ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลาย*, -หลาย-

หลาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลาย (adv.) much Syn. มาก, นัก, มากหลาย
หลายครั้ง (adv.) often See also: over and over, again, many times Syn. หลายหน, หลายครา, หลายคราว, หลายที Ops. ครั้งเดียว, ทีเดียว
หลายครา (adv.) often See also: over and over, again, many times Syn. หลายหน, หลายคราว, หลายที Ops. ครั้งเดียว, ทีเดียว
หลายคราว (adv.) often See also: over and over, again, many times Syn. หลายหน, หลายครา, หลายที Ops. ครั้งเดียว, ทีเดียว
หลายชนิด (adj.) various kinds See also: different kinds, many kinds, varied Syn. หลายประเภท, หลายแบบ, หลายอย่าง Ops. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว
หลายทบ (adj.) multiple See also: manifold Syn. หลายเท่า
หลายที (adv.) often See also: over and over, again, many times Syn. หลายหน, หลายครา, หลายคราว Ops. ครั้งเดียว, ทีเดียว
หลายประเภท (adj.) various kinds See also: different kinds, many kinds, varied Syn. หลายแบบ, หลายอย่าง Ops. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว
หลายประเภท (adj.) varied See also: numerous, many Syn. หลายสิ่งหลายอย่าง, หลายแบบ, หลายชนิด Ops. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว
หลายสิ่งหลายอย่าง (adj.) varied See also: numerous, many Syn. หลายแบบ, หลายชนิด, หลายประเภท Ops. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว
หลายหน (adv.) often See also: over and over, again, many times Syn. หลายครา, หลายคราว, หลายที Ops. ครั้งเดียว, ทีเดียว
หลายหลาก (adj.) various Syn. หลากหลาย, ต่างๆ นาๆ
หลายหลาก (adj.) various See also: diverse, varied Syn. หลากหลาย, ต่างๆ นาๆ
หลายอย่าง (adj.) varied See also: numerous, many Syn. หลายสิ่งหลายอย่าง, หลายแบบ, หลายชนิด, หลายประเภท Ops. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว
หลายเท่า (adv.) many times (e.g. the number of)
หลายแบบ (adj.) various kinds See also: different kinds, many kinds, varied Syn. หลายประเภท, หลายอย่าง Ops. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว
หลายแบบ (adj.) varied See also: numerous, many Syn. หลายสิ่งหลายอย่าง, หลายชนิด, หลายประเภท Ops. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว
หลายใจ (v.) flirt See also: be licentious Ops. รักเดียวใจเดียว
English-Thai: HOPE Dictionary
multiplexingหลายทางหมายถึง การถ่ายทอดสัญญาณ การส่งข่าวสารหลาย ๆ ทาง โดยเฉพาะข่าว เช่น ทางโสต และทางทัศน์ ลงในช่องเดียวกันเพื่อส่งออกไปทางเดียว
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
macro(แมค' โคร) คำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งย่อยหลาย ๆ คำสั่งซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เพียงสัญลักษณ์เดียว
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages
alkaloid(แอล' คะลอยดฺ) chem. อินทรียสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีไนโตรเจน มักพบในพืชและหลายชนิดมีประโยชน์ในทางยา-adj. มีความเป็นด่าง -alkaloidal adj.
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
ambiguous(แอมบิก' กิวเอิส) adj. คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ.
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)
amoebocyte(อะมี' โบไซทฺ) n. เซลล์เคลื่อนที่ชนิดหนึ่งที่คล้ายตัวอะมีบา พบในสัตว์ไร้กระดูกสันหลังหลายชนิด, Syn. amebocyte
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song,psalm, chant)
anthology(แอนธอล' โลจี่) n. บทเขียนรวมของหลายนักเขียน, บทเขียนรวมของนักเขียนคนเดียว -anthological adj., -anthologist n. (collection of writings)
antiquity(แอนทิค' ควิที) n. ความโบราณ, สมัยโบราณ, ยุคโบราณ, บรรดาความโบราณทั้งหลาย (คน,เผ่า,ขนบ ธรรม เนียม, ประเพณีและอื่น, Syn. olden days, antique)
antivenin(แอนทีเวน' นิน) n. สารต้านพิษงูในเลือดที่เกิดจากการฉีดพิษงูอ่อนมากหลาย ๆ ครั้ง, ซีรัมที่มีสารต้านพิษงูดังกล่าว (an antitoxin)
drapery(เดร'เพอรี) n. ผ้าแขวน,ผ้าม่าน,ผ้าพับ,ผ้าหรือสิ่งทอทั้งหลาย,ร้านขายผ้า., See also: draperied adj.
