ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เทา*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เทา, -เทา-

*เทา* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะเทา (v.) peel off See also: flake off, come off Syn. ลอก, ล่อน
กะเทา (v.) shell See also: scale, flake off, crack, strip, come off Syn. กะเทาะ
กะเทา (v.) crack See also: peel off, flake off, come off Syn. ล่อนหลุด, ลอก
กะเทา (v.) shell See also: husk Syn. กะเทาะเปลือก
กะเทาะเปลือก (v.) shell See also: husk
การบรรเทา (n.) slackening See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation Syn. การคลาย, การผ่อนคลาย, การลดหย่อน
การบรรเทาทุกข์ (n.) cure See also: remedy, treatment Syn. การรักษา, การบำบัด, การเยียวยารักษา
บรรเทา (v.) relieve See also: alleviate, ease, mitigate Syn. ทุเลา Ops. กำเริบ
บรรเทา (v.) abate See also: decrease, diminish, alleviate, reduce Syn. ทุเลา, ลดลง, ผ่อนลง, คลาย
บรรเทาทุกข์ (v.) rescue See also: alleviate distress, relieve distress Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์
บรรเทาเบาบาง (v.) ease See also: alleviate, relieve Syn. ลดลง, เบาลง, ลดน้อยลง Ops. เพิ่มขึ้น, หนักขึ้น, เพิ่มมากขึ้น
พินอบพิเทา (v.) respect Syn. เคารพ, นอบน้อม, นบนอบ, เคารพนบนอบ
สั่นเทา (adj.) shivering
สั่นเทา (v.) shiver
สีเทา (adj.) dark gray Syn. เทา
สีเทาอมฟ้า (adj.) steel blue See also: light blue Syn. สีนกพิราบ, สีน้ำเงินอ่อน
เทา (adj.) gray See also: grey
English-Thai: HOPE Dictionary
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
acesodyneสารบรรเทาความปวด
acetophenetiden(แอสซิดทฟิเนท' ทิดิน) chem. ยาลดไข้และบรรเทาปวด., Syn. phenacetin
allay(อะเล') vt. ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง. -allayer n., Syn. quiet, soothe)
alleviate(อะลี' วิเอท) vt. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, Syn. lessen, mitigate ###A. aggravate)
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง
alleviative(อะลี' วิเอทิฟว, อะลี' วอะโทรี) adj. ซึ่งทำให้ลดน้อยลง, ซึ่งบรรเทา
analgesic(แอนนะจี' ซิค) n. ยาบรรเทาปวด.
anodyne(แอน' นะไดนฺ) n. ยาบรรเทาอาการปวด สิ่งที่บรรเทาความทุกข์ (analgesic)
antidiabetic(แอนทีไดอะเบท' ทิค) n. ยาป้องกันหรือบรรเทาอาการโรคเบาหวาน
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน
antiplastic(แอนทีพลาส' ทิค) adj. ซึ่งบรรเทาหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)
antitussive(แอนทีทูส' ซิฟว) adj.,n. ซึ่งบรรเทาการไอ, ยาบรรเทาการไอ, ยาแก้ไอ
arbor vitae(อาร์'บอร์'ไว'ที) n. ส่วนของสมองน้อย (cerebellum) ที่คล้ายต้นไม้ ซึ่งเป็นลักษณะรูปแบบ ของเนื้อเยื่อสีเทา และขาวของประสาท (treelike appearance)
artic foxหมาขั้วโลกเหนือจำพวก Alopex lagopus คล้ายหมาจิ้งจอก มีสีเทาน้ำตาบในฤดูร้อนและสีขาวในฤดูหนาว., Syn. white fox
ashen 1(แอช'เชน) adj. สีเทา,สีเถ้าถ่าน,ประ-กอบด้วยเถ้า,ซีดมาก,ไร้สี (gray, ashy,pale)
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease,moderate ###A. irritate,aggravate)
assuasive(อะซเว'ซิฟว) adj. ซึ่งบรรเทา
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
attemper(อะเทม' เพอะ) vt. บรรเทา, ทำให้สงบ, ทำให้เหมาะสม, ปลอบใจ (soothe, mollify)
balmy(บาล์'มี) adj. บรรเทา,ชุ่มชื้น,นิ่ม,เย็นคล้ายยาหม่อง,มีกลิ่นหอม,โง่, See also: balminess n. ดูbalmy, Syn. pleasant ###A. irritating
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
becalm(บีคาล์ม') {becalmed,becalming,becalms} vt. ทำให้สงบ,ทำให้ไร้ลม,บรรเทา, Syn. calm
beige(เบจ) n. สีเทาอ่อน,การดำรงอยู่,ชีวิต
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
buckskinn. หนังกวาง adj. สีเหลืองหรือสีเทาสีหนังสัตว์,ทำด้วยหนังสัตว์
chacma(แชค'มะ) n. ลิงบาบูนขนาดใหญ่สำน้ำตาลเทา
