ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

space

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *space*, -space-

space ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
space (n.) ที่ว่าง See also: พื้นที่ว่าง Syn. room
space (n.) อวกาศ Syn. outer space, infinite distance Ops. definite
space (n.) ระยะห่าง See also: ระยะ, ระยะเวลา, ช่วง Syn. season, period, term
space (vt.) เว้นระยะ See also: เว้นวรรค, เว้นช่อง, เว้นช่วง Syn. interval, keep apart
space out (phrv.) เว้นที่ระหว่างกัน See also: ทำให้แยกกัน Syn. fan out, spread out
space pilot (n.) นักบินอวกาศ Syn. astronaut
space satellite (n.) ดาวเทียม See also: ดาวเทียมสื่อสาร Syn. orbital rocket
space shuttle (n.) กระสวยอวกาศ Syn. spacecraft
space station (n.) สถานีอวกาศ
space traveler (n.) มนุษย์อวกาศ See also: นักบินอวกาศ Syn. cosmonaut, spaceman
spacecraft (n.) ยานอวกาศ Syn. spaceship, shuttle
spaced-out (adj.) เมา
spaceflight (n.) การเดินทางด้วยยานอวกาศ
spaceless (adj.) ซึ่งไม่มีขอบเขต
spaceman (n.) นักบินอวกาศ See also: มนุษย์อวกาศ Syn. astronaut
spaceman (n.) มนุษย์ต่างดาว
spaceship (n.) ยานอวกาศ Syn. spacecraft
spacesuit (n.) ชุดอวกาศ
spacewalk (vi.) เดินสำรวจอวกาศ
spacewalk (n.) การออกจากยานอวกาศเพื่อสำรวจ
spacewalker (n.) นักบินที่ออกจากยานไปสำรวจอวกาศ
spacewoman (n.) นักบินอวกาศหญิง
spacey (adj.) ใจลอย See also: ซึ่งดูลอยๆ, ซึ่งสติไม่อยู่กับตัว Syn. spaced-out, absent-minded
English-Thai: HOPE Dictionary
space(สเพสฺ) n. อวกาศ,ช่องว่าง,ที่ว่างเปล่า,ที่นั่ง ช่องว่างระหว่างบรรทัด,ระยะห่าง,ระยะช่อง,ระยะทาง,ระยะเวลา,หน้ากระดาษ,สลักเปิด vt.,vi. เว้นช่อง,เว้นช่องบรรทัด,เว้นระยะ,เว้นวรรค adj. เกี่ยวกับช่องว่าง,เกี่ยวกับอวกาศ, Syn. range,area,
space characterช่องว่าง (ตัวอักขระ) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ช่องว่างระหว่างคำที่เกิดจากการกดที่คานเคาะ ในภาษาไทย มีความหมายเหมือน "เว้นวรรค" ช่องว่างนี้ คอมพิวเตอร์จะถือว่าเป็นอักขระตัวหนึ่งเหมือนกัน (เหมือนตัวอักษร A B C D)
space shuttlen. กระสวยอวกาศ (เครื่องบินและยานอวกาศลำแรกของโลกโดยอเมริกาในป' ค.ศ.1981)
spacebarคานเคาะเป็นแป้นยาว ๆ ด้านล่างของแผงแป้นอักขระ (keyboard) การกดแป้นนี้แต่ละครั้ง จะทำให้เกิดช่องว่าง 1 ช่อง ใช้เมื่อต้องการเว้นวรรค หรือแยกตัวอักษรออกจากกัน
spaceless(สเพส'ลิส) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่มีช่องว่าง, Syn. limitless
spaceman(สเพส'เมิน) n. นักบินอวกาศ pl. spacemen
English-Thai: Nontri Dictionary
space(n) ช่องว่าง,อวกาศ,ที่ว่าง,เนื้อที่,ระยะ,หน้ากระดาษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
