ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*area*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น area, -area-

*area* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
area (n.) บริเวณ See also: พื้นที่ Syn. space
area (n.) พื้นผิว
area (n.) ย่าน See also: แถบ, บริเวณ, แถว, ละแวก, ถิ่น, อาณาบริเวณ Syn. region, tract
area around (n.) บริเวณแวดล้อม See also: สิ่งที่ห้อมล้อม Syn. enclosure
caesarean (n.) การคลอดบุตรโดยการผ่าท้อง Syn. caesareance, caesarean section, c-section
caesarean section (n.) การคลอดบุตรโดยการผ่าท้อง Syn. caesarean, caesareance, c-section
caesareance (n.) การคลอดบุตรโดยการผ่าท้อง Syn. caesarean section, c-section
caesareance (n.) การคลอดบุตรโดยการผ่าท้อง Syn. caesarean, c-section
catchment area (n.) พื้นที่รับน้ำของแม่น้ำหรือทะเลสาบ Syn. drainage basin
concentrated area (n.) แหล่งศูนย์รวม See also: ศูนย์กลางสำคัญ Syn. center
free trade area (n.) ตลาด See also: ตลาดสด, สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า, สถานที่ขายของ Syn. store, stall shopping center
grey area (idm.) สิ่งที่ซับซ้อน See also: สิ่งที่ยากจะเข้าใจ
industrial area (n.) เขตอุตสาหกรรม
low pressure area (n.) ความกดอากาศต่ำ See also: บริเวณความกดอากาศต่ำ, ไซโคลน, ดีเปรสชั่น
no-go area (n.) บริเวณอันตรายซึ่งห้ามเข้า
parking area (n.) ที่จอดรถ Syn. parking lot
rural area (n.) ชนบท See also: บ้านนอก, ต่างจังหวัด Syn. rural district
Shakespearean (adj.) เกี่ยวกับเช็กสเปียร์หรือผลงานของเช็กสเปียร์ Syn. Shakespearian
Shakespearean (n.) ผู้ศึกษาผลงานของเช็กสเปียร์ Syn. Shakespearian
solid flat area (n.) พื้นผิวที่เป็นของแข็ง See also: บริเวณที่ราบแข็ง
urban area (n.) เขตเมือง See also: ชุมชนเมือง Syn. suburb Ops. rural
English-Thai: HOPE Dictionary
area(แอ'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา, Syn. section,space, field, zone)
area codeเลขหน่วยที่หมายถึงเขตโทรศัพท์ของส่วนต่าง ๆ ของประเทศ
areaway(แอร'เรียเวย์) n. ที่ว่างหน้าห้องใต้ดิน
caesarean(ซิซารฺ์'เรียน) adj. เกี่ยวกับซีซาร์, Syn. Cesarean,Cesarian
caesarean section(-เซค'เชิน) n. การผ่าผนังช่องท้องและมดลูกเพื่อเอาทารกในครรภ์ออก, Syn. Caesarean operation
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
cesarean(ซิแซร'เรียน) adj.,n. = Caesarean., Syn. Cesarian
high memory areaเขตปฏิบัติการหน่วยความจำสูงใช้ตัวย่อว่า HMA หมายถึงขนาดของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบดอส (เดิมมี 64 K) ที่สามารถนำมาขยายเพิ่มขึ้นให้เกิน กว่า 1 เมกะไบต์ได้
local area network(LAN) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ, การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นข่ายงานเฉพาะบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก : ย่อว่า LAN, ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ใช้ตัวย่อว่า LAN หมายถึง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบ หรือหลาย ๆ เครื่องที่มีการทำงานเชื่อมกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องอยู่ในบริเวรใกล้ ๆ กัน เช่นในอาคารเดียวกันเป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟทืแวรืช่วยด้วย หากเป็นเครือข่ายเครื่องอยู่ห่างกัน เรียกว่า wan (wide area network ดู wan)
shakespearean(เชคสเพีย'เรียน) adj. เกี่ยวกับเชคสเปียร์หรือผลงานของเขา., See also: Shakespeareanism n. Shakespearianism n., Syn. Shakespearian
wide area networkwide area network ข่ายงานบริเวณกว้างใช้ตัวย่อว่า WAN (อ่านว่า แวน) หมายถึง ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง (ถ้าเป็นบริเวณแคบ ๆ เรียกว่า LAN หรือ local area network) เช่น ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมจากกันและกันได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เป็นตัวการสำคัญด้วยตัวหนึ่ง การเชื่อมโยงนั้น อาจใช้สายโทรศัพท์ สายเคเบิล เส้นใยนำแสง (optical fibre) หรือดาวเทียม ก็ได้ดู local area network เปรียบเทียบ
work areaพื้นที่ใช้งานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เก็บไว้ใช้เป็นที่สำหรับนำข้อมูลมาบวก ลบ คูณ หาร หรือประมวลผลอย่างอื่นมีความหมายเหมือน work space
English-Thai: Nontri Dictionary