chap(แชพ) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้แดง,กะเทาะ -n.รอยแตก,รอยกระเทาะ,อ้ายหมอนี่,เจ้าเพื่อนยาก,เพื่อนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย, Syn. lad
cinereous(ซิเนอ'เรียส) adj. เป็นเถ้าถ่าน,สีเทา
cortex(คอร์'เทคซฺ) n. เปลือกนอก,เปลือกสมองซึ่งเป็นวัตถุสีเทา, Syn. bark
cortical(คอร์'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับเปลือกนอก,เกี่ยวกับเปลือกสมองชั้นวัตถุสีเทา
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง
cushion(คู'เชิน) {cushioned,cushioning,cushions} n. เบาะ,นวม,เบาะพิง vt. ใส่เบาะ,ใส่นวม,บรรเทา,ลด,ระงับ, Syn. pillow
damper(แดม'เพอะ) n. คนที่ทำให้หมดสนุก,เครื่องทำให้ ชื้น ,เครื่องบรรเทา
decrease(ดีครีส') vi.,n. (การ) ลดลง,บรรเทา vt. ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ปริมาณที่ลดลง, Syn. lessen
demulcent(ดิมัล'เซินทฺ) adj. ซึ่งบรรเทาอาการระคายเคือง
English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย
balm(n) ยาบรรเทาปวด,ยาหม่อง
balmy(adj) ซึ่งบรรเทาปวด,อ่อน
bay(adj) สีน้ำตาลปนแดง,สีเทาปนแดง
becalm(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบลง
chap(n) เด็กชาย,คาง,ขากรรไกร,รอยแตก,รอยกะเทา
cleavage(n) แนวกะเทาะ,ความแตกแยก,ความบาดหมาง
crack(vt) กะเทาะ,ทำให้แตก
cracker(n) ขนมปังกรอบ,เครื่องกะเทาะ,ประทัด
damper(n) สิ่งที่ทำให้ชื้น,เครื่องลดการสั่นสะเทือน,เครื่องบรรเทา
decrease(n) การบรรเทา,ความลดลง
extenuate(vt) ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาลง
granite(n) หินสีเทา,หินแกรนิต,หินอัคนี
gray(adj) สีเทา,สีหมอก,มืด,สลัว,แก่,ชรา,หงอก
grey(adj) สีเทา,สีหมอก,แก่,ชรา,หงอก
grizzled(adj) สีเทา,(ผม)หงอก
grizzly(adj) สีเทา,(ผม)หงอก
heroin(n) ยาบรรเทาปวด,ยาเสพติด,เฮโรอีน
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย
meliorate(vt) ทำให้ดีขึ้น,บรรเทา,แบ่งเบา,ปรับปรุง
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
mitigation(n) การบรรเทา,การแบ่งเบา,อาการทุเลา
nutcracker(n) เครื่องกะเทาะเปลือกผลไม้
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย
quake(vi) ยวบ,ไหว,สั่นสะเทือน,สั่นเทา,สั่นระริก
quaver(vi) กลัว,สั่น,สั่นเทา
quench(vt) ดับ,ระงับ,บรรเทา,ปราบ,ทำให้หมด
quiver(n) แล่ง,กระบอกใส่ลูกศร,การสั่น,การสั่นเทา
relent(vi) อ่อนข้อ,อ่อนลง,บรรเทา,ผ่อนผัน,กรุณา
relieve(vt) ช่วยเหลือ,บรรเทาลง,ทำให้โล่งใจ,สงเคราะห์,แบ่งเบา
remedy(vt) รักษา,แก้โรค,เยียวยา,ขจัด,บรรเทา,ฟื้นฟู
remit(vt) งดเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง,อภัยโทษ
reprieve(vt) พักผ่อน,บรรเทา,เลื่อนการประหาร
respite(n) การผ่อนผัน,การหยุดพัก,การทุเลา,การบรรเทา
salve(n) ยาบรรเทา,ยาขี้ผึ้ง,สิ่งบรรเทา
shaky(adj) สั่นสะเทือน,สั่น,สั่นเทา,โอนเอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abirritant๑. สารบรรเทาระคาย๒. -บรรเทาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviate; palliateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviation; palliationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative; alleviative๑. -บรรเทาอาการ, -ประทังอาการ๒. ยาบรรเทาอาการ, ยาประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cinereousสีเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
demulcentยาบรรเทาระคาย [มีความหมายเหมือนกับ torpent ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gray matter; matter, grey; substance, gray; substance, greyเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
grey matter; matter, gray; substance, gray; substance, greyเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
