ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vagabond

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vagabond*, -vagabond-

vagabond ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vagabond (n.) คนร่อนเร่ See also: คนจรจัด, คนพเนจร Syn. vagrant, tramp Ops. gentleman, workman
vagabond (adj.) พเนจร See also: ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด Syn. homeless, vagabond
vagabond (vi.) พเนจร See also: ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด
vagabondage (n.) การร่อนเร่ Syn. vagrancy
vagabondism (n.) การร่อนเร่ Syn. vagrancy
English-Thai: HOPE Dictionary
vagabond(แวก'กะบอนดฺ) adj. พเนจร,ร่อนเร่,จรจัด,ไร้ค่า,ขี้เกียจ. n. คนพเนจร,คนร่อนเร่,คนจรจัด,คนที่ไม่มีความรับผิดชอบ., See also: vagabondish adj., Syn. tramp,vagrant
English-Thai: Nontri Dictionary
vagabond(adj) ซน,ขี้ขโมย,พเนจร,ร่อนเร่,จรจัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vagabondคนสัญจรร่อนเร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm living like a vagabond in a teenage girl's bedroom.ฉันเหมือนคนเร่ร่อนในห้องเด็กวัยรุ่น
The wages for these vagabond members are all accounted by him.ค่าจ้างคนจรจัดพวกนี้ เขาจะเป็นคนจ่ายมันเอง
Butler Seo is a vagabond musician.พ่อบ้านซอ เป็นวณิพกพเนจร..
♪ Build a stairway to heaven with a prince or a vagabond# สร้างทางไปสวรรค์ พร้อมเจ้าชายและยาจก #
No one really trusts Meisner and the methods he formulated during his vagabond days in vienna.ไม่มีใครเชื่อใจมีสเนอร์จริงๆรวมทั้งวิธีการของเค้า ช่วงระหว่างที่เค้าไม่อยู่\ในเวียนนา
These are vagabonds who'll stop at nothing to take your money.พวกนี้เป็นพวกเร่ร่อนที่จะไม่มีวันหยุดจนกว่าจะได้เงินจากเธอ
Sounds like some Fae has a taste for young vagabonds.เหมือนบางเฟจะชอบกินวัยรุ่นนะ
They mistook me for a vagabond.พวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าผม Vagabond
We don't want no tramps, beggars ... nor vagabonds around ... here.มีปัญหามากพอกับ คนที่ต้องการที่จะมี

vagabond ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流浪者[liú làng zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄓㄜˇ, 流浪者] rover; vagabond; vagrant; wanderer

vagabond ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond
フウライチョウチョウウオ[, fuuraichouchouuo] (n) vagabond butterflyfish (Chaetodon vagabundus, species of the Indo-Pacific)
放浪生活[ほうろうせいかつ, hourouseikatsu] (n) (leading) a vagabond life; (leading) a wandering existence
漂泊者[ひょうはくしゃ, hyouhakusha] (n) vagabond
バガボンド[, bagabondo] (n) vagabond; (P)
宿無し[やどなし, yadonashi] (n) homeless person; vagabond; tramp
放浪癖[ほうろうへき, hourouheki] (n) vagrant habits; vagabondism; wanderlust
旅烏;旅鴉[たびがらす, tabigarasu] (n) (1) wanderer; stranger; vagrant; vagabond; (2) disparaging term used to refer to someone from another region
浮浪[ふろう, furou] (n,vs) vagrancy; vagabondage; wander around
瘋癲[ふうてん;フーテン, fuuten ; fu-ten] (n) (1) (ふうてん only) (sens) insanity; insane person; (2) vagabond; wanderer
風太郎;プー太郎[ぷうたろう(風太郎);プーたろう(プー太郎);ふうたろう(風太郎);プータロー(P), puutarou ( fuutarou ); pu-tarou ( pu-tarou ); fuutarou ( fuutarou ); pu-taro-(P)] (n) (1) (col) vagabond; floater; vagrant; (2) day labourer, esp. on the docks; (P)
風来人[ふうらいじん, fuuraijin] (n) (See 風来坊) wanderer; vagabond; capricious person; hobo
風来坊[ふうらいぼう, fuuraibou] (n) wanderer; vagabond; capricious person; hobo

vagabond ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child ; waif FR:
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child FR: jeune clochard [m]
เจ้าไม่มีศาล สมภารไม่มีวัด[n. exp.] (jaomaimīsān) EN: wanderer ; vagabond FR:
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
คนจรจัด[n. exp.] (khon jønjat) EN: vagrant ; vagabond FR: vagabond [m] ; chemineau [m] (vx)
กุ๊ย[n.] (kui) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler FR: clochard [m] ; clodo [m] (fam.) ; mendiant [m] ; vagabond [m]
ผีไม่มีศาล[n.] (phī mai mī ) EN: vagabond FR:
ระเหระหน[adj.] (rahērahon) EN: vagabond ; nomadic ; itinerant FR: nomade ; itinérant
สุนัขจรจัด[n. exp.] (sunak jønja) EN: stray dog FR: chien vagabond [m] ; chien errant [m]
ดาวโจร[n. exp.] (dāo jōn) EN: FR: étoile vagabonde [f] ; étoile errante [f]
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless ; stray FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe ; vagabond
นกกะลิงเขียด[n. exp.] (nok kaling ) EN: Rufous Treepie FR: Témia vagabonde [f] ; Pie vagabonde de l'Inde [f] ; Témia rousse [f]
นกกะลิงเขียดสีน้ำตาล[n. exp.] (nok kaling ) EN: Rufous Treepie FR: Témia vagabonde [f] ; Pie vagabonde de l’Inde [f] ; Témia rousse [f]
นกกะลิงเขียดสีเทา[n. exp.] (nok kaling ) EN: Grey Treepie ; Himalayan Treepie, FR: Témia de Swinhoe [f] ; Pie grise [f] ; Pie vagabonde de Taïwan [f] ; Témia de Formose [f]
เตร่[v.] (trē) EN: saunter about ; stroll about ; roam ; wander ; rove ; drift FR: errer ; vagabonder ; musarder ; muser
เตร็ดเตร่[v.] (trettrē) EN: stroll ; roam ; wander FR: déambuler ; errer ; bourlinguer (fam.) ; vadrouiller (fam.) ; vagabonder
เตร็ดเตรน[v.] (trettrēn) EN: stroll ; roam ; wander FR: déambuler ; errer ; bourlinguer (fam.) ; vadrouiller (fam.) ; vagabonder

vagabond ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vagabund-Falterfisch {m} (Chaetodon vagabundus) [zool.]vagabond butterfly
Landstreicherei {f}vagabondage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vagabond
Back to top