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
areaพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
catchment area๑. พื้นที่รับน้ำ๒. บริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cesarean sectionการผ่าท้องทำคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
combat areaพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cultivable areaพื้นที่ที่เพาะปลูกได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cultivated areaพื้นที่เพาะปลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disaster areaเขตประสบภัยพิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
LAN (local area network)แลน (ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
local area network (LAN)ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (แลน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MAN (metropolitan area network)แมน (ข่ายงานบริเวณนครหลวง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
quench areaบริเวณเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sieve areaบริเวณตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
statistical areaพื้นที่ทางสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
swept areaพื้นที่กวาด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
urban areaพื้นที่เมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
WAN (wide area network)แวน (ข่ายงานบริเวณกว้าง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wide area information service (WAIS)บริการสารสนเทศบริเวณกว้าง (เวส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wide area network (WAN)ข่ายงานบริเวณกว้าง (แวน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
work area; work space; work storageพื้นที่ใช้งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdominal Areaพื้นที่บริเวณท้อง [การแพทย์]
Areaพื้นที่ [การแพทย์]
Auditory Areaบริเวณรับเสียง [การแพทย์]
Bare Areaบริเวณที่ไม่มีเนื้อเยื่อบุช่องท้องมาคลุม,ไม่มีเยื่อบุช่องท้องหุ้ม [การแพทย์]
borrow areaborrow area, บ่อยืมดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Campus Area Network เครือข่ายวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์]
Caribbean Areaภูมิภาคแคริบเบียน [TU Subject Heading]
catchment areacatchment area, บริเวณลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cesarean sectionการผ่าท้องทำคลอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
Donor Areaบริเวณให้ [การแพทย์]
Grey Area Measures มาตรการคลุมเครือ มาตรการที่อยู่นอกกรอบของข้อตกลงแกตต์ (ดู GATT) ได้แก่ การทำความตกลงทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อจำกัดการส่งออก (ดู Export Restriant Agreement) การจัดระเบียบการตลาด (ดู Orderly Marketing Agreement) ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติและมีผลบิดเบือนการค้าเสรี ระหว่างประเทศ ในการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ (ดู Uruguay Round) ได้ยกเอาเรื่องมาตรการคลุมเครือขึ้นมาพิจารณา และได้กำหนดไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการคลุมเครือที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมาตรการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า สำหรับมาตรการคลุมเครือต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลงแกตต์ หรือจะต้องยกเลิกไปภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ผลการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลใช้บังคับในกลางปี พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
Local Area Network ระบบแลน เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ ระบบข่ายงานขนาดเล็ก [คอมพิวเตอร์]
Metropolitan Area Network เครือข่ายมหานคร [คอมพิวเตอร์]
Pacific Areaภูมิภาคแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Protected areasเขตคุ้มครอง [TU Subject Heading]
Radiance - Radiant intensity per unit areaความเข้มของการแผ่ รังสีต่อหนึ่งหน่วยเนื้อที่ (ที่จุดหนึ่งจุดใดบนพื้นที่ผิวพื้นในทิศทางที่กำหนด) [อุตุนิยมวิทยา]
Ravine-Area Method การฝังกลบในลำห้วย วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย ในบริเวณลำห้วยที่หมดสภาพหรือไม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก [สิ่งแวดล้อม]