grisailleเอกรงค์เทา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hoary; canescent-ขนสั้นสีเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mitigating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigationการบรรเทา, การลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obtundent๑. -ทำให้มึนชา๒. ยาบรรเทาปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliate; alleviateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliation; alleviationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative medicationโอสถบำบัดบรรเทาอาการ, โอสถบำบัดประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polioencephalitis๑. โรคเนื้อเทาสมองอักเสบ๒. โรคโปลิโอสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poor reliefการบรรเทาทุกข์คนยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redress๑. บรรเทา, ปลดเปลื้อง๒. ชดใช้, ทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relax๑. ผ่อนคลาย, หย่อน, ลดความตึง๒. บรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxation๑. การผ่อนคลาย, การหย่อน, การลดความตึง๒. การบรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reliefการบรรเทา, การแก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relieveบรรเทา, แก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquic แอควิก สภาพความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นระยะเวลา นาน ในรอบปี เกิดสภาพรีดักชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส จนทำให้เกิดดินสีเทาหรือเทาอ่อนเป็นสีพื้น และมีจุดประสีต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นดิน พบบริเวณที่ราบต่ำและมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือยู่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ใน รอบปี (ศัพท์ aquic มาจากคำละติน aqua = water) [สิ่งแวดล้อม]
Blond, Ashสีเทาทอง [การแพทย์]
Buff Colorสีเหลืองแกมเทา [การแพทย์]
Extenuating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [TU Subject Heading]
Civilian reliefการบรรเทาทุกข์พลเรือน [TU Subject Heading]
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Gray Matterเนื้อสมองส่วนสีเทา, [การแพทย์]
Gray Scaleระบบสีเทาต่างระดับความเข้ม [การแพทย์]
Grayish Tanสีเทาปนน้ำตาล [การแพทย์]
grey matterเนื้อสีเทา, บริเวณสีเทาของสมองและไขสันหลังที่มีตัวเซลล์ประสาทอยู่เป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mist หมอกน้ำค้าง เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ซึ่งประกอบ ด้วยละอองเล็กมากจนไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือละอองน้ำ ดูดความชื้น (hydroscopic water droplets) ลอยอยู่ในอากาศ หมอกน้ำค้างมีลักษณะเช่นเดียวกับหมอกแต่บางกว่า เมื่อมีหมอกน้ำค้างเกิดขึ้นเหนือที่ใดมักจะแลดูคล้ายม่านบาง สีเทาคลุมอยู่เหนือภูมิประเทศแห่งนั้น ทำให้ทัศนวิสัยที่ผิวพื้นดินลดลงน้อยกว่าหมอก แต่ยังเห็นได้ใกล้เกินกว่า 1 กิโลเมตร ความชื้นสัมพันธ์ในหมอกน้ำค้างมักจะน้อยกว่า 95% หมอกน้ำค้างเป็นสภาพอากาศที่อยู่ระหว่างฟ้าหลัวชื้น (damp haze) กับหมอก [สิ่งแวดล้อม]
Mongolian Spotจุดมองโกเลียน, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทามักพบบริเวณก้นและหลัง, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทา [การแพทย์]
Palliative careการดูแลเพื่อบรรเทาอาการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
galena (n.) แร่ตะกั่วสีน้ำเงิน เทา หรือดำ
thorium (n.) ธาตุโลหะกัมมันตรังสี มีสีเทาเข้ม มีสัญลักษณ์ Th
allay (vt.) บรรเทา See also: ระงับ Syn. relieve, reduce, alleviate
alleviate (vt.) ทำให้บรรเทา Syn. relieve, soothe, allay
alleviation (n.) การบรรเทา See also: การทำให้น้อยลง Syn. relief
alleviative (adj.) ซึ่งช่วยบรรเทา Syn. mitigative Ops. intensifying
analgesic (n.) ยาบรรเทาปวด
anodyne (adj.) บรรเทาความเจ็บปวด Syn. soothing, comforting
anodyne (n.) สิ่งที่บรรเทาปวด
ash (adj.) สีเทาSee also: สีเถ้าถ่าน
badger (n.) สัตวสี่เท้ามีขนสีเทา และหัวมีลายเส้นสีขาวตัดกับขนสีเทา Syn. hedgehog
balsamic (adj.) บรรเทาปวด See also: แก้ปวด Syn. soothing
counterirritant (n.) ยาที่ใช้บรรเทาการอักเสบ
crack (vi.) กะเทาะออก
