ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tract

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tract*, -tract-

tract ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tract (n.) พื้นที่ See also: บริเวณ
tract (n.) ระบบ
tract (n.) ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
tract (n.) หนังสือเล่มเล็กๆ
tractable (adj.) ดัดแปลงได้ง่าย
tractable (adj.) ควบคุมได้ง่าย See also: หัวอ่อน
tractile (adj.) ซึ่งดึงออกเป็นเส้นตามยาวได้
traction (n.) การลาก See also: การดึง
traction (n.) แรงลาก See also: แรงดึง
tractive (adj.) เกี่ยวกับการลากดึง
tractor (n.) แทรกเตอร์ See also: รถแทรกเตอร์, รถไถ
tractor truck (n.) รถฉุดลาก
tractor-trailer (n.) รถลากที่เป็นรถพ่วง
English-Thai: HOPE Dictionary
tract(แทรคทฺ) n. บริเวณ,ผืน,เนื้อที่,แห่ง,ช่วง,หย่อม, Syn. stretch,expanse,area,region
tractable(แทรค'ทะเบิล) adj. จัดการได้ง่าย,สอนง่าย,ยอมง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,แปรรูปได้ง่าย., See also: tractability n. tractableness n. tractably adv., Syn. docile,amenable
tractile(แทรค'ทิล) adj. ดึงเป็นเส้นได้,ดึงออกตามความยาวได้., See also: tractility n., Syn. ductile
traction(แทรค'เชิน) n. การลาก,การดึง,การฉุด,แรงลาก,แรงดึง,แรงฉุด.
tractive(แทรค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการลาก (ฉุด,ดึง) ,มีแรงลาก,มีแรงฉุด,มีแรงดึง
tractor(แทรค'เทอะ) n. เครื่องแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องฉุด,เครื่องดึง
English-Thai: Nontri Dictionary
tract(n) เรื่อง,ตอน,หย่อม,ย่าน,บริเวณ,เนื้อที่
tractable(adj) ว่าง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,สอนง่าย
traction(n) การลาก,การดึง,การเสียดสี,การฉุด
tractor(n) รถแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องดึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tract, alimentary; canal, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒ และ tract, gastrointestinal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tractionการดึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tractive effortความสามารถฉุดลาก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tractorเครื่องดึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tractionการถ่วงดึงกระดูก [TU Subject Heading]
tractive forcetractive force, แรงฉุดลาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Tractor industryอุตสาหกรรมรถแทรคเตอร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แรงฉุด (n.) traction
ควายเหล็ก (n.) tractor See also: machine for lowing field
รถแทรกเตอร์ (n.) tractor Syn. รถไถนา
รถไถนา (n.) tractor
กระแหม่ว (v.) contract See also: pull in, draw in Syn. แขม่ว Ops. เบ่ง
กระแหม่วท้อง (v.) contract the belly See also: pull in the stomach Syn. แขม่วท้อง Ops. เบ่ง
การกลั่น (n.) extraction Syn. การกรอง
การตกลง (n.) contract See also: making agreement, making a promise Syn. การทำความตกลง, การรับรอง, การให้คำมั่น
การตัดตอน (n.) extractability See also: excerption
การทำความตกลง (n.) contract See also: making agreement, making a promise Syn. การตกลง, การรับรอง, การให้คำมั่น
การทำสัญญา (n.) contract See also: making agreement, making a promise Syn. การทำความตกลง, การตกลง, การรับรอง, การให้คำมั่น
การยุบ (n.) contraction See also: shrinkage, retractation Syn. การลด, การแฟบ
การรับรอง (n.) contract See also: making agreement, making a promise Syn. การทำความตกลง, การตกลง, การให้คำมั่น
การลด (n.) contraction See also: shrinkage, retractation Syn. การยุบ, การแฟบ
การสกัด (n.) extraction Syn. การกลั่น, การกรอง
การหด (n.) contraction See also: shrinkage, retractation Syn. การลด, การยุบ, การแฟบ
การเซ็นสัญญา (n.) signing a contract
การแฟบ (n.) contraction See also: shrinkage, retractation Syn. การลด, การยุบ
การให้คำมั่น (n.) contract See also: making agreement, making a promise Syn. การทำความตกลง, การตกลง, การรับรอง
ข้อคัดย่อ (n.) abstract Syn. บทคัดย่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'd like to talk to you about taking over his contractเราอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับการรับช่วงสัญญาของเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He is being treated for a urinary tract infection. That is by no means an emergency.เขาได้รับการรักษาเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ซึ่งไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินเลย
This doctor he's been seein' says he's got a urinary tract infection.หมอที่พอผมไปพบ บอกว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
His GI tract wasn't punctured.งั้นเลือดมาจากไหนกันครับ?
