ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imprisonment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imprisonment*, -imprisonment-

imprisonment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imprisonment (n.) การจำคุก See also: การกักขัง, การคุมขัง Syn. confinement, immurement
English-Thai: HOPE Dictionary
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง
English-Thai: Nontri Dictionary
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imprisonmentการจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imprisonmentการจำคุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โทษจำ (n.) imprisonment See also: incarceration, custody, confinement, captivity, isolation, duress, durance, bondage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม!
Of the charges of rape and premeditated murder Corporal Clark is found guilty sentenced to life imprisonment at hard labor.ด้วยข้อหาร่วมโทรมหญิง และฆาตกรรม สิบตรีโธมัส คลาร์คมีความผิด ให้จำคุกตลอดชีวิตและทำงานหนัก
10 days imprisonment for selling porn tapes to teenagers!ติดคุก 10 วัน เพราะขายวีดีโอโป๊ให้เด็ก
False imprisonment and torture.กักขังหน่วงเหนี่ยว และทรมาน
The court sentences the accused, Schmitz, to imprisonment for life.ศาลตัดสินให้ลงโทษดังต่อไปนี้ ชมิดส์ ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต
After his imprisonment Kitazato asked for a second and third re-examination of evidence from his case but the DNA evidence was ruled absolute and the court denied his requests.หลังจากเขาติดคุก... ...คิตะซาโต้ก็ขอให้มีการตรวจสอบหลักฐานใหม่ อีก2-3ครั้งกับคดึของเค้า ...แต่ผลDNAเป็นหลักฐานที่ไม่มีข้อโต้แย้ง...
I sentence Alex Turner Jung to life imprisonment for murder, and Robert J. Pearson to minimum of 1 year,ศาลจึงตัดสินให้อเล็กซ์ เทอร์เนอร์ จุง ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตในคดีฆาตกรรม และ โรเบิร์ต เจ เพียร์สัน ได้รับโทษจำคุกเป็นระยะเวลา 1 ปี
Isn't that violating the law on kidnapping and imprisonment charges?เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยข้อหา ลักพาตัวและกักขังไม่ใช่หรือ
Our days of imprisonment are over.ช่วงเวลาแห่งการถูกจองจำของเรา สิ้นสุดลงแล้ว
My father's false imprisonment taught me that in a crisis you quickly find out who your real friends are.ความผิดของพ่อ ทำให้ต้องถูกจำคุก สอนฉันให้รู้ว่าในภาวะวิกฤต คุณต้องรีบหาให้พบ ใครคือเพื่อนแท้
I risk federal imprisonment for you, and this is how I get treated?ฉันเสี่ยงถูกเข้าคุก เพื่อนาย และนี่คือสิ่งที่ฉันได้รับเหรอ

imprisonment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 有期徒刑] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment)
羁押[jī yā, ㄐㄧ ㄧㄚ, 羁押 / 羈押] detention; imprisonment
坐牢[zuò láo, ㄗㄨㄛˋ ㄌㄠˊ, 坐牢] imprisonment; imprisoned
无期徒刑[wú qī tú xíng, ˊ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 无期徒刑 / 無期徒刑] life imprisonment

imprisonment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment
実刑[じっけい, jikkei] (n) (1) jail sentence; gaol sentence; (2) imprisonment without a stay of execution; (P)
懲役[ちょうえき, choueki] (n) penal servitude; imprisonment with hard labor (hard labour); (P)
永牢[えいろう, eirou] (n) life imprisonment
無期刑[むきけい, mukikei] (n) life imprisonment
無期懲役[むきちょうえき, mukichoueki] (n) life imprisonment
禁固刑;禁錮刑[きんこけい, kinkokei] (n) (penalty of) imprisonment
自由刑[じゆうけい, jiyuukei] (n) punishment by imprisonment or curtailment of liberties
重禁錮[じゅうきんこ, juukinko] (n) imprisonment with hard labor (hard labour)
入所[にゅうしょ, nyuusho] (n,vs) entrance; admission; imprisonment; internment; (P)
捕らわれ;捕われ;囚われ[とらわれ, toraware] (n) imprisonment; captive
獄中[ごくちゅう, gokuchuu] (n,adj-no) during imprisonment; while in jail (gaol); (P)
留置[りゅうち, ryuuchi] (n,vs) detainment; imprisonment; poundage; (P)
禁固(P);禁錮[きんこ, kinko] (n,vs) imprisonment; confinement; (P)
終身刑[しゅうしんけい, shuushinkei] (n) life imprisonment; life sentence

imprisonment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำคุกตลอดชีวิต[v. exp.] (jamkhuk tal) EN: get life imprisonment ; get life sentence FR: être condamné à perpétuité
หมายจำคุก[n. exp.] (māi jamkhuk) EN: warrant of imprisonment ; committal to prison FR:
นักโทษเด็ดขาด[n.] (nakthōtdetk) EN: prisoner with a confirmed sentence of imprisonment FR:
พันธนาการ[n.] (phanthanākā) EN: commitment ; fetter ; ties ; imprisonment ; bondage ; bond FR:
ระยะเวลาจำคุก[n. exp.] (raya wēlā j) EN: period of imprisonment FR:
ตัดสินจำคุก[v. exp.] (tatsin jamk) EN: be sentenced to imprisonment FR: condamner à une peine de réclusion
ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต[v. exp.] (tatsin jamk) EN: sentence to life imprisonment FR:
โทษจำ[n. exp.] (thōt jam) EN: imprisonment FR: peine de prison [f]
โทษจำคุก[n. exp.] (thōt jamkhu) EN: prison sentence ; imprisonment FR: peine de prison [f]
โทษจำคุกสิบปี = โทษจำคุก 10 ปี[n. exp.] (thōt jamkhu) EN: ten years imprisonment ; 10 years imprisonment FR: peine d'emeprisonnement de 10 ans [f] ; dix ans de réclusion criminelle [mpl]
โทษจำคุกตลอดชีวิต[n. exp.] (thōt jamkhu) EN: life sentence ; life imprisonment ; imprisonment for life FR: peine de prison à perpétuité [f] ; emprisonnement à perpétuité [m] ; réclusion criminelle à perpétuité [f]
ถูกพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต [v. exp.] (thūk phiphā) EN: be sentenced to life imprisonment FR:
ต้องระวางโทษจำคุก[v. exp.] (tǿng rawāng) EN: be liable to imprisonment FR:

imprisonment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebenslange Haft {f}life imprisonment
Beugehaft {f}imprisonment for contempt; coercive detention
Untersuchungshaft {f}imprisonment on remand

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imprisonment
Back to top