space๑. ช่อง, โพรง, ห้อง, แอ่ง๒. ห้วง, ระยะที่ว่าง๓. อวกาศ๔. ปริภูมิ, บริเวณ, พื้นที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
space characterอักขระว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spaceอวกาศ, ส่วนของจักรวาลที่อยู่นอกบรรยากาศของโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Space stationsสถานีอวกาศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
NASA (abbr.) องค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา (คำย่อของ National Aeronautics and Space Administration) See also: องค์การนาซ่า, นาซ่า
ช่องไฟ (n.) space See also: gap Syn. ระยะห่าง, ช่องว่าง, เว้นวรรค
ต่างดาว (n.) space Syn. อวกาศ, นอกโลก
ที่ว่าง (n.) space See also: blank, gap, margin Syn. ระยะห่าง, ช่องว่าง, ระยะ, ช่องไฟ
นอกโลก (n.) space Syn. อวกาศ
ระยะห่าง (n.) space See also: gap, interval, distance
วรรค (n.) space See also: interval, pause in writing, gap
วรรคตอน (n.) space See also: punctuation
สุญญากาศ (n.) space
สุญญากาศ (adj.) space See also: airless
อวกาศ (n.) space
อากาศ (n.) space Syn. อากาศธาตุ
อากาศธาตุ (n.) space See also: room Syn. ที่ว่างเปล่า, ที่ว่าง
เว้นวรรค (n.) space See also: gap Syn. ระยะห่าง, ช่องว่าง
เว้นระยะ (v.) space (out) See also: put spaces between
เว้นระยะ (v.) space (out) See also: put spaces between
ประตูลม (n.) space between adjacent fingers or toes See also: passage for the wind, part of hand between thumb and forefinger
ล่อง (n.) space or hole (between floor board)
ตาก (v.) space out See also: stagger
ตาก (v.) space out See also: stagger
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you need a place to park, use one of these spacesถ้าคุณต้องการที่สำหรับจอดรถ ใช้ที่ว่างสักที่นี่สิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You will notice, madam, that I've left a blank space for the sauce.คุณคงเห็นเเล้วว่าฉันเว้นช่องว่างตรงเรื่องซอส
Well, sir, this speck in space is a scholastic sewer.อนุภาคเล็ก ๆในอวกาศนี่ คือท่อระบายวิชาความรู้
With convenient nonstops to the moon and all major space stations, on Pan Am the sky is no Ionger the limit.ด้วยไม่หยุดสะดวก ไปยังดวงจันทร์และทุกสถานี อวกาศที่สำคัญ บนแพนท้องฟ้าที่ไม่มีขีด จำกัด
This morning an American surveillance satellite was struck by a Soviet laser fired from the Sergei Kirov Space Station.เช้าวันนี้มีการเฝ้าระวังอเมริกัน ดาวเทียมถูกตีด้วยเลเซอร์โซ เวียต ไล่ออกจากสถานีอวกาศ เสอจี คิรอฟ
You will rendezvous with the new space station.คุณจะพบกับใหม่ สถานีอวกาศ.