Do all your friends give your mother urinary tract infections?นายให้เพื่อนทำให้แม่นาย กระเพาะปัสสาวะติดเชื้อทุกคนเลยเหรอ?
These receptors are found in the cells of both the respiratory tract and the central nervous system.สิ่งเหล่านี้จะพบในเซลล์ ของระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาทส่วนกลาง
Look, I heard through the grapevine that you and Carl started looking for a tract house together, and I just wanted to say that I'm genuinely happy for you.ผมได้ยินพรายกระซิบบอกมาว่า คุณกับคาร์ล กำลังหาบ้านที่จะอยู่ด้วยกัน และผมอยากบอกว่า
I give you the authority to scope his GI tract and biopsy his parotid.ฉันขอใช้อำนาจผ่านนาย ให้สั่งทำ การส่องกล้องทางเดินอาหาร
And one winter night, while recalling a Catholic tract he'd read, which stated that the only people guaranteed a place in Hell were not murderers, were not rapists, but were those who had died by their own hand.และคืนนึงในฤดูหนาว ขณะรำลึกบทคาทอลิคที่ได้อ่าน ซึ่งระบุว่า ผู้คนประเภทเดียวที่ถูกการันตีว่าจะได้เยือนนรก หาใช่ นักฆ่า นักข่มขืน ไม่
I just uncovered every file that references the tract of land she bought from Gold.ฉันเพียงแค่เปิดทุกไฟล์ ที่อ้างถึงเรื่องที่ดินที่เธอซื้อจากคุณโกล
Those low frequencies, with that set of overtones can only be created by the vocal tract of one UnderFae ... a Manta.คลื่นความถี่ต่ำกับเสียงดังแบบนั้น มาจากเฟชั้นต่ำได้อย่างเดียว แมนต้า
Wasn't a very attractive thing to say, was it?นั่นเป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดเลย
I told them the autopsy proved that our truck driver wasn't drunk, and I asked for a retraction.{\cHFFFFFF}ผมบอกพวกเขาได้รับการพิสูจน์ชันสูตรศพ ที่คนขับรถบรรทุกของเราก็ไม่ได้เมา {\cHFFFFFF}และผมขอให้เพิกถอน

tract ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不名数[bù míng shù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, 不名数 / 不名數] abstract number
大要[dà yào, ㄉㄚˋ ㄧㄠˋ, 大要] abstract; gist; main points
抽象[chōu xiàng, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ, 抽象] abstract
抽象代数[chōu xiàng dài shù, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, 抽象代数 / 抽象代數] abstract algebra
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
抽象词[chōu xiàng cí, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄘˊ, 抽象词 / 抽象詞] abstract word
契约[qì yuē, ㄑㄧˋ ㄩㄝ, 契约 / 契約] agreement; contract
阳电极[yáng diàn jí, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, 阳电极 / 陽電極] anode; positive electrode (i.e. attracting electrons)
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
吸力[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, 吸力] attraction (in gravitation or electrostatics); attractive force
吸引力[xī yǐn lì, ㄒㄧ ˇ ㄌㄧˋ, 吸引力] attractive force (such as gravitation); sex appeal; attractiveness
吸引子[xī yǐn zi, ㄒㄧ ˇ ㄗ˙, 吸引子] attractor (math., dynamical systems)
吸引子网络[xī yǐn zǐ wǎng luò, ㄒㄧ ˇ ㄗˇ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 吸引子网络 / 吸引子網絡] attractor network
小白脸[xiǎo bái liǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˇ, 小白脸 / 小白臉] attractive young man (usually derog.); pretty boy; gigolo
招来[zhāo lái, ㄓㄠ ㄌㄞˊ, 招来 / 招來] attract; incur
有魅力[yǒu mèi lì, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, 有魅力] attractive; charming
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, 有魅力的] attractive; charming; enchanting; magnetic
举世瞩目[jǔ shì zhǔ mù, ㄐㄩˇ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ, 举世瞩目 / 舉世矚目] attract worldwide attention
唤头[huàn tou, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄡ˙, 唤头 / 喚頭] bell or gong used by street peddlers, barbers etc to attract attention
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
承租方[chéng zū fāng, ㄔㄥˊ ㄗㄨ ㄈㄤ, 承租方] borrower; leaser; the hiring side of a contract
买方[mǎi fāng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ, 买方 / 買方] buyer (in contracts)
引人注意[yǐn rén zhù yì, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 引人注意] to attract attention; eye-catching; conspicuous