argyle(อาร์'ไจล) adj. ซึ่งมีรูปแบบคล้ายเพชรหลายสี. -n. รูปแบบคล้ายเพชรหลายสี
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
atomism(แอท'ทัมมิสซึม) n. ทฤษภ๊ที่ว่าธาตุที่ไม่สามารถแบ่งให้เล็กกว่าเดิมได้อีกนั้นเป็นส่วนประกอบที่สุดของสารทั้งหลาย. -atomist n. -atomic (al) adj. (atomic theory)
avogadro's lawกฎที่ว่าแก๊สทั้งหลายที่มีปริมาตรที่เท่ากัน ภายใต้อุณหภูมิและความกดดันเดียวกันย่อมมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
belting(เบล'ทิง) n. วัตถุที่ใช้คาด,สายคาดทั้งหลาย,การตี,การหวดด้วยสายคาด, Syn. beating
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
bar codeรหัสแท่ง หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
bench(เบนชฺ) {benched,benching,benches} n. ม้านั่ง,บัลลังก์ (ตุลาการ) ,ผู้พิพากษา,ศาล,ม้านั่งยาวสำหรับหลายคนนั่ง vt. วาง (ม้านั่ง) ตั้งไว้,วางแสดง,ทำให้นั่งอยู่ที่นั่ง
binary codeรหัสฐานสองหมายถึง การใช้รหัสเลขฐานสองแทนตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักขระ พิเศษต่าง ๆ โดยใช้เพียงเลข 0 และ 1 รหัสที่นิยมใช้กันอยู่มีหลายรหัสเช่น เอ็บซีดิก (EBCDIC) , แอสกี (ASCII) , บีซีดี (BCD) คอมพิวเตอร์ของแต่ละบริษัทจะเลือกใช้รหัสหนึ่งในการแทนข้อมูล
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่มหมายถึง จำนวนระเบียนในหนึ่งบล็อก (block) ในการบันทึกข้อมูลลงแถบบันทึก (tape) นั้น จะบันทึก 1 ระเบียน (record) ต่อ 1 บล็อก หรือหลายระเบียนต่อ 1 บล็อกก็ได้ดู block ประกอบ
bluebeard nชายที่มีเมียหลายคนไว้หลายแห่ง
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)
English-Thai: Nontri Dictionary
broadcast(adj) แพร่หลาย,ทั่วไป
catching(adj) ติดต่อ,แพร่หลาย,ระบาด,ดึงดูด
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
contagious(adj) แพร่หลายง่าย,เป็นโรคติดต่อ,ติดต่อกันได้
current(adj) ประจำวัน,ทั่วๆ ไป,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,แพร่หลาย
different(adj) ซึ่งแตกต่าง,หลากหลาย,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน
divergence(n) การแยกออก,ความผิดแผก,การลู่ออก,ความหลากหลาย,ความแตกต่าง
divers(adj) มากมาย,เยอะแยะ,หลากหลาย
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย
diversify(vt) ทำหลายๆอย่าง,ทำให้แตกต่างกัน,ทำให้หลากหลาย
diversity(n) ความแตกต่าง,ความหลากหลาย
themselves(pro) ตัวของเขาทั้งหลาย
extensive(adj) กว้างใหญ่,แพร่หลาย,ครอบคลุม,กว้างขวาง
JACK-OF-ALL-jack-of-all-trades(n) คนทำงานได้หลายอย่าง,คนที่ทำงานคล่องแคล่ว
frequently(adv) เสมอๆ,บ่อยๆ,ถี่,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน,หลายครั้ง
fulsome(adj) มากมาย,เหลือหลาย
polygamous(adj) มีภรรยาหลายคน,มีสามีหลายคน
manifold(adj) หลายเท่า,มากมาย,ซับซ้อน,หลากหลาย
many(adj) มาก,หลาย
mercurial(adj) เกี่ยวกับปรอท,เปลี่ยนแปลงง่าย,เหลาะแหละ,หลายใจ
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน,ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง,หลายหลาก
much(adj) มาก,ใหญ่,หลาย,ไม่น้อย
multifarious(adj) หลายอย่าง,หลายประการ,ต่างๆนานา,มากมาย
multifold(adj) หลายเท่า
multiform(adj) มีหลายชนิด,หลายแบบ
multiple(adj) หลายอย่าง,หลายเท่า,ควบ,หลายฝ่าย,ซ้อน
multiplicity(n) จำนวนหลายอย่าง,ความมากมาย,ความซับซ้อน
multitudinous(adj) มากมาย,มาก,หลากหลาย
numerous(adj) มาก,หลายอย่าง,นานา
obtain(vi) แพร่หลาย,ประสบผลสำเร็จ
oft(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
often(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
outspread(vt) แผ่กว้าง,กาง,แพร่หลาย
pervade(vt) แพร่หลาย,แผ่ซ่าน,ตลบ,กระจายไปทั่ว
plurality(n) ความมากมาย,เสียงข้างมาก,จำนวนมาก,หลายฝ่าย
polygamy(n) การมีภรรยาหลายคน,การมีสามีหลายคน
polyglot(adj) ที่รู้หลายภาษา,ที่พูดได้หลายภาษา
polygon(n) รูปหลายเหลี่ยม,รูปหลายด้าน,รูปหลายมุม