crack (vt.) ทำให้กะเทาะออก
cushion (vt.) ช่วยบรรเทาผลกระทบ
cushion (n.) สิ่งที่ช่วยบรรเทา
damp (vi.) ทำให้บรรเทา See also: ทำให้เบาบาง, ทำให้ลดลง, ทำให้น้อยลง, ทำให้ทุเลา Syn. allay, reduce, diminish
ease (vi.) บรรเทา See also: ผ่อนคลาย Syn. alleviate, lessen
ephedrine (n.) สารอัลคาลอยด์สีขาวไม่มีกลิ่นช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก ขยายรูม่านตาและกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassmentอย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ
Third table, left. Gray hair.โต๊ะสามทางซ้าย ผมสีเทา ให้ฮากลิ้งเลยนะ
So, in order to ease his pain, you're supposed to take him to a ballgame.ใช่สิ เพื่อบรรเทาความทุกข์ให้เขา คุณควรพาเขาไปดูเบสบอล
Your Majesty, if we distributed some of the food... that has been reserved for the army... there would be plenty of time to gather more--ถ้าเราเอาเสบียงหลวง สำหรับกองทัพไปบรรเทาทุกข์ ก็คง...
I pride myself on visiting the Taufer Orphanage three times a year... to offer my services as a teacher, as a gesture of support... for those good men of the cloth.ผมภูมิใจที่ได้มาเยี่ยม บ้านเด็กกำพร้า เทาเฟ่อร์ ปีละสามครั้ง เพื่อมาเป็นอาจารย์สอนพวกเด็ก ๆ และ ในฐานะผู้อุปถัมป์...
Bring back your hands to my shivering skin. "โปรดกลับมา ลูบใล้ผิวกายอันสั่นเทาของฉันด้วย "
"BoyishIy light"? please! Grey.สีอ่อนดูเป็นเด็ก ขอทีเทาชัด ๆ
Trees are not violet, grass is not charcoal, and a man cannot... fly.ต้นไม้ไม่ใช่สีม่วง หญ้าไม่ใช่สีเทา และคนไม่... บิน?
And in the evenings, to temper the sting of loneliness, there was Martha Shaw.และในตอนเย็น / เพื่อบรรเทาความเปล่าเปลี่ยว ที่นั่นมี มาธาร์ ชอว์
And I'm, what, 60-odd years old and I'm wearing a gray suit.ผมอายุ 60 กว่าๆ สวมสูทสีเทา แล้วก็อื่นๆ
This... is a gray bantam-wing mosquito, which are most common where?ยุงนี่... เป็นยุงก้นป่องสีเทา ซึ่งถูกพบมากที่สุดอยู่ที่ไหน
Yeah, this is A TF Agent Doug Carlin returning your call.-เป็นไปได้ว่าสี แดงหรือ เทา. - สร้างรูปแบบได้มั๊ย?
Due to the overwhelming interest, he has opened his barn to the public allowing them to view the rocket themselves only hoping to alleviate some of this congestion.ด้วยความสนใจที่มีมากมาย เขาได้เปิดยุ้งฉางให้สาธารณชน... ...ได้เข้าชมจรวดด้วยตัวของพวกเขาเอง... ...ด้วยหวังว่าจะบรรเทา ความอยากเห็นนี้ได้
A gray accord,probably with a busted rear window.แอคคอร์ด สีเทา และรู้สึกว่ากระจกหลังจะแตก
Did you check the glove box?คุณดูกล่องมันรึเปล่า สีเทา สี่เหลี่ยม
Goodbye, clouds of Grey Hello, skies of blue# ลาก่อนเมฆสีเทา สวัสดีท้องฟ้าสดใส
The clouds turned Grey And the big sky cried# เมฆเป็นสีเทา ท้องฟ้ากลับร้องไห้
He's A Big,Gray Cat,So If You Could Just Keep An Eye Out?มันตัวใหญ่ สีเทา คุณช่วยหามันให้หน่อย
Government sources seem to be optimistic about the turnaround and say that it is to alleviate economic blockades while rumors state that it is because his ability to produce biological weapons has been removed.ทางรัฐบาลหวังว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป้นไปได้ด้วยดี และช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจถดถอย มีข่าวลือว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะ
You're just chuck bartowski,and you're not a real spy,huh?นายคือ ชัก บาร์เทาสกี้ และนายก็ไม่ได้เป็นสปายจริงๆ
Chuck bartowski is to be eliminated.ชัก บาร์เทาสกี้ ต้องทูกจัดการ
Chuck bartowski has served his country with honor.ชัก บาร์เทาสกี้ รับใช้ชาติด้วยเกียรติ
Let's take five.คุณลองดูนั้น นั้นไง คิดว่ามันเป็นสีเทาใช่มั้ย? ที่สำคัญ
10 kilometers west, two north, six hour walk.10 กม.ทางตะวันตกกับ 2 กม.ทางเหนือ เดินเทาไปทางเหนือ 6 ชัวโมง
Gray sedan, right?รถซีดาน สีเทา ใช่ไหม?
