ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ambiguous*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ambiguous, -ambiguous-

*ambiguous* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambiguous (adj.) ที่กำกวม See also: ที่ตีความหมายได้มากกว่าหนึ่ง
ambiguous (adj.) ที่ไม่ชัดเจน See also: เคลือบคลุม, คลุมเครือ, ไม่กระจ่าง Syn. obscure, vague Ops. clear, explicit
unambiguous (adj.) ชัดเจน See also: กระจ่าง, ชัดแจ้ง Syn. clear, obvious
unambiguous (adj.) ชัดเจน See also: ชัดแจ้ง, เด่นชัด Syn. clear, explicit
English-Thai: HOPE Dictionary
ambiguous(แอมบิก' กิวเอิส) adj. คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำกวม (adj.) ambiguous See also: doubtful, vague, unclear, obscure, dubious, equivocal Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย Ops. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด
กำกวม (v.) be ambiguous See also: doubt, be vague, be unclear, obscure Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย Ops. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด
คลุม (adv.) ambiguously See also: vaguely, obscurely, indistinctly Syn. คลุมเครือ
คลุมเครือ (v.) be ambiguous See also: be vague, be obscure, be indistinct
คาบลูกคาบดอก (adj.) ambiguous See also: borderline, equivocal, uncertain Syn. ไม่แน่นอน, ก้ำกึ่ง Ops. แน่นอน
ไม่ชัด (adv.) ambiguously See also: vaguely, not clearly, indistinctly Syn. ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน (adv.) ambiguously See also: vaguely, not clearly, indistinctly
ไม่แน่นอน (adj.) ambiguous See also: borderline, equivocal, uncertain Syn. ก้ำกึ่ง Ops. แน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The content of that message is morally ambiguous at best.ปัญหาของฉันคือ: เนื้อหาของข้อความที่ไม่ชัดเจน ทางศีลธรรมที่ดีที่สุด
"it only comes back stronger "like some sexually ambiguous horror movie villain.มันกลับมาแข็งแรงกว่าเดิม ยังกับนางเอกละครน้ำเน่า
That's a somewhat ambiguous response.นั่นเป็นคำตอบที่กำกวมนะ
It better defines the ambiguous period between afternoon and evening:มันระบุช่วงที่กำกวม ระหว่างบ่ายกับค่ำได้ดี ก่อนค่ำ
Not as awesome as this ambiguously upbeat pop song that has nothing to do with the plot they put in at the end to try to convince you that you had a great time at this shitty movie.แล้วก็ยัดเพลงป๊อบ ที่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยเข้ามา เพื่อให้คุณรู้สึกว่า คุณมีความสุขมากกับตอนจบเน่าๆ
We can't just keep waiting in this ambiguous situation.เราจะรออยู่ในสถานการณ์ ที่คลุมเครือแบบนี้ไม่ได้
A sexually ambiguous male of indiscriminate ethnicity who may or may not have lost a job, wife, or loved one?ชายไม้ป่าเดียวกันที่ไม่เกี่ยงเชื้อชาติ ที่อาจหรืออาจจะไม่สูญเสียงาน ภรรยา หรือคนรักหรอ?
In clinical terms, we call it "ambiguous loss."ในศัพท์ทางการแพทย์ เราเรียกว่า "การสูญเสียที่คลุมเครือ"
I'm having an ambiguous loss.ตอนนี้ฉันมีการสูญเสียที่คลุมเครือ
She's just starting to come to terms with all the anger that's tied to ambiguous loss.เธอเริ่มจะเข้าสู่ภาวะ การโกรธที่มากับ ความสูญเสียที่ไม่ชัดเจน
He's on the ground, and he's sending a very unambiguous message, telling us to come to his planet.และขณะนี้เค้ากำลังส่งข้อความ ที่ไม่ชัดเจนแต่บอกให้เราไปที่ดาวเค้า
The flavor is ambiguous, like you.รสชาติคลุมเครือเหมือนคนทำเลย