polysyllable(n) คำหลายพยางค์
polytechnic(adj) เกี่ยวกับวิชาหลายประเภท,เกี่ยวกับการสอนหลายภาษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
multi-; pluri-; poly-หลาย, มาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multifidหลายแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multifoldหลายทบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiformหลายรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multilingualหลายภาษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
multilocularหลายช่อง, หลายห้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multipleหลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiplexหลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
poly-; multi-; pluri-หลาย, มาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apothemระยะแนบใน [ของรูปหลายเหลี่ยมปรกติ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
berryผลมีเนื้อหลายเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
concurrence of offencesการกระทำความผิดหลายบท, การกระทำความผิดหลายกระทง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condominium๑. อำนาจปกครองดินแดนร่วมกัน (ของหลายรัฐ)๒. ดินแดนใต้การปกครองร่วม๓. กรรมสิทธิ์ร่วมในอาคารชุด๔. อาคารชุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
confusion of goodsทรัพย์หลายเจ้าของที่ปนกัน (จนไม่อาจแยกได้ว่าเป็นของผู้ใด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diversityความหลากหลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
emission๑. การทำให้แพร่หลาย๒. การปล่อยของเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterogamous๑. มีดอกหลายชนิด [เพศ]๒. มีเซลล์สืบพันธุ์ต่างแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
HTTP (HyperText Transport Protocol)เอชทีทีพี (เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hypermediaสื่อหลายมิติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hypertextข้อความหลายมิติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
many valued logicตรรกศาสตร์หลายค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Mormon marriagesการสมรสแบบมอร์มอน, การมีภริยาหลายคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mulberry molar; mulberry toothฟันกรามหลายปม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiaccessเข้าถึงหลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multifariousมีหลายแถว [ใบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
multilateralพหุภาคี, หลายฝ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multimedia๑. สื่อประสม๒. สื่อหลายแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multiplicityการฟ้องหลายกระทง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiply connected regionบริเวณเชื่อมโยงหลายเชิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multipolar๑. หลายขั้ว๒. หลายปุ่ม, หลายแง่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiprogrammingการทำงานแบบหลายโปรแกรม, มัลติโปรแกรมมิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multistage compressionการอัดแบบหลายชั้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
multitasking environmentสิ่งแวดล้อมหลายภารกิจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multitasking system; multitaskระบบหลายภารกิจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multiuser systemระบบหลายผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
polypharmaceutic-การใช้ยาร่วมหลายขนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poikil(o)-๑. หลากหลาย๒. ไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyandrousที่มีสามีหลายคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
polyandryการมีสามีหลายคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
polygamyการมีคู่ครองหลายคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Active windowวินโดว์ใช้งานในขณะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Wollastonite โวลลาสโทไนต์ แหล่ง - พบที่แถบเขาพระพุทธบาท สระบุรี ลพบุรี บริเวณสัมผัสของหินปูนกับหินแกรนิตหรือหินอัคนีชนิดอื่นตามภาคต่าง ๆ ของประเทศพบหลายแห่ง แถบแหล่งแร่แบบสัมผัสแถบถ้ำทะลุ จังหวัดยะลา ประโยชน์ - ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้อง [สิ่งแวดล้อม]
Azurite or Chessylite อะซูไรต์ หรือ เชสสีไลต์ แหล่ง - พบเป็นแร่ทุติยภูมิในจังหวัดตาก สงขลา และอุตรดิตถ์ พบทั่วไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงมีความสำคัญเป็นอันดับรอง และไม่ค่อยแพร่หลายเท่ามาลาไคต์ [สิ่งแวดล้อม]
B Cell Activation, Polyclonalการกระตุ้นบีเซลล์ที่เดียวหลายๆตระกูล [การแพทย์]
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
Bauxite บอกไซต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำและความแข็งสูง จึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในลักษณะเป็นแผ่น ท่อ ใช้ในรถยนต์ เรือบิน และรถไฟในส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เครื่องใช้ในคร้วเรือน ที่ใส่อาหาร อะลูมิเนียมกำลังจะมาแทนทองแดงในงานส่งกระแสไฟฟ้า ผงอะลูมินา Al2O3 ซึ่งได้จากแร่นี้ ใช้ขัดมันได้ดี [สิ่งแวดล้อม]
Bidราคาเสนอซื้อสูงสุดราคาเสนอซื้อสูงสุดของหลักทรัพย์หนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเวลานั้นอาจมีราคาเสนอซื้อเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอซื้อที่สูงสุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอซื้อที่ให้ราคาสูงกว่าควรได้สิทธิซื้อก่อนรายอื่น ๆ [ตลาดทุน]
Biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biological diversity conservationการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bitumenยางมะตอยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดปะปนกัน เกิดตามธรรมชาติในรูปของของแข็งหรือของเหลว และละลายได้ในสารละลายคาร์บอนไดซัลไฟด์ (carbondisulphide) ตัวอย่างเช่น น้ำมันดิน (tar) แอสฟัลต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Buna Nยางไนไทรล์ เป็นโคโพลิเมอร์ของบิวทาไดอีนและอะคริโลไนไทรล์ มีชื่อทางการค้าหลายอย่าง เช่น Hycar, Paracil (ดู Nitrile) [เทคโนโลยียาง]
Chute ปล่องทิ้งขยะ ปล่องสำหรับทิ้งขยะในอาคารสูงหลายชั้น เช่น คอนโดมิเนียม [สิ่งแวดล้อม]
Circulationความแพร่หลาย [TU Subject Heading]
Collaborative Testsความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการหลายแห่ง [การแพทย์]
Comminutedแตกเป็นหลายชิ้น [การแพทย์]
Complexซับซ้อนมาก,สารประกอบเชิงซ้อน,สลับซับซ้อน,คอมเพล็กซ์,คอมเพลกซ์,สารเชิงซ้อน,ลักษณะหลายอย่าง,เชิงซ้อน,ความซับซ้อน [การแพทย์]
Crab ปู สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง มีระยางค์ 5 คู่ คู่แรกเป็นก้าม มีหลายชนิด เช่น ปูม้า ปูทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Chromosomeโครโมโซมดีเอ็นเอของคนซึ่งประกอบด้วยยีนจำนวนมากซึ่งกำหนดลักษณะที่แสดงออก มีความยาวมากถ้าเอามาทำเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่าเซลล์ ดังนั้นจะต้องมีวิธีบรรจุดีเอ็นเอทั้งหมดเข้าไปในเซลล์ วิธีที่ใช้คือให้เดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟตยื่นออกมาโดยรอบทบกันไปมา แต่เนื่องจากประจุลบนั้นผลักกันเอง ทำให้เซลล์ต้องใช้โปรตีนที่มีประจุบวกเรียกว่า histone มาเป็นแกนกลางในการพันทบกัน ซึ่งดีเอ็นเอจะพันทบกันไปมาหลายชั้นอย่างแน่นมากจนได้เป็นแท่งของดีเอ็นเอที่มีขนาดพอที่จะบรรจุในเซลล์เรียกว่า โครโมโซม
