ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

workman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *workman*, -workman-

workman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
workman (n.) คนงาน Syn. laborer, worker
workman (n.) ช่างฝีมือ See also: ช่าง Syn. artisan, craftsman
workmanlike (adj.) ซึ่งมีฝีมือ See also: ซึ่งทำงานดี Syn. workmanly
workmanly (adj.) ซึ่งมีฝีมือ See also: ซึ่งทำงานดี
workmanship (n.) ฝีมือของช่างหรือคนงาน See also: ทักษะการทำงานของช่างหรือคนงาน Syn. craft, skill
English-Thai: HOPE Dictionary
workman(เวิร์ค 'เมิน) n. คนงาน,กรรมกร pl., See also: workmen
workmanship(เวิร์ค 'เมินเชิพ) n. ฝีมือ,ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,คุณภาพของงาน,ผลิตผลของแรงงาน,ผลงานที่ทำ, Syn. craftsmanship
English-Thai: Nontri Dictionary
workman(n) คนงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ช่างฝีมือ
workmanship(n) ฝีมือ,ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,ผลงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
workman; workmenคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He hired a workman to repair the fenceเขาจ้างคนงานคนหนึ่งมาซ่อมรั้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, exactly, because a good workman chooses the correct tool for the job.จริงๆแล้วเป็นเพราะคนงานที่ฉลาด เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมต่างหาก
I saw a workman loading his truck.ผมเห็นคนงานกำลังขนของใส่รถ
It's lousy workmanship, that's what it is.งานฝีมือห่วยๆ, นั่นอะไร.
Now, this is workmanship.นี่ไง, นี่แหละงานฝีมือ.
Thirty-five, thirty-five, excellent workmanship and delivery times respected.30 เวลา 30 วัน เงียบๆ
And he goes, "you got one hell of a workman's comp claim, kid."เขาว่างี้นะ "นายได้เรื่องร้องเรียนที่แย่ที่สุดแน่ๆ ไอ้หนู"
Maybe I'll get a workman's comp. Yeah, "mental anguish" waver.บางที่ฉันน่าจะไปเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ "เจ็บปวดรวดร้าว"เอาอะไรดี
Swords of the best workmanship.ดาบจากสุดยอดช่างตีเหล็ก
The only place you'd find workmanship of this quality... is the royal forge of Camelot.ที่เดียวที่จะทำดาบคุณภาพเยี่ยมขนาดนี้ได้ มีแต่เพียง... โรงหล่อแห่งราชวงศ์คาเมลอตเท่านั้น
Looks like some pretty shoddy workmanship on the cap flange.มันเหมือนงานฝีมือกระจอกๆเลยนะ
I'm assuming we've got workman's comp, right?สมมติว่าเรามีกองทุนเงินทดแทน ใช่มั้ย?
The workmanship is undeniable.ช่างมีฝีมือดีทีเดียว

workman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手艺[shǒu yì, ㄕㄡˇ ㄧˋ, 手艺 / 手藝] craft; workmanship; one's cooking
神工鬼斧[shén gōng guǐ fǔ, ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ, 神工鬼斧] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
鬼斧神工[guǐ fǔ shén gōng, ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ, 鬼斧神工] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
品级[pǐn jí, ㄆㄧㄣˇ ㄐㄧˊ, 品级 / 品級] workmanship

workman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕上工[しあげこう, shiagekou] (n) finishing workman
弘法筆を選ばず;弘法筆を択ばず[こうぼうふでをえらばず, kouboufudewoerabazu] (exp) (id) a good workman does not blame his tools
仕事師[しごとし, shigotoshi] (n) workman; enterpriser; schemer
作り方[つくりかた, tsukurikata] (n) (1) (See 作る・1) style of building; construction; workmanship; way of making; (2) (See 作る・2) recipe; (3) (See 作る・3) how to grow (something)
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P)
出来が悪い[できがわるい, dekigawarui] (exp,adj-i) (1) (having) bad marks or results (e.g. in school); (2) of poor quality or workmanship
出来栄え;出来映え;出来ばえ[できばえ, dekibae] (n) (1) result; effect; performance; success; (2) workmanship; execution; shape and quality of (an article); finishing touches
出来過ぎ[できすぎ, dekisugi] (adj-na,adj-no) too good (in performance, workmanship, etc.)
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan
巧を誇る[こうをほこる, kouwohokoru] (exp,v5r) to be of excellent workmanship
巧技[こうぎ, kougi] (n) skill; fine workmanship
巧拙[こうせつ, kousetsu] (n) tact; skill; workmanship; (P)
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P)
施工[せこう(P);しこう, sekou (P); shikou] (n,vs) construction; constructing; carrying out; work; formation; workmanship; execution; (P)
職人体の男[しょくにんていのおとこ, shokuninteinootoko] (n) man dressed like an artisan; man of workmanlike appearance
菜っ葉服;菜葉服[なっぱふく, nappafuku] (n) (light blue) overalls; workman's overalls

workman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[n.] (chāng = cha) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker ; skilled workman FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
คนงาน[n.] (khonngān) EN: worker ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
กุลี[n.] (kulī) EN: coolie ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; toiler FR: cooliie [m] ; porteur [m] ; travailleur manuel [m]
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; workmanship ; proficiency ; knack FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f] ; facture [f]
ฝีมือชั้นสวะ[n. exp.] (fīmeū chan ) EN: trashy workmanship FR:
น้ำมือ[n.] (nāmmeū) EN: handiwork ; workmanship FR:

workman ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wertarbeit {f}high-class workmanship
Mannschaft {f}workmanship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า workman
Back to top