I have no information regarding a new space station.ฉันไม่มีข้อมูล เกี่ยวกับสถานีอวกาศใหม่
Even in space dust, too, I bet.แม้แต่ในฝุ่นผงในอวกาศด้วย ฉันพนันได้เลย
The space goes down, down, baby Down, down the roller coasterไม่มีจริง ๆ -ที่นี่ดูโอเคนะ
Your daughter's turned into a space case.นายทำให้ลูกสาวนายเพี้ยนไปด้วย
'People should just take me as I am' mused Hunt, as he strode along his Space Station corridor, his faithful dog Cosmo close to his heels."ประชาชนควรยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น" เขาพึมพัมกับตัวเอง สุนัขผู้ซื่อสัตย์นามคอสโมยืนหยัดเคียงข้างเขา
This monster was now terrorizing regular space traffic within the Solar System.สัตว์ประหลาดเพิ่มความดุร้ายขึ้น เกิดความโกลาหลในระบบสุริยจักรวาล
To allow it to drift on forever through space would create not only a collision hazard, but who knows what other monster's mutation might emerge from its putrefying carcass."ให้หายไปตลอดกาลด้วย" ไม่เพียงแต่ที่จะสร้างความเสียหาย แต่ใครจะรู้เล่าว่า สัตว์ประหลาดนั่นกลายพันธุ์ได้

space ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚利安娜[Yà lì ān nà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ, 亚利安娜 / 亞利安娜] Ariane (French space rocket)
阿丽亚娜[Ā lì yà nà, ㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, 阿丽亚娜 / 阿麗亞娜] Ariane, French space rocket
[zhēn, ㄓㄣ, 桭] eaves; space between two pillars
[kāng, ㄎㄤ, 槺] empty space inside a building
空子[kòng zi, ㄎㄨㄥˋ ㄗ˙, 空子] gap; unoccupied space or time; same as 空閑|空闲
地面控制[dì miàn kòng zhì, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 地面控制] ground control (of airborne or space operation)
哈伯太空望远镜[Hā bó tài kōng wàng yuǎn jìng, ㄏㄚ ㄅㄛˊ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, 哈伯太空望远镜 / 哈伯太空望遠鏡] Hubble Space Telescope
参量空间[cān liàng kōng jiān, ㄘㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 参量空间 / 參量空間] moduli space (math.); parameter space
拉开[lā kāi, ㄌㄚ ㄎㄞ, 拉开 / 拉開] to pull open; to pull apart; to space out; to increase
相空间[xiàng kōng jiān, ㄒㄧㄤˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 相空间 / 相空間] phase space (math., ordinary differential equations)
主法向量[zhǔ fǎ xiàng liàng, ㄓㄨˇ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, 主法向量] principal normal vector (to a space curve)
切空间[qiē kōng jiān, ㄑㄧㄝ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 切空间 / 切空間] space of sections (math)
[èr, ㄦˋ, 咡] space between mouth and ears
外星人[wài xīng rén, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˊ, 外星人] space alien; extra-terrestrial
天梯[tiān tī, ㄊㄧㄢ ㄊㄧ, 天梯] space elevator
太空站[tài kōng zhàn, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄓㄢˋ, 太空站] space station
太空舱[tài kōng cāng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄘㄤ, 太空舱 / 太空艙] space capsule; ejection capsule (cabin)
太空飞船[tài kōng fēi chuán, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, 太空飞船 / 太空飛船] space shuttle
奋进号[fèn jìn hào, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 奋进号 / 奮進號] space shuttle Endeavor
挑战者号[tiǎo zhàn zhě hào, ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ ㄓㄜˇ ㄏㄠˋ, 挑战者号 / 挑戰者號] space shuttle Challenger
航天飞机[háng tiān fēi jī, ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄈㄟ ㄐㄧ, 航天飞机 / 航天飛機] space shuttle
空间站[kōng jiān zhàn, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄓㄢˋ, 空间站 / 空間站] space station
拓扑空间[tuò pū kōng jiān, ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 拓扑空间 / 拓撲空間] topological space (math.)