Crosswalks ครอสวอล์คเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เมทาดาทาเพื่อให้เกิดทำงานข้ามระบบกันไำด้ โดยการจับคู่ (mapping) ระหว่างเมทาดาทาด้วยกัน (เช่น ระหว่างมาร์ค และดับลินคอร์เมทาดาทา) ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเข้าถึงตัวสารสนเทศที่อยู่ข้าม/ต่างโดเมนกัน การใช้เค้าร่าง/หลักเกณฑ์ (Schema) ของเมทาดาทาที่เป็นมาตรฐานจะช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยนเมทาดาทา หรืออีกนัยหนึ่งทำให้มีการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
Crude Basket Methodราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก, ราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันหลายๆชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Cuprite คิวไพรต์ แหล่ง - ในประเทศไทย พบหลายจุดในจังหวัดน่าน ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่สำคัญเพราะมีเนื้อทองแดงสูง [สิ่งแวดล้อม]
Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์สำหรับทำหน้าที่บันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ค้นคืน จัดทำรายงาน ประมวลผล และดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ปัจจุบันนี้มีระบบ DBMS ให้เลือกซื้อมาใช้หลายระบบด้วยกัน อาทิ Oracle, Ingres, Progress, Informix ซึ่งเป็นระบบที่มีใช้ทั้งในเครื่องขนาดใหญ่และขนาดเล็ก Access, Foxpro และ dBASE เป็นระบบที่มีใช้ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Deviated Drillingเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
digestive enzymeเอนไซม์ย่อยอาหาร, เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหาร มีหลายชนิดซึ่งจะย่อยอาหารเฉพาะอย่าง เช่นลิเพสย่อยอาหารพวกไขมัน โปรตีนเอสย่อยอาหารพวกโปรตีน  มอลเทศย่อยอาหารพวกแห้ง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Directionalเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Derivative instrumentตราสารอนุพันธ์ตราสารทางการเงินประเภทที่มูลค่าหรือราคาของตราสารนั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ตราสารนั้นอิงอยู่ เช่น ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น (Stock Options) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสาร ดังกล่าวจะเกี่ยวโยงกับราคา ของหุ้นที่จะใช้ตราสารสิทธินั้นไปซื้อหรือขายได้ สัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า (Stock Index Futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสารนี้สืบเนื่องมาจากดัชนีราคาหุ้นที่ตราสารอิงอยู่ การจัดให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง กับ ตลาดการเงินมีเครื่องมือไว้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนซื้อขายที่หลากหลายยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Diskจาน, จานแม่เหล็กสื่อบันทึกทำด้วยจานโลหะ ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลและโปรแกรม จานแม่เหล็กอาจแบ่งได้เป็นหลายประเภท อาทิ diskette หรือ floppy disk และ hard disk [คอมพิวเตอร์]
Diversityความหลายหลาก [การแพทย์]
Drip Irrigation การให้น้ำแบบหยด วิธีการให้น้ำแก่พืชที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลาย จุดบนผิวดิน หรือในเขตรากพืช โดยการปล่อยน้ำไหลเป็นหยด ๆ ติดต่อกัน [สิ่งแวดล้อม]
dyeสีย้อม, สารมีสีที่ทำให้สารอื่นหรือวัตถุอื่นมีสีได้ แบ่งตามโครงสร้างทางเคมีได้หลายชนิด  สีย้อมจะติดทนทานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสมบัติเฉพาะตัวของสีย้อมและสิ่งที่ถูกย้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Earthquakeแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน โดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลก เนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่ จึงทำให้การเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเกิดเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป นอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดเหมืองแร่