renunciation of areaการสละพื้นที่ [การทูต]
Restricted areaพื้นที่หวงห้าม, พื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการได้รับรังสี หรือสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ
Unrestricted areaพื้นที่ไม่หวงห้าม, พื้นที่ใดๆ ของโรงงานนิวเคลียร์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่หวงห้าม (ดู controlled area และ restricted area ประกอบ)
Vaginal birth after cesareanการคลอดทางช่องคลอดหลังการผ่าท้องทำคลอด [TU Subject Heading]
Valley Area Method การฝังกลบในหุบเขา วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอยในบริเวณหุบเขาที่หมด สภาพหรือไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นใดได้ แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนสภาพแวดล้อมภาพนอก [สิ่งแวดล้อม]
Wide Area Network (WAN)เครือข่ายระยะไกล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Wide Area Network เครือข่ายระยะไกล [คอมพิวเตอร์]
Wilderness Areas ที่วิเวกห่างไกล พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ มีความวิเวก สงบเงียบ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ห่างไกลผู้คน ไม่มีถนนหนทาง จะไปถึงได้ก็โดยทางเดินเท้า เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
LAN (abbr.) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ เช่น ในอาคารเดียวกัน คอมพิวเตอร์เหล่านาจะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟแวร์ช่วยด้วย (คำย่อของ local area network)
WATS (abbr.) คำย่อของ Wide-Area Telecommunications Service
ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (n.) Local Area Network See also: LAN
จุกช่องล้อมวง (v.) encircle an area and close the entrance for protection
ติดตื้น (v.) be stuck in the shallow area of the river cannot go by boat
ติดแห้ง (v.) to be stuck in the low tide area, cannot row the boat
ฟางลอย (n.) rural paddy fields on which the tax is paid according to the area from which is the grain is harvested Ops. นาคู่โค
เต้าแคน (n.) depressed area for blowing the breath on a kind of Thai reed organ See also: middle part of Laosian reed mouth-organ
เฝือ (clas.) rice-field area of 100 sq.m.
เฝือ (n.) rice-field area of 25 sq.m. See also: 100 square metres
แลน (n.) Local Area Network See also: LAN Syn. ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่
ไร่ (clas.) unit of area equal to 1,600 square metres
กักบริเวณ (v.) confine within an area See also: imprison Ops. ปล่อย
จุดผ่อนปรน (n.) temporarily permitted area Syn. จุดผ่อนผัน
จุดผ่อนผัน (n.) temporarily permitted area
ชายกระเบนเหน็บ (n.) organ at the loin area
ชุมชนเมือง (n.) urban area Ops. ชุมชนชนบท
ตีนโรงตีนศาล (n.) looking for extra income around the court area See also: earning money by give assistance to people in the court
ถิ่น (n.) area See also: region, part Syn. ที่, แดน, ที่อยู่
ถิ่นที่ (n.) area See also: section, locality, district, quarter, zone, region Syn. เขต, แถว, ที่, บริเวณ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've never been anywhere in the area of Asiaฉันยังไม่เคยไปที่ไหนในเอเชียมาก่อน
One third of this area is covered with forestหนึ่งในสามของพื้นที่นี้ถูกปกคลุมด้วยป่า
You're in a restricted area, sirคุณกำลังอยู่ในเขตหวงห้ามครับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would open up this timber area for development, which would benefit the economy;มันจะเปิดพื้นที่ป่าไม้นี้ การพัฒนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ;
That's where you come in. I want you to set up an advanced area cricket pitch.ฉันต้องการให้คุณตั้งค่าสำหรับ ฉันพื้นที่ขั้นสูง
However, we now have evidence that that vast barren area is inhabited.เเต่บัดนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่า ดินเเดนรกร้างเเห่งนั้น
I know this whole area like them squirrels here.ฉันรู้พื้นที่นี้ทั้งหมดเหมือน กระรอกที่นี่
I just reviewed the area report for 1600 hours through 2400.ผมเพิ่งตรวจดูรายงานพื้นที่ ช่วง 16.00 น.ถึง 24.00 น.
