ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vagrancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vagrancy*, -vagrancy-

vagrancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vagrancy (n.) การเร่ร่อน See also: การพเนจร, การไร้ที่อยู่อาศัย, การระเหระร่อน Syn. homelessness, hoboism, wandering
English-Thai: HOPE Dictionary
vagrancy(เว'เกรินซี) n. ความไม่แน่นอน,ความรวนเร,การพเนจร,การเร่ร่อน,ความจรจัด,ลักษณะจรจัด, Syn. reverie
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vagrancyความเป็นคนจรจัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน
Killed for vagrancy, in 'Jerkwater', USA.ฆ่าจรจัดใน เมืองโง่ สหรัฐอเมริกา
Littering, loitering, vandalism, vagrancy-ทำสกปรก เถลไถล ซุกซน มือบอน
Look at his history-- mental illness, substance abuse, vagrancy.ดูประวัิติเขาสิ กระทบกระเทือนจิตใจ ถูกเหยียดหยาม
One man saving the world as we know it is another man's vagrancy.การกอบกู้โลกของชายคนหนึ่ง อาจถูกบางคนมองว่าว่างงาน

vagrancy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
流浪[るろう, rurou] (n,vs) vagrancy; wandering; nomadism; (P)
浮浪[ふろう, furou] (n,vs) vagrancy; vagabondage; wander around

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vagrancy
Back to top