Erosion การกร่อน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded) หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
several (adj.) หลาย See also: เยอะแยะ, มากกว่าสอง Syn. some, any Ops. many, none
many is the time (idm.) หลายครั้ง
for hours on end (idm.) หลายชั่วโมงติดกัน
many-sided (adj.) หลายด้าน See also: หลากหลาย, หลายแง่ Syn. polyhedral
multilaterally (adv.) หลายด้าน See also: หลายฝ่าย
polysyllabic (adj.) หลายพยางค์ See also: เกี่ยวกับคำที่มีหลายพยางค์ Syn. sesquipedalian, lengthy Ops. short
multilingually (adv.) หลายภาษา
for days on end (idm.) หลายวันติดกัน
polychrome (adj.) หลายสี See also: ประดับด้วยหลายสี Syn. multicolor, varicolored Ops. solid-colored
multifarious (adj.) หลายหลาก See also: ต่างๆ นานา, มากมาย Syn. numerous, varied, manifold, many, various Ops. unvaried
multiple (adj.) หลายอย่าง See also: มากมาย, หลายประการ, หลายเท่า, เป็นทวีคูณ Syn. complicated, many, manifold, multiplex Ops. simple, united
multiplex (adj.) หลายเท่า See also: เชิงซ้อน, ทวีคูณ Syn. manifold, multiple, multiplicate
here and there (idm.) หลายแห่ง See also: กระจายไปทั่ว
fluctuating (adj.) หลายใจ See also: เปลี่ยนใจง่าย, เปลี่ยนแปลงง่าย Syn. variable, inconstant
mercurial (adj.) หลายใจ See also: เปลี่ยนใจง่าย, เปลี่ยนแปลงง่าย Syn. fluctuating, variable, inconstant
about (adv.) แพร่หลาย
abroad (adv.) แพร่หลาย See also: แพร่, แพร่กระจาย, กว้างขวาง Syn. extensively, broadly, far and wide
adjustability (n.) ความสามารถหลายด้าน See also: ความสามารถรอบตัว Syn. usefulness, utility
all roads lead to Rome (idm.) มีหลายวิธีที่จะทำให้เกิดผลอย่างเดียวกัน See also: ทำให้เกิดผลอย่างเดียวไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม
allotropy (n.) คุณสมบัติทางเคมีของธาตุบางชนิดที่มีหลายรูปแบบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm very busy these daysหลายวันนี้ฉันยุ่งมากๆ
Many people has desperate about their liveหลายๆ คนหมดหวังกับชีวิต
You've been here many daysคุณอยู่ที่นี่หลายวันแล้ว
How have you been these years?คุณเป็นอย่างไรบ้างหลายปีมานี้
I have heard its name for many timesฉันได้ยินชื่อมันมาหลายครั้งแล้ว
You two have a lot in commonคุณสองคนมีอะไรเหมือนกันหลายอย่าง
I think we have a lot of issues to talk aboutฉันคิดว่าเรามีเรื่องต้องพูดคุยกันหลายเรื่อง
I haven't enjoyed a movie so much in yearsฉันไม่สนุกกับ(การดู)หนังมากนักในหลายปีนี้
Where were you all these years?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตลอดหลายปีนี้
I have not seen that in yearsฉันไม่ได้เห็นอย่างนั้นมานานหลายปี
I would be allowed to travel a lotฉันได้รับอนุญาตให้เดินทางหลายครั้ง
And I experience many different types of countriesและได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย
But I've heard many things about itแต่ฉันได้ยินหลายเรื่องเกี่ยวกับมัน
I've been to many countries, many placesฉันไปมาหลายประเทศ หลายสถานที่
I do so many things and I keep so busyฉันทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายและมีธุระยุ่งอยู่ตลอด
I know how to cook it well, but I'm so lazyฉันรู้วิธีทำอาหารที่ดีแต่ฉันขี้เกียจเหลือหลาย
It took me several days to get used to itฉันต้องใช้เวลาหลายวันที่จะเคยชินกับมัน
I feel like I've know you for yearsฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันรู้จักคุณมาหลายปี
There are many ways of learning a languageมีหลายๆ วิธีในการเรียนภาษาหนึ่งๆ
He lived abroad for many yearsเขาอาศัยอยู่ต่างประเทศหลายปี
I have asked him so many times to arrive on timeฉันขอร้องเขาหลายครั้งให้มาตรงเวลา