引人注目[yǐn rén zhù mù, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, 引人注目] to attract attention; eye-catching; conspicuous
包工头[bāo gōng tóu, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, 包工头 / 包工頭] chief labor contractor
条款[tiáo kuǎn, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, 条款 / 條款] clause (of contract or law)
采煤[cǎi méi, ㄘㄞˇ ㄇㄟˊ, 采煤 / 採煤] coal mining; coal extraction; coal cutting
借契[jiè qì, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 借契] contract for a loan
[mǎo, ㄇㄠˇ, 冇] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese)
包伙[bāo huǒ, ㄅㄠ ㄏㄨㄛˇ, 包伙] contracted communal meals
包银[bāo yín, ㄅㄠ ˊ, 包银 / 包銀] contracted payment (esp. actors' salary in former times)
合同法[hé tong fǎ, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙ ㄈㄚˇ, 合同法] contract law
[qì, ㄑㄧˋ, 契] contract
契约桥牌[qì yuē qiáo pái, ㄑㄧˋ ㄩㄝ ㄑㄧㄠˊ ㄆㄞˊ, 契约桥牌 / 契約橋牌] contract bridge (card game)
宫缩[gōng suō, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄛ, 宫缩 / 宮縮] contraction of the uterus (during childbirth)
承包[chéng bāo, ㄔㄥˊ ㄅㄠ, 承包] contract
承包人[chéng bāo rén, ㄔㄥˊ ㄅㄠ ㄖㄣˊ, 承包人] contractor
开三次方[kāi sān cì fāng, ㄎㄞ ㄙㄢ ㄘˋ ㄈㄤ, 开三次方 / 開三次方] cube root; to extract a cube root
解压[jiě yā, ㄐㄧㄝˇ ㄧㄚ, 解压 / 解壓] decompression (in digital technology); to extract data from compressed file
[quàn, ㄑㄩㄢˋ, 券] deed; bond; contract; ticket

tract ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一坪運動[ひとつぼうんどう, hitotsuboundou] (n) campaign to prevent a public construction work by acquiring a minuscule tract of land
小論文[しょうろんぶん, shouronbun] (n) short essay; pamphlet; tract
尿路[にょうろ, nyouro] (n) urinary tract
尿路結石[にょうろけっせき, nyourokesseki] (n) urinary tract stone
腸管[ちょうかん, choukan] (n,adj-no) digestive tract
錐体路[すいたいろ, suitairo] (n) pyramidal tract; corticospinal tract
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX
アトラク[, atoraku] (n) (abbr) (See アトラクション) attraction
アトラクション[, atorakushon] (n) attraction; (P)
アトラクター[, atorakuta-] (n) attractor
アトラクティブ[, atorakuteibu] (adj-na) attractive
アピール(P);アッピール[, api-ru (P); appi-ru] (n) (1) appeal; (vs) (2) to attract; to appeal (to); (P)
アブストラクション[, abusutorakushon] (n) abstraction
アブストラクト[, abusutorakuto] (adj-na,n) abstract (of a paper)
アブストラクトアート[, abusutorakutoa-to] (n) abstract art
アブストラクトゲーム[, abusutorakutoge-mu] (n) abstract strategy game (wasei
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly
エキストラクト[, ekisutorakuto] (n) extract (dut
エキス剤[エキスざい, ekisu zai] (n) extract
エッセンス[, essensu] (n) essence; extract; (P)
エディプスコンプレックス[, edeipusukonpurekkusu] (n) Oedipus complex; sexual attraction to one's mother
オリザニン[, orizanin] (n) Oryzanin (brand-name vitamin B1; extracted from rice)
ガーデントラクター[, ga-dentorakuta-] (n) garden tractor
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool"
カテキュー[, katekyu-] (n) catechu (vegetable extract containing tannin); cachou
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face
ガラナ[, garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect)
がりせん;ガリセン[, garisen ; garisen] (n) person physically attracted to thin people
カリ活用[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru")
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger
コントラクション[, kontorakushon] (n) contraction
コントラクター[, kontorakuta-] (n) contractor
コントラクトブリッジ[, kontorakutoburijji] (n) contract bridge
サブコン[, sabukon] (n) (abbr) (See サブコントラクター) subcontractor
サブコントラクター[, sabukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to サブコン) subcontractor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あらまし[あらまし, aramashi] abstract
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract
データ抽象化[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] data abstraction
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed
トラヒック契約[トラヒックけいやく, torahikku keiyaku] traffic contract
