ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inappropriately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inappropriately*, -inappropriately-

inappropriately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inappropriately (adv.) ไม่ดี See also: แย่, ไม่เหมาะสม Syn. badly, inadequately Ops. adequately, appropriately
inappropriately (adv.) อย่างมากเกินไป See also: อย่างเกินไป, อย่างเกินควร Syn. excessively Ops. appropriately, suitably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inappropriately
Back to top