They were best friends for yearsพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาหลายปี
You haven't been out for weeksคุณไม่ได้ออกไปไหนมาหลายสัปดาห์แล้ว
Thinking ten times before you decide anythingคิดให้หลายตลบก่อนที่เธอจะตัดสินใจสิ่งใด
You have studied English for yearsคุณเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปี
It's a long processมันมีหลายขั้นตอน
He mentioned to you several timesเขาเอ่ยถึงคุณตั้งหลายครั้ง
I've written several books on the topicฉันเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องนั้น
It's a place where your mom and I used to hang out a lotมันเป็นที่ที่แม่และพ่อเคยออกมาเที่ยวด้วยกันหลายครั้ง
It sure seems like we got a lot in commonแน่นอนมันดูเหมือนเรามีอะไรหลายอย่างเหมือนกัน
I think it'll take yearsฉันคิดว่ามันจะต้องใช้เวลาหลายปี
Because of circumstances, if I tell you it might take the whole dayเนื่องจากหลายๆกรณี ถ้าฉันบอกคุณมันอาจต้องใช้เวลาทั้งวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They sat on the terrace and many fishermen made fun of the old man.พวกเขานั่งอยู่บนระเบียงและ หลาย ของชาวประมงที่ทำสนุกของ ชายชรา
But now he said his thoughts aloud many times... ... since there was no one they could annoy.แต่ตอนนี้เขากล่าวว่าความคิด ของเขาออกมาดัง ๆ หลาย ๆ ครั้งเนื่องจากมี ไม่มีใครที่มันสามารถรบกวน
I want you to keep repeating it as many times as possible.ฉันต้องการให้คุณเก็บซ้ำมัน หลาย ๆ ครั้งที่เป็นไปได้
Yes, it's true a lot of people are upset but to think that anyone would...ใช่ หลาย ๆ คนเสียใจมากก็จริง แต่ใครจะทำแบบนี้
Well, I've crossed deserts and mountains... babbling brooks and things... to bring her... this.ใช่ ฉันข้าม ทะเลทราย ข้ามภูเขา พูดพล่าม อดทน และ หลาย ๆ อย่าง เพื่อให้เธอ...
I read once, in the many North American tribes.ผมเคยอ่านนะ หลาย ๆ ชน เผ่า อเมริกันเหนือ
No matter how many times you've shown you don't deserve it.แต่อย่างไรก็ตาม หลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา นายไม่เคยแสดงให้เห็นเลยว่านายคู่ควรจะได้รับมัน
The people whose lives would have been saved.เอาไว้ หลาย ๆ คนก็คงจะไม่ต้องมาตายไป
Keeps you lucid, but it also hampers memory retention for the hours just before and after you take it.ทำให้คุณตาสว่าง แต่มันทำให้ความทรงจำหยุดชะงักลง หลาย ชม. ก่อนและหลังการใช้มัน
There are several pressure plates that, when activated, can give a fighter access to a variety of weapons.มีแผ่น Npressure หลาย ๆ ที่เมื่อเปิดใช้งาน สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงรบ ไม่หลากหลายของอาวุธ
If you let her get under your skin, about the living together thing, and about- the other thing that she mentioned- we're not gonna get anywhere.ถ้าคุณให้เธอ เข้าไปถึงเบื้องลึกของคุณ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตร่วม กันและเกี่ยวกับ หลาย ๆ สิ่ง ที่เธอกล่าวถึง
Well, I used to be pretty down about this place, but now it's kinda grown on me.ผมรู้ ผมเคยรู้สึกไม่ดีกับที่นี่ แต่ตอนนี้ หลาย ๆ เรื่อง ทำให้ตาผมสว่าง
When I said I'm participating in general election, many people were surprised.เมื่อผมพูดว่าผมจะลงสมัครเลือกตั้ง หลาย ๆ คนคงแปลกใจ
Tell him to bring plenty of body bags.บอกให้เขาเอาถุงศพมาด้วย หลาย ๆ ใบเลย
"Destroy"... "Destroy" can mean a lot of things.ทำลาย" "ทำลาย" อาจหมายถึง หลาย ๆ อย่าง
And as for the history books, he had only written the first sentence of an entry that would be many pages long.และเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ เขาเขียนเพียงประโยคแรก ของรายการที่จะเป็น หลาย ๆ หน้ายาว
