ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mitigative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mitigative*, -mitigative-

mitigative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mitigative (adj.) ซึ่งช่วยบรรเทา Syn. alleviative Ops. intensifying

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mitigative
Back to top