I was telling Victor I reviewed the area report for 1600 hours through 2400.ผมกำลังบอกวิคเตอร์ว่า ผมตรวจสอบรายงานพื้นที่ ช่วง 16.00 น. ถึง 24.00 น.
The undisturbed chamber and the grave goods found in the area give us reason to date this find as we have.และแชมเบอร์ที่ไม่ได้ถูกรบกวนกับ หลุมศพยังอยู่ในสภาพดี.. ...ในสถานที่ที่ให้เรา... ...มีเหตุผลในการคันหาจนถึงปัจจุบัน.
Surround the area with every man you've got, but don't move in.ล้อมรอบพื้นที่กับคนที่คุณมีแต่ไม่เข้า
Well, if memory serves me correctly, this area, this province, was the center of activity for the Thuggee.ดีถ้าหน่วยความจำทำหน้าที่ฉันอย่างถูกต้อง บริเวณนี้จังหวัดนี้ เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสำหรับทักกี
Well, what's your area of special concern?มีด้านไหนที่คุณถนัดเป็นพิเศษหรือเปล่า?
I will not stop work... that might lead to an answer, let alone in an area that is central to the condition.ในเรื่องสำคัญๆแบบนี้ ขอบอกให้รู้ไว้
No. I amputated the infected area. I think I caught it in time.ไม่ ฉันตัดส่วนที่ติดเชื้อแล้ว มันไม่ลามแล้ว

*area* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分区[fēn qū, ㄈㄣ ㄑㄩ, 分区 / 分區] allocated area (for housing, industry etc); district
[qū, ㄑㄩ, 区 / 區] area; region; district; small; distinguish
区域[qū yù, ㄑㄩ ㄩˋ, 区域 / 區域] area; region; district
区号[qū hào, ㄑㄩ ㄏㄠˋ, 区号 / 區號] area code
唐家山[Táng jiā shān, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄕㄢ, 唐家山] area in Beichuan county Sichuan
地域[dì yù, ㄉㄧˋ ㄩˋ, 地域] area; district; region
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, 地方] area; place; space; room; territory; part; respect
地亩[dì mǔ, ㄉㄧˋ ㄇㄨˇ, 地亩 / 地畝] area of farmland
城关[chéng guān, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄢ, 城关 / 城關] area outside a city gate
场区应急[chǎng qū yīng jí, ㄔㄤˇ ㄑㄩ ㄐㄧˊ, 场区应急 / 場區應急] area emergency
太液池[Tài yè chí, ㄊㄞˋ ㄧㄝˋ ㄔˊ, 太液池] area to the west of the Forbidden City, now divided into Zhongnanhai and Beihai
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, 后台 / 後臺] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
中国西北边陲[Zhōng guó xī běi biān chuí, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄟˊ, 中国西北边陲 / 中國西北邊陲] border area of northwest China (i.e. Xinjiang)
凯撒肋雅[Kǎi sā lèi yǎ, ㄎㄞˇ ㄙㄚ ㄌㄟˋ ㄧㄚˇ, 凯撒肋雅 / 凱撒肋雅] Caesarea (town in Israel, between Tel Aviv and Haifa)
剖宫产[pōu gōng chǎn, ㄆㄡ ㄍㄨㄥ ㄔㄢˇ, 剖宫产 / 剖宮產] Cesarean section
剖宫产手术[pōu gōng chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄍㄨㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 剖宫产手术 / 剖宮產手術] Cesarean section operation
剖腹产[pōu fù chǎn, ㄆㄡ ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ, 剖腹产 / 剖腹產] Cesarean section
剖腹产手术[pōu fù chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 剖腹产手术 / 剖腹產手術] Cesarean section operation
帝王切开[dì wáng qiē kāi, ㄉㄧˋ ㄨㄤˊ ㄑㄧㄝ ㄎㄞ, 帝王切开 / 帝王切開] Cesarean section
沿岸[yán àn, ㄧㄢˊ ㄢˋ, 沿岸] coastal area; littoral or riparian
代码[dài mǎ, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, 代码 / 代碼] code (e.g. telephone area code); computer code (e.g. virus)
凹进[āo jìn, ㄠ ㄐㄧㄣˋ, 凹进 / 凹進] concave; a concavity (lower than the surrounding area); a depression; hollow; dented
