ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*appropriately*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น appropriately, -appropriately-

*appropriately* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appropriately (adv.) อย่างเหมาะสม Syn. fittingly, suitably, fitly Ops. inappropriately, improperly
inappropriately (adv.) ไม่ดี See also: แย่, ไม่เหมาะสม Syn. badly, inadequately Ops. adequately, appropriately
inappropriately (adv.) อย่างมากเกินไป See also: อย่างเกินไป, อย่างเกินควร Syn. excessively Ops. appropriately, suitably
English-Thai: Nontri Dictionary
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามควร (adv.) appropriately See also: as fits, as it should be, as is proper, as discretion, suitably Syn. พอควร Ops. เกินควร
พอการ (adv.) appropriately See also: suitably Syn. สมควร, เหมาะแก่งาน
พอสถานประมาณ (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอควร, พอสมควร
พอเหมาะ (adv.) appropriately See also: suitably, good Syn. พอดี, เหมาะสม, พอเหมาะพอควร, เหมาะเจาะ
พอเหมาะพอควร (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร, พอเหมาะพอดี
พอเหมาะพอดี (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร
เหมาะเหม็ง (adv.) appropriately See also: properly Syn. พอดิบพอดี
เหมาะแก่งาน (adv.) appropriately See also: suitably Syn. สมควร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In my experience, it has a 98% success rate... of getting a man's attention... and when used appropriately... it has an 83% rate of return on a dinner invitation.ตามประสบการณ์ของฉัน มันได้ผล 98 เปอร์เซนต์ ที่จะเรียกความสนใจจากพวกผู้ชาย แล้วถ้าใช้ถูกวิธี
And your inappropriately short skirts.ฉันชอบกระโปรงสั้นจุ๊ดจู๋
Or more appropriately,a woman like you.ถ้าจะพูดให้เหมาะ ผู้หญิงแบบคุณ
Act inappropriately, the board has the optionหากนายทำตัวไม่เหมาะสม บอร์ดก็มีทางเลือก
Well, you're forming inappropriately strong attachments to photographs of baby animals.ก็ คุณกำลังสร้าง การยึดติดที่ไม่เหมาะสม กับรูปสัตว์น้อยเหล่านี้หนะสิ
Has Cy ever acted inappropriately toward Tammy?ไซเคยทำอะไรที่ไม่เหมาะสม กับแทมมี่บ้างรึเปล่า
If the contract is signed inappropriately, the company will be in trouble.ถ้าสัญญาผิดพลาดจริง บริษัทต้องมีปัญหาแน่ๆ
I don't think we're dressed appropriately for the occasion.ชั้นว่าเราแต่งตัวไม่ถูกกับสถานการณ์นะ
No. Actually, it's quite appropriately rated.ไม่หรอก จริงๆ แล้วมันพอดีแล้วน่ะ
And my government insists that the lieutenant be appropriately punished.และรัฐบาลของผมยืนยันให้ลงโทษ เขาอย่างเหมาะสม
Do you think maybe you can tear yourself away from this inappropriately themed rave for a couple minutes?คุณคิดว่าคุณสามารถปลีกตัวจาก ธีมงานเพ้อเจ้อไร้สาระนี่ สักแปปได้รึเปล่า
'Cause you're my girlfriend's best friend, or because you're my girlfriend, and I kissed you inappropriately in front of your best friend?ก็เธอเป็นเพื่อนสนิทแฟนฉัน หรือเพราะว่าเธอเป็นแฟนฉัน แล้วฉันจูบเธอแบบไม่เหมาะสม ต่อหน้าเพื่อนสนิทเธอ

*appropriately* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏館[なつやかた, natsuyakata] (n) villa arranged appropriately for summer; mansion arranged appropriately for summer
然る可く;然るべく[しかるべく, shikarubeku] (adv) appropriately; properly
適宜[てきぎ, tekigi] (adj-na,adj-no) (1) suitable; appropriate; (n-adv) (2) appropriately; (P)

*appropriately* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ควร[adv.] (khūan) EN: suitably ; appropriately FR:
เหมาะเหม็ง[adv.] (mǿmeng) EN: appropriately ; properly FR:
เหมาะสม[adv.] (mǿsom) EN: properly ; appropriately ; suitably FR:
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
สมควร[adv.] (somkhūan) EN: suitably ; properly ; appropriately FR: convenablement
ตามควร[adv.] (tām khūan) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée
อย่างเหมาะเหม็ง[adv.] (yāng mǿmeng) EN: appropriately ; properly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *appropriately*
Back to top