ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-appropriately-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น appropriately, *appropriately*,

-appropriately- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't think we're dressed appropriately for the occasion.ชั้นว่าเราแต่งตัวไม่ถูกกับสถานการณ์นะ
No. Actually, it's quite appropriately rated.ไม่หรอก จริงๆ แล้วมันพอดีแล้วน่ะ
And my government insists that the lieutenant be appropriately punished.และรัฐบาลของผมยืนยันให้ลงโทษ เขาอย่างเหมาะสม
It will say that Agent Rigsby acted appropriately and with sound judgment when he used lethal force against Moss.มันจะเขียนถึงเจ้าหน้าที่ ริกซ์บี้ ได้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสม และมีความยุติธรรม ในขณะที่เขาถูกบีบบังคับให้ต้องยิง เพื่อหยุดมอสส์
I've been appropriately conversant about you.ผมพูดถึงคุณแต่ในแง่ดี
From now on, I will see to it that you are appropriately consulted on important matters whenever necessary.ได้ จากนี้ข้าจัดให้ ว่าจะเอาเรื่องสำคัญมาปรึกษาเจ้า ถ้ามันจำเป็น
And I have to dress slightly more appropriately to hide my badge and gun.และฉันต้องแต่งตัวให้เหมาะสมมากขึ้นเล็กน้อย
I am just trying to make your anxiety appropriately focused.ฉันแค่พยายามจะทำให้คุณกังวลใจขึ้นมาบ้าง เพื่อที่จะมีสมาธิกับมันนะ
I need to know if that son of a bitch Levar, is behaving appropriately with these girls.ทำตัวเหมาะสมกับสาวๆ รึเปล่า
Well, then they're appropriately named, I think.งั้นคงตั้งชื่อได้เหมาะแล้ว

-appropriately- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏館[なつやかた, natsuyakata] (n) villa arranged appropriately for summer; mansion arranged appropriately for summer

-appropriately- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ควร[adv.] (khūan) EN: suitably ; appropriately FR:
เหมาะเหม็ง[adv.] (mǿmeng) EN: appropriately ; properly FR:
เหมาะสม[adv.] (mǿsom) EN: properly ; appropriately ; suitably FR:
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
สมควร[adv.] (somkhūan) EN: suitably ; properly ; appropriately FR: convenablement
ตามควร[adv.] (tām khūan) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée
อย่างเหมาะเหม็ง[adv.] (yāng mǿmeng) EN: appropriately ; properly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -appropriately-
Back to top