*ambiguous* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模棱[mó léng, ㄇㄛˊ ㄌㄥˊ, 模棱 / 模稜] ambiguous; undecided and unclear
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, 洞] cave; hole; zero (unambiguous spoken form when spelling out numbers)
词约指明[cí yuē zhǐ míng, ㄘˊ ㄩㄝ ㄓˇ ㄇㄧㄥˊ, 词约指明 / 詞約指明] concise but unambiguous (成语 saw)
隐约其辞[yǐn yuē qí cí, ˇ ㄩㄝ ㄑㄧˊ ㄘˊ, 隐约其辞 / 隱約其辭] equivocal speech; to use vague or ambiguous language
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
单意[dān yì, ㄉㄢ ㄧˋ, 单意 / 單意] unambiguous; having only one meaning
多义[duō yì, ㄉㄨㄛ ㄧˋ, 多义 / 多義] having several meanings; ambiguous; equivocal; ambivalent
灰色[huī sè, ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ, 灰色] gray; grizzly; pessimistic; gloomy; dispirited; ambiguous
暧昧[ài mèi, ㄞˋ ㄇㄟˋ, 暧昧 / 曖昧] illicit; shady; ambiguous

*ambiguous* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval
あやふや[, ayafuya] (adj-na,n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P)
イミフ[, imifu] (adj-na) (abbr) (sl) (See 意味不明) of uncertain meaning; ambiguous
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
ぼやかす[, boyakasu] (v5s,vt) (See 暈す) to make ambiguous
メリハリの利いた;めりはりの利いた[めりはりのきいた(めりはりの利いた);メリハリのきいた(メリハリの利いた), meriharinokiita ( meriharino ri ita ); merihari nokiita ( merihari no ri ita )] (exp) (See メリハリを利かせた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively
メリハリを利かせた;めりはりを利かせた[メリハリをきかせた(メリハリを利かせた);めりはりをきかせた(めりはりを利かせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリの利いた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively
一義的[いちぎてき, ichigiteki] (adj-na,n) unequivocable; unambiguous; unmistakable
不得要領[ふとくようりょう, futokuyouryou] (adj-na,n) vague; ambiguous; noncommittal; off-point
多義的[たぎてき, tagiteki] (adj-na) ambiguous; polysemous; equivocal; having many meanings
意味不明[いみふめい, imifumei] (n,adj-na,adj-no) of uncertain meaning; ambiguous; cryptic; (P)
晦渋[かいじゅう, kaijuu] (adj-na,n) ambiguous; obscure; equivocal
朦朧[もうろう, mourou] (adj-t,adv-to) dim; hazy; vague; indistinct; ambiguous; faint; obscure
濁す[にごす, nigosu] (v5s,vt) (1) to make muddy (a liquid); to make cloudy; to make turbid; to roil; (2) (See お茶を濁す・2) to prevaricate; to speak ambiguously; (P)
紛らわしい[まぎらわしい, magirawashii] (adj-i) confusing; misleading; equivocal; ambiguous; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] ambiguous search, ambiguous retrieval

*ambiguous* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlu) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear ; equivocal ; cryptic ; ambiguous FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คลุม[adv.] (khlum) EN: ambiguously FR:
คลุมเครือ[adj.] (khlumkhreūa) EN: ambiguous ; vague ; fuzzy ; unclear ; obscure FR: flou ; imprécis ; vague ; ambigu
คลุมเครือ[adv.] (khlumkhreūa) EN: ambiguously ; vaguely FR:
กรวม[v.] (krūam) EN: be ambiguous FR:
ไม่กำกวม[adj.] (mai kamkūam) EN: unambiguous FR:
น่าสงสัย[adj.] (nā songsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious FR: douteux ; suspect ; ambigu
พูดกำกวม[v. exp.] (phūt kamkūa) EN: make ambiguous remarks ; talk in vague terms FR: parler en termes vagues ; s'exprimer de manière ambigüe
พูดคลุมเครือ[v. exp.] (phūt khlumk) EN: speak ambiguously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ambiguous*
Back to top