As you can see... many people have gathered here to see whether or not... the mission to retrieve Mark Watney will be a success.อย่างที่คุณเห็น, หลาย ๆ คนได้รวมตัวกันที่นี่ เพื่อดูว่าหรือไม่
I think it's important many people gave, not one.ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ หลาย ๆ คนไม่ได้หนึ่ง
A lot of the people I knew, they quit the game.หลาย ๆ คนที่ผมเคยรู้จัก พวกเขาเลิกเล่นเกมไปแล้ว
Drifters that want to get infected.หลาย ๆ คนที่อยากติดเชื้อก็มา
The bunch of teams we have here, there's a few teams that have individual skill that's unbelievable.หลาย ๆ ทีมที่เรามีที่นี่ มีเพียงไม่กี่ทีม ที่มีความสามารถเฉพาะตัวอันเหลือเชื่อ
Over the years, i tried to stay close, in case she needed me...หลาย ๆปี ผมพยายามอยู่ใกล้ ๆ เพื่อในกรณีที่เธอต้องการผม
Many more are on their way here, most likely.หลายๆ คนก็ดูเหมือนกำลังแห่มากัน
People were stuck inside to study for years... dreaming of a fancy life after passing the bar.หลายๆ คนติดอยู่ข้างใน เพื่อไปสอบตั้งหลายปี .. เฝ้าฝันถึงชีวิตสวยหรู หลังสอบทนายผ่าน
This is a concern of many people, and so it should be.หลายๆ คนเป็นห่วงเรื่องนี้ ซึ่งก็สมควรอยู่
People have just tried to stretch the limits, come up with new techniques.หลายๆ คนได้พยายามทำลายข้อจำกัด และค้นพบเทคนิคใหม่ๆ
Many of the families who knew they carried the bloodline made a choice not to reproduce.หลายๆ ครอบครัวที่รู้ว่า พวกเขากำลังแบกรับสายเลือดเหล่านั้น ตัดสินใจที่จะไม่ผลิตพวกเราออกมา
A lot of horrible things happen to a lot of people, and they don't turn out like you.หลายๆ สิ่งที่แย่ๆ ก็เกิดขึ้นกับผู้คน และพวกเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบพี่
Things really are changing around here, huh?หลายๆ อย่างที่นี่กำลังเปลี่ยนแปลง ว่าไหม?
Things going from bad to worse for Conner4Real, seen unconscious, rolling around town on a hoverboard.หลายๆ อย่างเปลี่ยนจากแย่เป็นแย่ลง สำหรับคอนเนอร์โฟร์เรียล สลบคาโฮเวอร์บอร์ด มีคนพบหมดสติ แล่นบนโฮเวอร์บอร์ดไปรอบเมือง
I've been moving around a lot in the last few months, and I need a place where I can really settle down.หลายๆ เดือนมานี้ ฉันย้ายไปหลายที่ค่ะ แต่ฉันอยากได้ที่ ๆ ฉันสามารถ ลงหลักปักฐานได้สักที
Stuff goes to your head after being away from it for 14 years.หลายๆ เรื่องก็เข้ามาพร้อมกัน หลังจากห่างหายมันไปนานกว่า 14 ปี
To access the information on Darwin's PDA,หลายๆๆคนไม่รู้ ว่าจนกระทั่ง สงครามโลก
I just don't understand why I keep holding on to this idea that, underneath it all, he's a good person.หลายๆคน คงจะไม่ต้องตาย ไม่หรอก ถ้ามีใครต้องขอโทษ คนคนนั้นควรจะต้องเป็นฉัน ฉันมันโง่เอง
Everybody's got problems with their parents.หลายๆคนก็มีปัญหาเหมือนพ่อแม่เธอ
So many people forget that the first country the Nazis invaded was their own.หลายๆคนคงลืมไปว่า ประเทศแรกที่นาซีบุก คือประเทศของพวกเขาเอง
A lot of people take credit for things they didn't do.หลายๆคนคงได้รับสิ่งที่เขาไม่ได้ทำ
You know, most people think he's a bad guy, but he isn't.หลายๆคนคิดว่าเขาเป็นคนเลว แต่จริงๆไม่ใช่
It keep them drinking that glass of water but not really tasting it.หลายๆคนดื่มน้ำ โดยที่ไม่รู้เลยว่ารสชาติของมันเป็นยังไง
Many underestimate you, don't they?หลายๆคนดูถูกนายไว้เยอะเลยล่ะสิ ?

หลาย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
多年[たねん, tanen] Thai: หลายปี English: many years
広まる[ひろまる, hiromaru] Thai: แพร่หลาย English: to spread
総合[そうごう, sougou] Thai: ประกอบด้วยหลายส่วน English: synthesis (vs)
長年[ながねん, naganen] Thai: เวลานาน หลายปี English: many years

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลาย
Back to top