ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bondwoman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bondwoman*, -bondwoman-

bondwoman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bondwoman (n.) ทาส See also: ทาสี, ทาสผู้หญิง Syn. slave Ops. bondman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bondwoman
Back to top