄊㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, 肽键 / 肽鍵] peptide bond (chem.); peptide linkage; bond in protein between carboxyl radical and amino radical
流浪者[liú làng zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄓㄜˇ, 流浪者] rover; vagabond; vagrant; wanderer
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a
[léi, ㄌㄟˊ, 缧 / 縲] bind; bond
债券[zhài quàn, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, 债券 / 債券] bond
捆缚[kǔn fú, ㄎㄨㄣˇ ㄈㄨˊ, 捆缚 / 捆縛] bondage
公债[gōng zhài, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ, 公债 / 公債] government bond
氢键[qīng jiàn, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, 氢键 / 氫鍵] hydrogen bond
勒紧[lēi jǐn, ㄌㄟ ㄐㄧㄣˇ, 勒紧 / 勒緊] to tighten (bond)
金属键[jīn shǔ jiàn, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 金属键 / 金屬鍵] metallic bond
票面值[piào miàn zhí, ㄆㄧㄠˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓˊ, 票面值] par value; face value (of a bond)
公债券[gōng zhài quàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, 公债券 / 公債券] public bond
国库券[guó kù quàn, ㄍㄨㄛˊ ㄎㄨˋ ㄑㄩㄢˋ, 国库券 / 國庫券] treasury bond
价键[jià jiàn, ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄢˋ, 价键 / 價鍵] valence bond

*bond* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business
イオン結合[イオンけつごう, ion ketsugou] (n) ionic bond
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond
カーボンデーティング[, ka-bonde-teingu] (n) carbon dating
キャットボンド[, kyattobondo] (n) cat bond; catastrophe bond
ジャンクボンド[, jankubondo] (n) junk bond
ジャンク債[ジャンクさい, janku sai] (n) junk bond; junk bonds
ゼロゼロセブン[, zerozerosebun] (n) 007 (James Bond's code in the books and films); double-oh-seven
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions)
バガボンド[, bagabondo] (n) vagabond; (P)
フウライチョウチョウウオ[, fuuraichouchouuo] (n) vagabond butterflyfish (Chaetodon vagabundus, species of the Indo-Pacific)
ボンデージ[, bonde-ji] (n) (sexual) bondage
ボンディング[, bondeingu] (n) bonding
ぼんぼん時計[ぼんぼんどけい, bonbondokei] (n) striking clock; wall clock; pendulum clock
ラジオカーボンデーティング[, rajioka-bonde-teingu] (n) radiocarbon dating
ワラント債[ワラントさい, waranto sai] (n) warrant loan; bonds with warrants
三綱[さんごう, sangou] (n) three bonds (in Confucianism
不飽和結合[ふほうわけつごう, fuhouwaketsugou] (n) unsaturated bond
中期国債ファンド[ちゅうきこくさいファンド, chuukikokusai fando] (n) medium-term government securities fund; middle term national bond fund
亀甲縛り[きっこうしばり, kikkoushibari] (n,vs) tortoise shell bondage; turtle shell bondage
保税倉庫[ほぜいそうこ, hozeisouko] (n) bonded warehouse
保税地域[ほぜいちいき, hozeichiiki] (n) bonded area (i.e. customs)
保証人[ほしょうにん, hoshounin] (n) guarantor; bondsman; (P)
債券[さいけん, saiken] (n) bond; debenture; (P)
債券格付け[さいけんかくづけ, saikenkakuduke] (n) bond rating
債券発行[さいけんはっこう, saikenhakkou] (n) debt issuance; bond issuance
債権所有者[さいけんしょゆうしゃ, saikenshoyuusha] (n) bondholder
公債[こうさい, kousai] (n,adj-no) public debt; public bond or securities; (P)
公共債[こうきょうさい, koukyousai] (n) government bond
公社債[こうしゃさい, koushasai] (n) public bonds; (P)
共役二重結合[きょうやくにじゅうけつごう, kyouyakunijuuketsugou] (n) conjugated double bond
円建て外債[えんだてがいさい, endategaisai] (n) yen-denominated loan; samurai bond
円貨建;円貨建て[えんかだて, enkadate] (adj-f) yen-denominated (e.g. bond)
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble
[けん, ken] (n,n-suf) ticket; coupon; bond; certificate; (P)
券面[けんめん, kenmen] (n) the face of a bond, draft (draught) or certificate
割興[わりこう, warikou] (n) discount industrial bank bond
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)