容积[róng jī, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ, 容积 / 容積] volume; physical space taken up by an object
广场恐惧[guǎng chǎng kǒng jù, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 广场恐惧 / 廣場恐懼] agoraphobia (fear of wide open spaces)
广场恐惧症[guǎng chǎng kǒng jù zhèng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 广场恐惧症 / 廣場恐懼症] agoraphobia (fear of wide open spaces)
飞船[fēi chuán, ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, 飞船 / 飛船] airship; spaceship
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, 地方] area; place; space; room; territory; part; respect
[jiān, ㄐㄧㄢ, 间 / 間] between; among; space; classifier for time intervals
空白[kòng bái, ㄎㄨㄥˋ ㄅㄞˊ, 空白] blank space
[yāng, ㄧㄤ, 坱] boundless (space); fine dust
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, 充塞] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space
坐标空间[zuò biāo kōng jiān, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 坐标空间 / 座標空間] coordinate space
宇宙号[Yǔ zhòu hào, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄏㄠˋ, 宇宙号 / 宇宙號] Cosmos, Russian spacecraft series
弯曲空间[wān qū kōng jiān, ㄨㄢ ㄑㄩ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 弯曲空间 / 彎曲空間] curved space
电子空间[diàn zǐ kōng jiān, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 电子空间 / 電子空間] cyberspace
空白点[kòng bái diǎn, ㄎㄨㄥˋ ㄅㄞˊ ㄉㄧㄢˇ, 空白点 / 空白點] gap; empty space
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, 上天] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away
探路者[Tàn lù zhě, ㄊㄢˋ ㄌㄨˋ ㄓㄜˇ, 探路者] Pathfinder, NASA spacecraft sent to Mars in 1977
悠悠[yōu yōu, ㄧㄡ ㄧㄡ, 悠悠] lasting for ages; long drawn out; remote in time or space; unhurried; a great number (of events); preposterous; pensive

space ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA
アウタースペース[, auta-supe-su] (n) outer space
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] (n) {comp} address space
インナースペース[, inna-supe-su] (n) inner space
エンスペース[, ensupe-su] (n) {comp} en space
オールターナティブスペース[, o-ruta-nateibusupe-su] (n) alternative space
オスパー[, osupa-] (n) ocean space explorer; OSPER
クモ膜下腔;蜘蛛膜下腔[クモまくかくう(クモ膜下腔);くもまくかくう(蜘蛛膜下腔), kumo makukakuu ( kumo maku shita kou ); kumomakukakuu ( kumo maku shita kou )] (n) subarachnoid space
スペ[, supe] (n) (abbr) insert a space (editor's mark)
スペースインベーダー[, supe-suinbe-da-] (n) space invaders
スペースコロニー[, supe-sukoroni-] (n) space colony
スペースシャトル[, supe-sushatoru] (n) space shuttle; (P)
スペースファンタジー[, supe-sufantaji-] (n) space fantasy
スペースフレーム[, supe-sufure-mu] (n) space frame
スペースプレーン[, supe-supure-n] (n) space plane
ダクマダクマ;ダックマダックマ[, dakumadakuma ; dakkumadakkuma] (exp,adj-na) (fem) woman's word for the sound of feet thumping across a noh theatre; space of noh theatre based on the reach of the sound of feet thumping
デッドスペース[, deddosupe-su] (n) dead space
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face
ミール[, mi-ru] (n) (1) meal; (2) Mir (Russian space station) (rus
ユークリッド空間[ユークリッドくうかん, yu-kuriddo kuukan] (n) Euclidean space
ユニバーサルスペース[, yuniba-sarusupe-su] (n) universal space
一幕見席[ひとまくみせき, hitomakumiseki] (n) special seats and standing-only space in the galley for people who only intend to see one act of a kabuki play
三世十方[さんぜじっぽう, sanzejippou] (n) {Buddh} (See 三世・さんぜ,十方・1) limitless time and space
営庭[えいてい, eitei] (n) open space within a barracks compound
国際宇宙ステーション[こくさいうちゅうステーション, kokusaiuchuu sute-shon] (n) International Space Station
外宇宙[がいうちゅう, gaiuchuu] (n) outer space
宇宙ステーション[うちゅうステーション, uchuu sute-shon] (n) space station
宇宙人[うちゅうじん, uchuujin] (n) space alien
宇宙公害[うちゅうこうがい, uchuukougai] (n) space environmental pollution