野外[yě wài, ㄧㄝˇ ㄨㄞˋ, 野外] countryside; areas outside the city
灾区[zāi qū, ㄗㄞ ㄑㄩ, 灾区 / 災區] disaster area; stricken region
[yù, ㄩˋ, 域] field; region; area; domain (taxonomy)
田间[tián jiān, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄢ, 田间 / 田間] field; farm; farming area; village
警备区[jǐng bèi qū, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄟˋ ㄑㄩ, 警备区 / 警備區] garrison area; command
大湄公河次区域[Dà Méi gōng hé cì qū yù, ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄘˋ ㄑㄩ ㄩˋ, 大湄公河次区域 / 大湄公河次區域] Greater Mekong Subregion (GMS), area of economic cooperation between China and Vietnam
坑口[Kēng kǒu, ㄎㄥ ㄎㄡˇ, 坑口] Hang Hau (area in Hong Kong)
天府[Tiān fǔ, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˇ, 天府] Heavenly province (epithet of Sichuan, esp. area around Chengdu); land of plenty
大片[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, 大片] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie
住地[zhù dì, ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, 住地] living area; residential area
居民区[jū mín qū, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩ, 居民区 / 居民區] living area; ghetto
区域网络[qū yù wǎng luò, ㄑㄩ ㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 区域网络 / 區域網絡] local area network; LAN
区域网路[qū yù wǎng lù, ㄑㄩ ㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 区域网路 / 區域網路] local area network; LAN
局域网[jú yù wǎng, ㄐㄩˊ ㄩˋ ㄨㄤˇ, 局域网 / 局域網] local area network (LAN)
黄斑[huáng bān, ㄏㄨㄤˊ ㄅㄢ, 黄斑 / 黃斑] macula lutea (anat., central area of retina); yellow spot
[jī, ㄐㄧ, 积 / 積] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing
城域网[chéng yù wǎng, ㄔㄥˊ ㄩˋ ㄨㄤˇ, 城域网 / 城域網] metropolitan area network

*area* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area
LAN[ラン, ran] (n) {comp} local area network; LAN
WAN[ワン, wan] (n) wide area network; WAN
アーレ[, a-re] (n) measure of area (ger
アザレア[, azarea] (n) azalea
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction)
インゴール[, ingo-ru] (n) in-goal area (rugby)
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] (n) {comp} echo area; echo volume
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] (n) {comp} echo area; echo volume
エリアコード[, eriako-do] (n) {comp} area code
エリアマーケティング[, eriama-keteingu] (n) area marketing
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] (n) {comp} area boundary
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines)
カバーエリア[, kaba-eria] (n) {comp} coverage area
カンコロジー[, kankoroji-] (n) kan ecology (beautifying an area by picking up cans)
キッズカフェ[, kizzukafe] (n) restaurant with a play area for children (wasei
グラフエリア[, gurafueria] (n) {comp} chart area
グリーンツーリズム[, guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei
ゴールデントライアングル[, go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos)
ココム[, kokomu] (n) Coordinating Committee for Export to Communist Area; COCOM; (P)
この辺;此の辺[このへん, konohen] (pn,adj-no) this area; around here
サービスエリア[, sa-bisueria] (n) service area (usu. an area off a highway to buy gasoline, etc. for vehicles); (P)
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] (n) {comp} service area boundary