*bond* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé ; dense
ใบกู้เงิน[n. exp.] (bai kū ngoe) EN: bond debenture FR:
บานแบะ[adv.] (bān bae) EN: a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานเบียง[adv.] (bān bīeng) EN: a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานเบอะ[adv.] (bānboe) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal ; more than enough FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานเบิก[adv.] (bān boēk) EN: a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานตะเกียง[adv.] (bān takīeng) EN: great deal of ; plenty ; more than enough FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานตะโก้[adv.] (bān takō) EN: great deal of FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานตะไท[adv.] (bān ta thai) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
ชุก[adj.] (chuk) EN: abundant ; plentiful ; ample FR: abondant ; copieux
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาวโจร[n. exp.] (dāo jōn) EN: FR: étoile vagabonde [f] ; étoile errante [f]
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread ; plentiful ; numerous; bountiful FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread FR: abondant ; luxuriant
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child ; waif FR:
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child FR: jeune clochard [m]
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; fecund ; many FR: abondant ; nombreux ; copieux ; considérable ; épais ; dense
ฝนหนัก[n. exp.] (fon nak) EN: heavy rain FR: pluie abondante [f] ; pluies abondantes [fpl]
ฝนหนักมาก[n. exp.] (fon nak māk) EN: very heavy rain FR: pluie très abondante [f]
ฝนตกชุก[X] (fon tok chu) EN: high precipitation ; abundant rainfall FR: pluies abondantes [fpl]
ฝนตกหนัก[n. exp.] (fon tok nak) EN: heavy rain ; heavy rainfall ; showery rain ; downpour ; deluge FR: forte pluie [f] ; pluie abondante [f] ; drache [f]
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fon tok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; dracher (Belg.) ; il pleut à verse ; il tombe des cordes ; il pleut très fort
ฝนตกหนักถึงหนักมาก[n. exp.] (fon tok nak) EN: FR: pluies abondantes à très abondantes [fpl]
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[v. exp.] (hen dūay yā) EN: I couldn't agree more FR: être tout à fait du même avis ; abonder ; approuver pleinement
หุ้น[n.] (hun) EN: share ; stake ; part ; bond FR: action boursière [f] ; action [f] ; titre [m] ; part [f] ; participation [f]
หุ้นกู้มีประกัน[n. exp.] (hunkū mī pr) EN: guaranteed bond FR:
หุ้นกู้สกุลเงินบาทบาท[n. exp.] (hunkū sakun) EN: baht bond FR:
เจ้าไม่มีศาล สมภารไม่มีวัด[n. exp.] (jaomaimīsān) EN: wanderer ; vagabond FR:
เจมส์ บอนด์[n. prop.] (Jēm Bøn) EN: James Bond FR: James Bond
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive FR: bondir ; sauter ; plonger
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork FR: bouchon [m] ; bonde [f]
การสลายพันธะ[n. exp.] (kān salāi p) EN: bond breaking FR:
คับคั่ง[adj.] (khapkhang) EN: crowded ; packed ; congested ; jammed ; squeezed together FR: bondé ; encombré
คิดมาก[v.] (khitmāk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard ; overthink ; worry FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci ; être tracassé ; ressasser
คลังสินค้าทัณฑ์บน[n.] (khlangsinkh) EN: bonded warehouse FR:
คล้อย[v.] (khløi) EN: go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; agree with ; defer FR: abonder (dans le sens de qqn)

*bond* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rentenanleihe {f}annuity bond
Kommunalobligation {f}assessment bond
Binderverband {m}heading bond
Bonder {m} (Gerät zum Aufbringen von Chips auf einen Träger)die bonder
Drahtanschluss {m}wire bonding
Durchkontaktierung {f}interlayer connection; continuous bonding
Verbundenheit {f} unter Männernmale bonding
Kassenobligation {f}medium term bond
Orderschuldverschreibung {f}registered bond
Gewährleistungsgarantie {f}retention guarantee; bond
Vagabund-Falterfisch {m} (Chaetodon vagabundus) [zool.]vagabond butterfly
Bondkopf {m}bond head
Bondkraft {f}bond force
Bondparameter {pl}bonding parameters
Bindeton {m}bond clay
Einbindelänge {f}bond length; grip length
Rentenindex {m}bond index
Zolllager {n}bonded warehouse
Zollspeicher {m}bonded warehouse
Haftverbesserer {m}bonding enhancer
Haftvermittler {m}bonding agent
Klebematerial {n}bonding material
Dokumentenpapier {n}bondpaper
freie Ankerstrecke {f}unbonded length of anchor; boundless length of anchor
Landstreicherei {f}vagabondage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bond*
Back to top