宇宙兵器[うちゅうへいき, uchuuheiki] (n) space weaponry
宇宙化学;宇宙科学[うちゅうかがく, uchuukagaku] (n,adj-no) cosmo-chemistry; space science
宇宙基地[うちゅうきち, uchuukichi] (n) space station
宇宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] (n) space station
宇宙帽[うちゅうぼう, uchuubou] (n) space helmet
宇宙探査[うちゅうたんさ, uchuutansa] (n) space exploration
宇宙探査機[うちゅうたんさき, uchuutansaki] (n) space probe
宇宙探査船[うちゅうたんさせん, uchuutansasen] (n) (See 宇宙探査機) space probe
宇宙科学研究所[うちゅうかがくけんきゅうしょ, uchuukagakukenkyuusho] (n) Institute of Space and Astronautical Science; ISAS
広告欄[こうこくらん, koukokuran] (n) advertising section; classified ads; advertisement column; advertising space
惚け(P);呆け(P)[ぼけ(P);ボケ, boke (P); boke] (n,suf) (1) (uk) idiot; fool; touched in the head (from); out of it (from); space case; (2) (See 漫才,突っ込み・つっこみ・2) funny man (of a comedy duo); (in comedy) silly or stupid line; (3) Alzheimer's (impol); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space
スペース[すぺーす, supe-su] space
スペースキー[すぺーすきー, supe-suki-] space bar, space key
ディスクスペース[でいすくすぺーす, deisukusupe-su] disk space
ディスクの空き領域[ディスクのあきりょういき, deisuku noakiryouiki] disk space
パラメタ空間[パラメタくうかん, parameta kuukan] parameter space
メモリ領域[メモリちょういき, memori chouiki] memory space
仮想空間[かそうくうかん, kasoukuukan] virtual space (e.g. in computer graphics)
印字前行送り[いんじまえおくり, injimaeokuri] before space
印字後行送り[いんじごうこうおくり, injigoukouokuri] after space
増分割り当て[ぞうぶんわりあて, zoubunwariate] secondary space allocation
宇宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] space station
広告欄[こうこうらん, koukouran] advertising space
空白デリミター[くウハくデリミター, ku uha ku derimita-] white space delimiter
間隔文字[かんかくもじ, kankakumoji] space character
サイバースペース[さいばーすぺーす, saiba-supe-su] Cyberspace
スワップ領域[スワップりょういき, suwappu ryouiki] swap space, swap area
バックスペース[ばっくすぺーす, bakkusupe-su] backspace character (BS)
先頭の空白[せんとうのくうはく, sentounokuuhaku] leading whitespace
後退[こうたい, koutai] retreat (vs), backspace (BS)
後退文字[こうたいもじ, koutaimoji] backspace character (BS)
空白[くうはく, kuuhaku] blank space, vacuum, space, null (NUL)
空間[くうかん, kuukan] space, room
間隔[かんかく, kankaku] space, interval, SPC
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ま, ma] Thai: ช่องว่าง English: space

space ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: emptiness ; space ; room FR:
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; space FR: passage [m] ; espace [m] ; bande [f]
ช่องไฟ[n.] (chǿngfai) EN: space FR:
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space ; briefly FR: momentanément
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space FR:
ชุดอวกาศ[n. exp.] (chut awakāt) EN: space suit FR: combinaison spatiale [f]
จรวด[n.] (jarūat) EN: rocket ; missile ; space vehicle FR: fusée [f] ; missile [m] ; roquette [f] ; lanceur [m]
จรวดอากาศ[n. exp.] (jarūat ākāt) EN: space rocket FR: fusée spatiale [f]
จุด[n.] (jut) EN: point of location ; point in space ; point ; spot FR: endroit [m] ; point [m] ; lieu [m]
การประหยัดเนื้อที่[n. exp.] (kān prayat ) EN: space saving FR:
ขณะ[adv.] (khana) EN: awhile ; for a moment ; for a space ; momentary ; temporary FR:
ขาพับ[n.] (khāphap) EN: popliteal space ; bend of tke knee FR:
ข้อพับใต้หัวเข่า [n. exp.] (khøphap tāi) EN: popliteal space FR:
คูหา[n.] (khūhā) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance FR:
กินเนื้อที่[v. exp.] (kin neūathī) EN: take up room ; take up space FR: occuper de la place ; prendre de la place
กินที่[v.] (kinthī) EN: take up room ; take up space ; take up land FR: occuper de la place ; prendre de la place
กลวง[n.] (klūang) EN: space FR:
