ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moderately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moderately*, -moderately-

moderately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moderately (adv.) อย่างพอสมควร See also: อย่างพอประมาณ, โดยปานกลาง, อย่างสมเหตุสมผล Syn. reasonably, fairly
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moderately Advancedระยะลุกลามมากพอควร, ขั้นปานกลาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้วมๆ (adv.) moderately Syn. พอสมควร, พอประมาณ, กลมกล่อม, นุ่มนวล
ปานกลาง (adv.) moderately See also: middlingly, averagely Syn. พอควร, พอประมาณ, พอสมควร
พอควร (adv.) moderately See also: fairly Syn. พอสมควร, พอเหมาะ, เหมาะสม
พอดู (adv.) moderately See also: quite Syn. พอสมควร, พอประมาณ, สมควร
พอประมาณ (adv.) moderately See also: fairly, quite, appropriately Syn. พอควร, พอสมควร
พอสมควร (adv.) moderately See also: reasonably Syn. พอควร, พอเหมาะพอควร, พอสมควร
พอเป็นกระษัย (adv.) moderately See also: suitably, appropriately Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ
หอมปากหอมคอ (adv.) moderately See also: suitably, appropriately Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ, พอเป็นกระษัย
ลมโกรก (v.) blow moderately
ลมโกรก (v.) blow moderately
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, moderately priced soaps are my calling.ใช่ค่ะ สบู่ราคาถูก ทำให้หนูมาทำงานที่นี่
You get to lose your virginity to an odds-on moderately pretty girl.นายจะได้เปิดซิงสาวสวย กับเขาสักที
In the flesh -- of a moderately successfulตัวเป็นๆ-- ที่ประสบความสำเร็จพอควร
After getting moderately tipsy, they look into each other's eyes.หลังจากที่ใกล้จะเมาแล้ว... พวกเขาก็จะมองตาซึ่งกันและกัน..
You seem like a... moderately successful individual.และกล้ามเนื้อแข็งแรง ? คุณดูเหมือน
B, I'm a moderately influential warlord.ข้อสอง ฉันเป็นนายทหารทผู้ทรงอิทธิพลพอสมควร
You don't like moderately?-พี่ไม่ชอบแค่พอใช้นี่

moderately ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎi, ㄎㄞˇ, 剀 / 剴] carefully; moderately
适度[shì dù, ㄕˋ ㄉㄨˋ, 适度 / 適度] moderately; appropriate

moderately ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
長手[ながて, nagate] (adj-no) (1) (See 長め) longish; moderately long; (n) (2) stretcher (building)
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)

moderately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศค่อนข้างหนาว[n. exp.] (ākāt khǿnkh) EN: moderately cold FR:
หอมปากหอมคอ [adv.] (høm pāk høm) EN: moderately FR:
ลมโกรก[n. exp.] (lom krōk) EN: blow moderately ; blow gently FR: souffler modérément
มิต-[pref.] (mita) EN: moderately FR:
พอใช้[adv.] (phøchai) EN: fairly ; fairly good ; reasonably ; moderately FR:
พอใช้ได้[adv.] (phøchaidāi) EN: fairly ; reasonably ; moderately FR:
พอได้[adv.] (phødai) EN: not bad ; moderately ; passably FR: pas mal ; plutôt bien
พอดีพอร้าย[adv.] (phødīphørāi) EN: fairly ; moderately FR:
พอดู[adv.] (phødū) EN: moderately ; quite FR:
พอควร[adv.] (phøkhūan) EN: moderately ; fairly FR: modérément
พอเป็นกระษัย ; พอเป็นกระสัย[adv.] (phø pen kra) EN: moderately FR:
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
พอสมควร[adv.] (phøsomkhūan) EN: impressively ; quite ; a good amount ; a reasonable amount ; fairly ; moderately ; to some extent FR:
ราม[adv.] (rām) EN: moderately FR:
เกินหน้าเกินตา[adv.] (koēnnākoēnt) EN: immoderately ; excessively FR:
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; too far ; too ; over ; excessively ; improperly ; immoderately FR: trop ; excessivement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moderately
Back to top