ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remedy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remedy*, -remedy-

remedy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remedy (n.) การรักษา See also: วิธีการรักษา Syn. cure, treatment
remedy (vt.) รักษา See also: เยียวยา Syn. aid, cure
remedy (vt.) แก้ไข See also: ทำให้ถูกต้อง Syn. correct, rectify, set to rights
English-Thai: HOPE Dictionary
remedy(เรม'มิดี) n. การรักษา,วิธีการรักษา,วิธีการแก้ไข,สิ่งที่ใช้ในการรักษา,ยา,สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข vt. รักษา,เยียวยา,บรรเทา,ฟื้นฟู,ทำให้ถูกต้อง,ขจัด,กำจัด, Syn. cure
English-Thai: Nontri Dictionary
remedy(vt) รักษา,แก้โรค,เยียวยา,ขจัด,บรรเทา,ฟื้นฟู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
remedy๑. ยารักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ medication ๑ และ medicine ๑]๒. สิ่งใช้รักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทายา (v.) apply some remedy to the wound See also: embrocate Syn. ป้ายยา
ป้ายยา (v.) apply some remedy to the wound See also: embrocate
การแก้ปัญหา (n.) remedy See also: solution Syn. การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา (n.) remedy See also: solution
มูลจิต (n.) remedy for follicular pharyngitis See also: a kind of remedy
ถูกโรค (v.) be treated with a right remedy
ยักย้ายถ่ายเท (v.) search for a remedy See also: look for a solution
วางยา (v.) apply a remedy See also: give medicine, administer a remedy Syn. ให้ยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Think on it. The remedy is in your hands...วิธีการรักษาอยู่ในมือของคุณคุณผู้มี สิทธิเลือกตั้ง
The fault is mine, and so must the remedy be.ความผิดเป็นของผมเอง ดังนั้นจะต้องแก้ไขมันด้วยตนเอง
Secondly, as a remedy against sin, and to avoid fornication.อย่างที่สอง เพื่อรักษาไว้ซึ่งการต่อต้านบาป และหลีกเลี่ยงการผิดประเวณี
A present is the remedy for love.ของขวัญเป็นตัวแทนของความรัก
Secondly, for a remedy against sin, and to avoid fornication... that such persons as have not the gift of continence... might marry and keep themselves undefiled members of Christ's body.ข้อสอง หลีกเลี่ยงการทำบาป และไม่ทำผิดประเวณี ไม่ให้เป็นบุคคลมักมาก คบชู้สู่สาว จะแต่งงานและรักษาขนบธรรมเนียม ถวายตัวแด่พระผู้เป็นเจ้า
Anything. But so far the remedy is beyond what I can achieve.ลุงก็หวังว่าจะช่วยอะไรได้บ้างเหมือนกัน แต่ทว่าลุงยังหาหนทางที่จะรักษาไม่ได้เลย
An ancient remedy for poisonous bites.สมุนไพรโบราณใช้รักษาพิษร้าย
Hey! I could totally remedy that situation, right here.บางทีเขาอาจจะไม่ได้วิตะมิน ซี พอก็ได้
I'm here to remedy that.ผมมาที่นี่เพื่อเยียวยาเรื่องนั้น
A remedy for insanity, as you can imagine,วิธีรักษาโรคจิต อย่างที่คุณคิดนั่นแหละ
Morgana. We need the remedy that Gaius gave you.มอร์กานา เราต้องการยาที่ไกอัสให้เจ้า
I'd have thought you could whip up a remedy for this in no time, Harry.ฉันคิดว่าเธอปรุงยารักษาขึ้นมาได้นะ แฮรี่

remedy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行政救济[xíng zhèng jiù jì, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ, 行政救济 / 行政救濟] administrative remedy
丹方[dān fāng, ㄉㄢ ㄈㄤ, 丹方] folk remedy
补救[bǔ jiù, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄡˋ, 补救 / 補救] remedy

remedy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
善後策[ぜんごさく, zengosaku] (n) remedial measure; countermeasure; counter-measure; relief measure; remedy
正気散;鍾馗散[しょうきさん, shoukisan] (n) (arch) traditional Chinese cold remedy (a medical powder with antipyretic and diaphoretic effects)
足し[たし, tashi] (n) (See 足しになる) top up (e.g. a little bit to remedy an insufficiency)
治療薬[ちりょうやく, chiryouyaku] (n) remedy; cure; therapeutic medication

remedy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
แก้[v.] (kaē) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ไขปัญหา[v. exp.] (kaēkhai pan) EN: solve a problem ; figure out a problem ; solve ; remedy ; fix ; cure FR: résoudre un problème
การแก้ไขปัญหา[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: remedy ; problem-solving ; resolution FR: résolution d'un problème [f] ; remède [m]
การแก้ปัญหา[n. exp.] (kān kaē pan) EN: remedy ; solution ; problem solving ; solving ; resolution FR: solution [f] ; remède [m] ; résolution d'un problème [f]
การรักษา[n.] (kān raksā) EN: cure ; remedy ; treatment ; therapy ; care FR: traitement médical [m] ; traitement [m] ; soins médicaux [mpl] ; soins [mpl] ; thérapie [f] ; remède [m] ; guérison [f]
เภสัช[n.] (phēsat) EN: medicine ; drug ; remedy ; pharmacy FR: médicament [f] ; remède [m]
เภสัช-[pref.] (phēsatcha- ) EN: medicine ; drug ; remedy ; pharmacy FR: médicament [f] ; remède [m]
ปรับปรุงแก้ไข[v. exp.] (prapprung k) EN: rectify ; correct ; adjust ; improve ; remedy FR:
รักษา[v.] (raksā) EN: cure ; remedy ; treat ; take care of ; heal FR: soigner ; guérir ; prendre soin ; traiter
รักษาโรค[v. exp.] (raksā rōk) EN: cure ; heal ; remedy FR: guérir une maladie ; soigner une maladie
สุมกระหม่อม[v. exp.] (sum kramǿm) EN: put medicament on the head of a child as a remedy against colds FR:
ทายา[v. exp.] (thāyā) EN: apply a medicine ; apply an oinment ; apply a salve ; rub a medicament on ; apply some remedy to the wound FR:
ยา[n.] (yā) EN: medicine ; drug ; medication ; cure ; remedy ; pharmaceutical FR: médicament [m] ; remède [m] ; drogue [f] ; potion [f] (vx) ; substance médicamenteuse [f] ; préparation pharmaceutique [f]
ยาบรรเทา[n. exp.] (yā banthao) EN: remedy FR: remède [m]
ยาเฉพาะ[n. exp.] (yā chaphǿ) EN: specific remedy FR: remède spécifique [m]
ยาแก้ไอ[n. exp.] (yā kaē ai) EN: cough syrup ; cough-remedy ; cough remedy ; antitussive FR: sirop contre la toux [m]
ยักย้ายถ่ายเท[v. exp.] (yakyāi thāi) EN: search for a remedy ; look for a solution FR:
ยาผีบอก[n. exp.] (yā phī bøk) EN: spirit-revealed remedy FR:
ยาที่ได้ผลชะงัด[n. exp.] (yā thī dai ) EN: specific remedy ; specific drug ; effective drug FR: remède efficace [m] ; médicament spécifique [m]
เยียวยา[v.] (yīoyā) EN: cure ; treat ; aid ; heal ; remedy ; attend to ; care for ; nurse ; mend FR: remédier ; traiter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remedy
Back to top