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] list abstract-operation
保守契約[ほしゅけいやく, hoshukeiyaku] maintenance contract
偏向抄録[へんこうしょうろく, henkoushouroku] selective abstract, slanted abstract
全減算器[ぜんげんさんき, zengensanki] full subtracter
削除抽象操作[さくじょちゅうしょうそうさ, sakujochuushousousa] delete abstract-operation
加減算器[かげんさんき, kagensanki] adder-subtracter
加減算時間[かげんさんじかん, kagensanjikan] add-subtract time
半減算器[はんげんさんき, hangensanki] half subtracter
取り出し抽象操作[とりだしちゅうしょうそうさ, toridashichuushousousa] fetch abstract-operation
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division)
報知抄録[ほうちしょうろく, houchishouroku] informative abstract
帯域予約[たいいきよやく, taiikiyoyaku] bandwidth reservation, bandwidth contract
抄録[しょうろく, shouroku] abstract
抜粋[ばっすい, bassui] extract
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting
抽象データ型[ちゅうしょうデータがた, chuushou de-ta gata] abstract data type
抽象化[ちゅうしょうか, chuushouka] abstraction
抽象構文[ちゅうしょうこうぶん, chuushoukoubun] abstract syntax (of SGML)
抽象的試験方法論[ちゅうしょうてきしけんほうほうろん, chuushoutekishikenhouhouron] abstract testing methodology
抽象的試験項目[ちゅうしょうてきしけんこうもく, chuushoutekishikenkoumoku] abstract test case
抽象結合パラメタ[ちゅうしょうけつごうパラメタ, chuushouketsugou parameta] abstract-bind-parameters
抽象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] abstract-unbind-parameters
指示抄録[しじしょうろく, shijishouroku] indicative abstract
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract
減算[げんさん, gensan] subtraction (vs)
減算器[げんさんき, gensanki] subtracter
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms
自動抄録作業[じどうしょうろくさぎょう, jidoushourokusagyou] automatic abstracting
計数抽象操作[けいすうちゅうしょうそうさ, keisuuchuushousousa] Summarize abstract-operation
警報抽象操作[けいほうちゅうしょうそうさ, keihouchuushousousa] alert abstract-operation
選択された抽象的試験項目群[せんたくされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, sentakusaretachuushoutekishikenkoumokugun] selected abstract test suite
選択抄録[せんたくしょうろく, sentakushouroku] selective abstract, slanted abstract
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company

tract ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: area ; zone ; secteur ; compound ; precinct ; region ; tract FR: quartier [m] ; zone [f] ; secteur [m] ; partie [f] ; coin [m] ; étendue [f] ; région [f]
ผืน[n.] (pheūn) EN: sheet ; piece ; plot ; tract ; strip FR: pièce [f] ; parcelle [f]
พื้นที่[n.] (pheūnthī) EN: district ; region ; area ; zone ; territory ; terrain ; floor space ; place ; tract FR: région [f] ; espace [m] ; place [f] ; domaine [m] ; territoire [m] ; zone [f] ; étendue [f] ; parcelle [f] ; secteur [m]
ระบบทางเดินอาหาร[n. exp.] (rabop thāng) EN: gastrointestinal tract ; GI tract FR:
ทางเดินหายใจ[n. exp.] (thāng doēn ) EN: respiratory tract FR:
อลังการ[adj.] (alangkān) EN: attractively decorated ; dazzlingly beautified ; splendiferous ; resplendent FR:
อลงการ[adj.] (alongkān) EN: attractively decorated FR:
เอาหัวชนฝา[adj.] (ao hūa chon) EN: intractable ; obdurate FR:
อายุสัญญา[n. exp.] (āyu sanyā) EN: contract term FR:
แบบลาก[adj.] (baēp lāk) EN: FR: tractable
แบบสบาย ๆ = แบบสบายๆ[adj.] (baēp sabāi-) EN: casual FR: décontracté
ใบสัญญา[n. exp.] (bai sanyā) EN: contract FR: contrat [m]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute ; transcript FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f] ; mention [f] ; transcription [f]
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation FR: distraction [f] ; divertissement [m]
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sa) EN: cosy atmosphere FR: atmosphère décontractée [f]
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed FR: décontracté
เบนความสนใจ[v. exp.] (bēn khwām s) EN: distract FR:
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; penalty ; contractual penalty ; fee for tax evasion FR: amende [f] ; contravention [f]
เบี่ยงเบน[v.] (bīengbēn) EN: deviate ; divert ; distract FR:
บอกเลิกสัญญา[v. exp.] (bøkloēk san) EN: cancel a contract FR: annuler un contrat