サニタリー[, sanitari-] (n) (1) sanitary; (2) utility area in a kitchen, etc. where there are laundry facilities; (P)
サンライズ[, sanraizu] (n) (1) sunrise; (2) (See メロンパン) half-melon shaped bun (term used in the Chugoku area)
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] (n) {comp} systems management functional area
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] (n) {comp} job private area
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen)
すっこむ[, sukkomu] (v5m) (See 引っ込む) to draw back; to leave (the area)
スワップエリア[, suwappueria] (n) {comp} swap area
スワップ領域[スワップりょういき, suwappu ryouiki] (n) {comp} swap space; swap area
スンニ・トライアングル;スンニトライアングル[, sunni . toraianguru ; sunnitoraianguru] (n) Sunni Triangle (area of Iraq bounded by Baghdad, Ramadi and Tikrit) (ara
そこら辺(P);其処等辺[そこらへん, sokorahen] (n-adv) (uk) (col) (See そこら) hereabouts; around there; that area; (P)
その辺り[そのあたり, sonoatari] (exp) thereabouts; vicinity; that area
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] (n) {comp} fill area set with data
ティラピア;テラピア[, teirapia ; terapia] (n) tilapia (freshwater fishes native to Africa, introduced to many areas worldwide as a food source) (lat
どや[, doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum
どや街[どやがい, doyagai] (n) flophouse area; flophouse district; flophouse quarter
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] echo area, echo volume
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] echo area, echo volume
エリアコード[えりあこーど, eriako-do] area code
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] area boundary
カバーエリア[かばーえりあ, kaba-eria] coverage area
グラフ領域[ぐらふりょういき, gurafuryouiki] graph area
クリアエリア[くりあえりあ, kuriaeria] clear area
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] service area boundary
サービス提供地域[さあびすていきょうちいき, saabisuteikyouchiiki] service area
システム共通領域[システムきょうつうりょういき, shisutemu kyoutsuuryouiki] system common area
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] systems management functional area
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] job private area
スワップエリア[すわっぷえりあ, suwappueria] swap area
スワップ領域[スワップりょういき, suwappu ryouiki] swap space, swap area
チャットエリア[ちゃっとえりあ, chattoeria] chat area
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] fill area set with data
データ付き領域集合群[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] set of fill area sets with data
ハイメモリエリア[はいめもりえりあ, haimemorieria] high memory area (HMA)
メトロポリタンエリアネットワーク[めとろぽりたん'えりあねっとわーく, metoroporitan ' erianettowa-ku] Metropolitan Area Nework, MAN
ラン[らん, ran] run, LAN (local area network)
レジスタ退避領域[レジスタたいひりょういき, rejisuta taihiryouiki] register save area
ローカルエリアネットワーク[ろーかるえりあねっとわーく, ro-karuerianettowa-ku] local area network, LAN
保留エリア[ほりゅうエリア, horyuu eria] holding area
保護領域[ほごりょういき, hogoryouiki] protected area
共用仮想領域[きょうようかそうりょういき, kyouyoukasouryouiki] SVA, Shared Virtual Area
共通システム領域[きょうつうシステムりょういき, kyoutsuu shisutemu ryouiki] CSA, Common Service Area, Common System Area
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area
制御域[せいぎょいき, seigyoiki] control area
区域[くいき, kuiki] area (e.g. in programming languages)
単位料金区域[たんいりょうきんくいき, tan'iryoukinkuiki] message area (MA)
