ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bond-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bond, *bond*,

-bond- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll bet she's going to resent it, and I'm missing the James Bond marathon on T.N.T.ลูกไม่ชอบแน่ ผมอดดูเจมส์ บอนด์ มาราธอนเลย
On you who travel with him, no oath nor bond is laid to go further than you will.การเดินทางนี้ ไม่มีการบังคับ ไม่มีพันธะ แต่เป็นความต้องการของพวกเจ้า
We can eat the food and bond a bit.เราสามารถกินอาหารและผูกพันบิต
For God's sake, Ringo Starr married a Bond girl.ริงโก้สตาร์ก็แต่งงานกับสาวบอนด์
Now let's go bond with daddy.พวกเราเดินหน้า ไปเชื่อมสัมพันธ์กับพ่อเธอให้ได้.
Or did it bond me to Brad in the insanity of pain...จนกระทั่งได้เห็นผมเป็นแบรด และเขาเป็นผม
But forget what you heard I'm like James Bond the Thirdbut forget what you heard I'm like James bond the Third
I might look like Bond - I'm Bond, James Bond!มันจะดูเหมือนกับเจมส์บอนด์มั๊ย
This made the bond between the Filipinos and the Americans even stronger.ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้สายสัมพันธ์ระหว่าง.. ฟิลิปปินส์ และ อเมริกา แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
The bond of friendship we've made this yearสำหรับมิตรภาพที่เรามีตลอดปี
You're what passes for James Bond around here.นายน่ะมันพ้นยุคเจมส์ บอนด์ ไปแล้ว
Their bond is... stronger than we think.สายสัมพันธ์ของพวกเค้า มันแข็งแรงกว่าที่พวกเราคิด

-bond- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邦德[Bāng dé, ㄅㄤ ㄉㄜˊ, 邦德] Bond (name)
证卷[zhèng juàn, ㄓㄥˋ ㄐㄩㄢˋ, 证卷 / 證卷] a bond (banking); a share certificate; a unit trust
离子键[lí zǐ jiàn, ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ, 离子键 / 離子鍵] ionic bond (chem.)
肽键[tài jiàn, ㄊㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, 肽键 / 肽鍵] peptide bond (chem.); peptide linkage; bond in protein between carboxyl radical and amino radical
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a

-bond- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イオン結合[イオンけつごう, ion ketsugou] (n) ionic bond
キャットボンド[, kyattobondo] (n) cat bond; catastrophe bond
ジャンクボンド[, jankubondo] (n) junk bond
不飽和結合[ふほうわけつごう, fuhouwaketsugou] (n) unsaturated bond
中期国債ファンド[ちゅうきこくさいファンド, chuukikokusai fando] (n) medium-term government securities fund; middle term national bond fund
債券格付け[さいけんかくづけ, saikenkakuduke] (n) bond rating
債券発行[さいけんはっこう, saikenhakkou] (n) debt issuance; bond issuance
公債[こうさい, kousai] (n,adj-no) public debt; public bond or securities; (P)
公共債[こうきょうさい, koukyousai] (n) government bond
共役二重結合[きょうやくにじゅうけつごう, kyouyakunijuuketsugou] (n) conjugated double bond
円建て外債[えんだてがいさい, endategaisai] (n) yen-denominated loan; samurai bond
割興[わりこう, warikou] (n) discount industrial bank bond
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
国債先物[こくさいさきもの, kokusaisakimono] (n) government bond futures
国債発行[こくさいはっこう, kokusaihakkou] (n) government bond issuance
大災害債券[だいさいがいさいけん, daisaigaisaiken] (n) (obsc) (See キャットボンド) catastrophe bond; cat bond
学債[がくさい, gakusai] (n) (abbr) (See 学校債券) school bond or debenture
学校債券[がっこうさいけん, gakkousaiken] (n) school bond or debenture
年金証書[ねんきんしょうしょ, nenkinshousho] (n) annuity bond
株式買受権付社債[かぶしきかいうけけんつきしゃさい, kabushikikaiukekentsukishasai] (n) bond with stock purchase warrant
永久公債[えいきゅうこうさい, eikyuukousai] (n) perpetual bond
社債償還[しゃさいしょうかん, shasaishoukan] (n) bond redemption; debenture redemption
貯蓄債券[ちょちくさいけん, chochikusaiken] (n) savings bond
赤字国債[あかじこくさい, akajikokusai] (n) deficit-covering (government) bond
転換社債[てんかんしゃさい, tenkanshasai] (n) convertible (corporate) bond
転換社債型新株予約権付社債[てんかんしゃさいがたしんかぶよやくけんつきしゃさい, tenkanshasaigatashinkabuyoyakukentsukishasai] (n) (See 転換社債) convertible bond
金融債[きんゆうさい, kinyuusai] (n) bank debenture bond
長期国債[ちょうきこくさい, choukikokusai] (n) long-term national bond