บ่งหนาม[v. exp.] (bong nām) EN: extract a thorn with a needle FR:
บริคณห์[n.] (børikhon) EN: loan contract (secured by an indenture agreement) FR:
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary ; excerpt FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m] ; extrait [m]
แฉล้ม[adj.] (chalaēm) EN: attractive ; lovely ; pretty ; glowing ; beautiful FR:
ช่างก่อสร้าง[n. exp.] (chang køsān) EN: building contractor ; builder ; civil construction FR:
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly FR:
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction ; parentage FR: race [f] ; ethnie [f] : origine [f] ; espèce [f]
เชื่อง[adj.] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle ; tractable ; submissive FR: apprivoisé ; domestiqué ; docile
ดื้อดัน[adj.] (deūdan) EN: stubborn ; obstinate ; intractable FR:
ดื้อด้าน[adj.] (deūdān) EN: obstinate ; intractable ; wayward ; stubborn FR:
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure FR: attirer ; charmer
ดึงดูด[adj.] (deungdūt) EN: attracted ; drew ; attractive ; appealing FR:
ดึงดูดใจ[v.] (deungdūt ja) EN: appeal ; attract FR: attirer
ดึงดูดความสนใจ[v. exp.] (deungdūt kh) EN: draw attention ; attract ; catch attention ; turn heads FR: attirer l'intérêt ; attirer l'attention ; capter l'attention ; attirer le regard
ดึงดูดลูกค้า[v. exp.] (deungdūt lū) EN: attract customers FR: attirer les clients ; attirer la clientèle
ดึงดูดนักลงทุน[v. exp.] (deungdūt na) EN: attract investors FR: attirer les investisseurs
ดึงดูดนักท่องเที่ยว[v. exp.] (deungdūt na) EN: attract tourists FR: attirer les touristes
ดื้อเงียบ[X] (deū ngīep) EN: quietly intractable FR:
ดูดี[adj.] (dū dī) EN: attractive FR:
ดูด[v.] (dūt) EN: draw ; attract FR: attirer

tract ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdauungstrakt {m} [anat.]digestive tract; alimentary tract
Magen-Darm-Trakt {m} [anat.]gastro-intestinal tract
Nervenbahn {f} [anat.]nerve pathway; nerve tract
Eigentumsnachweis {m}abstract of title
Kontoauszug {m}abstract of account
reine Mathematik {f}abstract mathematics
Zusatzvertrag {m}accessory contract
Gefälligkeitsgarantie {f}accommodation contract
Batteriefahrbetrieb {m}accumulator traction
Ackerschlepper {m}agricultural tractor; tractor
Ackerschlepperfrontreifen {m}front wheel tractor tyre; tractor front tyre (agricultural)
Ackerschlepperhinterradreifen {m}tractor rear tyre (agricultural)
Ackerschlepperreifen {m}tractor tyre (agricultural)
Anzeigenvertrag {m}advertising contract
Beratungsvertrag {m}advisory contract
Vertretungsvertrag {m}agency contract
Vertragsänderung {f}alteration of contract
Anziehungskraft {f} | atomare Anziehungskraftattraction | nuclear attraction
Schmuckstein {m}attractive stone; gemstone
attraktiv; anziehend {adj} | attraktiver | am attraktivstenattractive | more attractive | most attractive
attraktive Ausstattung {f}attractive terms
Backaroma {n} [cook.]extracts (for baking)
Beeinträchtigung {f}detraction; detracting
Anzapfventil {n}bleed valve; extraction valve
Vertragsverletzung {f}breach of contract
Aufschlüsselung {f} | Aufschlüsselung des Vertragspreisesbreakdown | contract price breakdown
Kapillarwirkung {f}capillary attraction
Gleiskettenschlepper {m}caterpillar tractor
Kundenvertrag {m}client contract
Abschluss {m} (eines Vetrages) | Datum des Vertragsabschlussescompletion (of a contract) | completion date
Vertragsabschluss {m}completion af a contract
Auftragsmord {m}contract killing
Auftragsvergabe {f}contract award process
Kaufvertrag {m}contract of sale
Lehrbeauftragte {m,f}; Lehrbeauftragtercontract teacher
Millionenauftrag {m}contract worth millions
Vertragsforschung {f}contract research
Vertragsklausel {f}contract clause
Vertragsrecht {n}contract law
Vertragsverhältnis {n}contractual relationship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tract
Back to top