กระสวยอวกาศ[n. exp.] (krasūay awa) EN: space shuttle FR: navette spatiale [f]
ลาน[n.] (lān) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]
ไม่กินที่[v. exp.] (mai kin thī) EN: it takes up no room ; it takes no space FR:
มิติของปริภูมิเวกเตอร์[n. exp.] (miti khøng ) EN: dimension of vector space FR: dimension d'un espace vectoriel [f]
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive ; gaze into space FR: être distrait ; être inattentif ; être tête en l'air
น่านฟ้า[n.] (nānfā) EN: territorial sky ; jurisdictional sky ; territorial air space FR: espace aérien [m]
หน้าแง[n.] (nā-ngaē) EN: middle of the forehead ; space between the eyebrows FR: milieu du front [m]
เนื้อที่[n.] (neūathī) EN: area ; space ; zone ; room ; dimension FR: surface [f] ; espace [m] ; superficie [f]
ปริภูมิ[n.] (pariphūm) EN: space ; area FR: espace [m]
ปริภูมิแบบยุคลิด[n. exp.] (pariphūm ba) EN: Euclidean space FR: espace euclidien [m]
ปริภูมิเชิงพาราโบลา[n. exp.] (pariphūm ch) EN: parabolic space FR: espace parabolique [m]
ปริภูมิเชิงเส้น[n. exp.] (pariphūm ch) EN: linear space FR: espace linéaire [m]
ปริภูมิเชิงทอพอโลยี[n. exp.] (pariphūm ch) EN: topological space FR: espace topologique [m]
ปริภูมิเอกรูป[n. exp.] (pariphūm ēk) EN: uniform space FR: espace uniforme [m]
ปริภูมิ n มิติ[n. exp.] (pariphūm en) EN: n-dimensional space ; n-space FR:
ปริภูมิอิงระยะทาง[n. exp.] (pariphūm in) EN: metric space FR: espace métrique [m]
ปริภูมิคล้ายรูปสามเหลี่ยม[n. exp.] (pariphūm kh) EN: triangulable space FR:
ปริภูมิกระชับ[n. exp.] (pariphūm kr) EN: compact space FR:
ปริภูมินามธรรม[n. exp.] (pariphūm nā) EN: abstract space FR:
ปริภูมิผลเฉลย[n. exp.] (pariphūm ph) EN: solution space FR:
ปริภูมิผลหาร[n. exp.] (pariphūm ph) EN: quotient space FR:

space ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressbereich {m}address space
Speicherbelegung {f}assignment of memory space
Banachraum {m} [math.]Banach space
Spaltenraum {m} [math.]column space
Abstandsfläche {f}distance space
Ausstellungsraum {m}exhibition space
Ausstellungsfläche {f} | Ausstellungsfläche mietenfloor space; exhibition space | to book exhibition space
Bodenfläche {f}floor space
Halbraum {m} [math.]half space
Wohnraum {m}housing space
Lebensraum {m}living space; space to live; lebensraum
Wohnfläche {f}living space
Modell- und Papierbereich {m}model and paper space
Abstellfläche {f}parking space
Satzspiegel {m}print space
Raum {m} [math.] | normierter Raum [math.]space | normed space
Raumfahrt {f}space travel; space flight
Raumflug {m}space flight; space shot
Leertaste {f}spacebar; space-bar; space
ungenutzt; ungenützt {adj} | ungenutzter Raum | eine Gelegenheit ungenutzt vorübergehen lassenunused | dead space | to let an opportunity pass by
Vektorraum {m} [math.]vector space
Luft- und Raumfahrtgruppe {f}aerospace group
Luft- und Raumfahrtindustrie {f}aerospace industry
Luft- und Raumfahrtunternehmen {n}aerospace company
Raumtransport {m}aerospace transportation
Backspace {m}backspace
Cyberspace {m}cyberspace
Arbeitsdatei {f} des Editors [comp.]editor workspace file
Hyperraum {m} [math.]hyperspace
Zwischenring {m}intermediate ring; spacer; adaptor
Namensraum {m}namespace
Proportionalschrift {f}proportionally spaced font
Distanzgummi {m} [techn.]spacer rubber
Platzbedarf {m}space requirement; floor space; local requirements
Raumanzug {m}space suit
Raumfahrtprogramm {n}space programme
Raumfahrttechnik {f}space technology
Raumfähre {f}space shuttle
Raumforschung {f}space science
Raumgeschwindigkeit {f}space velocity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า space
Back to top