Secure primary suspect in gray suit, repeatจับกุมผู้ต้องสงสัยหลัก ใส่สูทสีเทา ขอย้ำ
Secure primary suspect wearing a grey suiteจับกุมผู้ต้องสงสัยหลัก ใส่สูทสีเทา ขอย้ำ
It's a dark gray Jeep Grand Cherokee, turned south on 11th street about two minutes ago. Copy that.เป็นจี๊บ แกรนด์ เชอโรกี สีเทาแก่ เลี้ยวไปทางถนนหมายเลข 11 เมื่อสองนาทีก่อน
And it's your job, gentlemen, to peel back those layers and figure out exactly what type of woman you're dealing with.และมันเป็นหน้าที่ของพวกเรา ชายทั้งหลาย ที่จะกระเทาะชั้นนั้นให้แตก.. ..และดูให้แน่ใจว่า เธอเป็นผู้หญิงแบบไหนกันแน่
I can't foresee the future but even conservatively speaking I can say that you bought yourself some real time here.งั้น เอ่อ เมื่อไหร่เขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้คะ ตอนนี้อาการเขาได้บรรเทาลงแล้ว โอเค
There's the antiemetic, the antitussive, the this, the that, not to mention the chemo itself.ยาแก้อาเจียน ยาบรรเทาอาการปวด ยานั่น ยานี่
You know, we had hundreds of cases of material that we had to import into Japan, and he did the logistics.หรือจะให้มันเป็นน้ำตาลกับเทา ผมว่าน้ำตาลกับเทาน่าจะดีกว่านะ ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นอันเริ่มต้น
You're sweet as hell and adorable and scruffy with that little grey in your hair and that hot little nose.คุณมันปากหวาน และก็น่ารัก กับผมสีเทาของคุณ และจมูกเล็กๆ ที่แสนเร่าร้อนนั้น
A little distraction goes far to ease the burden of the war on my men.ความบันเทิงเล็กๆ นี่ช่วยบรรเทา ภาระแห่งสงครามให้คนของข้าได้
Elephants are gray, Agent Booth, but not all gray thing are elephants.ช้างมีสีเทา เอเจนท์บูธ แต่สีเทาทุกอย่าง ไม่ใช่ช้าง
I had a quiet conversation with someone who not only eased my suffering, but...ฉันได้สนทนาอย่างเงียบๆ กับคนๆหนึ่ง ที่ไม่เพียงช่วยให้ฉัน ผ่อนบรรเทาความทุกข์ไปได้ แต่ยัง...
Perhaps I can do more to ease your loneliness once I return from Cato Neimoidia.บางทีข้าอาจจะทำอะไรได้มากกว่านี้ เพื่อบรรเทาความโดดเดี่ยวของเจ้า เมื่อข้ากลับมาจากเคโท เนโมเดีย
The kind of guy who spends 10 grand on Gandalf the Grey's quarterstaff from The Two Towers.ผมเป็นผู้ชายที่ใช้จ่ายกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ อย่างอาวุธของพ่อมดเทาแกรนดราฟ จากเดอะลอร์ด เดอะ ทู ทาวเวอร์
Not everyone can pull off Dior gray. - We need to redecorate.ไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะกับ สีเทาดิออร์ เราต้องแต่งห้องใหม่
Tell them we're aid workers with Red Panda resources, a relief organization, protected under articles 59 through 63 of the Geneva convention.บอกพวกเขา เราทำงานให้กับ ขององค์การแพนด้าแดง ที่เป็นองค์การ บรรเทาทุกข์ ได้รับการคุ้มครอง ตามกฎบัตรข้อที่ 59 ถึง 63

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เทา*
Back to top