-bond- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบกู้เงิน[n. exp.] (bai kū ngoe) EN: bond debenture FR:
หุ้น[n.] (hun) EN: share ; stake ; part ; bond FR: action boursière [f] ; action [f] ; titre [m] ; part [f] ; participation [f]
หุ้นกู้มีประกัน[n. exp.] (hunkū mī pr) EN: guaranteed bond FR:
หุ้นกู้สกุลเงินบาทบาท[n. exp.] (hunkū sakun) EN: baht bond FR:
เจมส์ บอนด์[n. prop.] (Jēm Bøn) EN: James Bond FR: James Bond
การสลายพันธะ[n. exp.] (kān salāi p) EN: bond breaking FR:
กองทุนหุ้นกู้[n. exp.] (køngthun hu) EN: bond fund FR:
กองทุนพันธบัตร[n. exp.] (køngthun ph) EN: bond fund FR:
กองทุนพันธบัตรเอเชีย [n. exp.] (køngthun ph) EN: Asian Bond Fund ; Asia Bond Fund FR:
กระดาษปอนด์[n. exp.] (kradāt pøn ) EN: fine paper ; bond paper FR: papier fin [m]
กระทำผิดทัณฑ์บน[v. exp.] (kratham phi) EN: break the bond FR:
ลงทัณฑ์[v.] (longthan) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour FR: punir ; sanctionner
มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย[org.] (Māttrakān R) EN: Asian Bond Markets Initiative (ABMI) FR:
เงินประกัน[n.] (ngoen praka) EN: bail ; bail bond ; bond ; security ; deposit ; marginal deposit FR: garantie [f] ; caution [f]
พลังงานพันธะ[n. exp.] (phalang-ngā) EN: bond energy FR: énergie de liaison [f]
พันธะ[n.] (phantha) EN: liaison ; bond ; ties FR: liaison [f]
พันธ-[pref. (n.)] (phantha-) EN: bond ; ties FR:
พันธะไอออนิก[n. exp.] (phantha ai-) EN: ionic bond FR:
พันธบัตร[n.] (phanthabat) EN: bond ; debenture FR:
พันธบัตรเอเชีย [n. exp.] (phanthabat ) EN: Asia Bond FR:
พันธบัตรเงินบาท[n. exp.] (phanthabat ) EN: Baht Bond FR:
พันธบัตรออมทรัพย์[n. exp.] (phanthabat ) EN: saving bond FR:
พันธบัตรแปลงสภาพ[n. exp.] (phanthabat ) EN: convertible bond FR:
พันธบัตรรัฐบาล[n. exp.] (phanthabat ) EN: government bond ; treasury bond FR: obligation du gouvernement [f]
พันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน[n. exp.] (phanthabat ) EN: secured bond FR:
พันธะเคมี[n. exp.] (phantha khē) EN: chemical bond FR: liaison chimique [f]
พันธะโคเวเลนต์[n. exp.] (phantha khō) EN: covalent bond FR: liaison covalente [f]
พันธะโลหะ[n. exp.] (phantha lōh) EN: metallic bond FR:
พันธนาการ[n.] (phanthanākā) EN: commitment ; fetter ; ties ; imprisonment ; bondage ; bond FR:
พันธะเพปไทด์[n. exp.] (phantha phē) EN: peptide bond FR:
ผู้ถือพันธบัตร[n. exp.] (phūtheū pha) EN: bond holder FR:
สายสัมพันธ์[n.] (saīsamphan) EN: relation ; kinship ; correspondence ; ties ; bond ; link FR:
สัมพันธภาพ[n.] (samphanthap) EN: relations ; relationship ; association ; connection ; bond FR: relation [f]
โซ่ทองคล้องใจ[X] (sō thøng kh) EN: bond of love FR:
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้[n. exp.] (suan koēn m) EN: bond premium FR:
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้[n. exp.] (suan tam kw) EN: bond discount FR:
ตลาดพันธบัตรเอเชีย [n. exp.] (talāt phant) EN: Asian Bond FR:
ทัณฑ์บน[n.] (thanbon) EN: parole ; verbal promise ; written promise to refrain from doing something ; bond of good behaviour/bahavior (Am.) FR: probation [f] ; mise à l'épreuve [f]
ตราสารหนี้ชนิดทยอยคืนเงินต้น[n. exp.] (trāsān nī c) EN: amortizing issue ; amortizing bond FR:
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย[n. exp.] (trāsān nī t) EN: zero coupon bond FR:

-bond- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rentenanleihe {f}annuity bond
Kommunalobligation {f}assessment bond
Binderverband {m}heading bond
Kassenobligation {f}medium term bond
Orderschuldverschreibung {f}registered bond
Gewährleistungsgarantie {f}retention guarantee; bond

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bond-
Back to top