危険領域[きけんりょういき, kikenryouiki] critical area, region
地域コード[ちいきコード, chiiki ko-do] local code, area code
実アドレス領域[じつアドレスりょういき, jitsu adoresu ryouiki] real address area
属性化領域[ぞくせいかりょういき, zokuseikaryouiki] qualified area
広域ネットワーク[こういきネットワーク, kouiki nettowa-ku] wide area network
広域網[こういきもう, kouikimou] wide area network
接触面積[せっしょくめんせき, sesshokumenseki] contact area (of an electrical connection)
脚書き領域[あしがきりょういき, ashigakiryouiki] footing area
防護領域[ぼうごりょういき, bougoryouiki] guarded area
隣接単位料金区域[りんせつたんいりょうきんくいき, rinsetsutan'iryoukinkuiki] adjacent message area

*area* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอเรีย 51[n. prop.] (Aērīa Hāsip) EN: Area 51 FR:
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region ; vicinage ; surrounding area ; bounds FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาบริเวณศึกษา[n. exp.] (ānābøriwēn ) EN: area studies FR:
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อนุสาวรีย์เอกราชกัมพูชา[n. prop.] (Anusāwarī Ē) EN: FR: monument de l'Indépendance [m] ; Vimean Ekareach [m]
บียาร์เรอัล[TM] (Bīyārē-al) EN: Villareal FR: Villaréal [m]
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: area ; zone ; secteur ; compound ; precinct ; region ; tract FR: quartier [m] ; zone [f] ; secteur [m] ; partie [f] ; coin [m] ; étendue [f] ; région [f]
บริเวณจำหน่าย[n. exp.] (børiwēn jam) EN: retail area ; sales area FR:
บริเวณโรงเรียน[n. exp.] (børiwēn rōn) EN: school area FR:
ชิ้นประกอบของพื้นที่[n. exp.] (chin prakøp) EN: area element FR:
เชิงพื้นที่[adj.] (choēng pheū) EN: spatial ; areal FR: spatial
ชนบท[n.] (chonnabot) EN: countryside ; country ; rural area ; upcountry FR: campagne [f] ; région rurale [f]
ชุมพล[n.] (chumphon) EN: military staging area ; rallying point FR:
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ด้าว[n.] (dāo) EN: land ; territory ; country ; region ; area FR: territoire [m]
ดงดาน[n.] (dongdān) EN: jungle ; forested area ; woods ; wilderness FR: forêt épaisse [f]
ห้ามเข้าเขตกำหนด[xp] (hām khao kh) EN: prohibition from entering a specified area FR:
เห็ดระโงกแดงอมส้ม[n. exp.] (het ra ngōk) EN: Amanita caesarea FR: Amanita caesarea
เจ้าที่[n. exp.] (jao thī) EN: spirit of the area ; protecting spirit of a place FR: esprit du lieu [m] ; esprit local [m]
จุกช่องล้อมวง[v.] (jukchǿngløm) EN: encircle an area and close the entrance for protection FR:
จุดผ่อนผัน[n. exp.] (jut phǿnpha) EN: temporarily permitted area FR: zone autorisée [f]
จุดผ่อนปรน[n. exp.] (jut phǿnpro) EN: temporarily permitted area FR: zone provisoirement autorisée [f]
จุดตรวจค้น[n. exp.] (jut trūat k) EN: security check area FR:
กักบริเวณ[v.] (kakbøriwēn) EN: coop up ; confine to a certain area ; place under house arrest FR: enfermer
การกดจุด[n.] (kān kotjut) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief FR:
การผ่าท้องทำคลอด[n. exp.] (kān phā thø) EN: Caesarean section ; C-section ; Caesarian section ; Cesarean section ; Caesar FR: césarienne [f]
การวัดพื้นที่[n. exp.] (kān wat phe) EN: area measurement FR: mesure de la surface [f]
ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (แลน)[n. exp.] (khāi-ngān b) EN: local area network (LAN) FR:
แขนงวิชา[n. exp.] (khanaēng wi) EN: special field ; subject area FR:
เขต[n.] (khēt) EN: zone ; region ; area ; domain ; land ; turf (Am.) FR: zone [f] ; région [f] ; espace [m] ; domaine [m] ; territoire [m] ; abords [mpl]
เขตอำนาจ[n. exp.] (khēt amnāt) EN: jurisdiction ; area of responsability FR: juridiction [f]
เขตชนบท[n. exp.] (khēt chonna) EN: rural area FR: zone rurale [f]
เขตชุมชน[n. exp.] (khēt chumch) EN: populated area ; township FR: zone habitée [f]
เขตหายนะ[n. exp.] (khēt hāiyan) EN: disaster area FR:
เขตหวงห้าม[n. exp.] (khēt hūang-) EN: restricted area FR: zone réservée [f]
เขตการค้า[n. exp.] (khēt kānkhā) EN: trade area ; business district FR: zone économique [f]
เขตการค้าเสรี[n. exp.] (khēt kānkhā) EN: free trade zone ; Free Trade Area (FTA) ; free zone ; foreign trade zone FR: zone de libre-échange [f]
เขตการค้าเสรีอาเซียน [org.] (Khēt Kānkhā) EN: ASEAN Free Trade Area (AFTA) ; ASEAN Free TradeAgreement (AFTA) FR:
เขตคุ้มครอง[n. exp.] (khēt khumkh) EN: protectorate ; protected area FR: protectorat [m]
เขตมหานคร[n. exp.] (khēt mahāna) EN: metropolitan area FR:

*area* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatzgebiet {n}trading area; sales territory
Absolutadressbereich {m} [comp.]absolute address area
Hilfsbereich {m}additional area
Auen {pl}alluvial area; alluvial land
Nebenbereich {m}ancillary area; adjacent area
Angelplatz {m}fishing area
Anhangbereich {m}append area
Bereitstellungsraum {m}assembly area
Hinterland {n}back-up area
Grenzgebiet {n}border area
Baufläche {f}building area; building land
Kaiserschnitt {m} [med.] | durch Kaiserschnitt geborenCaesarean (section); Cesarean (section); Cesarian (section); C-section | to be born by Caesarean (Cesarian)
Einzugsgebiet {n} | örtlich angrenzendes Einzugsgebietcatchment area | adjacent catchment area
Wassereinzugsgebiet {n}catchment area; watershed [Am.]; drainage area
Grundwassereinzugsgebiet {n}groundwater basin; groundwater catchment area
Verkehrsfläche {f}circulation area
Freizone {f} eines Belegesclear area
Sammelstation {f}collection area
Tarifverhandlung {f} | regionale Tarifverhandlungencollective bargaining | area wide bargaining
Kampfgebiet {n}combat area
Betonfläche {f}concrete area
Leiterquerschnitt {m}conductor cross-section; cross-section area of conductors
Kontrollbereich {m}controlled area
Kernbereich {m}core area
Gerichtsstand {m}court of jurisdiction; area of jurisdiction
Debitorenbereich {m}accounts receivable area
(wirtschaftliches) Notstandsgebiet {n}depressed area; deprived area
Neubaugebiet {n}developing area
Hafenviertel {n}dock area
Außenbereich {m}outdoor area; outlying area
Verladeraum {m}embark area
Ausstellungsgelände {n}exhibition area
Auenerweiterung {f}expansion of alluvial areas
Versuchsgebiet {n}experimental area
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards
Speicherbereichsschutz {m} [comp.]area protect feature
Filterfläche {f}filter area
Flächenmoment {n} erster Ordnungfirst moment of an area; statical moment of an area
Spielwiese {f}grass play area
Grauzone {f}grey area

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *area*
Back to top